5 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telefon 23872 .. 16 ürkiye Asy ah de 5S Nisan Perşembe 1934 Duçe, nutku hakkında Vasıf Beye izahat verdi ü B. bugün B. M. Mecli- sinde Jtalyadan gelen temin edici sözlerden bahsedecek Tevfik Rüşt : !ta!yı başvekili Mösyö Musoli- nînvn son faşist kongresinde söyles diği nutuktaki — bazı kısımların müphem ve imalı olduğunu. HA- BER vaktinde işaretlemişti. Du- gçenin İtalya harsını Asya ve Afri- ' kada inkişaf ve “tayyırayle eltirmelk: İstemosi | :ı. devleti değil, Avrupa — devleti- bir kaç — saatlik | © Bey vasıt>siyle Mösyö Musolini- | den nutkundaki noksanı istifsar ettirmiş ve Vasıf Beyle Duçe ara- | sında olan bir mülâkatta Mösyö Musolini tatmin eder ifadatta bu- lunmuş ve eczümle: “Türkiye At- r.,, demiştir, Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Beyin bugün öğleden sonra Büyük Millet Meclisinde bu mesele hak- kında izahat vermesine intizar e- diliyor. Bu izahat vaziyeti tenvir ve Duçenin müphem nüutku üzeri- , ne hasıl olan tereddüdü izale ede- | cektir. mesafede,, ki memleketten — bah- | ösyö Musolininin nulkundıl , | işaret eltiği * setmesi üzerinden durulacak ma- | 'ö“,,ıel,:ıkîîd:îl";e özleris | Taber, sözlerir eee SAT AA AA AD hiyot idi A Tal: YOtte beyanatı idi. nin Türkiye ile hiç bir alâkası olma Kaybnıan sarıhatle _Ank,rıdın aldığımız malümata | dığıma dair teminat verdiği — tah- göre hükümet Roma elçisi Vasıf | min edilmektedir. Balkan paktı Milletler, cemiyeti ruhuna uygun Tan gazetesi M. muşanofun son nüt- kundaki zayıf noktaları işaret ederken burasını ayrıca izah ediyor Bulgar başvekili Balkan miş2- kının bugünkü şekli ve neticesi ile sulhün tahkimine hadim ola- Sağmna da kanidir. Fakat — diğer taraftan Milletler emiyeti tara- fından Sösterildiği şekilde — sulh- çu bir surette sulh munhedeleri- nin yeniden tetkikine — karşı bir | Mânia olduğunu da diyor ki: Bu misaka girmek milletler ce. miyeti misakımın 19 uncu madde- sinde resmen beyan — edilen şekle Müstenit ümitlerimizi — iştiyerek reddetmek demektir. Çünkü bu madde, muahedelerin ebedi olma- dığını ve hattâ sulhun icabı olarak ve hizmetlerin yeni * sebeplere ve milletlerin aşikâr dileklerine inti. söylüyor ve A B B nci sayrfada) Atinada izcilerimiz muvaffakıyet kazandı Artık Atfna yolunu Gülcemalin lacaktı. ıküvıriui veyahut (Sitella ditelya) aplanı kadar bende biliyorum. aldırıyor, Bizim zenbilin kalkama- 4, Uzun heyecanlar; bir sürü hazir» lıklar ve bir :ılıırıık bir haydi sefere demekle olaylaşıveriyor. Cümhuriyetimi - Zin önuney larla geçen dakikaları cümhuriye- tin doğduğu Ankarada yaşadığım | içîn Y"rl'llılhrm da onuncu yıl dö- nümünü Atinada görmek zevkli o- | yirmi ) Hor fırsat bana soluğu Atinada | sessiz; vulu sırta Yalovaya gider gibi Ati- na yoluna çıktım.. Harektten evvel takım barışmalara de- | salondaki boru ve trampet sesleri bana iyi bir. havadis - müjdeledi.. Feyziâti lisesi izcileri de Yunaniş- Yıl dönümünü heyecan- ' tandaki şenliklerde bulunacakmış, saatlik yolda gözümüzü kırptırma loan bak etmesi lâzım geldiğini âmir- dir. Bunun için — mösyö Muşanof | Balkan misakının, milletler cemi- Yeti fikri ve misakrı ile kabili telif “llhıdıiı neticesine varıyor, | n Bu husüsta hata ediyor. Çünkü | *8er milletler cemiyetinin fikri da- ilinde aktedilmiş mıntakavi | ""fhîyeli haiz bir misak varsa bu | Misak ancak Atinada ,Yunanistan, n“"_’;"m!c. Romanya ve Yugoslavya dan imza edilen misaktır. 19 Uncu madde sadece der ki: ş Meclis her zaman cemiyetin Azasını, gayri kabili — tatbik hâle gelen muahedeleri ve cihan sul- | hunü tehdit edebilecek beynelmi- (Devamır 7 Aîir_lı yolunda deve yapılacak trayı gözden çıkardığım için sadaşız pasaportu cebe ba- Şarkılar, masallar yirmi dört vi Pire limanma sürükledi., (Devamı 7? nei ee | rafından sevgili Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı Müellifi: (Vâ—Nü) Bü yeni tefrikamız ayın on bi- rinde başlıyor. Ingilizce Derslerine 11 Nisan Çarşamba Günü başlıyoruz Her şeyden evel halk Sene 3 Sayı: 693 ğil Avrupalıdır,, “Ben siyasi düşmanla- rımdan korkuyorum..,, Samoel İnsul yazdığı telgraflarda kendini bir siyaset kurbanı göstermeğe çalışıyor Avukatlar tevkifhane kapusu önünde İnsül adliye yangınından sonra | relerde satenden perdeler vardır. çok bulu- müddeiumumilik dairesi ittihaz | — Masanın üzerinde de bir edilen odada ikamet ediyor. Oda- | mecmualar ve gazeteler nn taksimatı şöyledir: Kapıdan | nuyor, girer girmez karşıda sokağa ba- | İnsulün yanmda eşyayı zatiya kan iki ve yanan adliye binasma | si yoktu. —Dün saat beşte gemi- nazır bir pencere var. den Çelebidis vasıtasiyle getirt- İnsülün karyolası — sağ tarafta | miştir.— Banker, ömründe ilk de- pencerelerin karşısma tesadüf e- | fa olarak iki gece pijemasız ola- den yerdedir. — Odanın ortasında | rak yatmıştır. müstatil şeklinde bir masa ve et- İnsul tevkifhaneye getirildiği rafında dört beş tane ikemle var. | zaman mevkufların kendisi hak - Kapıdan girince sol tarafta gaze- | kında merasim yapmalarına — ve te ile kaplı bir etajer bulunuyor | meydancı başınınm kendisini ziyas ki İnsülün kitapları burada duru- | ret etmesine müsaade edilmemiş- yor. Yerde halı ve ya kilim gibi | ti.. Odanm kapısında — süngülü bir şey bulunmamaktadır. Pence- ( Devamı 7 nci sayıfada ) Kâr etmek şirketin hakkıdır, fakat halkı zarara sokmamak şartiyle Ankara, 5 (Hususi) — Tram- vay şirketi ile olan müzakereler de- vam ediyor. Müzakereleri bizzat Nafia Vekili Ali Bey yapmaktadır. Henüz müsbet bir netice elde edi- lemedi. Şirketin murahhasları in - şaatın yapılmamasını belediye ta- istimlâk muamelesinin geciktirilmesine atfetmektedirler, Vekâlet ise hatların yapılmadığı halde halktan alınan fazla paranın iade edilmesi lâzım geleceği nokta sında musırdir. Bundan başka ta- rifelerin fevkalâde fahiş olduğu görüldüğünden tamamen değişti- rilmeleri de vekâlet tarafından is- teniliyor. Nafia Vekâletinin bu haklı iddialarına karşı şirket mu- rahhaslarının ergeç hakikati kabul ederek fazla alınan parayı iade e- decekleri ve tarifenin tebdiline rı- za gösterecekleri muhakkatı. Tramvay şirketi müzakerelerin- | dileceği muhakkaktır. Evvelce de söylediğimiz veçhile , şirketlerin Ankara, 4 (A.A) — Bundan | bir hafta evvel İstanbul — tram- vay, tünel ve rıhtım şirketleri na- fia komiseri Nâzım Beyin tebdili yapıldığı gibi bu defa da İstan- bul elektrik şirketi ve diğer mü- essesat nafia komiseri Mustafa Arif Beyin İstanbuldaki vazife- sine nihayet verilerek Konya e- lektrik şirketi komiserliğine ta- yin edildiği tebliğ olunmuştur. Bu vazifeyi şimdilik vekâleten Istanbul başmühendis vekili Cevdet Bey ifa edecektir. kazanmak için burada tesisat yap- ! tıklarını kabul ediyoruz. Fakat bu- | nu kabul ederken şirketlerin fahiş | kâr almağa hakkı — olmadığını da söylemeğe mecburuz. Maksadımız hiç bir vakitte ecnebi sermayesini korkutmak olmamıştır. Bu sabah çıkan refiklerimizden birinin ya- | zısında gördüğümüz telmihi bu se- bepten dolayı asla varit görmüyo- yoruz. Biz diyoruz ki: Yaptığımız tahkikat neticesinde |tesbit ettiğimiz veçhile tramvay şirketi beher araba seferi için ekal- 'li ve nakliye vergileri hariç 39 lira | para alırsa buna karşı susamayız. £ , . . | Şurasımnıtekrar ediyoruz ki; Türk HABER — Nafia Vekâletinin | kAlkının menafii her şeyin (üstün- gösterdiği azimkârlıkla şirketlerle | dedir. Hattâ tramvay şirketinin olan ihtilâfların halk lehine halle-| menafiinin bile!!.. de bulunmak üzere davet edilen İs- tanul Valisi Muhittin Bey bugünkü trenle Ankaraya geldi.

Bu sayıdan diğer sayfalar: