18 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 < "."V” l v N H__ A /Milletin malı deniz..,, deyip yemişler! İ5000 lira da bir zatın — Rados adasında ihtilâl elinde kalmış havası esiyor! Ttnlamuğim » Yomrratı islah İicin adava
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— İtlsfon 23875 Milletin malı İ5000 lira da bir zatın elinde kalmış alâhiyettar olanların âlakasızlığı üzünden batan paraların istirdadı hemen hemen imkânsızdır 18 Nisan Çarşamba 193 , $ 0 Ü B Esnaf baNnkasının parasını dağıtan el kimin? liralık mevcudu l savuranlar hak- F v:l'şıeçükçe fazla malü- . *diliyor, — Alâkadarlar Yüz bin İ.H kendilerine ait noktaları tek- | yüklemektedirler. zip etmekte ve bütün mes'uliyeti | — Faik Bey: “Emir aldım, — yap- şehir meclisinin banka meclisi ida- tım,, demekle iktifa ediyor. Borç- ( Devamı 7 nci sayıfada ) Acaba kim? 77000 iiralık malı 25000 liraya süren bir idare”| meclisi âzası yakalandı | 4 | Roma güreşlerine iştirâk etmiyoruz bulda hükümetin hissedar olduğu şirketlerden birinde idare meclisi azasından birinin 17 bin liralık bir malı şirkete 25 bin liraya — sattığı | tahakkuk etmiştir, Mesele tahkik ve takip olunmaktadır. HABER — Dün akşam aldığı- | mız bu telefon haberi hakkında | bugün Ankaradan fazla malümat alamadık, Meselenin hangi şirkete taallük ettiğini öğrenmek te müm- kün olmadı. Maamafih hükümet | | Merkezinin cezii — surette sulisti- '“_:!ıerin önüne geçmeğe kârar ver. diğini gösteren bu baheri müp- hemliği ile berkber » kaygda Kizum | gördük. Gözümüzün önünde - Es- | R%. a W gyüre Mürak g de: — müsabakaları- , kezinde yapılan içtimada bu hu '_..iq""k Üzere yarm hare- | sus bakkında kat'i karar-- verilmiş Beklenen Türk — milli | ve keyfiyet bir telgrafla" İtalyan » bu seyahati yapmı- | federasyonuna bildirilmiştir. — — İmaf'Bankası rezaleti gibi'bik fatis Etrafında epeyi dedikodu ya. | varken ne kadar hastas bülunsak — böyle işlerde âdet olduğu veçhi-| resinde bulunmuş olan âzalarına |— Ankara, 17 (Hususi) — İstan- | — 'Rados adasında ihtilâl Sene 3 706 deniz..,, deyip yemişler! havası esiyor! Italyanın -vaziyeti rivayet Atina, 18 (Hususi) — Buraya | gelen haberlere göre Radosta ihti- | lâl zuhur etmiş ve günden — güne büyümetkedir. Adada pek — sıkı bir sansür olmasına rağmen muh- | telif cihetlerden sızan haberler bunu teyit ediyor. İtalya hükü- Metinin Adaya askeri — sevkiyat yaptığı rivayeti musirren deveran ediyor. Romadan gelen haberler her ne kadar ihtilâl olduğunu tek- | zip etmekte ve halk ile jandarma- lar arasında olan arbedelerin bir düğünden dönen sarhoşlar tarafın dan yapılan nümayişten ileri gel- Atina, 18 (Hususi) — — Dahili vaziyet günden güne — gerginleş- mektedir. Mösyö Venizelosun Bal kan misakı aleyhine yazdığı ma- kaleler bütün mahfellerde rahat- sızlık tevlit etmiştir. Venizslosun bu suretle hücumlarda bulunmak- | tan maksadı ne olduğu sorusturu- Ankara, 18 (Hususi) — Yu - | göoslavya hariciye nazırı M. Yev- tiç bu sabah saat 9.50 de İstanbul | ekspresine ilâve edilen hususi va- gonla şehrimize gelmiştir. Kendi- sine refikası Madam Yevtiç, Yu- goslavya elçisi - M. Yankoviç, M. Martinatz, M. Koyiç ve Refik Â- M"“anır mer- (Devamı 7 nci sayıfada) | azdır, mir Bey refakat etmekteydi. Yunan dahili vaziyeti gittikçe karışiıyor | Hükümetin meclisi dağıtarak yeni meclisten ayanı fesh kararını alacağı söyleniyor M. Yevtiç bu sabah Ankaraya_îardı Muhterem misafir muharririmize Ankaradan avdette malümat verebileceğini bildirdi islah için adaya asker sevkettiği hakkında bir çıkarıldı Radostan bir manzara diğini bildiriyorlarsa da bu haber lerin doğru olmadığı kanaati var- dir. Radostaki hâdiseler halkmı fazla alâkadar dir. On iki ada rumlarının Yuna- nistana iltihak için son yaptıkları teşebüsten sonra İtalya hükümeti- nin aldığı terhip todbirlerinin ihti- lâle sebebiyet verdiği kanaati var- dır. Radosta akrabası ve bildikle- ri bulunan bir çok aileler adadan haber gelmesini endişe ile bekle- mektedirer, | Yunan etmekte- luyor, Halk Fırkası taraftarı ga. zetelerin iddiasına göre eski baş- vekil bu hükümeti devirmek ve liberallerin iş başına geçmesine imkân bırakmak için bu suretle hareket ediyor. Venizelosun hücumlarına karşı (Devamı 7 nci sayıfada) Yugoslavya hariciye nazırını istasyonda hariciye vekili Tevfik Rüştü B.,Ankara valisi ve belediye reisi, hariciye vekâleti kâtibi umu- misi ve sair erkânı hükümet karşı- lamıştır. Istasyon Türk — ve Yugoslavya bayraklariyle süslenmişti, M, Yev« (Devamı 7 nci sayıfada),

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler