15 Eylül 1947 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5

15 Eylül 1947 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

1,. L. iu li.ı< Akademik Kariyere İstekli Genc Eczacılara Eczacı Hüsnü Arsan Tahsisatı Yönetim Kurulundan: Eczacılık bilimlerinde ihtisas yapmak üzere seçilecek 2 eczacının İstanbul Üniversitesinde 1 2 sene asistanlık yaptıktan sonra yabancı bir memlekette ihtisasını tamamlamak üzere biitün tahsil ve pansiyon ücretleri deruhte olunacaktır. İsteklilerin: 1 Eczacı mektebini çok iyi şekilde bitlrdiğinl bildiren bir vesika getirmesi, 2 Mühim yabancı dillerden birine vakıf olması, 3 Askerliğini yapmış bulunması şarttır. Tahsisten istifade edenler mecburî hizmete tabi tutulmazlar. İsteklilerin kısa hal tercümesini bildiren bir yazı ile eylul 1947 sonuna kadar İstanbulda Türkiye Eczacılar Cemiyeti Merkezinde Tahsis Yönetim Kuruluna müracaatleri rica olunur. T U R K İ Y E KIZ KISMI B Ü T Ü N A m e r i k a n Kız Koleji Arnavutköy, Tel. 36.160 Robert Kolej Bebek. Tel. 36.3 :ERKEK KISMI KIZILAY Sıtma ilâcları : GENEL NERKEZİNDEN: ORTÂ • LISE • TEKNİK OKULU K A Y I D L A R G İ R İ Ş Iitanbul satış depomuzdan serbest olarak eczanelere ve müesseselere satılmakta olan Kızılay Tekelindeki sıtma ve frengi ilâclarının listesi aşağıdad;r: K A P A N M İ Ş T I R . S I N A V L A R I Sonucu ilân edilmiştir. Derslere 18 eylul 1947 Perşembe günü başlanacaktır. SON KAYtt) YENİLEME İŞLEMİ: ERKEK K I S M I N D A KIZ K I S M I N D A 16 Eylul 17 Eylul 13 Eylul 15 Eylul Yatılı ögrencilerin 17 Eylul 1947 Çarşamba 1947 Salı 9 12, 14 16 1947 Çarşamba 9 12, 14 16 1947 Cumartesi 9 13 1947 Pazartesi 9 12 ve 14 16 akşanu okulda bulunmalan lâzımdır. Bedford Kamyonları Satışı Ticaret Ofisi Umum Müdiirlüğünden: Şoför mahalli fabrika yapısı, kompresörlü, üstünde altı ve iki yedek lâstiğile birlikte 2,5 tonluk Bediord kamyonları satılmaktadır. Fistları 6950 liradır. Almak istiyenlerin Ofis Satı? Miidürlüğüne müracaatleri. (12631) RADIOSCHEMAS CİITLCM OCIMIS.Tİ* MÜJDE! MUJDE! Nişantaş, Çınar Caddesi özel ŞIŞLI TERAKKİ LİSESİ KURULUŞ TARİHt: 1879 Quinine emlahı (Sulfate, Brorahydrate, Chlorhydrate! Tannate; Comprime dragee \e ampulleri) Ampul Metoquir.e (Atebrin ampülü karşılığı 0,20 Amerikan) Atebrine comprime 0,10X15 Ampul Mepacrine Methansulphanat B. P. (Atebrine ampulü karşılığı İnfiiliz) 0,12 (Atebrine ampulü karşılığı Ingiliz) 0,36 Pamaquine comprime (Ingiliz (Plaîmochine karşılığ:) 0,013 Pamaquine Compound comprime (Ingiliz) (Plasmochine comprimt: Compose karşılığı) Quinopamaquine comprime (Ingiliz) (Quinoplasmine karşılığı) Frengi ilâcları: Neopasphenamine (Ameıikan) (Neosalvarsan karşılığı) Stabisol (Amerikan) (Bizmogenol, Medobis karşılığı) Pallicide (Isviçre) (Sprocide karşılığı) Stovarsol comprime Stovarsol sodique Sprocide tablet Mesurol amp. 10 luk Mesurol Sol. Myosalvarsan Ilk, Orta, Lise ve Yuva I 0,30 cc. Yatılı Yatısız Keresteci ve İnşaat Sahiblerinin Nazarı Dikkatine Akyazı kazası Kuyuluk bölgesinde imal edilmekte olan 200 metre kiip mamul sarı çam kalas satılıktır. Taliblerin görmek v e görüşmek üzere Kuyulukta Bolu tüccarlarından Sabri Eratalara müracaatleri. Öğrenci kaydına hergün saat 9 dan 17 ye kadar devam edilmektedir. Yabancı dil öğretimi ilk kısunda başlar. Resml okullara muadeleti tasdiklidir. Tarifname gönderilir. Telefon: 80547 J t ve Kız Erkek PHİLIPS SCHAUB.TEUFUNKEN, VE DAHA BİR COK MARKA L Ü M O P H O N . M I N L R V A . NORA AEG 8 L A U P U N K T KÖRTING f x 0^5 cc. 1 Gr. 0,50 > 0,01 » 02B » 15 ec. 0,01 0,02 0,05 0,075 0,030 0,045 6 lık 12 lik 15 cc. 1 kiloluk 0,750 gramlık G E C E L İ G Ü N D Ü Z L Ü SANKT SANKT Avusturya Erkek CEORG GEORG Orta Okulu ve Lisesi Avusturya Kız İlk ve Orta Okulu (Galata Kartçınar sokak No. 810) ve G E C E L İ ve G Ü N D Ü Z L Ü Bismogenol ampul Bismogenol Sol. Potassium Iodure Potassium lodure BE5 CİLDİ TL 75, 60 (CILDLER MÛSTAKR OLftRAKOfl 5ATH.IR) Sataklık, Torgan, Yastık vardır. Siparls üzerine de yapılır. Sultanhamam Çakmakçılar Sandalyacılar sokak I KILO KUŞTUYU 260 KURUŞTUR. KUŞTÜYÜ FABRİKASI. Tel: 23027 MİKA TÜRKİYE MÜME55İU Dr. Zekâi Muammer T ü N Ç M AN Bakterijoloji Lâboratuan Kan ve idrar muayenesile gebeliğin erken teşhisi Wassermann teamülü, kan, gruplan, tifo, sıtma balgam, idrar, kazurat muayeneleri, kanda üre, şeker, vesair biyolojik tahliller, ültra ve fluorescencemikroskopi ve taze aşılar yapüır. Divanyolu thsan Sarai Lâboratuan • • • No. 113. Tel: 20981 ^ H (Galata Kartçınar sokak No. 2) 22 eylulde öğretime başhyacaktır. Kayıd muamelesi her gün yapılır. Tapu ve Kadastro Genel Müdiirlüğünden: 1 Tapu ve kadastro meslek lisesi ögreneilerinin 1/10'947 tarihinden 31/121947 tarihine kadar pigirilmif olarak s*bah, öğle ve akşam yiyecekleri kapalı zarf urulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Muhammen bedel, bir öğrencinin günlük 200 kuruştan üç aylığı 21160 lira olup muvakkat teminat 1587 liradır. 3 Ihale 27/9/947 tarihine rastlsyan cumartesi günü saat 11 de Anksrada Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü binasında müteşekkü komisyonda yapılacaktır. 4 Teklifler, bir öğrencinin günlük yemek tutarı esas olarak yapılacaktır. 5 îsteklilerin belirli günde 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları teklif mektublarını, teminaüarmı mezkur günde saat 10 a kadar komisyon başkanhğına vermeleri lâzımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. • Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerln Genel Müdürlük Levazım Müdürlüğüne müraccatleri ilân olunur. (12444) KIZILAY HEMŞİEELER Kızılay Hemşireler OKUL (ÖGREKCİ ALINACAK) fstanbul Teknik Okulu Müdürlüğünden: Teknik Okulunun yüksek dereceli olan mühendis kısmma, Erkek San«t Yapı Enstitülerinin hazırlık sınıfı mezunlanndan lmtihansıı, olgunluk vermiş lise mezunlanndan imtıhanla, Tekniker kısmına Erken SanaJ. ve Yapı Enstitüleri mezunlanndan tmtJıanla devlet veya kendi hesabına öğrenci alınacaktır. Öğrenci yazılması eylulün 15 inci günü başlıyarak 30 eylul 1947 akjamına kadar sürecektir. Yalnız lise mezunJannın yanhna süreai 4 ekim 1947 a k jamma kadardır. Mühendis kısmına girecek olan bu yılın hazırlık sımfı mezunlarının y«» zılmalarında bitirdikleri enstitülerder bildirileo«k olan listeler esaj tutulacaktır. Olgunluk vermiş lise mezunlarının gerek yazılma işîemi, gerek giriş imfihanlannın tarih ve mahiyetlerj hakkında bilgi almak için Yıldızdaki Okul Müdürlüğüne başvurmaları. Hazırlık sınıfı mezunlarının yazılma ijlemi hakkında Teknik Okuiun» i a c veya bitirdikleri enstitülrjden; tekniker kısmınm ginş imtihanına katı» acak olanlarm gerck yazılma işlemi, gerek girij imtihanları hakkında Adana, Ankara I, Ankara II, Aydın; Bursa 1; Diyarbakır; E^irne; Eekijebir, Lstanbul, Sultanahmed, Izmir Mithatpaşa, Kastamonu; Kayseri, Konya, Malatya; Sıvas; Istanbu! Tophane Erkek Sanat Enstitülerile Ankara, Erzurum v« lstanbul Yapı Enstitüsü Müdürlüklerir.den veya doğrudan doğruya TeknOc Okulu MüdürlCğünden bilgi alabileoekleri ilân olunur. (11779) Talebe kaydına başlamıştır. En az orta okulu bıtirmiş olarüaı alınır. Müracaat: Okulu Direktörlüğü Haseki Caddesi Aksaray UtanbuL UY1İZ ve DERİ MASTALIKLARINI DERMOLIV G EÇ lRl R Öğrenci Yazılma ve Giriş İmSihanlarına Aid Tarihlerde Değişiklik Yapıldı Teknik Okulu Müdürlüğünden: Görülen lüzum üzerine Teknik Okuluna öğrenci yazılma süresine ve giriş imtihanlarına aid tarihlerde aşağıdaki gibi değişiklik yapılmıştu. İlgililere ilân olunur. 1 Olgunluk vermiş lise mezunlarmm yazılma işlemi 10 ekim 1947 akçamma kadar uzatılmıştır. 2 Lise mezunlarmın tabi tutulacakları giriş imtihanının: a) Teorik kısmı: 13 ekim 1947 pazartesi günü (Matematik, Fizik, Kimya) dan; b) Pratik kısmı: 16 ekim 1947 perşembe günü (Resim, Teknoloji ve İşçilik) ten; yapılacaktır. 3 Teknikerlik kısmı giriş imtihanları tarihl: 14 ekim 1947 salı günü (Matematik) tendir. 4 İlgililerin imtihan günlerinde saat 8,30 da okulda bulunmaları lâzımdırDiğer hususlar evvelce ilân edildiği gibidir. 5 1947 1948 ders yılı öğretimine 3 kasım 1947 pazartesi günü başlanacaktır. Yeni öğrencüerle evci öğıenciler bu tarihten önce okula kabul edilemezler. (12560) SATILIK OTOMOBİL İyi bir halde spor Mersedes bir otomobil satılıktır. İsteklilerin 81862 numaraya telefonla müracaatleri. Tali hasılât ve hurda malzeme satışı SATILIK PORTAKAL BAHÇESİ Şehre 20 dakika mesafede ve şehir otobüsü güzergâhmda, içerlsinde üç kath muazzam bir köşkü ve yüzlerce hayvan beslemeye müsaid akırları, akar suyu ve sarnıcı bulunan büjrük ve maruf bir portakal, mandalin ve limon bahçesi satılıktır. Müracaat: MersİD Silifke caddesi No. 15 te BAHAEDDİN Sümerbank İplik va Dokuma Fabrikaları Müessesesi Kayseri Fabrikası Müdürlüğünden; Aşağıda cinsi ve tahminl mlktarlan yanlı tall hasılât ile hurda malzeme 17/9/947 günü Kayseri Fabrikamızda açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin çartnameyi görmek üzere müessese merkezine veya (12528) abril ;anuza müracaatleri ilân <>lunur. Teminatı Tahminl miktan CINSt 2200 Kg. Üstüpü beyaz haşıisız yumak Ü.B.Ü. > > tura Ü.BJK.1 1100 > Ü3.K.2 100 > 3.400 Kg. 1000 T.L. • > sap ı hajıllı yumak Ü D . l 3300 y 800 5 * » Ü.D.2 • Ü.E.N.1 5000 1 • tura 3000 T.L. 11.100 • sap 2000 ]> Ü.RN.2 4000 ren ıkli hâ sülı yumak Ü.G.l » » Ü.G.2 2500 I Ü.H.N. 1 tura 2500 3000. T l i . Ü.H.N. 2 1000 10.000 • sap 1800 ren Jdi ha 5 ılsız yumak U.Y.U. !> Ü.YJCJî.l 1000 > 1 tura 1000 T.L. Ü.YJC.N.2 2.950 150 • sap > 1 3.500 1000. > Top başı Püsküllü 5.000 250 > Ü.l > > kirli ve yağlı 1.000 100 > > » kırpıntı 3.000 ÜA.l 500. > > > kaskam 300 > 2.500 > > kirli Ü.A.N. a 500 > 13.000 Pamuk telefj kirli meydan D.H. 270.000 12000 > V.A.2 > > Kuvvetli İngilizce Muhabereye muktedir ve türkçeyi iyi bilen bir bayana ihtiyac vardır. Taliblerin tercümei hallerile 2216 posta kutusuna m ü racaatleri. ÂR BİÇKİ DİKİŞ YURDU HERA Ç O R İ K OĞLU Beyazıd Soğanağa Küçükhaydar No. 2 1947 eylul 1 den itibaren yeni sene için kayıdlara basıanmıştır. Müracaatler: Saat 10 12 : 2 5. Öğrencilerin 1946 1947 imtihanları bitmiş v e diplomalan teslim edilmiştir. Bu münasebetle de Kumkapı Bezciyan mektebinde öğrencilerin el işleri olarak bir sergi ihzar edilmiştir. Axzu edenler ziyaret edebilirler. Oğleden sonra saat 2 5 . Cuma gününe kadar. B İ Ç K İ v e D İ K İ Ş I U R D U MUGELLID ARANIYOR limahımızcfgelen a i d e S Amerikan bandıralı 10.000 tonluk Verem ve Dahill Hastalıklar Mütehassısı Kırma işlerinde çalışmak üzere işçiye ihtiyac vardıt, Adres: Ankara caddesi No. 111 Dr. YAKUB ÇELEBİ Haydarpaşa İntaniye Hastanesi Baştabibi Avrupa tetkik seyahatinden dönerek hastalannı kabule başlamıştır. Beyoğlu İstdklâl caddesi Parmakkapı tramvay durağı No. 133 TABLET LNNA PEÇAROPULO Kayıdlara başlanmıştır. | Dr. HAKKI SALMAN Yüz Lelekeleri ve Sivilceleri, CUd ve Saç Hastalıklan M ü i Beyoğlu İpek sineması karşısı Şen Mahallebici üzerinde saat 3 ten sonra. Galatasaray, Suterazi sokağı (Tokatlıyan karşısında) No. 16 1 REOSİL JOHN B. WATERMAN Vapuru bir kaç güne kadar iki yataklı ve banyolu kamaralar için yolcu alarak doğru N E W Y O R K ' a limanımızdan hareket edeoektir. Yolcu biletleri 275 dolar. Fazla tafsilât için Galatad» Karaköy Yeni Han 3 üncü katta Devlet Demiryolları İşletme U. M. den: 2 Aded Malbaa Makinesi Alınacak Devlet Demiryollari Merkez 9 unc u Komisyon Bafkanlığından: 1 Aşağıda yazJı iki aded matbsa makinesinin satın alınması ayn ayr kapalı zarf usulile eksiltmeye konulntustur. 2 Her birinin tahmin edil«a bedelile geçici teminatı aşağıda gösterilmiştir. 3 Şartnameler (325) turuş karşılığında Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 4 Eksiltme, Ankarada idare binasında malzeme dairesinde toplanan Merkez 9 uncu Satınalma Komisyonunca 26/9/1947 cuma günü saat 15tenitibaren sıra ile yapılacağmdan isteklilerin tekliflerile kanunun tayin ettiği belgelerini ayni günde nihayet saat 14 e kadar makbuz karşıhğmda adı geçen komisyon başkanhğına vermeleri (veya muayyen vakitten önce ele geçeoek tsrzda iadeli taahhüdlü olarak posta ile göndermeleri). Tahmin edilen bedel lira 1 aded tam otomatik çift devirli tipo tabi makinesi 1 aded pedal makine 52.500 12.500 Geçici teminatı lira 3875 937.50 (12389) OKSURUGU KESER v.ı §~* MAÇKADA I Çocnk Hastalıklan Mütehassm HER ECZANEDE BULUNUR Hurdalar Hurda beyaz kanaviç* terzi kırpıntısı > deri parçası levent gövdesi demiri 1• > kösele parçaları » > muhtelif kablo bobin tell 8.000 800 2000 » 40 19 600 5000 2000 200 > 10. > 20. 200 1000 500 100 100 500 Aded 5 0 zu 50. 25 10. 20 5. • » • > ı » > > • • • > • • » fiber kova kart şerldi saç varil teneke yağ tenekesi yağ varili ufak rezolin varili katran varili yağ varili delik kapaksız yağ varil] asid varili maske süzged Kürek kazma dokuma tarağı bekçi kırbacı soba akümülâtör 300 500 5000 250 40 120 > » > » » > > » » > > » > > L I Dr. NİYAZİ ALİ GİLCHRİST WALKER et Co. Ltd. Vapur acentalığına müracaat. Telefon: 42964 Teşvikiye I Te: Atiye so. Yuva Apart 3, Muayene saat: 26, Tel: 81196 (Yazm pazar, tab yok) SATILIK EV Kadıköy Moda caddesi üzerinde ön ve arkadaki 2 sokağa cepheli çiçek bahçesile, Mühürdar caddesi başlangıcmda mükemmel kârgir ev satılıktır. Telefon: 41999. O O &I O B Armement Deppe S. A. ANVERS Dr. FAHRİ CELÂL Sinir. Keketnelik re Söyleme Kusurlan Tedavid Cağaloâlu. Hüâliahmer caddesJ No. 13. Telefon: 20785 PORTUGAL vapuru 16 eylulde beklenmekte ve 20 eylulde eşyayi ticariye alarak doğru A N V E R S e hareket edecektir. Fazla tafsilât için Galatada Tahir han 3 üncü kat SCANDİNAVYAN NEAB EAS1 Agency Vapur Acentalığına müracaat. Telefon: 44993 2 1 Muin Memduh Tayanç Cerrahpaşa bastaned Iç Haslaltkları Mulehjssıs) Saat 3.5 7 ye kadar Beyoğlu Avrupa Pasajı karşısında N a 19 Küçük Parma H dair» J Telefon: 42529 45 13 55 4 807 50 19 50 19 1 4 TÜRK BAYANLARI > • 100 » > 20 > » 10 » » 20 > • 20 » » BİÇKİDİKİŞ Terakki Yurdu Kayıdlara başlanmıstır. Müracaat, pazardan maada hergün 9 dan 16 ya kadar. Adres: Beyoğlu, Altrnbakkal Babil sokak No. 63 Elbise, Tayyör, Nanto ve Palto Yaptırılacak Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: Cinsi Elbise Elbise Tayyör Manto Palto 1 Grup Miktan No. 5 » . > » » . > » » • » > » * » • » nişasta çuvalı büyük çuval sabun çuvalı teneke şeker sandıgı ambalâj sandıği kazan eğer bayar. eğeri çizme ciibü bashk tam başlık velense kuburluk üzengi keçe çizme çekecek 5000 150 127 110 110 23 20 2 , , • • » » » > 10 750 100 100 50. 100 50. 100 > » » » » > » » Bahçe Meraklıları Villâlannızı süslemek İçin salon yeşillikleri, süs fldanlan ve başka çok çeşidler, Ortaköy Ankara Bahçesinde bulabilirsiniz. V A S İ L • I n n n m 225 465 23 5 takım aded 154 Muhammen fiatı Lira K. 43 00 43 00 36 00 31 00 40 00 Tutan Lira K. 9675 00 19995 00 Muvakkat teminatı İhale şekli Lira K. Kapalı zarf 725 62 1499 63 828 00 62 10 155 00 11 62 6160 00 462 00 36813 00 YE K Ü N 2760 97 İhale gün ve saati 30/9/1947 30/9/1947 30'9/1947 30/9/1947 30/9/1947 saat 10,30 da 11 de 11 de 11 de 12 de Svenska Orient Linien Gottembourg SKOGALAND Vapuru 15 eylulde beklenmsktt ve eşyayi ticariye alarak 17 eylulde ANVERS. KOPENHAG GOTTKMBURG ve İskandinavya limanlarına hareket edecektir Fazla tafsilât için Galatada Tahir han, 3 üncü katta SCANDİNAVYA NEAB EAST AGENCY Vapur Acentalığına müracaat fel: 44993 2 1 1 6 Çi E t 1 Ac led 4 1 > 150 » 2 3 2 1 Dr. M. OSMAN SAKA Göğüs ve Dahill Hastalıklaı Müfehassısı lürbe. Lstanbul Belediye karşısj Sinanağa daireleri No 19. 23565 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü parasız yatılı öğrencileri için kumaşı Kurumumuzdan verilmek suretile yaptırılacak yukarıda gruplara ayrılmış bulunan elbise, manto, tayyör ve paltoların karşılarına miktarları, muhammen fiatları, tutarlan ve muvakkat teminatlarile ihale şekli ve ihale gün ve saati yazılmıştır. 2 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 üncü maddelerindeki şartları haiz olmalan ve gerekli belgeleri göstermeleri şarttır. s 3 İsteklilerin zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Satınalma Komisyonuna makbuz karşıhğı vermiş bulunmalan şarttır. 4 Fazla bilgi almak, kumaş ve malzeme nümunelerini, şartnamelerini görmek istiyenlerin Yüksek Ziraat EnstiKisü Levazım Şefiiğine müracaatleri. (12Ö02J

Bu sayıdan diğer sayfalar: