April 6, 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

April 6, 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: Telefon 23872 Büzük Millet Meclisindeki canlı müzakere “Türk milletinin dünyada ! bir şeyden korkusu yoktur,, “Türk topraklarıçok mukaddestir bu topraklara ayak basmak cüretinde ibulunacakların belini kıracaksın..,, söylenen son nutkun bir çok Ay. rupa matbuatında hayli münaka- : şaya yıılı açlığını gördük. - Bir kı- | s.uı_'l' $ matbualtı da hususi bir | endişe gösterdiler. Beynelmilel sulh davası ve milli hassasiyet ve alâka noktasından liu)uk—MIllel Meelisi önünde S bU vaziyetin teş- | rihi l_. n geldiği zannındaym. | Hariciye Vekilinin bu hususta bi- | zi tenvir etmesini rica ederim” Bu lakririn okunmasını müte- Mahmut Esat Bey akip reis. Kâzım Paşa Hazretleri Antara, S(AA) — B. M. Mecliste. hazır bulunmakta olan Meclisinde, Reis Kâzım Pa. Haz: Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Be- retlerinin riyasetinde Bölkia yin derhal cevap vereceğini bil- ikinti cehenin” açılRasdr NU Wdirmiş ve Hariciye Vekili kürsüye teakip İzmir MABLsi M dakaz A gelarek şu beyanatta bulunmuş- Ş tur; sat Beyin takriri okunmuşlur:; (Devamı 7 nci sayıfada) Kadıköyde Galatasarayla Sarpışacak Beykoz, Taksimde de Beşiktaşla maç yâPacak Vefa takımları bir arada " Bugün Kadıköy ve Taksim stat- | cezası henüz kesbi kat'iyyet etme- linndı iki heyecanlı lik maçı yapı- | diğinden bu macta takımında yeri- B“:-lk. Bir tarafta Galatasaray, | ni muhafaza ed;ceği Ö8 Vifü lehi: a Ykoz'lı çarpışırken diğer tarafta | ne &vantaj olarak kaydedilebilir. 'a Bqıkıı. Vefa ile karşılaşacak. ğ 3 Dün de Yaldığımız gi “Beşile IKldıköydeki maça gelince: atasarayın en kuvvetli zaman - #takrmının bazı oyuncularının SAkLE slağanik Hi ü larında bile, Beykoz karşısında gösterdiği şanssız oyunlar düşünü- ları, hastahanede yatmakta olan Nâzımımn da takımda yer almama- lürse yarın, genç Galatasaraylıla- &I, son maçında İstanbulspora kar- 1 rın rakibi karşısında, nası! bir ne- #1 güzel bir netice alan Vefa karşı- | tice alacağı merakla beklenilmeğe sında Beşiktaşın sıkı ve tehlikeli | değer, çok sıkı olacağı muhakkak bir imtihan getireceğine şüphe bı- | olan bu maçta iki takımda herza- rakmıyor, Vefada son maçta — ha- | manki kadrolarını muhafaza ede- kem tarafından çıkarılan LülfininJ ceklerdir. Yukılcki B Büyük Millet Meclisi reisiliğine: “İdaresinde - bulunan adaların memleketimizin yapışığı gibi ol- duğuna göre komşumuz olan İtal- ya hükümetinin reisi uııufmımnl 6 (Nisan Cuma 1934 | V | | |F - | Tevfik Rüştü Bey Muhittin Derslerine '11 Nisan Çarşamba Günü başlıyoruz Şehir Meclisinin dünkü toplan- tısında tramvay meselesi konuşul- du. Müzakere pek hararetli geçti. Bir çok âza söz söyledi. Saat 14 te meclis açıldı. Bazı şehir işleri görüşüldükten sonra sı- ra bundan evvelki devrede verilen takrirlere cevap verilmesine gel- di. Muhittin Bey namına muavin Hâmit B. tramvay takririne cevap verdi ve dedi ki: Aşk, macera, kahramanlık - ve siyaset romanı Müellifi: (Vâ—Nü) Bu yeni tefrikâlliz ayın on bi- rinde başlıyor. | Beyle birlikte lııglllzce | Sene 3 Sayı: 694 <—— — “Selâmlar, muhabbetler görüşeceğimize eminim,, Banker İnsul tevkifhanede - vaktini çiklet çiğnemekle geçiriyor * Amerikalı müflis banker dün | de gününü tevkifhanedeki — oda- sında istirahatla geçirmiştir. Eş- | yalarını tevkifhaneye taşıttıktan | sonra tuvaletine daha fazla itina- | ya başlamıştır. İnsul her sabah tıraş olmakta, | arkasında ipekli bir pijema oldu- gu halde odasında dolaşmaktadır. | Amerikalı banker dün bir aralık | can sıkıntısı ile — saatlerce çiklet çiğnemiş ve kitap okumuştur. İn- sul tercümanı ile konuşurken A- merikada linç edilmek ihtimalin. den korktuğunu söylemiştir. Dün öğleden sonra İnsulün avukatları | kendisini ziyaret ederek görüşmüş | | lerdir. İnsule bir mevkuf 25 kuruş yevmiye ile hizmet etmektedir, Müddeiumumilik, — İnsule ait dosya ile tahliye talebi hakkında- ki mütaleasını dün ağır ceza mah- kemesi reisi Aziz Beye bildirmiş- ti r. Müddeiumumilik, avukatın iti- Istanbulun kâbusu “K,, !.. Şehir Meclisinde tramvay şirketinin halka verdiği zararlar sayıldı “Istimlâki yapamadık. Şirket te taahhüdünü yerine getiremedi. Ta- | rifede bir K formülü vardır. Bilet ücretleri elektrik, amele kömür üc- retleri hesap edilerk bu formül | meydana çıkar. Mesele Nafia - Ve- kâletince hali tetkiktedir. Daha fazla izahatı muvafık - bulmuyo- ruz..,, Müteakıben Kara Osman Zade Suat Bey söz aldı: * —— Vekâlet bu işe vaz'ıyet edin | ciye kadar neden bu hal gözümüze çarpmadı. Halka ait paraların tramvay şirketi kasasında toplan- masına neden müsaade edilmiş- tir., Cevdet Kerim Bey dedi ki: | — Belediyenin karşısında tram- | vay şirketi tamamile haksızdır. Memleket ve belediye bugün — bir hak karşısındadır. Makamın bele - diyeye isnat ettikleri mazereti ka- bul edemem. Bunlardan sonra âzadan - Seni- Insul tevkifhaneye götürüldüğü sıralarda razın gayri kanuni — olduğunu, Heyeti Vekilenin iade kararı üze- rine idari ve ihtiyati bir tedbir o. larak ceza kanununa — tevfikan ittihaz edilmiş olan bu tevkif ka- rarının kaldırılamıyacağını, hattâ —Devamı 2 nci sayfada— Hikmet Bey Inkılâp dersleri hakkın- da sorular suale dün cevap verdi Ankara, 6 (Hususi) — Maarif Vekili Hikmet Bey Denizli Meb'u- su Mazhar Müfit Beyin istizahma dün mecliste cevap vererek İstan- buldaki derslerin umum halka din- letilememesinin radyo tesisatı nok sanından ileri geldiğini ve maama- fih radyo tesisatını itmam çaresini araştıracağını söyledi. Vekilin iza- hatı kâfi görüldü. hi Bey söz aldı ve dedi ki: — Tramvay seferlerinin nasıl iş- lediğini adamlarıma tesbit — ettir- dim. Elimdeki defterde birinciler- le ikinciler arasmdaki fark gayet bariz görünüyor. Şişliden — Sir- keciye âzami fiyat 12 kuruştur. Şir ket bu hatta doğru arabaları az işletiyor. Halkta Şişli — 'Tünel arabasına biniyor, bu suretle Şiş- li — Tünel 9,30 para, Tünel 3,30 para, Karaköy Sirkeci 7,10 para ki cem'an 20,30 para ediyor. Halk 12 kuruş yerine 20 kuruş 30 para ödüyor bu bariz haksızlık arâba azlığından doğuyor, Bunun için: n 1 — Şişli halkı Tünelden geçi- rilmemelidir. Şişli — Sirkeci — va- gonlarının adedi arttırılmalı ve Şişli Fatih vagonları ihdas edilme- lidir, 2 — Maçka Beyazıt ve Kurtuluş Beyazıt arabalarının hiç olmazsa —Devamı 2 inci şayfallime

Bu sayıdan diğer sayfalar: