12 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 GAS DEE. UUU G Ç Telefon 23872 12 Nisan Ferşembe 1934 > - .. g__.=_=g=-==-s= ]apoıl: ı_nısîafırler İ?ugun S öterihisatı gezdirn şehrimize geldiler ee j Büyük Rehbe; Burnovada kendisini karşılıyan ' ıîzama ve İvate mektep gemileri - - a pi İzmir, I1 (A.A.) — Reisi- * önünden ayrılmıyan halk, hep bir ağızdan milli şarkılar oku- yarak taşkın bir hale gelen se- vinçlerini göstermişlerdir. cümhür Hazretleri sabah saat dokuzda otomobille hareket e- | Aerole tumir eivarında ve Seferi | halka karışarak herkese ayrı ayrı iltifatta bulundu MA
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i Telefon 23872 12 Nisan Perşembe 1934 Japon misafirler bugün şehrimize geldiler Limanımıza misatir olarak gelen Azama k, Ivate kruvazörleri is eleceklerini evvelce ğ i yazdığı- | da ilk selâm t z Japon bahriye tatbikat mek- sonra Dolmıhıhç:î:::yn:ımk.l:: -e | belede bulunmuştur. | vi müfrezesi sanya yakın bir bah- -Azama ve İvate mektep gemileri uşm. ameydan muharebesineiştirak - eden iki zırhlı kruvazördür bulunan Hamiye kruvazörümüz Bundan sora Hamidiye kru- vazöründen çılarılan bir muzika müfrezesile efnt ve deniz talebe- lerinden mürelkep bir deniz aske- çede yer aldılar kadar nizamiyekit'ası iltihak etti. Merkez kumancanı Fehmi — Paşa her iki kıt'a asler ve zabitanı tef- tiş ettiler. Şimd artık Japon mi- safirlerinin gelneleri bekleniyor- du. bir Japon istimlotu göründü. Bu istimbot karaya geleceği — sırada birdenbire istikametini değiştirdi. İ 'vl:lıe:ıelırıiı.ıi h.irn'ıl olan Aza- / men, hemen beş kürek çekimi me- iH ;*e lı:lı Japon mektep | safe ile gerisinde demirlemiştir. u sabah saat dokuzu yir- | — Japon amiral gemisinden atılan geçe Saraybu â ASA ha Sirmiş v ae e RERER Ze elm keruna gaa e dit üzere gelmiş Maarifte cezri teşkilât apılması kararlaştırıldı âçen sene açılan orta mektepler- en on dokuzüu Muallim azlığı Ve Sırıybuuı.uı doğru bir gezin- (Devanı 7 nci sayıfada) ; İnsul rilmesi muhtemeldir Amerikalı Insul — şehrimizde son saatlerini yaşıyor. Koca milyo- | ner yarın gün doğarken başka bir yerde olacak. Çok muhtemeldir ki bir daha şehrimize gelmesin. Dün Amerika — vis konsolosu M. Perry Kenan Beyi resmen ziya- yüzünden kapatılacaktır Ziyetini müzakere etmiştir. Saat | K ol | :"’“"l. ön dokuza kadar ü oplantıda Maarif Vekili Hikmet ramlı â ü arı hakkında izahat vermiş- Bu izahata gö 5 n sınıfları indiı:l:c:: vb::le;'::k:“ ne açılan orta Mekteplerden 19 u kı?ııılıcık, Yahut san'at mektep- lerine tahvil edilecektir. Bunp sebebi muallim kıdroluındıı;: noksandır. n Yeni tedris programlarına göre | liseler on ikişer sınıfa iblâğ edile- | cekler ve orta mekteplerde hafta- İık ders saati yekünu 24 ü aşmıya- caktır, İmtihanlar fevkalâde ciddi İkmez G cereyan edecektir, sünde d inkılâp Kkürsü- ers verirken V An | :lııı, 12 (Husust) — ı alk Fırkası Meclisi N toplanarak Orta tedrii öüler vereceği bir nokta da meslek mek- grupu sat va- caktır. (Devamı 7 nci sayıfada) Piyanko numaraları nci sayıfamızdadır süren | Boriktre Y takip edilen yeni tedris prog - | Vekâletin en fazla ehemmiyet | | teplrinin inkişaf ve terakkisi ola- |JE | ret ederek banker İnsulü tesellüm edeceğini bildirmiştir. Müddeiw> | mumi Bey henüz adliyece bu me- | seleye ait bazı kanuni merasimin ikmal edilmediğini — ileri sürerek | ancak işin bu kısmı bittikten sonra İnsulün tevkifhaneden — çıkarıla- bileceğini, o zamana kadar bek- lenmesi zaruri — olduğunu, esasen İnsulün iadesi idari bir muamele olduğundan vilâyetçe yapılacağını ve oraya müracaat edilmesi lâzım geldiğini kendisine bildirmiştir. M. Perry bunun üzerine vali muavini Ali Riza Beyi ziyaret et- | miş ve kendisiyle bu mesele hak- | kında yarım saat kadar görüşmüş- tür. _(pu.ıı'ıııeiııyrhdı) Aşk, macera, kahramanlık ve siyaset romanı | an defa top ataak suretile muka- | Bundan sonra bunlara iki bölük | Saat tam onbuçukta kalabalık | Bugün Adnan vapurile | Bandırmaya hareket etti- Büyük Rehber halka karışarak her İzmir, I1 (AA.) — Reisi- cümhür Hazretleri sabah saat dokuzda otomobille hareket e- derek İzmir civarında ve Seferi | hisar üzerinden £ na kadar bir gezinti yaptılar O- | radan avdette Burnovayı teşrif ettiler ve 16,80 d re avdet buygrdular, Geçtikleri yerler- de k bayraklarla ve tak- larla süslenmiş, yüzlerinde de Sene 3 Sayı: 700 ç PP D Z ” Gazi Hz. Burnova ve Seferihisarı gezdi Burnovada kendisini karşılıyan kese ayrı ayrı iltifatta bulundu önünden ayrılmıyan halk, hep bir ağızdan milli şarkılar oku- yarak taşkın bir hale gelen se- vinclerini göstermislerdir. Burnovada da manzara pek göz alıcı idi. Burnovanın reisi cümhur Hazretleri - tarafından şereflendirileceğini işiten halk, geçecekl yolların iki tarafını doldurmuş, bekliyorlardı. Kar- şıdan otomobil görününce mu- azzam kitle, tasvire sığmaz bir yrenmaı , kşlende Yüti GA T Ortaköy camii Türk ml: marlığının bir harikasıdıi“ çin bağlılık ve şükran duyguları | okunan köylüler, yolları doldur- | — seyinç ve saygı heyecaniyle dal- galandı. Ve halk tarafından a. istikbal pek | — tılan çiçeklerle bütün cadde bir baş an içinde bir bahçe halini aldı. Kendilerine de birçok büketler takdim edildi. Otomobilden inen büyük reh- ber kendisini kucaklamak hâf,. r çırpman bu Vâlirmen kütlelesinin içine Karışti Jen ha: rüyerek herkese ayrı ayr ta bulundu. Bazı meşguliyetlerde. e bir müddet zabit yurdun! rahat buyurarak ayni he, tezahürat içinde Burnov ayrıldılar. "tada) aley eğal- muştu. Seferihisarda parlak oldu. Bütün tan aşağı donatılmış, lar kapatılmış, büyük kurtarı erlarını candan özliyen — kadın, erkek ve çocük bütün Seferihi- sarlılar güzergâha R alkışlıyor, yaşa diye ba aziz niisafirlerini karşı dı. Gazi Hazretleri halkı selâm- hyarak hatırlarını sorduktan sonra zabit yurdunu teşrif etti ler ve öğle yemeğini orada ye- diler. Yemek — esnasmda yurt Camiin önündeki arsanın bina ııle örtülmemesi ve bir park haline konulması daha münasiptir z Irtaköy camiinin uzaktangörünüşü Bu sabah matbaamıza gelen İstanbullular ve Türklerce, fakat şayanı itimat bir zat şehircilik ve | bütün kıymetli mimari eserleri kıymetli eserlere hürmet naktai | takdir edenler ve seyyahlarca ta- nazarından çok ekmel olan bir ha- nınmıştır. Bu camiin büyük kapı- ber verdi. ıî):t:k&'iy camiinin mimari kıy- sı önünde bir asra vardır. Buan meti ve zarafeti değil, — yalnız HABER'in müvezziler koşusu yapılıyor (HABER) in müvnıi!er.ıokık | kabul edilecek 16 Nisan — akşamı koşusunun bu sene de Nisan ayı kayıtlar nihayet bulacaktır. içinde yapılacağını yazmıştık. Koşuya iştirak edecek müvezzi- 20 Nisan Cuma günü yapıla- | 16> geçen seneki gibi iki gibi iki kısma ay- cak olan bu koşmanın programı , ),.Ak: 14 yaşına kadar olanlar (Devamı 7 nti sayıfada) (Vâ—Nü) nun bilâhare sinema senaryosu yapmak Üzere telif edip hazırladığı bu cazip roma- nr, altıner sayfamızda, hulâsası ve dünkü nüshamızdaki bir yan- lışlıktan dolay? itizarile beraber okuyunuz, | en senenin aynıdır. Koşuya iş- :ı:îk edecek müvezziler, ıl’:u’ .ıî. Fatihten matbaamıza kadar koşa- şamdan itibaren, gazetemizin baş caklar, 14 yaşından büyük — olan- bayii Remzi Beye kaydedilmek lar da matbaamızdan Taksime ka- için müracaat etmelidirler. dar olan mesafede müsabaka ya - Müracaatlar 16 Nisana kadar | pacaklardır,

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler