9 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

san Pazartesi 1934 Sene 3 Sayı: 697 ki ikinci, bir, birinci araba... Tramvay şirketi galiba yola ıCümhurreisî Hz. bugün gelmiye başladı Izmire varacak B ..
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

elefon 23872 Senihi Bey Ankara, 9 (Hüsusi) — Nafia | İ 4ön| n şimdiden esaş itibariyle MA br i: Va içinde cereyan etmekte - E çok noktalarda itilâf edilmiş- ir z Hicazla bnissuut Arafatta giriştiğin Halep, 5 (Hususi) — Mekke- Jen bildiriliyor: Arafat günü buraya gelen; Hi. E:l ve Necit Kralı İbniuuu(' Hi Z arasındaki müslüman büyük- trine kendi sarayında bir zi ermiştir. ea 'Yâfetten sonra bir nutuk söyliye 'ek ıb"illmıl, kendisinin dört mez 'ebe hürmetkâr olduğunu, Kur' ÇAM emrettiği ahkâmı harfi har ı;:î ;“bik etmek vazifesile mü- Na T ı'“l"llı'lııiıııııı izah ettikten "::. ;ö:: Yemen — Hicaz ihtilâ- hiştir ki: getirmiş ve ezcümle de- TURAE T! Kaybolan Sevgili Aşk, Künit r::î:ı kahramanlık ve Bu Mü!;llili: (Vâ—Na) Yeni tefrikamız —aym on bi- E'T::;h müıdı:ı:ı";a—iı! ea Yemen arasında harp davam ediyor rek Yahya ile niçin | ze rağmen İmam Yahya, İngiliz- Bu noktalar şunlardır: A — Tramvay tarifelerinin bir veya üç kısım üzerinden — tesbiti ve aktarma bilet usulünün ihdası, B—Bilet ücretlerinin ticaret adasınca her ay çıkarılmakta olan İıfn! P:;“'"'İl endeksinin tahav- iye 8Öre muayyen — bir ni dahilinde çoğaltılması "y.m:z:f tılması ve bun » Hüala . L CN C— İnşa ve işletme rinfle tasarrufa f:vkılid,:“:il:yl'; edilmesi, yüksek dereceli ve ma- aşlı memurların tayininde vekâle- tin de muvafakatı alınması, D — Amele nakliyatını temin cin gidip gelme ucuz bilet çıka- rılması, arasında yarım biletle seyahat e- debilmesi, e F — Birinci mevki arabaların ikincilere nazaran üçte bir derece- bir nutuk söyliye- Çin muharebeye 1 anlattı mınd—u:::ı'n Yahya ile uzun k . yeri devam eden —müza- erelerimiz Maalesef boşa gitmiş İi İmamın itilâf girizliği” yüzün. len iki müslüman hükümet ara - sında muharebe başlamıştır. k ,, Ben bütün kuvvetimle sulhu H!ııne için çalıştım ve gönderdi. ifm heyete bu yolda talimat ver- dim, Fakat yedi ay süren uzun bir | k?l!qmıdın sonra İmam Yahya, Zim heyeti hapsetti ve yap;lı- Muahedenin kâğıt üzerinde rekkep olduğunu söyledi. P b :ır.plcn_ nefret ve ikrah e- Dü ıo'ı,— elıı)ıdnnin kumandasın ü in kişilik ordumuz - yedi aydır hudutta bekliyordu. Bu da h_“f"“ Diyetimizin büyük bir deli- lidir. Fakat bütün bu iyi niyetimi- Za Mmü 9 Nisan Pazartesi 1934 Cümhurreis nısıf bilet Manisa, 8 (A.A.) — Anka- radan hareket eden Reisicüm- hur Hazretleri bugün saat 19,30 da Manisaya muvasalat buyur- muşlardır. Beraberlerinde ikin- ci ordu müfettişi İzzettin Paşa Hazretleriyle kolordu ve fırka kumandanları da bulunuyordu. Reisicümhur Hazretleri Ka- de olması, ve daha fazla yolcu a- labilen arabaların işletilmesi, G — Teknik işlerinde kullanıla- cak ecnebi mütehassısların adedi- nin vekâlet ve şirket arasında ka- rarlaştırılması, rahisardan itibaren yol üzerin- M — Paso miktarının Nafia Ve-| de bulunan tekmil garnizonlar- kâletince tesbiti. da trenden inerek muhtelif kı- taları teftiş etmişlerdir. Gü- zergâhdaki istasyonlar halk ile | | Insul'ün ne 258000 lira boya parası alınıyor Şehir meclisi âzasından Senihi Bey tramvay şirketi hakkında şe- hir meclisine bir takrir vermiş, on beş gün zarfmda Beyoğlu cihes tinde işliyen birinci ve ikinci mev- ki arabaların birer listesini de â- zaya göstermişti: Bir muharririmiz — dün Senihi Beyle görüşmüş, on beş — günlük tramvay münakelâtı listesini ne- den İuüuiuı'ıı! '?M' k Seı_ıılıı Insul dünü de bermutad tevkif- Bey muharririmize demiştir ki: hanede geçirmiş ve kendisi — hak- “— Geçenlerde Talebe Birliği- | yanda mühim yeni bir haber alına- nin Ankaraya müracaatında tram- mamıştır. vayların vaziyetinden şikâyet edi- | — Amerikanın Ahnkara velçisi Mi ( Devamı 7 nei sayıfada ) Skinner de dün sabah şehrimize — — |elııiçtıı'r- Ve Amerikalı gazete- . cilerle İnsulün vaziyeti hakkında Salıh Paşa | uzun boylu görüşmüştür, İnsulün Amerika sefaretine tes- Doktorlar havanın bozuk! lim edileceği hakkında bazı sabah tna dön- gazetelerinin yazdığı riavyet kati- Iuğımdan ng kaldılar yen doğru değildir. Bu —mesele miye mecbur Kaldılar | ,aykında Esat Beyle görüştük. E- Ankara, 9 (Hususi) — 9 uncu | sat Bey ağır ceza muhakemesine kolordu kumandanı Salih Paşayı | verdiği istidasına henüz cevap al- tedavi etmek için profesör Nissen | madığını bildirmiş — veağır ceza ile operatör M. Kemal Beyi hâmil Sene 3 Sayı: 697 ——— ——— İki ikinci, bir, birinci araba... Tramvay şirketi galiba yola | gelmiye başladı Şirket bütün talebeye verecek ve birinci mevki arabaların miktarını azaltacakmış.. i Hz. bugün İzmire varacak Büyük Reisin geçtiği istağyonlarda halk kendini büyük bir iştiyakla selâmlamaktadır dolu idi. . » * İzmir, 8 (Hususi) — Gazi Hazretle- rinin İzmiri ürecekleri ha. beri burada çok büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Şehir baştan başa bayraklarla donanmıştır. Manisa Va: lisi Murat B. Reisi Cumhur Hazret - lerini karşılamak için Uşaka gitmiş « tir.. Havale vülisi de Büyük Şefi/Ma * nisada karşılayacaktır. Izmire hareket edene Reisicüm- hur hazretlerinin pazartesi günü tetkik seyahatlerinden avdet bu- yurmaları muhtemeldir. vakit teslim edileceği belli değil Amerika sefarethanesi İnsul hakkın- da yeni bir talimat almamış oldu- ğunu kat'i olarak söylemektedir muhakemesinin tevkif keyfiyetini tetkik edebilmek — için müddeiu- mumilikten bu baptaki evrakı ta- mamen istediğini söylemiştir. Amerikadan buradaki sefarete | yeni bir haber gelip — gelmediğini | anlamak için bu sabah — Amerika | konsoloshanesine telefon ettik. — Hayrır, banker İnsul hakkında bize yeni hiç bir emir gelmemiş- tir. Cevabımı aldık, İnsulün vekili dün de tevkifha- neye giderek müekkili — ile uzun boylu görüşmüş ve adli muamele- nin ne safha da — olduğunu anlat- mıştır. (Devamı 7 nci sayıfada) olan tayyare fırtına dolıyı:iyle' Kunduracııar cemiyetı yoluna devam edemiyerek Çardak boğazından dönerek — Kayseriye inmiştir. — Doktorlar oradan tren- | le Samsuna gitmişlerdir. — Bugün | bir torpido ile Trabzona ve ora- | dan Erzuruma gideceklerdir. Erzurumdan alınan — malümata göre İstanbuldan giden doktorla- rın oraya varamaması üzerine a- pandisit ameliyatı oradaki doktor- lar tarafından yapılmıştır. Hasta- nn sıhhati normal seyrini takip e- diyor. şikâyet lerin el altından yaptıkları tahri. kâta âlet olarak müzakeratı aka- mete uğratmış ve bugünkü mües- sif vaziyete sebep olmuştur. İmam Yahya bununla da - ikti. l (Devamı 7 nci sayıfada) Derslerine ; 11 Nisan Çarşamba Günü başlıyoruz ediyor Kundura yapan iki Işçi Yazısı 4üncü sayıfamızda - —.

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler