7 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

7 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mt at KI AA * * YA * K AA I Bd ia aa — K S ' L A " OA AA J W Ş AA v m a v MAYI 'azartesi 193 _.__.."___ z z Hicaz kuvvetleri San'a yolunda ilerliyor İbnissuudunlmamY ahya üzerineolan Salebesi İngiliz mahafilini hoşnut- sazluk ve endişeye düşürdü ""-lz ile Ye- müstamereleri karşısında bulunan 54', arasında Konfuda, Cizan, Luhaya mıntaka- | Müddetten - larına göz dikmiş bulunuyorlardı. * ıd!vımedeıı O zamanlarda zuhur eden Seyyit mam Yah ldris ismindeki bir arap şeyhi İtal ln mağlübi - yan himayesini kabul etmiş ve İ- ile netice - mam Yahya ile mücadeleye giriş- el Bi | bir ihtilâf Görülüyor ki İngiliz ve İtalyan ı,,:hnd"“'k bir emperyalist menafii Yemen kıt'a- iyet almağa sında karşılaşıyor. İbnissuudun .“fd' muzafferiyeit İngilizler nazarında Filhakika A - bir İtalyan galebesi addedildiği i- '“'“.nın garp çin Londra Yemen harbinin aldığı c“lubu gar « | neticeden memnun görünmüyor. ':'l İşgal e- | Bunun için İngilizlerin İmam Yah- Vâsi kıt'a | ya kuvvetlerine mühimmat ve pa « A""ltılı em- ra cihetinden yardımda bulunma- —'7'““ hükü- ları ve harbi bir müddet daha u - :“ı'riııin çok - zatmıya çalışmaları veya İbnissu- ,..'. İi göz dik ut yanında tazyik yapmaları muh- f * oldukları temeldir. İtalyanın bu vaziyet kar« “Yüli bir mm- —Deyamı $ ncl sayfada— :t:lr.Bu mın Hacanee sereecsssenser e| in “cenu- a S Gazi Hz. k:'!ııdep bo. 3 Ankara, 6 (A.A.) Reisicüm- Na B ş - :: nokıı:.ıkll: Ibalssüut kuğ:'eı:";:';ı.': kumandanı | nur Hazretleri bu sabah Başvekil Iî di drüzle üsEz Ha e. Duck” makkbal Bi | Paşa Hazretleriyle birlikte Anka- K Reilizler bu liman vııılıııylı | yanlar daha Osmanlı saltanatı za- | '*** avdet buyurmuşlardır. n dahiline doğru nüfuz et - i manındanberi Afrikadaki Masava Tekaütler Istanbul Zıraat Bankası maaşları kırmak için henüz emir almadı Emlâk ve Eytam Bankasının mütekait, dul ve yetim maaşlarını kırdığı malümdur. Ziraat Banka- Bir buçuk asırlık Zaro ağaya gün doğdu Mi beş yaşında zengin bir Ameri- Mıs dünyanın bu en ihtiyar adamı sının da bu gibilerin — maaşlarmı Dün Hıdırellezmşı;ı.'ğîine kırlarda şenlikler yapıldı Bir beşıbıryerdeye satın alınan güzel kız da dün mutantan merasimle evlendi Dün şehrimizde Hnlııllez ol - dukça büyük bir kalabalık tarafın- mıştı. Daha sabahtan itibaren birçok sileler yemekleriyle beraber bu - ralara gitmişler ve akşama kadar eğlenmişlerdir. Hıdrellez ayni zas —Devamı 8 nci sayfadâme dan tes'it edilmiştir. Havanın da müsait olması, eğlenmek için kır- lara ve bilhassa Kâğıthaneye gi- denlerin adedini bir hayli çoğalt- Erkânı Harbiye Reisinin C. Kondilise ziyafeti Ceneral Başvekille göri görüştü kendisinin yarın İstanbula gelmesi muhtemeldir Ankara, 6 (A.A.) — Yunan . meclisi reisi Kâzım Paşa, vekiller harbiye nazırı ceneral — Kondilis | meb'uslar ve ordu erkânı hazır bu- ite evlenmek ıstıyor nn kırılması hakkında muayyen bir faiz mukabilinde kır- mağa karar verdiği dün yazılmış- | gün öğle yemeğini Yunan sefaret- tı. Yaptığımız tahkikata göre mü- | hanesinde yedi. tekait, dul ve yetimlerin maaşları- refakatindeki zevat ile birlikte bu- Ceneral şerefine Ordu evinde erkânı harbiyei u - İstanbul | Mumiye reisi Fevzi Paşa hazretle- ri tarafından bir çay ziyafeti veril- lundular, Ceneralin yarın Ankaradan ayrı lacağı tahmin ediliyor. Ceneral Istanbulda Perapalas oteline misa- fir edilecek ve perşembe günü Ro- manya vapuru ile Pireye gidecek- Zaro ağa hastanede yatarken Doktor Behçet Sabit beyin kli - niğinde tedavi edilmekte olan Za- ro ağanm tedavisi bittikten sonra Voronof usuliyle hakiki yaşının kç3da Wııdı kanma üre M::Idnlıyı Şişli çocuk | yerlerde yapılacağı ve merkezine henüz emir gelmemiş- tir, Bu muamelenin taşra şubeleri tarafından ve Emlâk ve —Eytam Bankasının şubeleri bulunmıyna İIstanbula teşmil edilmiyeceği zannedilmek - tedir, Soruyoruz HABER'in Haziran başında yapacağı tenezzühün: 1 — Ne tarafa yapılmasını is- | tiyorsunuz? 2 — Beraberinizde kaç kişi ge- tireceksiniz? tir. miştir. Ziyafette — Büyük millet Askeri müze dün az kalsın yanıyordu | Dün akşam saat altıda Askeri | mizden biri olan Askeri müzenin müzenin kapısı önünde nöbet bek- yanmak tehlikesi geçirmiş olması liyen nefer yeniçeri zabitlerine ait | şayanı teessür ve teessüflür, çadırların bulunduğu bir taş de-| Tahmine göreyangının sebebi ponun demir kapaklı penceresin - ’ çadıriar havalanırken top dairesi- den bir yanık kokusu — duymuş ve| ni gezen bir ziyaretçinin attığı si- hemen nöbetçi memura haber ver - | garanın çadırlar arasına kalması - miş, nöbetçi memuru bir taraftan | dır. Her halde müze idaresi hem itfaiyeye haber verirken diğer ta -| memurların gene son derece dik- raftan da depoyu açtırmış yanan gv e e GER ae G egt U AUK dırılan asırdide Za- 4, asır % *ihhatinin iyileşmekte !% "lmıçtık *'ık l.":'llerde Zaro ağa iyice Kdi '© hastaneden çıkması Ün meselesi haline gel - mesane ve böbrek hastalıkların -Devamı 8 nci sayfada- tesbiti işin bir tecrübe yapılacak - |7 5 Mayısa kadar cevapla B.ı.çeı Sabit bey dün fakültede (PIRizz HABER tenezzüh "|Memurluğuna gönderiniz çadırları söndürmeğe — muvaffak olmuştur. rihi kıymeti olmadığı söyleniyor . Maamafih en kıymetli müzeleri - Yanan çadırların pek büyük ta- | ken sigara içmesini kat etmesi için emir vermeli, hem de ziyaretiçlerin böyle tehlikelere Yol açmamaları için müzeyi gezer- menetmeli kanaatindeyiz,

Bu sayıdan diğer sayfalar: