20 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 i Alâkadarlardan soruyor ve Husı_ısî liseler maaığfi- w cevap bekliyoruz! mize muzır mıdır? Bu suale Feyziati lisesi müdürü . z . cevap veriyor! — * Esnaf bankası rezaleti “eski bir _;___p B B Mesele Tee bi rezaleti wonanlora - ) y .-'-;.Ğ SF çŞ
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

——— tlefon Teleton 23875 — — GNS NNN GUDN G AA AU KGNĞ ĞĞ ABER 20 Nisan Cuma 1 Alâkadarlardan soruyor cevap bekliyoruz! Esnaf bankası rezaleti “eski bir Mesele,, ise bu rezaleti yapanlara WW karşı şimdiye kadar neden susuldu? _Elnıf Bankası rezaletinin her » #ün yeni bir safhası karşısmda ?iııı".u Dün Vali Muhittin Be- Ankaradaki beyanatmı — kay- *tmiştik, Bugün de bankanım hu- : Si biz banka olduğu ve tetkik en €ninin tahkikatınm — “hususi,, ı:'::we bulunduğu rivayeti çı- tah, _d'- Bazı gazeteler bankanın Sil edilemiyecek alacaklarının 82 olduğunu imaya kadar va- ".""_lır. Buubankımm dört yüz Ta sermayesi karşılıksız — se- &tle ötekine berikine dağrtıl- 9hur ve kasasında yalnız altı m&l"— bulunursa bunu soğuk ka'n %lılı' karşılamak ta ayrıca — bir Bdiy, “ttir. Biz dünden beri elde '%ğıfn TMalümatı aşağıya kaydede- Z. Maamafih onları nakilden ı:[âludu kimselere bazı su- €vecüh ettiğini görüyor ve B çarellkencaz ae Yek Vali Muhittin Bev “Banka- Tetl, Tüş miyg SA sokan adamlar değiştiri- q'lq"' diyor. Acaba bankayı bu d hln::knnı" hakkında vaktin - dür> ! takibata girişilmiş mi- 2. B ş — Vali bey raporun iki üç gün &t KA DÇ :'çe..î':“an—nmk lik mnçl—"-[ - faya nazaran — daha e- Yetsizdir. ü « %Çlıı *buna Yağmen — bugünkü | Ii'% Ş Teticelerini merakla bek | ç Bük, #“Re az değildir. i“'m..::ı' Taksirmdeki Fener — BŞ bir ma2* Oyununun beklenmi - î?:'"k h:'(î! ile bitmesi, şampi- tesiş VAnları üstünde büyük Na Yapabileceği | © buyiz Meceğinden, — bu h biş .::::fı’ü halinden çok faz &*ci celbedecektir. Tinet kümenin Rüvvetli takımlarından Vvefa K | evvel verildiğini encümen âzası ise bir hafta evvel verildiğini iddia e- diyorlar, Acaba bu iddiaların han gisi doğrudur? 3 — Encümenin meclifi umu- mice karar verildikten yedi ay son ra tetkik vazifesine davet edildi- ği söyleniyor. Ne için encümenin tahkikatını daha evvel yapması çareleri temin edilmemiştir?, 4 — Şehir Meclisi bir komisyon teşkili arzusumu izhar ve son içti- mada raporun okunmasında ısrar etmemiş olsaydı, acaba Esnaf Ban kası işi ne vakit meydana çıkarıla- caktı? 5 — Vali bey beyanatmın ba- şında “mesele eski bir iştir,, diyor. Ve sonunda ise “kabahatli olanla- yın cezaya çarptırılması hepimiz için memnuniyeti mucip — olacak- tır,, diyor. Eğer mesele eski bir iş ise şimdiye kadar neticelenmesi ve kabahatlilerin cezaya çarpması cpi ekduz nt KiT 6 — Hâkim Rıza Bey dört se- ne meclisi idare reisiliği ettiğimi, fakat ancak' ilk altr ay içtimalar- da bulumarak bazı işlerin çoğuna muarız kaldığını söylüyor. Hâkim Bugünkü lik maçları Taksimde: Fener - Süleymaniye adıköyünde: Galatasaray - Vefa ile karşılaşıyorlar Karşıda yapılacak Vefa — Ga- latasaray maçı ise, son zamanlar- | da fena oynamağa başlıyan Gala- tasaray genç takımı, birinci küme- nin en kuvvetli takımları sırasına girmiş bulunan Vefanım karşısın- da nasıl bir derece alacaktır. Bunu da heyecanla bekliyen taraftarlar az değildir.. Herhalde bugünkü — maçlar, e- hemmiyet itibarile ikinci plânda kalsa da, çok güzel ve heyecanlı olacağa benzemektedir. Rıza Bey meclisi idare reisi sıfatı ile hangi makamlara ihbarda ve şikâyette bulunmuştur? — Ve nasıl olup ta bulunamadığı bir meclisin | idare reisi srfatile üç buçuk — sene | mes'uliyeti üzerinde taşımıştır. | 7 — Faik Bey “Meclisi idare emir verdi ben yaptım.,, diyor, E- ğer meclisi idare gayri nizami e - mir verirse ve müdür bu emri ye - rine getirirse kendisine hiç bir mes'uliyet terettüp etmez mi7? 8 — Kefilsiz ve teminatsız ola- rak bir çok kimselere para veril - miştir, Merhum Sait Hikmet Bey bile bunların arasında bulunuyor. Bunlara karşılıksız para - verildi - ğini meclisi idare âzaları ile İkti- sat Vekâleti ve belediye mürakıp- leri biliyorlar mı idi? ( Devamı 7 nci sayıfada ) Uzak şark ta harp teh likesi var! — Yazısl 7 aei sayıfada — Sene 3 Sayı: 7 ve | Hususi liseler maarifi- mize muzır mıdır? Bu suale Feyziati lisesi müdürü ağr cevap veriyor! —— - v UA Feyziati lisesi talebesinden bir grup mektep bahçesinde Gazetelerinden birinde, husust mekteplerin — maarifimize mnuzır olduğu yazılmıştı. Halbu- ki, biz bu kanaatte değiliz. Elbet- te bütün husust mektepler ve hu- susi mektep mezunları menfi bir not almağa lâyık değillerdir.. Fik- rimizi yazdık. Ayni — gazetenin fikrinde ısrar etmesi üzerine şeh rimizde bulunan bütün Jliseleri zi- yaret ettim. — Bunların müdürleri vesair alâkadar — şahsiyetleriyle görüştüm. Aldığım intibaları bi - rer birer (HABER) in sütunları- na geçireceğim, İlk önce, Feyziâti lisesinden başlryorum. Arnavutköyünde bulunan Fey- Hiâti lisesine haberli olarak — git - tim. — Müessesenin müdürü Hıfzı Tevfik Bey, beni, büyük bir neza- ketle karşıladı. — Zaten kendisini rahatsız edişimin sebebini önce - den biliyordu. HABER'in müvezziler sokak koşusu bütün | yapıldı Feyziati. müdürü Hıfzı Tevfik Bey — Hususi liseler, cidden ıslaha (Alt tarafı 3 üncü sayıfada) (Va-Na ) Bu sabah yapılan HABER müvezziler sokak koşusundan intibalar Gazetemizin müvezziler ara - sında tertip ettiği sokak ko;ul.ırıl bu sabah yapıldı. Buğgünkü koşular geçen seneki- lerden daha güzel ve heyecanlı ol- (Devamı 7 nci sayıfada)

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler