10 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

10 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Telefon 23872 =—Ğiimîıââsikl'lz. dün | lzmiî wîdılar İzmir baştan başa K .İ-H"İl'ı 9 (AA.) — Geceyi Ma- nisa'da trende Reçirmiş olan ;umhur Hazretleri bu sabah | df::lMMc:n!uaın hareket buyur- l er:ıend_erı sonra trenden 1 € otomobille FPoçayı teşrif emlâr- Buradan saat 14,40 da ha- ;'.;ı"::::; Vâpuza binerek Uzun a- n a I. Orada bir müddet ea L:kıın Sonra aynı vaplırla Üüi e İzmire muvasalât bu- h'î::h:ıncıîden itibaren bütlün civar €© köyler halkı, kadınlar ve mektep çocukları güzergâhta birike rek yollara çiçekler atmak — süretile Pek çoşkun tezahüratta — bulundular ve Büyük Helüâskârı pek derin uuin; ve hasret heyecanları içi P z nları içinde alkışla- Reisi- sant İ -donandı. Gazi Hz. İzmirdeki askeri de tefti Ş etti İzmir'deki istikbal pek muhte- şem oldu. Halk âziz misafirlerini karşılamak için motör ve vapurlarla denize açılmışlardı. —Rihtım isekele- den kanağa kadar dopdoluydu, Ga- zi Hazretleri karaya çıkınca bir al- kığ tufanr koptu. serret avazeleri yükseliyordu. Li- mandaki bütün vapurlar da düdük ç:l.ı:.ı?( iştirak — ediyorlardı. îıhır_cılş- aralarında görmek saa- deti halkı çoşturmuştu. tanbaşa donanmıştı. Konağın önün- de bir hâlk kütlesi tezahürata devam etmektedir. Reisictumhur Hazretleri bugün dev bazı yerlerdeki kıtaları teltiş et- mişler ve kara kıtalariyle tayyareler mıx_mdın TMüştereken yapılan bir tatbikatta bulunmuşlardır. | Adliye yangını suçlula- Her taraftan me- | | diler, Şehir baş- | Hİ ALeeı İnsul ne vakıt veriliyor ? L Kai Amerikalılar ihtiyar bankerin seyahatt e yorulmamasını da düşünüyor!ar? fazla | |Banker Insulü |Amerikaya gö |türecek olan Amerikanın Eksport Layn #>uru Ti X | .nı:;"l diı'nü fle bermutat tevkif- * * geçirmiş ve ancak akşama : ediıb:i:;:k.u tarafından ziyaret | v.:'l"kllki vaziyeti de henüz ta- Zuh etmemiştir. Üçüncü ceza 'ıfıhkemııi kararına ait temyiz lâ- îıık' 1 müdeiumumilik bu husus- | mütaleasını yazdıktan sonra ftemyiz — mahkemesine gönde- rilecektir. - Müstantikliğin tevkif kararma itiraz hakkında, ağır ceza rei ği kararını vermiş Bu iki işin halli için dosya — üzerine tetkikat yapılması lâzım görülmektedir. Dosya vekâlete gönderildiğinden müddeiumumilik vekâlete dosya nın yahut içindeki evrak suretleri- hin bildirilmesi hususunda müra- Saatta bulunmuştur. ir, Blhkerin Amerikaya nasıj gö- türüleceği meselesi de henüz hal İğfiîhniç değildir. - Bir rivayete Söre İnsul yarın Karadenizden li- Manımızı gelecek olan “Âmerikan X&port Layn Excutiv vapuriyle tevkedilecektir. yeı?'i"" taraftan başka bir riva- mııd::'îuımuı 20 nisanda İimân'_' kumm rekeg edecek gene ayni btriş —y;yııııl Eıfceliıiıır vapu- tü eVi ?dılecelmı: Dün bu ” iı::"m' A.meriı(ı sefiri a bcyın,;:: ecnebi gazetecilerine : N a bulunmuştur: Ki :ı::t.. Amerikaya ne vakit ve p yla sevkedileceği hak- F Ca Bize şi.nıu"îy! kadar hiç bir nir gelimemiştir. Maamafih yarın Kırıde.—ıizdm gelen Executive va- | Bu kitaplar onu - kür- , , faramıyor ;“m ile gitmesi ihtimali vardır. akat bu vapurlar Amerikaya an- cak 35 — 40 günde gidebilirler. Kendisini boş yere yormamak ve doğru seyahat etmesine imkân ver- mek için ilkönce İzmire ve bilâha- | va oradan daha seri bir vapurla A- ::l'::::yı sevkedilmesi çok muhte- Buna rağmen bankerin avukat- ları R fend?hmet Esat Beyle Mango E- hummalş bir faaliyetle çalışmakta- d'."l"ı Hâlâ ümitlerini kaybetme- mişlerdir. Bu şabah Ahmet Esat nüz hiç bir haber gelmediğini — ve yiıkf!k makamlara verdikleri iti- ! raz istidalarının kabul edilerek tet | kik edilmekte olduğundan ergeç | kendilerine hak verilerek bankeri serbest brrakacaklarını ümit ettik- lerini söyledi. kendisini kurtarmak için | | Beye telefon ettik. Amerikadan he- | 10 Misan Salı 1934 Izmitte rından ikisinin tahliye- sine karar verildi İzmit, 10 (Hususi) — İıtınbıl; adliye yangını davasına dün de- | vam edildi. Kapıcı Ahmet Efen- di hasta olduğundan mahkemeye gelememişti. Baş hademe Meh- met odacı Ahmet Efendilerin ve- killeri müekkillerinin hasta olduk« larıı söyliyerek tahliyelerini iste- Heyeti hâkime bu isteği kabul etti ve her ikisinin de gayri mev- kuf olarak muhakeme edilmeleri- ne karar verdi. Müddeiumumi levazım müdürü Tevfik Beyin tevkifini istedi, fa- kat bu talep kabul edilmedi. İtfa- | iye müdürü — İhsan Beyin İzmite gelmesi, Üniversite talebesinden | Orhan Ferit Beyin ve İstanbulda mevkuf sekiz kişinin — İstanbulda asliye birinci ceza mahkemesince vekilleri huzurunda istinabe sure- tiyle ifadelerinin alınmasına karar verildi ve muhakeme 25 - nisana kaldı. | Parlâmentolar konseyi Sayı: 698 Tramvay kıt'aları arasın- da nisbetsizlik vardır Arabaların yağlı olması yüzünden elbi yolcular da şikâyetçi selerile kelenen Tramvayda oturmıya yer bulabilen bahtiyarlar Geçen gün bir okuyucumuz bize müracaat ederek İstanbulda mev- cut bazı imtiyazlı şirketlerin işle» rine dair çok mühim ifşaatta bulu- nacağını söyledi. Kendisini dinledik. Bize - vesi- hakikatlar anlattı. Ve şehrimizde bulunan bir çok imtiyazlı şirket- lerde yapılan büyük suiistimalleri itiraz kabul etmez bir şekilde is- bat etti. Daima halkın menfaati- ni bir hakkını ilk önce görmek ve (Devamı 7 nci sayıfada) Cenevre, 10 (A.A.) — Parlâ « mentolar konseyi dün toplanmış- tır. “On beş parlâmento mümes- silleri içtimada hazır bulunuyor - lardı. Gelecek konferansta - eylül so- nunda İstanbulda toplanacaktır . Konferans, emniyet, iş saatlerinin tanzimi, işsizlik — gibi meseleleri tetkik edilecektir. Yeni tefrikamız Yazan: (Vâ - Nü) Yarın başlıyor Ingilizce Dersleri Hepimizin üstadı-Örner Rızayı oku yucularımıza tanıtmıya hacet yoktur. Yüksek tahsilini ingilizçe yapan, dili- mize mühalledat nevinden S0 - 60 par- ça ölmez eser tercüme eden, bu meyan- ya Kur'amkerim ve İslâm tarihinin mütercim ve müellifi olmakla da şöh- ret kazanan ve bir çok liselerde, mek- teplerde ingilizce ve arapça hocalığı yapmış bulunan Ömer Rıza... Yarından itibaren HABER'de Ingilizce Dersleri Vermiye başlıyacaktır. Okuyucularımıza en kolay bir tarz da ve en çok 1000 kelime ile ingilizce- Yİ meramını anlâtacak kadar — konuş- mayı ve okuyup yazmayı öğretmeye çalışacaktır . Ismi, bu dersiğ Sİddiyeti ve ehem- miyetini arlatmıya Kâfi bir-delildir. > | | cümle demiştir ki: kalar göstermek suretiyle bir çok ürk gençliği nasıl bir tarihin çocuğusun!.. Sen maddi hakimîyetlğ;-e yalnız kılı- cınla değil, akıl ve ruhun hakimiyeti ile galebe edeceksin!,, Sabık Adliye Vekili Mahmut (d Çünkü ağabeylerin, ablalarm senin Esat Bey dün İnkılâp enstitüsün- esaretine tahammül edemezdi. Bunların ğ k t |liymetini iyi bil , d'k'_ d"_"""" devam etmiştir. Alp Arslan (Melâzgirt) — savaşında Hatip dinleyenler tarafından te- | yirmi bini geçmiyon bir avuç Türkle 230 zahüratla karşılanan nutkunda ez- |bin kişilik Bizans ordusunu imparatorile beraber esir etti. Kılıç Arslan bir milyon Ehlisalibi İkrlıcının ağzı yamuluncıya kadar doğra- “ Türk gençliği seni kimsin? Türk gençliği! Düşün bir kere, sen| ı , kimsin ve nasıl bir tarihin çocuğusun. Herkes bilmelidir ki Türk - vatanma, Çok gerilere gitme, fakat senden he- | Türk milletine musallât olanların akibeti men evvelki nesil, fakat dedelerin, baba- | kılıçtan geçmektir. Ve sen böyle yap- ların değil, oraya kadar gitme; senin a- | makla mükellefsin. İhtilâlin — ülküsünü i#abeylerin, ablaların denecek yaşta iken | bilgi yoluyla fakat kılıç elde bekdliyecek- kadın erkek, çoluk çocuk neler başarmış- | ceksin. Bu senin yakışığındır. Bu sana, lar?!.. Bunların — başardıklarını — bizden | Türk ihtilâlinin nasihatıdır. olmıyanlar nasıl anlatıyorlar?!.. Duy, ©- Sen maddi hâkimiyetlere, yalnız kı- ku.. Gör, ve yılma.. Bil ki sen onlardan- 'lıçla değil, akıl ve ruhun hakimiyetile sın.. Onların kanmı taşıyorsun. - Bugün| galebe adeceksin. Maddi kuvvet hâkimi- ve yarın seni bekliyor. Sen daha büyük |yeti yerine akıl ve ruh hâkimiyeti.. işler yapmağa kadirsin ve | — Biraz da bugünlerde âyanın nelerle Bu zaferler seni yetiştirmek için kazanı!- meşgul olduğunu görelim. Elma sandıklarında esrar' Iskenderiyeye gönderilen 46 elma sandığında 52 kilo esrar ve hayli afyon yakalandı tur. yapacaksın. Gümrük muhafaza memurları bu sabah İzmir vapurunda elma Elmaları gönderen ekmekçi Sa» sandıkları içinde bir hayli — esrar | vadır. Kendisi de elmalarla bir- ve afyon yakalamışlardır. Bugün | likte İsekenderiyeye gidiyordu. İskenderiyeye hareket edecek ©- Sava ile arkadaşı Halepli oğlu lan İzmir vapuruna verilen 46 el- Avram ve elmaların gümrükte mu ma sandığı şüphe üzerine gümrük | amelesini yaptıran komisyoncu muhafaza memurları tarafından | Nurettin Efendi yakalanmıştır. Hâdiseye polis beşinci şube mü- Sandıkların hepsi dikkatle mu- | dürlüğü de el koymuş, tahkikata ayene edilmiş, bir sazdığın içins / başlamıştır. Esrar — ve afyonlar de 52 kilo esrar ve diğer sandık-| müsadere — edilmiştir. Elmalar aranmışlır. l larda da'hayli afyon bulunmuş-| da gönderilememiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: