19 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 Fransa İskenderunu bize mi veriyor” “Fransızlar tahliye etmeden | Bu yaz adada dört Türkler ilhak edecek,, bayram yapılıyor Yürükali plâjı ile Büyükada iskelesi M B BÜ ö vi SN LAT e. YO 1 3 A N a n S ee Va B VAA UAĞ e— »B
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fransa İskenderunu bize mi veriyor? “Fransızlar. tahliye 9 Nisan Perşembe 4 etmeden Türkler ilhak edecek,, Fransız fevkalâde komiseri Sazetecilerin suallerine karşı bu Ha TTTT TT A . ı.iılıeııdeı-uııdnıı bir manzara N çIl (Türk Sözü) Suriye fevkalâde komiseri Kont _mde 13 Nisan tarihiy-| dö Martel şimali Suriye seyahati wed!n alınmış bir mekhıp! esnasında Halebe uğramış, gaze- Bu mektuba bakılırsa | teciler bu — şayianın doğru olup fıng__ Te *Küsüği Fransa târa- | olmadığını ve- İskenderun l6 Arm Bı L.":A_rk'iye'ye devredilecektir. / takyanın Türkiyeye ilhak edilip e- %hiı iki hükümet — arasında | dilmiyeceğini sormuşlar Kont dö anlaşma olmuştur. | Martel de cevaben: i“nıversite profesörleri Mi bir cemiyet kurdular Veı:f'ğyet fahri komitesinin reisi maarif ili Hikmet beydir bir çok profesör- ler de cemiyette âzadır tinde bir (fahri komitesi) vardır. Mezkür komite üniversite rektörü Neşet Ömer Bey, Tıp fakültesi de- kanı Tevfîk Salim Paşa, Fen fa- kültesi — dekanı Ali Yar Beyler- den müteşekkildir, Cemiyetin idare heyeti muvak » ( Devamı 7 nci sayıfada ) 2'" da bir çok — üniversite D ükglerinin — iştirakiyle — bir Miyeği Ziki ve Tabii ilimler ce ceh'i. ..İkil olunmuştur. ’il’l y.“i'l gayesi, ilmi taharri- m’lrtip Ve neticelerini neşret- Örif y., , Cemiyetin başında Ma- ekili Hikmet Bf. nin riyase- Mütekaitler cemiyeti heden takvim satıyor? ir . e RdR Mütekait: “Bizler, namımıza kapı l a : : a "e gezilerek dilenilmesini görmek ğ istemeyiz,, diyor :'l’iı Tn türan mütekait bir üzerine bu mesele kapandı ve ge- di Gk ""2_ bu sabah matbaaya | çen seneki takvimleri dağıtanlar- Mıle bir şikâyette bulundu: | dan bizisi mahkemeye verildi. n“ü' iler cemiyeti na- Busene ise Malül Gaziler cemi- ::'ı '.lnı T sene takvim dağıtılı- | yeti namına takvim basılmadı. Fa- rı.,d_n_"."d:ıuı esnaftan, tüc- | kat buna mukabil dün kendilerini Rhüyor g Müesseselerden para | tanımadığım üç kişiyi-mütekaidini h'!'-u.g,, W — Cemiyet —idare askeriyecemiyeti — namın defter Zeni 'baştan yenilenmesi | (Devamı 7 'nci sayıfada) « Şi e İ OG — CA ARRRRĞR, — B (A YG GS W ( UUĞ ŞED. V. 8 . XV ON b Ce S kısa ifadede bulundu “Fransızlar tahliye etmeden ev- vel sancağı Türkler ilhak edecek- lerdir.,, demiştir. Adana valisi Mümtaz Beyin İs- kenderunu ziyaret etmesi rivayete fazla kuvvet vermekte ve halk bü- yük bir sevinç duymaktadır. Refikimizin verdiği haberin de- recei sıhatini tahkik imkânsızlığı karşısında — kaldık. Maamafih Fransa ve Türkiye cümhuriyetleri arasındaki münasebatın son derö- ce samimi — alması ve Fransanın Suriye mandasını kısmen veya ta- mamen terke taraftar bulunması rivayetin tahakkukuna — imkân vermektedir. Milli hudutları dahilinde yaşa - mağa ve bu hudut haricinde emel- ler beslememeğe — azmetmiş olafi 'Türkiye ayni — zamanda bu hudut haricinde kalmış olup beynelmilel bir antant neticesinde ana vatana iltihak —edecek olan Türklerle meskün aksamı — sinesine — al- mağa âmadedir. Dost Fransanın İskenderun ve Antakya mıntakası- üzerindeki mandaterlik — hakkını Türkiyeye devretmesi ise pek ta- bit görülecek bir harekettir. Çün- kü o mıntakanın ekseriyetini Türk unsuru teşkil ediyor. Biz mese- leyi böyle görüyor ve kaydetmekle iktifa ediyoruz. Muhittin B. masını Esnaf Bankası rezaleti gittikçe dal budak salmakta ve hududunu genişletmektedir. Dün de bu me- sele hakkında müddei umumiliğe fevkalâde mühim iki ihbar yapıl - mıştir. Istanbul müddei umumisi Ke - nan Bey meseleye bizzat vaz'ıyet etmiş ve bu meselenin şümulünü bir an evvel meydana çıkarmak için çalışmağa başlamıştır. Aldığımız malümata göre Es- naf Bankasının kasasında seneler- | den beri ödenmiyen bonolar ara- sında bulunan 6,000 liralık bir bo- | no üzerinde salâhiyettar zatların imzası bulunmaktadır. Hakikatin süratle tezahür et- Mesi için adliyenin sarfetiği mesa- iyi şükrarila karşılarız. Bu sabah mevsuk bir “memba- Bu yaz adada dört bayram yapılıyor Yürükali plâjı ile Büyükada iskelesi arasında küçük vapurlar işliyecek Büyükadada Adaları Güzelleştirme cemiyeti faaliyet komitesi dün toplanmış, adanın güzelleşmesi etrafında ye- ni kararlar vermiştir. Cemiyetin en faal zasından ve cemiyet mü « essislerinden muhtelit hâkem mah kemeleri umumi ajanı Emin Âli Bey cemiyetin faaliyeti etrafında şu izahatı vermiştir: “— Büyükadanın en güzel ye- ri olan YörükAli plâjı satm alma- rak bugünkü metrük halinden kur tarılacaktır. — Yalnız plâjı işlet- mek için bazı tertibat almıya lü- zum vardı. Bunun için Akay ida- resiyle cemiyet temasa geçti. Bu sene Yörük Ali plâjıma iskele ya - pılacak ve Akay idaresi Haliç şir- ketinden kiralryacağı — küçük bir vapuru Büyükada iskelesi ile Yö- rükali arasında işletecektir. — Bu “Bir bardak suda fırtına,, 400,000 liranın kayna- Yürükali plâjı vapurlar cüma ve pazar günleri i$- liyecektir. Sonraları her güne çı * karılması da muhtemeldir. Çam edilecektir. Adadaki bütün caddelerin nok- | san ağaçları ikmal edildi ve ma- | halli bir hususiyet — olmak üzere | her ağacın etrafına güzel çiçekler dikildi. Çamlarda dolaşma yerleri ,isti. rahat mahalleri yaptırıldı. Cemi- yet tarafımadn 100 kadar sıra ko- nuldu. — Rıhtim da çiçek ve sak- |sılarla süslendi. Adaya gelecek misafirlerle seyyahların bütün ih- tiyaçlarını dinlemek, karşılamak üzere bir müracaat bürosu ihdas edildi. Altı lisan bilen bir memur | (Devamı 7 nci sayıfada) böyle tasvir ediyor Vali Muhittin Bey dan bankanın yeni bir suiistimali- ni daha öğrendik. Bundan bir müddet evvel biri Bankaya müracaat ederek on bin | lira istemiş, bankanın müdürü bu- | | arkadaşlarından birini evvelâ no - tere götürüp hiç bir şeyi olmadığı halde yüz bin liralık malı olduğu- nu ikrar ettirmiş ve noterin kâğı- dını bankaya ibraz etmiştir. Ban - ka müdürü ayrıca tahkikata lü- zum görmeden ve on bin liradan | yüzde on komisyon aldıktan son- ra müracaatçıya 9000 lirayı ver - miştir, Şimdi bu paraya mukabil | kasada rengi solmuş ve metelik et- miyen bir noter kâğıdından başka hiç bir şey yoktur. Diğer taraftan Esnaf Bankası- nın idare meclisinde bulunan — ve hâlen milli saraylar müdürü olan Sezai Bey de bu mesele hakkmda şu sözleri söylemiştir: “Bankanm vaziyetini her sene toplanan hissedarlar heyeti umu- miyesi tetkik ettiği için ayrıca be- mukâbil yüz bin liralık istemiştir. o da kefalet (Devamı 7 nci sayıfada)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler