4 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

4 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Umumi harp ihtimalleri Telefon 23872 *İnsul ün peşinde korsan 4 Nisan Çarşamba 1934 gemisi dolaşıyor!..,, Banîkerin kaçtığı hakkında çıkarılan rtvayet.. Madam Kuyumcuoğlu ir daha limana geldi Tnsulun peşinde seyahat edip şehri- mize gelen ve bankerle birlikte A- | B merikaya gidecek olan gazeteci Kilgaliten ve kızı Banger İnsul, iki gecedir, İs- tanbul tevkifhanesinin büyük ka. pısı üzerinde ve Sultanahmet ca- M. Muşolini nutkunda nereyi kastetmiştir ? —— “Ankara, 3 (Hususi) —M, MüÜssolini'nin ikinci beş senelik faşist kongresi ve meclis intihz. batı münasebetiyle geçenlerde söylediği nutuk üzerine memle- ketimiz efkârı umumiyesinde Süsiyet uyandığı ve bu nutuk- ta kullandlan “Asya,, kelimesiy- le kastedilen memleketin veya memleketlerin nereler olabilece- &i hakkinda Türk matbuatında 1 neşriyat yapıldığı malüm- dur. Haber aldığıma ıgıre bu mü nasebetle Roma büyük elçimiz Vı:l Böeyle'M. Mussolini ara- emnda bir mülâkat vuku bulmuş- :l.fkı*Hükümelin bu — mülâkat inda-Büyük Millet Meclisi- Nevyorklu İR. miine nazır odada yatmaktadır. Dün, yalnız avukatr Aleksandr Mango beyle görüşmüştür. Diğer davavekili birinci ticaret sabık reisi Ahmet Esat Beyle görüşme- miştir. Üçüncü ceza —mahkemesinin verdiği kararı, avukatlar temyiz | etmişlerdi. Halbuki, dün, müddei- umumi Kenan bey: - Mahkemei aidesi, temyiz is- Tidasını reddetti. Bu meselenin adliye ile alâkası kalmamıştır. İn- Sul iade edilecektir. « demiştir. Bu haberi, avukat Ahmet Esat ©Y, gazetecilerden öğrenmiştir. d kararının kanuni mevzuata Zit olduğunu, kanunun müekkiline İ dw&iii diğer haklarından isti- a N edeceğini söylemiştir. Şimdi davavekilleri için iki te- a : | M Musolini hararetli bir söylüyor Dutuk nin perşembe günkü toplantisın- da heyeti smumiyeye izahat ver- | || mesi bekleniyor. | bangerin Amerika | zımgelir. | şebbüs kalmıştır. Birincisi, red kararını Eskişehirde temyiz et- mek, ikincisi de, heyti vekile kara- rını devlet şürasında gene temyiz etmektir. Dün gece, avukat Esat beyi e- vine istirahat etmek üzere gider- ken bularak sordum: — Şürayı Devlete müracaat e- decek misiniz?. Daha başka ne yapmayı düşünüyorsumuz?. Birinci ticaret sabık reisinin çok yorulmuş olduğu görülüyor- | du. — Ancak yarına kadar düşünüp karar vereceğim. Bugün hiç bir çoğ Sene 3 Sayı: 692 alıyor!.. Vaziyet 1914 dekinden daha tehlikelidir Sovyet Rusyanın Amerik a sefiri bütün cihanı endişeye Çintiçanti, 3 (A. A.) — “Hari- ci siyaset cemiyeti,, nde söz söyli- yen Sovyet Rusya sefiri Troya- her ne pahasmna olursa olsun sulh istediğini, fakat hiçbir vakit sulh pahasma topraklarından bir karış bile feda etmiyeceğini söylemiştir. Sefir, harp tehlikesinin çok büyük | ve beynelmilel vaziyetin 1914 te- kinden daha fazla gergin olduğu- nu ilâve ederek demiştir ki: “— Bazı memleketlerin askeri zihniyeti, bugüne kadar görülme« miş derecede şiddetlidir. Yeni bir harp neticeleri tahmin edilmiye - tır. Bununla beraber bütün millet- ler haruçp değildirler. Bugün karşılaşan iki temayül var: Biri, harbe sürüklemekte, öteki yeni teşebbüste bulunmadım! - dedi. Gerek Kkendi yakın arkadaşla- rı, gerek diğer menabiden tahkik ettimse de, avukatların İnsulden ne kadar ücret almak üzere muta- bık kaldıklarını — öğrenemedim. Hiçbiri, bunu bilmiyor, fakat, a- ğgızlarda deveran ettiği gibi yük- sek bir meblâğ da tahmin edil- miyor. Çünkü İnsul, evvelki gün | Londra otelinde yatması mevzu- ubahsolduğu sırada, on İiralık bir odayı pahalı bulup pazarlık etmiş, ucuz oda istemiştir. (Alt tarafı 3 üncü sayıfada) Vâa-Nü Ingîli-zmiş! Insulün avukatları yeni bir müdafaa çaresine baş vurdular Son dakika haber aldığımıza Staviski rezaletinin novski yoldaş, Sovyet Rusyanın | cek kadar müthiş bir facia olacak- | düşürecek imalı bir nutuk söyledi sulhe doğru gitmektedir. Silâhları bırakma hakkında müphem sözler ve boş vaitlere ciddi zamanlar olmadan inanmak istemiyeceğimiz tabildir.,, Roma, 3 (A. A.) — Silâhları bırakma görüşmeleri ve bilhassa Bartu ile Himans arasındaki mü- lâkat hakkında Cenevrede çıkan Lavoro gazetesi şunları yazmakta- dır: *“Belçikalıların âkılâne temen - nileri mucibince, şimdilik ve bizce sulhe sağlam bir temel olabilecek bir İngiliz, Fransız ve İtalyan an- laşmasının belirmesini her şey ü - mit ettirmektedir. Bu üç devletle Belçika arasında bu anlaşma olur olmaz, nasıl olur da Almanya 1s* lahı hal etmez?,, ni safhası Hakim prensi öldürenler yakayı ele verdiler 3 kişi yakalandı diğer üç şahsın daha cinayette şerik olduğu zannediliyor göre İnsulun avukatları — müflis hükümetine | teslim edilmemesini temin için ye- | ni bir tez ortaya atmışlardır. İnsul her ne kadar Ametikalı ise de İn- gilterede doğmuştur. İngiliz kenu- | nu mucibince İngiliz toprağında dağan her şahıs İngiliz tabiiyetin- dedir. Ve istediği ande İngiliz ta- biiyetini iddia etmek hakkına ma- liktir. İnsul her ne kadar sonradan | Amerika tabiiyetine girmişse de | İngilterede doğduğuna göre iste. diği zaman ilk tabiyetine rücu c- debilir. Binaenaleyh — Amerikaya | iadesi değil, İngiltereye teslimi lâ- Bakalım bu yeni tez nasıl kar- şılanacak! . * » Ankara, 4 (Hususi) — İngiliz sefiri buğün hariciye vekilini zi- yaret ederek bir müddet görüş- üstte Venture, ortada Lus- sats altta Spirito Parişten gelen son haberlere gö- re Staviski meselesi hakkında şe -l müştür, (Devamı 7 nci sayıfada) | hadette bulunmak üzere Parise gel mekte olan hâkim Prince'i öldür - mekle müttehem üç kişi yakalan- mıştır. Bunlardan ikisi Pariste, biri Marsilyada bulunuyordu. Pariste yakalananların isimleri Spirito ve Baron dö Lussats, Mar- silyada yakalananın ismi ise Ven - ture'dir. Üçü de evvelce müteaddit defalar hırsızlık, — dolandırıcılık, sahtekârlık ve yataklık — suçların- dan mahküm olmuşlardı. Ve bir çok müstear isim taşıyorlardı. Ya- pılan istintak neticesinde Lussats'- ın 46, Venture'ün 40 ve Spirito'nun 34 yaşında olduğu anlaşılmıştır. (Devamı 7 nci sayıfada) Kaybolan sevgili Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı Müellifi: — (Vâ—Nüâ) Bu yeni tefrikamız aymn on bi- rinde başlıyor. İngilizce Derslerine I1 Nisan Çarşamba Günü başlıyoruz

Bu sayıdan diğer sayfalar: