2 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

Ü —a T 0 e Telefon 23872 2 Nisan Pazartesi 1934 Sene 3 Sayı: 690 —— ——— ——— —*=—$—==== [lnsul Sordu: “Kaçabilir miyim ?!..,, ÖOtelde oda kiralıyan ya'ancı adam | Insul Bir yabancı şahit ıslenızord | Insul iade edileceği — weotis saparandın veni Muharririmiz Insul'e l Aydın oteline kadar ne haberini nasıl öğrendi? " “suretle geldi? sahitlik etti!
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

2 Nisan Pazartesi 1934 K Sene 3 Sayı: 690 & “Kaçabilir miyim ?!..,, İnsul Bir yabancı şahit isteniyordu îMeotı's vapurundan Yeni)| Mllharl’irimiz ınsuı,e Aydın oteline kadar nej| şahitlik etti! suretle geldi? Dün b_irinci lıbımııd'ı Am_cri- | ğ î kalı müflis banker İnsul'un vaziye- Bu bahaneyle OdaSlna gırerek hUSUS mecliste neler konuşulduğunu dinledi tinin tesbiti için üçüncü ceza mah- TTETER ş Telııfon 29872 . gl Ü N İ İnsul Sordu: Ötelde oda kiralıyan ya'ancı adam | İnsul iade edileceği haberini nasıl öğrendi? Banyo dairesinin kapısı arkasına iğnelenen kâğıt ... kemesi huzuruna çıkarılacağını haber vermiştik, İkinci tabımızı alamamış olan okuyucularımız içinde o tabıda verdiğimiz haberleri kısaca hulâsa ediyoruz: Dün saat on betşe Beşinci şube müdürü Daniş Bey Meotis vapuru- na giderek İnsul'e mahkemeye çağ | rıldığını bildirmiş, banker itirazda | bulunmak istemiş fakat tebliğin kat'i olduğunu anlayımnca Daniş Beyle beraber bir motörle karaya gelmiş ve büyük bir meraklı kala- balığı arasında Taş mektepteki ü- | çüncü ceza mahkemesine götürül- müştür. Mahkemede bankerin hüviyeti tesbit edildikten sonra Amerika sefaretinin tevdi ettiği evrak okun- muş ve İnsulün siyasi ve askeri bir suçla töhmetli olmayıp adi suç- la töhmetli olduğuna karar veril- | miştir. Insul dün mahkeme huzurunda sorguya çekilirken kaptanı ve diğer alâkadar kimse- ler var... -dedi.» Bakalım kabul e- decek mi? Maamafih, yazılı gazetemi ala- | rak gitti. Buna rağmen, içimi kurt yiyor- du; Şimdi İnsul beni kabul eder de yanımda başka meslektaşlar da girerse? Bir arkadaşımı görmek bahane- sile merdivenleri çıktım. | Bu sırada bir oda kapısı açıldı. | Orta yaşlı tanımadığım bir zat ba- na şunu sordu: — Siz, memur musunuz?... Cevap vermedim. Zira, otelin memuru değildim. —M. İnsul bir vekâletname veri- yor. Şahide ihtiyaç var da... — Peki, ben şahit olayım.. Me- ğgerse konuştuğum adam, Beyoğlu altıncı noteri Kâmil Beyin kâtibi Binaenaleyh, ikinci basış bir | imiş. Ne fırsat! Birlikte, bankerin nüshamızın kenarına şu sözleri ya- | odasına girdik. İçerde, benimle be- zarak, İnsule gönderilmek üzere, raber sekiz kişi olmuşiuk. Hazırun otel müdürü Osman Beye verdim: | dan sade bir zatı tanıyordum: “Sizin hakkınızda bitaraflık | Meşhur avukat Ahmoet Ksat Bey, göstermek suretile cemilekâr olan Esat Bey, beni görünce: bu gazetenin muhabirile beş — Olur şey değil... Sizi tebrik dakika mülâkat etmeniz rica olu- | ederim!... -dedi.. Dün akşam İnsulu Yeni Aydın otelinde mutlaka ziyaret etmek azazminde idim. Düşündüm: Kar- | tımı göndersem adama vız gele- Karar bildirilince İnsul serbest | cek! Kimbilir, yerli ve ecnebi kaç olup olmadığını sormuş mahkeme | gazeteci daha kendisini riyasetince kendisine “mahkemece | arzusundalar, Nitekim, otelin bek- bir ilişiği olmadığından gidebile- | leme yerinde bir çok meslektaşlar ceği,, tefhim edilmiş, bunun — üze- gözüme çarpıyordu. Bir çare ara- rine banker polis müdür muavini | dım ve şunu buldum. Hüsnü Beyle bir otomobile binerek | — Dün neşrettiğimiz ikinci basış Yeni Aydın oteline gitmiş ve ora - | Haberde, onun bir kaç saat evvelki da misafir edilmiştir. görmek | larile göze çarpıyordu. İnsulun Türk gazetelerinde kendine dair yazılan haberlerle alâkadar oldu- ğunu da, bunları satır satır tercü- me ettirdiğini de öğrenmiştim. Ha- ber, dün, mahkeme safhatını ve son vaziyeti bildiren yegâne gaze- te olduğu için, herhalde, bankerin dikkatini celbetmiş olacaktı. İnsul'un geceyi nasıl geçirdiğini ve bugün ne yaptığını arkadaşları- | mız Vâ—Nü ve Sertoğlu size anla- | tıyorlar. insul dün mahkeme hüuzürunda sorguya çekilirken — Bir oda istiyorum. Fakat i- kinci katta.. — Baş üştüne.. Fakat maalesef © buna imkân yoktur. İkinci katın odaları tamamen doludur. Ancak ( Devamı 7 nci sayıfada ) İnsul Amerikaya teslim edilecek Ankara, 1 (ALA) — Aldığımız malümata göre mahkemenin kara- rınt tetkik eden Heyeti Vekile İn - sulün Amerika hükümetine iadesi- ni tasvip etmiştir. Şu noktayı da bilhassa kayde- | EBER Üçüncü k-tta boş oda var. | — Odayı görebilir miyim?. — Hay hay.. | Merdivenlerden — çıkıyoruz. |- kinci kata geldik. Tam “karşıma tesadüf eden kapının üzerinde hir kocaman bir 14 Takamı görünü - Yor. Bu odayı serveti Türkiye Sümhuriyeti bütçesine Müsayi bir adam işgal ediyor. Sömuel İnsuj! Bunun harekâtı 2,000.000.000 a | Yyakın insanı alâkadar ediyor. Ve ben Haber gazelesi mubarriri ef. - yalri ' | kârı umumiyeyi işgal eden bu a- S damın harekâtını tetkik - edecek- | Muharririmizin otel puslası le İnsul'ün yemek listesi tim. Odam tam onun odasının üs- lünde. Ve daha şimdiden - tenbih | ettiği banyosu da benim kapımın karşısında. Odaya yerleştikten lf!nrı aşağı iniyorum. Salonda ge- p gidenleri tetkik edeceğim. î Birdenbire dışarda müvezziler: “İkinci tabı Haber,, diye bağr rarak geçmeye başladılar. Ben de sanki merak ettim. Ve garsona bir Haber alması için üç kuruş uzat- W bi | _Cl"—"")'î açtım. 60 punto ile: Tİnsul üçüncü cezada muhake- ! Mme edildi,, diye yazıyordu. Yazı- İarr sanki hayretle okudum, “Ye- Di cümlesin;i görür görmez derhal tel sahibine döndüm: — İnsul burada mı?, — »Evet., Aydın otelinde kalacaktır.,, | ©- | — Ya? Peki acaba şimdi ne ya- piyor?, — Tıraş olmuştu. Şimdi de ye- mek yiyor, (Devamı 7 nci sayılada) İ 'lll Nisan Çarşamba! Bu esnada gazeteciler biret bi- | delim ki, Mayotis vapuru İstanbul ' limanında cebren tevkif edilmiş değildir. Vapur geldiği gündenbe- ri harekette serbest bulunuyordu. Tebrike değer! Bugün akşam gazetelerinden bi- ri fevkalâde doğru membalardan haber alarak İnsul'un Perapalas o- telinde tereddütlü bir gece geçir- diğini keşfetmek dirayeti fevkalâ- desini gösterebilmiştir. Kendisini | tebrik ederiz. | İngilizce I Derslerine sinde mevcut olup da tatbik saha- |gıma geçmediği veya geçirileme- diği maddeler oldukçadır. e eşya Günü başlıyoruz nur.,, mukıvnlcnımeniu i3 desi şöyledir: “Aman, beni ele vermeyin!,, mâ- nasına gülümsiyerek: (Alt tarafı 3 üncü sayıfada) Otel müdürü: — Yanımda Meotis Şirket yük arabaları vapurunun tahrik etmiye mecburdur Mukavelenamesinde mevcut olan bu madde acaba neden yaptırılmadı “Şirket gerek mevcut hatlarda, 1 mükavelenamei mü e imtiyazı verilen hutut nakline mecbur- ncak eşya nakliyatı için Tramvay şirketinin mukavele- Bugün de İstanbul — şehri için | dur. tatbikr çok lüzumlu bir madde- | tahsis olunacak arabalarm nere- sinden bahsedeceğiz. 9 mayıs 1328 tarihli lerden, hangi saatlerde hareket müzeyyel | Ettiril * vebu hususta tat bavaıe. ÇAg. | bik olmacak tarifelere dair mem- üncu', (Devamı 7 nci sayıfada)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler