1 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

1 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

.' * “Mahkeme, cürmün siyasi mahiyette- yoksa âdi mahiyette mi olduğu hakkında kararını verecek ' — | bu sabahki trenle İstanbula gelmiş 5re r:. K İnsul Bug Mü | üçüncü cezada görülüyor J PJ ll Telefon 23872 .i]: merikalr banker — İn- Meotis vapuru halen vaziyet karşısında kendisini müda- faa etmek için İstanbulda iki avu- nsül de vapurda- | kat tuttuğu ve bu avukatlardan bi- merika efaretl nin ta- e Türk adliyesinin bu derhal vaz'ıyet ettiğini k edildiğini dün aldığımız malü- Büyük El Vekâletine kuvvetli olarak söyleniyor, Dün bankerin karaya çıkarıla- cağı ümit edildiğinden bir çok ga- | zeteciler ve fotoğraf” muhabirleri kenı!xıın'ı Uzun müddet beklemiş- lerdir. Fakat bütün bu bekleyişle- | re Taâğmen kendisi karaya cıkı_na— mf!hr. Yalnız vapurun k;planı | dün l_ıarıyı çıkarak Yunan konso- olması kuvvetle muhtemeldir. Di- | İosluğuna gitmiş ve Istanbul lima, ğer taraftan banker İnsül'ün bu nmdaki teyakkufunun eei Feshane amelesinden 5 lira kesildiği iği Feskâne fabrikası amelelerinin | diği yerden alır.,, ir şiküyeti var: Bâyramdan evvel Meselenin mahiyetini fabrika - sleye aylıkları verilirken beşer dan sorduk. Salâhiyettar bir zat / eksilmiş ve bu para ile de li- bu şikâyet hakkında dedi ki: VZ ÜRALI " kooperatifinden mâl “— Ameleyi liman şirketinden Üddi 'deniniştir mal almıya hiçbir zam l medik. Bu şikâyet doğru değildir. silmesi bir kısım ameleyi müşkül | Biz fabrikada ameleye öğle üst lefi yedi buçuk kuruşa —sıcak ye- mek için bir kooperatif kurduk. Bundan başka bir de satış mağa- Zası açtık. Amelelerin şirket koğperatifine iliği verilen dosya dün akşamki trenle İstanbula gönderilmiştir. Evrakın an icbar et- F am üzeri beşer liranın ke- vaziy cip ol diyor e sokmuş, şikâyetleri mu- r. Şikâyetçi ameleler : Bayram üzeri değil, başkâ bir günde de ameleye liman koc Perat'find. - | bile gi i . perat finden mal alması mecbüri- | bile girmeleri mecburf” değildir. y Yükletmek doğru deği :'- | Ameleyi nasıl olur da liman şirke- a kı— in mahallesinde kl_"' » | tinin kooperatifinden mal almıya akkalı vardır. İstediği malı iste - | icbar ederiz.,, Deniz lisesi mezunlarına diplomaları verildi Denle Lisesini bitiren 54 gence dün l.ıı; verildi. Merasime ait malümat ile mezun efen FÜ gayıfamızdadır, ğgleden sonra merasimle diplomâ” dilerin “işimleri üçüne ün 15 te Muhakeme Ediliyor flis bankerin muhakemesiMuhakeme devam eder- rinin Sadi Rıza Bey olduğu da çok | bebini an doğrumu? | | | tedir. Ve vapurun iki telsiz memu- | Sene 3 Say. 689 1 Nisan Pazar 1934 iken İnsulisterse gidebilir ,ı Meotis vapuru istim üzere duruyor” milyonerin vereceği karara göre | hareket edecek İ gd dskllada mörüekün ldğr'| çöre meabkeme İnzul Balkadık Ü | mız bir habere göre bariker İnsulü | rilen evrak natamam görülmekte« | hâmil olan Meotis vapuru kaptanı | dir ve esasen müddei umumilik te | gemisini istediği dakikada istediği / İnsulü tevkif edebilmek salâhiyeti- | yere götürebilecektir. Şayet, İnsul | ni kendisinde görmemektedir. Me- | isterse, hiç bir mecburiyet — olma- | otis vapuru iki gündenberi tam bir | dan muhakeme neticesine Timanı- | istim üzerinde durmaktadır. Bu sırf İn- | sulün arzusuna kalmış bir mesele- | lemeyi arzu etmediği takdirde bu- latmıştır. Buna nazaran vapur, tat- h suyu bittiği için limanızda -kal- mak mecburiyetinde-kalmıştır. mızda intizar edebilir. İnsul muhakeme neticesini bek- dir. | gün hareket etmesi kuvvetle muh- Gene mevsukan öğrendiğimize | temeldir. Alpullu fabrikasının kâr miktarı nedir ? Arzu ettîğimğe;y şirketin maliyet fiyatı üzerine ne miktar kâr koyduğu hakkında malümat alabilmektir Meotis vapuru etrafındaki | zabıta memurları Diğer taraftan bankerin vapur- da ne yaptığını ve ne ile vakit ge- İçirdiğini öğrenmek - için bir çok yerlere başvurduk. Nihayet İnsü- lün vapurda ne yaptığını ne ile va- kit geçirdiğini öğrenebildik. Müflis banker gündüzü ekse- riyetle vapurun kamarasında ve yemek salonunda geçirmekte buna | mukabil geceleri geç vakte kadar | güverte ve kaptan köprüsünde do- laşmakta ve İstanbulu seyretmek- tedir. Piposu mütemadiyen ağzın - | dadır. Geceleri kamarasına çekil- | dikten sonra da kamarasının elek- | triki sönmemektedir. Kamııı':ıimın1 penceresi İstanbul cihetindedir. Banker yemeklerde hemen yal- nız patates püresi yemektedir. İç- ki kullanmamakta ve ağzına kat'- | iyyen et almamaktadır. İnsul telsizle Atinadaki avtka- tile mütemadiyen muhabere etmek Şeker fabrikalarımızdan Uşak fabrikası Alpullu şeker fabrikasının 933 | neşrolunan rakamların kısmen yan bilânçosundaki bazı rakamlara is- | lış olduğu hakkında bir kayda te- tinaden geçen gün mütalealar yü- | sıdüf ettik. Bu bapta fazla malü- rütmüştük. Bugünkü sabah refik - at elde etmek için müracaat et lerimizin bazısında mukaddema (Devamı 7 7 nci sayıfada) Şirketin müzeyyel mukavelesindeki 12 inci madde: “Tramvaylar, 4ten bire kadar işlemelidir!,, |Belediye, şirket mukavelesindeki bu sarih maddeye niçin ehemmiyet 4 vermemiştir? Tramvay Şirketinin halkın men- | yüzünden, daima hâalkın ezilmesi- faatine hizmet eder bir şirket ol- | ne fırsat vermiş ve zemin hazırla- madığı hakkındaki — yazdığımız | mıştır. ru nöbetle mütemadiyen iş başmn- dadırlar. İnsülün kamarasında pek çok kitap vardır. Bu kitaplardan — bü- yük bir kısmı iktisadi ve bilhassa (Devamı 7 nci sayıfada) “üstat ÖMER RIZA'nın pratik İngiliz 3 derslerini bü- yazılara ilâve olarak bugün de şir- Çok ümit ediyoruz ki, belediye, ketin, mukavelesindeki bir madde- bundan böyle halkın daha fazla yi işhat edeceğiz. Bu madde ile, | baziçe olmasına meydan vermiye- gayet açık ve hiç'bir itiraza mahal | cek ve tramvay seferlerini ihtiyaca | kalmadan vaârılacak netice şudur: | nazaran tanzim edilmiş bir tarife- | Şirket şimdiye kadar yalnız ken- | ye göre yaptıracaktır. | disini düşünmüş ve asıl vazifesi o-| — Şirketin hükümetle 9 Mayıs lan halkın menfaatini ihmal etmiş- | 1328 tarihinde akdettiği 8 Kânu- tir. Ve maalesef Istanbul belediye- | nusani 1326 tarihli mukaveleye | si de senelerdenberi vaki ihmalle -i | ( Devamı 7 nci sayıfada ) ingilizce derslerini ÖMER RIZA'nın rTlamış olması bunakat" bir delildir. 11 Nisanda Başlıyoruz İy

Bu sayıdan diğer sayfalar: