27 Nisan 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

27 Nisan 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Diünkü 5L Ğku ikinci tab'ımızda Esnaf | —- Müfiş p 'ezaleti hakkında Mazhar |— * Tire Y Y tarafından veri'en tak- Kay, a Dahiliye Vekili Şükrü yin — verdiği — izahatı ve N.qı Müfit Beyin sözlerini ©- | kn;l*."m'n vermiştik. Ignd.ı' tab'ımızı almıyanlar bu- ı[ııi—“'lu nazarı dikkate alarak ’ l )“"ll 1Z telgrafı aynen neşredi - chgı“"mnıındın anlaşılacağı 46 Dahiliye Vekâleti İstanbul | yh;îı meclisini kısa bir zaman- | : N.:!lcık ve meclis Esnaf hi v işi hakkında belediye re- | “"llelddin Beyin vereceği izıha- aj W ”© Mesele hakkında tenev - Denizli meb'usu Mazhar Mütit Bey Yecektir. Böylece efkârı u- | kuvvetinin bu meseleye karşı gös- terdiği büyük hassasiyeti memnı- —::M ve bu mali vezaletin | niyetle kaydediyoruz. Meselenin j ç—.ıl_ııleri anlaşılacaktır. | tavazzuhundan sonra böyle çirkin İcra kuvvetinin gerek tşeri | hâdiselerin tekerrürlerine meydan Rtar Ihsan Sait Efendiyi baldızı için vurdu İ ı_nç Hâcere Ihsanın musallat olması adam arasında kavga çıkmasına sebep olmuştu ,ıîi&. Bece — saat * ı_."fldelefin a &ha Stih Hafız Son söz Itabu meclisine kaldı ahiliye vekiliEsnaf Bankası işinin İlemmiqetle tetkik edilerek cezri tedbirler alınacağını te'min etti & &iql_iduin , Ka b Oturür, Sait Ef., Zevcesi, baldızı H:or hanım .__:_ıi.ı Efendi isminde bi- | duktan sonra dışarı çıkacakları es- he l'ı'ıı"i.. :ıdı ğhun gene orada da belirmiş, ' hafta evvel Hacer | kızcağıza taarruz etmiş İhsanm bu Ü q için sokağa çıkmış, 8 küstahlığına sabredemiyen Hace- N . eniştesinin arkadaş- | rin ablası yerden bir taşalmış ve Hlk*n ;llr İhsan ile karşılaş- | İhsana atacağı sırada oradakiler Nlc., lh""î kıza sataşmış. tarafından kavga örtbas edilmiş- t":: 'îııekaar ederek kov- | tir. Ğ ü İSenin arasından bir | — İkinci defa olarak taarruza uğ- &i Pa :.îkf"' Sonra23 - Nisan | rıyan Hacer eve gelir gelmez me- y::q,. K seleyi eniştesi Saide anlatmış, Sa- sümi itle bir iki saat sonra sokağa çıka- | rak İhsanı aramış, bulmuş ve ken- ( Devamı 7 nci sayıfada ) Kacer, hemşiresi e& Fatih tİdman Pettiği müsamere- Ve orada epeyce otur- şehir A bırakmıyacak cezri tedbirler alı- nacağı muhakkaktır. Meclisteki müzakere hakkında aldığımız telgraf şudur: Ankara, 26 (Hususi) — B, M, M. bugün saat 15 te açıldı. Malüm oldu- ğu veçhile Mazhar Müfit Beyin Esnaf Bankası reraleti hakkında verdiği tak- rire Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey | cevap verecekti. Meclis açılır açılmaz Mazhar Müfit Beyin takriri mevzuu Bahsoldu ve takrir üçlü çeyrek geçe okundu. Mazhar Müfit Bey Dahiliye Vekili tarafından izahat — verildikten | sonra söyliyeceğini bildirdiğinden Şükrü | Kaya Bey kürsüye gelerek-bankanın kuruluşunun tarihini hikâye ederek ni- zamnamede tadilât yapıldığını ve mair ticari ve malf muamelâtta bulunmak kaydinin ilâve edilmiş olduğunu söy- ledi. Dahiliye Vekili üç gün evvel ban kanın feshinin mevzüuu bahsolduğunu, nihayet Şehir meclisinin geçen — yıl tahkik karar: verme&i üzerine bir he- yet teşkil olunarak vazifeye davet o- lunduğunu; fakat, ya beyetin geç da- vet olunduğu, yahut Heyet kendisini vazifedar addetmediği için raporun bi- raz geç geldiğini bildirdi. (Devamı 7 nci sayıfada) Yeni vali Muhiddin B.izahat ver- dikten sonra Fazlı B.in gelmesi muhtemeldir Ankara, 27 (Hususi) — İstan- bul şehir meclisi Dahiliye vekâle - tinin daveti üzerine bir kaç güne kadar fevkalâde bir toplantı yapa- caktır. Bu toplantıda vali ve be- lediye reisi Muhiddin Bey Esnaf bankası hakkında izahat vereck - tir. İstanbul valiliğine başka bir za- tın tayin edileceği kuvvetle söyle- niyor. Şehir meclisinde yapıla - cak münakaşaların valinin değiş- mesi etrafında müessir — olacağı da şayidir. Muhiddin Beyin değiş- tirilmesine lüzum hasıl olduğu takdirde İstanbul valiliğine birin- ci umumi müfettişlik baş müşavi- ri Fazlı Bey getirilecektir. Esnaf Bankasına borçlu olanlar arasında vali Muhiddin Beyin de bulunduğu söyleniyor. — Dahiliye Vekâletine verilen bir raporda yalnız altı bin liralık — bir senette Muhiddin Beyin imzası bulundu - Bu, bu paranın — belediye namına müflis Süt şirketine sermaye ola » rak verildiği tevsikan yazılıyor . Altı bin liralık senette Muhid- din beyden başka belediyenin o zaman sıhhat işleri müdürü bulu - nan Neş'et Osman beyle şimdiki belediye baytar müdürünün de im- zaları bulunduğu anlaşılıyor. M hiddin Beyin bankaya' ayrıca do- kuz bin liralık bir kefaleti olduğu söyleniyor . vazifelerini ıGazeteciler uydurmazlar ifa ederler Ticaret müdürü Muhsin beyin “tasni,, iddiasını Dahiliye vekili Millet meclisinde tenkit etti Ankara, 26 (Hususi) — Dahi- liye vekili Şükrü Kaya Bey bugün Esnaf bankası meselesi hakkında Büyük Millet Meclisinde — izahat verirken İstanbul mmtakası tica- ret müdürü Muhsin Beyin bu me sele üzerindeki gazete neşriyatı- niın “Tasniat, dan — ibaret bu- lunduğu yollu sözlerini gene gaze- telerde okuduğunu — söylemiş, bu sözleri tenkit — ederek meselenin gösterilen ehemmiyete lâyık bu- lunduğuna işaret etmiştir. HABER — Dahiliye Vekili Şük- rü Kaya Beyin haklı tenkitlerini | memnuniyetle işaret ediyoruz. Mat buat, hâkimiyetin millette oldu- ğu memleketlerde teşrii, icraf — ve adli kuvvetleri tenvir ile mükellef tir. Ve devlet nizamında dördüncü kuvvet, irşat kuvveti vazifesini gö- rür. Onları, verdikleri havadisi “tasni,, etmekle itham ile bir ma- | kam sahibini salâhiyetini — suiisti- mal ile itham arasında hiç bir fark yoktur. 'Türk matbuatı, değil “tasni,, e- den; hattâ “yanlış neşriyatta bu- Ticaret müdürü Muhsin Bey lunmamak kaygusu ile duydukları- nın büyük bir kısmını yazmıyan vicdanlı yazıcılar tarafından, idare olunmaktadır. Bunu İstanbul tica- ret müdürlüğünde dokuz seneden- beri bulunan Muhsin Beyin henüz öğrenememiş olması hakikaten te- essüfe değer. Halk Cümhuriyeti devrinde eski devirlerden kalma zihniyeti biraz bıraksak fena olmaz değil mi? Gosp. Girginof Bulgar Türklerine emrediyor “Pasaport yok; izinsiz geçenler olursa âile ve malları hakkında devlet tara- fından tedabir Bulgaristanda çıkan Rehber ga- | zetesinde Bulgar Dahiliye Nazırı Gospodin Girginof tarafından ya- pılmış bir tamim okuduk. Tami- min ifadesinde garabet bir tarafa, medlülü de nahoş akisler vücude getirecek mahiyettedir. Tamimde ezcümle deniliyor ki: “Bulgar Müslümanların gerek doğdukları mahallerden ve gerek- se muvakkat veyahut daimi suret- te ikamet ettikleri diğer mahaller- | den hicret etmelerinin — durdurul- masını emrediyorum. Bulgar Müslümanlara hicret kas tile her suretle pasaport verilmesi- ni menediyorum. Hududu ruhsatsız geçmiş olan Bulgar Müslümanlardan iki ay zarfında yurtlarına avdet ettikleri takdirde — cezalandırılmıyacaklar ve haklarında takibat yapılmıya- caktır. Bu emir tarihinden sonra kaçan- ların ve yukarıki iki ay müsaade içerisinde avdet etmiyenlerin aile ve malları hakkında devlet tara- fından lâzım gelen tedbir — ittihaz olunacaktır.., Filhakika Gospodin Girginof tamimin başında Bulgaristandaki ittihaz edilecek,, | gayri hiristiyan halkm hürriyeti mezhebiyesine riayet ve onu muha- faza etmek için Memurlara emir vermekte ise de tamimin nakletti- ğgimiz kısmındaki ifade tarzı çok düşündürecek mahiyettedir. Hiçc. ret eden Bulgar Müslümanları el bette Bulgaristanda duramıyacak bir derecede tazyik görüyorlar ki lıi:reı. ediyorlar. Hiç kimse durup dururken evini, tarlasını hiç paha- sıma satarak doğduğu topraktan ayrılmaz, Eğer komitelerin müte- madi iz'açları olmamış olsa, Bul - gar Türkleri refah ve huzur göre- bilseler hiç birisi muhaceretin e- lemli güçlüklerine kendini atmaz. Mösyö Girginof'un muhaceret e- decek Bulgar Türklerine pasaport verdirmemesi ve kaçanların aile ve mallarını tehdit etmesi değil 'Türklere karşı yapılan itisafların önüne geçmesi daha doğru olurdu. O vakit kendisi de görürdü ki mu- haceret için ne kadar kolaylık gös- terilse hiç bir Türk Bulgar baba yurdundan ayrılmıyor, Bulgar di- rijanların menfi tedbirlerle muvaf- fak olamıyacaklarını daha anlıya- mamış olduklarmı bu “tamim,, de gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: