24 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

24 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Esnaf bankası işi, saat 15 te görüşülecek üşu Ahmet Ihsan, Mazhar Müfit B.ler tarafından verilen takrire dahiliye ve /ktısat vekilleri cevap verecek b gin 24 (Telefon) — İsatn- i | fından 1930 senesinde bankanın hakk, af Bânkasmın © vaziyeti > vaziyeti hakkında © verilen rapor a Ordu meb'usu Ahmet çok şayanı dikkattir. o Bankanın Mür Ve Denizli meb'usu Mazhar feci (o vaziyetini (odaha o zaman İt Lİ Beyler tarafından verilen | meydanı koyan rapor acaba dört "T bugün'sant Ori beşte fırka | senedenberi neden örtbas edil » Dağda müzakere (edilecektir. miş?. Raporun esas noktaları; hı «iye ve Iktısat © vekillerinin 31 Kânunuevvel 1930 tarihin - Biyg Pia izahat vermeleri beklö de kat'olunan hesaplar meyanm - Bu” İstanbul valisinin değisece- da 123,442.87 lira olarak tesbit & dilen iskonto senedatı hessbmın ancak 36,046,87 lirasının bu tari- he nazaran henüz vadeleri girme- miş ve 87,396.40 lirasınm da 1926 senesinde başlamak üzere muhte- M. Müfit, A. Ihsan Be yet henüz kei i : > al gl | diğer bir kısım (o âzanın da itiraz | ettiklerini itiraz celsesinde | Celâl | Sahir Beyin riyaset etiğini bildir » hek €vzat B. in tayin olunacağı Kak daki riva tah Sahasına intikal etmemiştir. Çira, İn bankanın müessis'erinden B.. Pazarında cam tüccarı Zühtü ği : i ti K * . > Sözlerini yazmıştık. Yazr| e lif tarihlerde vadeleri geçmiş se Ri, imtişarı üzerine bu zat tekrar | Diğer tarıftan Esnaf Bankası | netlerden müteşekkil olduğu gö- niye edat ederek banka sermaye: | tahkikatı devam etmekte ve mese- | rülmüştür. in 000 liraya ibliğma iti- | le yeni safhalara girmektedir. Bu (Devamı 2 ndi sayfada) DİE yalnız kanin olbayıp | meyanda banka iiiykçl e tiği Cocuk bayramının ikinci günü şenlikleri n hem Milli Hâkimiyet bayramı sm çocuk bayramı heyecanlı bir surette kutlulandı İsmet Paşa Türk- Yugoslav. münase- batı hakkında Politika muhabirine ne diyor? “Politika,, gazetesi 22 nisan tarihli nüshasında Başvekil İs - met Paşa Hazretlerinin, Yugos - | lavya hariciye nazırı M, Yevti - çin Ankarayi ziyareti münasebe Dü h 3N; tile “Avala,, ajansı muhabirine âki, ie Milli ——» g BŞ vaki olan beyanatmı neşretmek - “ül ve ço ie ii ği tedir. Başvekil Paşa hazretleri de Big ime a mişlerdir ki; ii İni, ei “M. Yevticin Ankarayı ziyareti bü- & m öğ- tün Türkiyede azami memnuniyetle kar- e Ai İşılanmıştır. Şahsi temaslarımız — ve iki memleketi alâkadar eden meseleler hak- kında M. Yevtiç ile vakı olan konuşmala- k Irımız bende, bu memnuniyeti artıran de- Öne, sonra rin bir tesir bırakmıştır. OM. Yevticin ha stanbul “İİ sahumda basireti, dürüst ve samimi bir dayi salonun - İdevlet adamı buldum. Raye k rütbeli ” | Biliyorsunuz ki, Belgratta parafe edi- Ve le H.F v İlen ve Atinada imza olunan o misak bir ey “hir Meclisi sulh ârmili teşkil etmeütedir ve biz hepi- dn e... miz bu misakın temelini teşkil eden esasa e Reva gü © 'merbut bulunmakta berdevamız. Biz bu keş, ân mü neticenin yalnız, misakı imza eden devlet alahaPüYük bir lerin yekdiğerini anlamaları sayesinde el- rak hk boyla de edildiğini ve Yugoslavya ile Türkiye i Mi Hâkim; arasmdaki dostluğun © kuvetlenmesinin içi iy, Ee bu umumi anlaşma üzerinde kat'i bir te- büygy, AYramı sirde bulunduğunu unutamayız. Ni e Memleketlerimiz örasında açık hiç bir . işlar ve © mesele yoktur. Hiç bir menfaat zıddı. San | iy be © yeti bizi yekdiğerimizden ayırmamakta- va Haç tan Dünkü çocuk bayramından intibalar le * yememeli 58 üye Yİ Reisi Ali Rıza Bey, Dün bir taraftan Çocuk Bayra: İrihin kıymetli bir mirasıdır. “yi, , Sikarak büyük günün | mi kutlulanırken diğer taraftan da| & Türkiye ile Yugoslavya arasında mev- ii bang Sını söyledi, ilk önce İstanbul üniversitesi gençliği üni: |cst takviye edilmiş bağların Balkan mil- ik donu tar, an | versite konferan, nda topla |!909inin en büyük iyiliği ve bizim için R, lâl M afından çalın. s salonunda topla | ouazsez olan sulh eseri nef'i #aB., , 9 dinlendi, Sonra Ali narak 23 Nisanı kendi aralarında | üzere daha ziyade inkişaf edeceği ee ys alkış tekrar kürsüye gelerek tes'it etmişler ve çok beğenilen nu İnim. yelesi “Yecap, İsnan nutkunu büyük bir | tuklar söylemişlerdir. Merasim-| © Bu mesut günlerde Yugoslavya mille k Al R, nde söyledi. den sonra gerek Milli Türk Tale- |tine har selâmlarımı gönderirim. €yde, Habil. irliği ve gerek vi > milleti, sitayeşe şayan bir kalp yi Beyden sonra Köprü- | be Birliği ve gerek Halkevi tara -| Türk milleti, ia Yat söz aldı. En son | fından Gaziye ve inkılâp arkadaş- a nane sahip olduğu hak- vk Merasim on yıl marşmı zir e e Haşmetlü Kral Aleksandr Hazretlerinin € nihayet o veril|tir. karşı büyük hürmet ve alâka duy. —Devamr 2 inci sayfada— | guları beslemektedir. o isan Salı 584 >>>, —ğğŞecne 3 Sayı 712 ususi mektepler ne halde? H Yeni lisenin tesisatı ihtiyaca kâfi mi? ER AL KM a | Yeni lise talebesinden iki grup ve ortada, müdür muavini Sami Bey Cağaloğlunda Sultan Ahmede | gâhını konak yavrusu şeklinde, giderken, emniyet sandığmı geç- | hattâ büyücek ev olarak yapmış... tikten sonra, hani meşhur bir fırın İşte burası, bugün, yeni lise- vardır. Onun karşısında, eski Ad-| dir. liye Nazır: Hasan Fehmi Paşanın Sokağa taşmış olan ve adam konağı... Daha doğrusu, paşa mer- (Vâ-N0) hum, mütevazi bir zatmış; ikamet (Devamı 3 üncü sayfada) Taahütlü mektup muhak- kak gönderilene verilmeli Üç misli para veren Bir adim mektup gönderdiği kimsenin imzasını istemek hakkına maliktir graf Umum Müdürlüğünün naza | senin evrak kalemince alındıktan rı dikkatine vez'a lüzum görüyo | sonra evraka karışabilir, * dikkat- ruz. , sizlikle açılıp yırtılabilir. Ve niha- Okuyucularımız iadeli taahbüt- | yet günün birinde gönderen mek - lü olarak gönderdikleri mektupla- | tubu gönderdiğini ispat için elin- rm (makbuzlarının o gönderilen|dekiiade vesikasını gösterirse kimseler tarafından imza edilece- | gönderilen mektubun eline kadar ğine o kimselerin mensup olduğu varmadığını iddia edebilir. müesseselerin damgasile iade e | (Binaenaleyh bahusus iadeli ta- dildiğini bildiriyorlar, ahhütlü mektuplarda posta mü- Bu suretle muamele görmüş ia- | vezzilerinin baştan savma bir su- reti vererek bir mektup (ogönder-! kim iseona vermeleri lâzımdır. Ve mekten maksat gönderilen kimse: | saike müsteniden yazdığımız bu nin mektubu eline aldığına kanaat | mütaleanın Posta ve Telgrat U. getirmek ve lüzumu halinde bunu | mum müdürlüğünde lâyık olduğu ispat edebilmektir. Gönderilen | ehemmiyetle karşılanacağını ü- kimsenin mensup olduğu müesse- | mit ediyoruz. . lâ h . e» Y uguslav harıcıye nazırı Sofyadan geçti M. Yevtiç: “Değil yalnız Bulgaristanın, Arnavutluğun da Balkan paktına iştirakini isterim,, diyor Bir çok okuyucularımızdan al- senin mektubu alması maksadı as- de vesikaları gördük, bizce bu o - | rette müesseselere veya mutemet» kuyucularımızın da dediği veçhile | lerine mektubu bırakmıyarak bi- Sofya, 24 (Hususi) — Türkiye- | leri tarafından karşılanmıştır. den dönen Yugoslavya Hariciye | M. Yevtiç kendisini hududa ka- dığımız bir şikâyeti Posta ve Tel- | la temin edemez. Mektup müesse- doğru değildir. Üç misli posta üc- | raz zahmet etmeleri ve gönderilen | Nazırı M, Yevtiç ve maiyetini hâ- | dar teşyi eden Bulgar gazetecile- mil olan tren dün saat 14 te bura- | rine mühim beyanatta bulunmuş dan geçmiştir. ve şunları söylemiştir. Tren istasyonda on beş dakika |. “—Ankaradan çok iyi netice ve kalmıştır. M. Muşanofun vekili | intibaarla ayrıldım. Çok memnu- Dahiliye Nazırı Sofyada bu-| num. Yakında Türkiye ile ticaret lunmadığı için M. Yevtiç Bulgar| ve diğer üç müahede aktedece- hükümöti namına Maarif Nazırı, | ğim, Ankara müzakerelerinde ta- hariciye müsteşarı, kralın müşavir | bii Bulgaristandan da bahsettik, ve yaveri, Yugoslavya sefiri ve se- | Tevfik Rüştü Bey Bulgaristann faret erkânı, Türk ve Yunan sefir- (Lütfen sayıfayı çeviriniz Yi

Bu sayıdan diğer sayfalar: