7 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

7 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Konuşalım y.pıı"îmel“tplerdc son yoklamalar | olan) Yor, Sene esnasında çalışmış ar sınıf geçecek; tembeller lin anlarını tamamlamak için ta- he ""fk günlerinde çalışacak - :. Mtihanlar da yaklaşıyor. İlk ha: olmak üzere mualliminden Olan S1 karşısında cevap verecek 4, *On sınıf talebesinin şimdi - ) Endişe ile ter döktüklerini his- Tet gibi oluyorum. Y ’h mektepler ve liselerde de ; i beş gün sonra için hazırlık | * Gencin hayata atılabilmesini * tahsilini yükseltebilmesini te> | t tdecek bakalorya olanca hey- dg) * yaklaşıyor. Birkaç senede H! edilenin meydana konulması ,;"- Haydi gençler, muvaffakı- w,i'r usul dairesinde çalıştınız, *üme vazifenizde kusur göster- Ünizse yüzlerinizin güleceğine İ 'f' olunur. Merak etmeyiniz, * '_ n denilen şey ne kadar güç & insını lüzumundan fazla kor- z. Türk çocukları siz Na- lm(”“dan daha cesur dayranınız. î'hi:,- ha terlemeden, korkmadan iz, kazanırsınız. Bi, defa kazanarak şehadetna- ş,_"ihîı'ı aldıktan sonra tutaca - | tü hattı hareket hakkındaki dü- | b tler, kaygular sizi saracaktır. ale doğru ilerlerken hatalı | ,“""_“mımıyı bakmız, ric'at ga- | Süç ve acıdır. İlerde - ric'ate | "'l’ olmıyacak gibi progra -| U çizmelidir. Bunun çaresini de | _i;"e başka bir vakitte görüşü - | Ağabey x—*w Bilmece Üa 3A &i yî""'-ın'u şunlardır: u"’dıhi murabbalara o suretle Yunuz ki, soldan sağa, yu - V Mağı okundukta: Bir renk.. ir âzar B .ff Hint prensi Oi :___ vapur şirketi.. Xw ış,l.ı,_.Bl:nîmı'.le şoför 'ı.'îlk itmişti. Talebeler bah-| H“lydım’!llr. oynamağa başla - ';'l.ç * Bahçenin bir köşesinde e| I.':"'illıiııi toplanmış konu- | , S ? 3 4 İdedi 1 lıx B ki; "—sî?"" babam yüz başı.. Bü- KON lER n diat â i Gi endisine selâm verir. Y ,“€vap verdi: 3:".“::;"' babam da — binbaşı.. MLL CÜken, — yüzbaşılar bil tino ÇAM yüzbaşılar bile V, ü_"»lın verir, O ; *tuk ta söz kazıştı: , bişdan p. *EY değil.. Benim ba - )J L::ı":'—*ı korkar, yolda ki- I:ı. #a önünden kaçı - Töcki îk* .;ı;:ı"llda sordu: şcfa,düıî'l'or?. | ) Mütemmimi | Kıştan bir hatıra FHesap eğlenceleri Arkadaşımnıza bir adet intihap etti- riniz. Meselâ 5458 adedini seçmiş ol - sun, siz bu adedin başıma 2 rakamını koyunuz. 25458 olur. Son rakam olan 8 den 2 tarhediniz 25456 olur - değil ' Şimdi ikinci bir adet yazdırımız ve siz bu ikinci adedin altına her hane yekünu 9 olacak surette başka bir a - det yazınız. Genç arkadaşınız üçüncü bir adet yazsın ve siz bu adedin altı- na gene her hane yekünu 9 olacak su- rette bir adet ilâve ediniz, bu beş a - dedin yekünu soldan ilk rakamın so - Tana 2 koymak — ve en son rakamdan 2 tarhetmekle meydana gelen adet o - lur. Birinci adet Tkinci adet İkinci adet Uçüncü adet ” 5.387 Yekün 25456 olur ki, bu da birinci adedin son ra -« kam 8 den 2 tarhetmekle ve ilk rakam olan 5 in soluna 2 koymakla husule gelmiş demektir. Başka bir misal: 1 nci adet 2 inci adet Mütemmimi 3 üncü adet mütemmimi 4.612 12345679 35426796 64573201 24672112 75327877 Yekün oS — 2519 adedini 12 den 12 ye kadar hangi adede taksim ederseniz baki | maksum aleyhten bir noksan - çıkar, yalnız 11 ile taksim edince baki sıfır- dır. 2519 - 2 2519 , ,3 2519 ,, 5 2519 ,, 2519 ,, 2519 ,, 2619 ,, 2519 ,, 2519 ,, 11 ,, 229 , 2519 , 12,, 209 Ç, il Uç baneli bir rakam, adet almız, soldan birinci rakam yani yüzler ha - nesini teşkil eden adet birbirinin ayni olacak olan onlar ve birler hanelerin- deki rakamlardan bir noksan — olsun, böyle bir adedi 9 ile darbediniz, bula- nacak hâsılı darbı tersine yazılacak a- detle toplayınız, yekün madrub'un mükerrer bir şekli olur. Meselâ: 122 X 9 — 1098 -- 88901 —9999 233 » 9 w 2097 ,, 7902 ,, 9999 788 ,, 9 w 7092 ,, 2907 ,, 9999 1259 baki 1 839 503 419 359 314 279 251 SvoNANAN 899 ,, 9 ” 8091 ,, 19068 ,, 9999 * * * Iki adet alınız, meselâ 8995 ve 909 bunları cemediniz, 9904 — bulursunuz, bir de bu iki rakamın arasındaki farkı bunuz, bu da 8995 — 909 — 8086 çı - kar, bu 8086 adedini 9904 adedinden tarhederseniz çıkan 1818 adedi alınan rakamların küçüğü olan 909 adedirin iki mislidir. Başka bir misal: 59867 - 7624 — | 67491 — 52243 * 15.248 olur ki, bu da 7624 ün iki mislidir. Baknlt Söl rakamı (1) olmak üzere iki hı neli her hangi bir adet alınız, — meselâ, 15, bunun kuvvei mutlakası: yekünu olan 6 yı tarhederseniz baki daima 9 dur. Ikinci bir misal 12 — 3 — 9 gibi. Gelişi güzel iki haneli bir adet alı- niz, meselâ 22 kuvvei mutlakası ye - künu olan 4 ü tarhederseniz baki 4 a- dedinin 9 la hasılı darbıdır. Diğer bir misal 40 — 4 — 36 yahüut 4 X 9 gibi. 23 nisan tarihli bilmecemiz 23 Nisan tarihli bilmecemiz şu ke- limelerdi: Tavuk — Avize — Viran — Orhan | Kenan.. lar: Yarım kilo çikulâta kazanan Davutpaşa orta mektep 1 A dan 207 Ali. Birer kitap kazananlar 1 — Uluköy orta mektep C 1 den 178 Ziya 2 — Istanbul kız lisesinden 407 Dürnev Sadık 3 — Vefa lisesi C 2 den 417 Rifat 4 — Fener Rum mek tebi sınıf 1 den 47 Yasefidis 5 — Da- rüşşafaka lisesinden 559 Ziya Hasan Kâzım 6 — Gelibolu orta mektep a 2 den 62 Hilmi 7 — Galatasaray lisesin si B 4 ten 722 Muammer 9 — Hayri- ye lisesi sınıf 3 ten Yaşar 10 — Türk lisesi sınıf 8 den Turan Ahmet 11 — Sen Jan Pasinik mektebi sınıf 4 ten susur, 12 — Uluköy orta mektep B 2 den 348 Necmettin Nazif 13 — Çapa kız muallim orta a 1 den 251 Naime | 14 — Gazi Osman Paşa orta mektep sınıf a 1 den Seryet 15 — Sen Jörj A- vuslurya lişesi sınıf 4 ten 19 Leon Meşdı 16 — Kadıköy kız arta mek- tebi sınıf 8 den 68 Nezihe 17 — Istan bul kız ortadan 220 Fethiye 18 — Is- tanbul kız muallimden 47 Fethiye 19 — Bakırköy Bezazyan lisesinden Ap- tullah Raif., ——— —— Bilenler arasında hediye kazanan - | den 56 Resai Nazım 8 — Inkılâp lise | | | Inkılâp lisesi futbol takı- mının İzmit seyahati İzmit orta mektebi ile maç yap | mak için cuma sabahı saat dokuz- | da İzmite hareket etik. 6 saat sü-| ren bir yolculuktan sonra İzmîue| çok samimi bir surette karşılandık. Ufak bir istirahatten sonra so - | yunduk ve maçımızı yaptık, Saha- da kesif bir kalabalık vardı. İzmit | halkını selâmladıktan sonra ha - kem Lütfi beyin idaresinde maça başladık, Biz güneşi lehimize al - mıştık, Sahaya alışabilmemiz için | epeyce uğraştık. Birinci haftaym | sıfır sıfıra bitti. İkinci haftaymda | tamamiyle İzmitlilere hâkim oyna dık ve üst üste yaptığımız akınlar neticesinde biribiri arkasına 3 gol attık. Nihayet oyunun bitmesine i- ki dakika kala bir gol daha atarak maçı dört sıfır kazandık ve gece- yi orta mektepte geçirdikten sonra sabahleyin orta mektepten ayrıl - dık. Burada bize gayet iyi bir hüs nü kabul gösterdiler. Bilhassa or- ta mektep müdürü Şeref beyle mu- avin beylere teşekkür etmeyi kem- dime borç bilirim. NEVZAT Aydın ve Nazilli takımları 1 - İ e berabere Aydın ve Nazii Aydın, 3 (Hususi) — 27 Nisan | 934 Cuma günü mıntakaca kararlaştı- | rılan Nazilli - Aydın takımları lik maçlarına saat 17 de Hakem Ekrem Beyin riyaseti altında başlandı. Birinci haftaymı sıfıra birle bitiren | Aydın takımı karşısında Nazilli kuv- vetli takımı muhakkak maçta galip gel- mek için kaptanlarının vur, kaır emri üzerine oyunun yirmi beşinci dakikı- sında kıymetli muallimlerinden Nesi- mi Beyin ayağı sakatlandı ve ve oyun | “Karagöz,, kaldılar UAĞEA Ni takımları " 20 dakika 10 kişi olarak devam edil. mekte iken hakemin görmediği penal- t kargaşalığından Nazilli -takımı bir göl attı. Öyün bu surette 1 - 1 berabe- re bitti. Bu oyunda Aydın takımı kuvvetli rakibi karşısında var ku vetiyle çalışı miş fakat ne çare bir kıymetli arka- daşını takımından eksik etmiştir. Gelecek maçlarda da ayni şekilde çalışmalarını bekleriz. eğleniyor! Karagöz gazetesi tarafından tertip edilen TARİHI MÜSAMERE 1 — Konser: Klâsik Şark musikisinin en güzel eserleri. 2 — Orijinal Karagöz oyunu, 8 — Orta oyunu. 18 Mayıs Cuma günü saat 15 de Tepebaşı tiyatrosunda Orkestra koltukları 150, koltuklar 125, iskemle 100 kuruş. Biletler VAKIT yurdunda Karagöz idarehanesinde satılıyor. Büyük Tayyare Piyangosu 17inci tertip başlamıştır. linci keşide 11 Mayıstadır. Vakıt az kalmıştır. Biletlerinizi alınız.

Bu sayıdan diğer sayfalar: