3 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

3 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

N 8 Li AA AT K I B C ll TT Şirketihayriye müdürü Ziya | ğââgâlâ“âf;ğğ'ğggş — Bey çok yanılıyor... Cahit -B. yazısını yazarken adım başında hata n w . w . « ?osazlıların fakir olduğunu bilmeni- etmiş, adım başında galfet göstermiş, adım başında kabahat işlemiştir € rağmen fiyatları indirmemenize mü?... çe B lettir, Bizim kabahatimizdir,, dedi- Hüseyin Cahit Beyin “İslümiyet iine' göre acaba bizim b.ugün' de, nedir?,, makalesinde bize bilmedi- | ._..h"fe .uğ"y?n' Krea) ökideleri'de- ğimiz bir şeyi öğretmediğini, bila- | Giten diğer dinleri de, gene müs- kia binden bilgimizin, ooun. yeni j lümanlık; Pu “dınlere salik olanları keşfinden çok ileri, çok vazıh ol: da gene müslüman mı saymamızı —ş:ik“îhıyr'ıyc bilet ücretleri - İ;r"'lllimdın Boğaziçinin sön dair yazdığımız yazılarla ww:_?""»ıy. 3 (A.A) — Ciddeden H, pötmbalardan bildirildiğine " Yahyanm ölümü habe- Pe it etmektedir. Mtağal " Sudan 2 (A A.) — Röy- 4 * muhabirinden: Nı—ı *ydeden gelen, ve lâkin | 'üı'_ Yit olunmıyan bir habere :ı ı"ııııı Yahya — vefat etmiş g Ca bir kıyam zuhur. eyle» in Can, İbnissuut kıtaatı bu & rine doğru yürümekte- na şimalindeki Yemen j P.*:ğ'inin kumandanı bali - fi- b *e,2 (ALA.) — Burada in- Kh:.." Elcihat — gazetesinin & h.—"hlbiıinden aldığı ha- Ve ki“"ı bütün cephe boyun- Hüdeyde yolu üze- Lik mağları biterken l:;ı" Vefa - Şirketihayriye vapurlarından biri Yahyayı öldürdüler Ydeden gelen diğer haber- | — ı Boğazda otsranların hissiyatları « | na ve fikirlerine tercüman oluyo - | ruz. Buna eminiz, ısrar ediyoruz: rinde kâin Sa'da mevkiinde, İmam Yahya ile İbnissuut kuvvetleri ara- sında şiddetli muharebeler cere yan etmektedir. Bir Yemen tayyaresi, alevler içerisinde yere düşmüştür. İbnissuudun oğlu Emir Faysal, ileri hareketinde devam ediyor. Eden, 2 (A.A.) — İngilterenin Penzens harp gemisi Hüdeydeye ıll"'_î!ür. İbnissuut kuvvetlerinin Bahriahmer sahili boyunca ilerle- bu şehri telâşla terketmişlerdir. Hüdeyde gümrükleri — ile, Ye- men hükümetinin buradaki silâh ve mühimmat depoları yağma e- dilmiştir. Hüdeyde kumandannı ile birlikte 200 kadar Arap mültecisi Kamran adasma kaçmışlardır. Hüdeydede birkaç Avrupalı kalmıştır. Beykoz; İstanî)ulspor-Sü. y_:l'—'iniye son maçlarını yapacaklar lik h Maçlarının, hemen Kt haftası olacaktır. Gele- ile Niha, llılıurıy — Fener hda Yet bulacak olan lik ” Yarın da Taksimde v:hsîeymaniye. Ka- ..n'" yapacaklardır. Üden. l:'“l. İstanbulspo- Rihi ” türlü kendini bek- İ TYamıyan — rakibi gee galip — gelmesini, Mal olarak kabul et- 4 | Beykozla son | mek lâzım gelmektedir.. Fakat Be- şiktaş mağlübiyetinden sonra, İs- tanbulsporlulara bu hafta bir kı- rıklık ârız olur, Süleymaniyeliler de daima en iyi oyunlarını — oyna- dıkarı İstanbulspor karşısında so- nuncu olmamak için bu son maçla- rında bütün gayretlerini sarfeder- lerse, o zaman oyunun oldukça zorlu olması ve beklenmiyen — ne- ticelerle bitmesi, pek hayret edile- | cek bir hâdise teşkil etmiyecektir.. [ —Devami 8 nci sayfada-- —| şaşmamak mümkün meleri üzerine Yemen kuvvetleri PHaydarpaşada - | muallim mektebine raptedilecek Boğazın sönmeşinde bilet üc- retlerinin pek büyük bir âmil ol duğu muhakkaktır. Buna Şirket erkânından başka herkes inanmış- tır. Bu sabah çıkan akşam gazetele- | tek mesele kalmıştı. Cahit Bey “bizim yalnız Mu- miz ve diğer peygamberlerin dinle i iri i i i v | rini islâmiyet saymamız, Kur'anı rinden birinde Şirketihayriye mü> | ' 18 n ı : dürü Yusuf Ziya beyin bir beya « yanlış anlamaktan doğmuş bir gaf- natını okuduk. Yusuf Ziya bey di- | ” yor ki: “Şirketihayriye Boğazı öldürü « yor diyenler düşünmüyorlar ki, buna imkân ve ihtimal yok. Bu a- deta insanım bindiği dalı kesme -» sine benzer. Şirketihayriye ve Bo- ğaziçi iç içe yaşıyan iki şeydir. Boğaziçi umumi harp yılında ve harpten doğan sebeplerle sönme - —Devamı 2 inci sayfada— Gazi Hz. Yalova, 2(A.A.) — Reisicümhur Hazret- leri bugün saat 17 de Başvekil Ismet Paşa Hazretleriyle beraber Dolmabahçeden, Akay idaresinin Kalamış va puruna binerek saat yirmiye çeyrek kala Yalovayı teşrif buyur- muşlardır. Maarifte Yağmur ayı olan Nisan yağmur- suz gelip geçti. Henüz Mayıs ipti- dasında bulunduğumuz halde - sı- caklık; yaz mevsiminin en — sıcak ayları olan Temmuz, Ağustos ayla- rıntn hükmünü sürüyor. Bu hal, bilhasa zeriyat ashabını endişeye düşürmüştür. Zira yağmursuzluk böyle devam ederse kuraklık mez- ruatı berbat edecektir. Rasathane- nin verdiği malümata nazaran; akşam 21 de tazyik 762, bu sabah yedide 763, bugünkü âzami hara- ret 24, bu sabahki asgari hararet 10, bu sabah yedide derecei hara- ret 12 dir, Rüzgâr yıldız, poyraz- dan esmiştir. Azami sürati saniye- de 4 metredir. Bugün veya yarm için yağmur yağması ihtimali mev cut değildir. Şu hale göre yağmur daha bir kaç gün yok. Eskişehirden bu laraf ile Edirne mıntakalarında kurak- lık şiddetle hüküm sürmekte ve bu | 1 Türkiye- nin en büyük lisesinin tesisi kararlaştırıldı Ankara, 3 (Hususi) — Maarif Vekâletinde orta ve yüksek tahsil meseleleri hakkında bazı yeni ka- rarlar verilmiştir. Bunlara nazaran Gazi Terbiye Enstitüsünün şubele- ri gelecek sene İstanbul yüksek ve Ankarada yalnız beden terbiye- Si ve iş şubesi kalacaktır. Ankara erkek lisesi de orta mek tep haline ifrağ edilecektir. Bundan başka Istanbulda Hay- darpaşadaki eski tıbbiye binasının hastaneye kalbedilmesinden sarfı nazar edilmiş ve gelecek sene bu- rada Gazi lisesi namında Türkiye- nin en büyük bir lisesi tesis olun - masına karar verilmiştir. İstanbul H'L.ek lisesi leylileri, İstanbul mu- allim mektebi ile Anadoluda bulu- nan diğer iki muallim mektebi ve Mı İisesi buraya nakledilecek tir, nişletilmesine başlanmıştır. Bu yo- Hü enireki “| lun sonunda eski nezafet ahırları- Bu lisenin müdürlüğüne de ha- | nm bulunduğu yere güzel bir park l_"l Üniversite lisan metkebi mual- | yaptırılacaktır. Resmimiz yoldan Timi Saffet Şav Bey getirilecektir. | çıkan topraklarr taşıyan belediye ( amelesini gösteriyor. duğunu — göstermiş bulunuyoruz. | Cahit Beyle konuşulabilecek — bir hammedileri müslüman zannetme- Fatih camiinden Çırçımbıdı—ı ki mektebe kadar olan yolun ge - | aliyetleri büyük bir memnuniyetle | istiyor? Cahit Beyin aklından böyle bir şey geçmiş olduğu şu sözlerinden anlaşılıyor: “Kendilerine ehli kitap nammı verdiğimiz Musevilerle Isevilerin Müslüman olduklarını Kuranın şu âyeti bize gösterir: (Devamıt 5 inci sayıfada) Yağmursuzluk ve sıcak mezruata zarar veriyor Eskişehir mıntakasile şimalinde çift- çiler kuraklığın yapabileceği zararlar- dan endişededirler yüzden çiftçiler endişelenmekte- dir. Orta Anadoluda zaman, zaman yağan sürekli yağmurlar kuraklık tehlikesini kaldırmıştır.Hattâ Ada na mıntakası mahsulünü hemen, hemen idrak etmek üzere bulun- maktadır. Ziraat Bankasının (İstanbul da- hil) 23 mübayaa merkezindeki si- lolarda yumuşak ve sert cinsinden binlerce ton buğday stoku mevcut- tur, Silolara bir çok yerlerden buğ day gelmektedir, Bunun için bu | sene içinde un ve ekmek kıtlığı teh | likeleri kat'iyyen mevcut değildir. | — Kuraklıktan harabiyete yüz tu - tan ekinlerin mahvolmaması için bir kaç senedenberi Ankara — Po- latlı havalisindeki kuraklıkta hü- kümet tarafından verilerek kullan- dırılan su vasıtalarına müracaatta lüzum kalacağı tahmin ediliyor. pılıyor Şehrin imarı için gösterilen fa- kaydederken atih kazası dahilin - deki ümran eserlerinin tekemmü- lünde büyük himmeti görülen kay makam Halük Nihat Beyi tebrik et meği de bir hakşinaslık vazifesi bi- İiriz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: