2 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

2 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ağır gece Küçük Ayasofyada et yüzünden kanlı bir ci- iş “Olmuş ve Hüseyin isminde , ü arabacı Cemili bıçakla Yerinden tehlikeli surette ya- hadise oldu Hüseqin fazla sarhoş olan yeğeni trabacı Cemili bıçakla 4 yerinden N » Yaptığımız tahkikata | Cemilin bir kaç sabıkası vardır. surette yaraladı nazaran vak'anın esası şudur: Dün gece daha akşamdan itiba- Arabacı Cemil, yeğeni askerden | ten Cemil rakı sofrası kurdurup iç yeni gelen Hüseyin ve aileleri hep , meğe başlıyor. Hüseyin yeğeninin beraber Küçük Ayasofya caddesin | bu halinden müştekidir. Fakat de 72 numaralı evde oturuyorlar. | kendisine bir şey yapamamakta- dır. Cemil mütemadiyen içmekte de ©. Bu yazıyı okuyan Bo- bir kariimiz bu sabah mat- Sp . Beldi: .“ıı içlilerin büyük bir der- ndunuz. Ben de Şirketi a bul Saddesinde ve evler N:.?ı.ıh.ı““n nezafet ahırla- k_ıı,,,_' ve Edirnekapı hari- Ç N yere nakledilmiştir. ı*:::'“ülrmd. başlanan in- Üzeredir. Resimden de * Vechile bu inşaat çok ÖrketiHayriye ücretleri- nin inmesi İlâzımdır 332 senesinde azalan yolcu miktarı 576601 kişiye Igtanbuldâ ümran faaliyeti vam etmiş vefena halde sarhoş ol- muştur. Nihayet sarhoşluğu o dere ceye gelmiş ki Hüseyinin annesini ve kız kardeşini karşısında oynat- mak için ısrar etmeğe başlamış. Bu vaziyet Hüseyini çileden çıkarmış ve Cemille müthiş bir a - ğız kavgası yapmıştır, Hüseyinin ifadesine bakılırsa Cemil ayni za- manda kız kârdeşinin ırziına da ta- sallut etmek istemiştir. p: Devamı 8 nci sayfadam * Gazi Hz. İstanbul, T (A.A) — Reisicüm- hur Hazretleri bugün geç vakte kadar Dolmabahçe — sarayında meşgul olmuşlar, —akşama doğru motörle Boğaz içinde bir gezinti yaptıktan sonra saraya dönmüş - lerveİsmet Paşa — Hazretleriyle beraber Milli Müdafaa müsteşarı merhum Derviş paşanın Maçkada ve Berlin büyük elçisi merhum Kemalettin Sami Paşanm Eyüpte- ki mezarlarını ziyaret — etmişler, doğruca Dolmabahçe sarayını avdet buyurmuşlardır. baliğ olmuştur Hayriyeden çok şikâyetçiyim. Çen gelköyünde sahilde dört odalı gü- zel bir yalım var. İçinde suyu da vardır. Kirasr da 15 liradır, Buna rağmen bir senedenberi semtine bi — Devamı 8 nci sayfada— büyüktür, Binanm cephesine gü - zel bir bahçe yapılmıştır. Ön — kı- sımda Memurin ikametgâhı ve revir vardır. Amele için yemek- hane ve banyo tertibatı yapılmış- tır, da kanlı bir MAYİS Çarşamba 1934 — Sene 3 Sayı: 720 ——— Hususi mekteEler ne haE Feyziye lisesinde din, san'at ve “M. Kemal,,... Feyziye lisesinden bir grup ve talebeden M. Kemal B. (yani sabık sığı*tmaç Mustafa Husust mektepler hakkında anket yaparken, Teşvikiyede bu- lunan Feyziye lisesini ihmal ede- mezdim. Selânikte, Şemsi Efendi ismindeki meşhur bir muallim ta- rafından kurulan bu mektebe, ilk tahsillerini gördükleri sırada Gazi Hazretleri de devam etmiş: Bina dahilindeki geniş mermer merdivenlerden çıktım. Müdür muavini bey, beni büyük bir ne- zaketle karşılryarak, talebe ile do- lu mütaleahaneleri gezdirdi. Her akşam bir muallim nöbetçi kalıp, çocukları kendi dersine - çalıştırı- yormuş. Bu akşam fizik muallimi | vardı. Sonra, yemek yerlerken, yatmak üzere hazırlanırlarken hep beraber bulunduk. Bu üç e- hemmiyetli safha, üzerimde iyi bir intiba bıraktı. Hiçbir gayri tabil- lik dikkate çarpmıyor, (Vâ-Nü) (Devamı 3 Üncü sayfada) YARIN Ömer Rızâ Beyin Hü- seyin Cahit Beye verdiği cevabın son kısmını HABER'de okuyunuz. Yenl harbiye talebesi Sarayburnu parkından dönerken

Bu sayıdan diğer sayfalar: