9 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

9 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

124 9-5-1934 — ——— X m — lefon 23872 Pi MAYiİS Çırşımbı 1934 - Sene 3 Sayı: 727 Ceneral Kondilis bu sabah Ankaradan geldi Yarınki Türk nesli bugun başardıgınız “Bir bardak suda çıkan fırtına,, nın dalgaları Esnaf bankası hesabı sorulurken Muhiddin B. başka bozuk işleri meqdana çıkarmıqa kalkıştı Şehir meclisi açılırken ve Muhiddin B. söz söylerken Muhittin Bey raporun ıneclîıe] | geç gelmesi meselesinde bir tarih, noksanına istinat ederek raporun| makamda bir gün kaldığı ve Milli- yet gazetesinin “raporu hasır altı! V etmek istiyorlardı,, iddiasının va- '63:;' İstanbul Şehir Meclisi "k cde kayde değer bir gün ge şın ali ve Belediye Reisi Mu- N d*n ©y Esnaf Bankası mesele- nlıyı meclise izahat ver - hi &h H y, d“_ gazetemizde işaret edil-; Aç Ç Ehile meclisin bu münaka- :* takeresi yeni bir şey öğret- 'ı;— *İniz Muhittin Bey yapılan| **ı“ Eş Cevap verirken kadınları| KA 'L'h Yurdunun - tezebzübün: İ'!ı.ı.. Sederek bazı — ithamlarda Ağa lüzum gördü, Mesele k Arla kapandı. "q Ü müzakereleri okuyucula 4 h uhnıen bildirelim: ü 3ı* * açıldığı zaman Muhittin ik kürsüsünde idi. Salon dolmuştu. İçeri giremi - n kapısı dışarısında bi- 'uhittin Bey riyaset mev| İ reis Sadettin Beye ter- Sonra hitabesine başladı.| $e ':% l:"l' lostracı esnafından ı*hı, *i Mmatbaamıza geldi ve e Bi, Sikâyette bulundu: ı— H “ıknn sahibi İlostracı- ı*::.ı'h Mete ve be! edıyeye '&," kı,., a Vergi veririz. Son ka-| h l Tum Bgöre vergimiz ica- 'N' Haa © sekseni vispetinde- 5—:& Manlarda belediye bir Teüm Hederek dükkânla - N Eı. Rünleri açmamızı me- ı 'İr cllnık".t bizim çok aleyhi- T yi &İk AYakkabılarını en faz ılkkan sahibi lostracılar *VYyarlardan şikâyetçi | den evvel veya birisini beklerken rit olmadığını söyledi. Bundan son| ra Esnaf Bankasının sermayesinin! tezyidine evvelden muarız bulun-| duğunu fakat ekalliyette kaldığı- nı bir mazbata okutarak anlattı.| Çöpçülerin yetmiş bin lirasının sa- hipsiz ve emanet hesabına kalmış bir para olup cemiyeti belediye ka yarile Esnaf Bankasına verildiği - ni, bankayı batıran muamelelerin 927 den 930 a kadar devam. eden Llort sene zarfında cereyan ettiği- i, bu müddet zarfında raporlar| veren arkadaşların “işler - iyidir.,,| dediklerini, idarci hususiyenin bankaya yatırılmış seksen bin lira- sının kendi haberdar olmadan mu- hasebei hususiye müdürü mütevef fa Cemal Bey tarafından batırıldı-| ğını, Esnaf Bankasındaki paranm battığını görünce diğer kücük ban kalardaki mevduatı geri ılıdırdığı- nı, yapılan bütün — muamelelerde gayet dürüst hareket edildiğini, söylemiştir. Belediye reisinin kana atince bir anonim şirketin bir ban- | | la cuma günü boyatır. Sinema ve - ya başka bir eğlence yerine girme- vakit geçirmek ve bu münasebetle| ayakkabılarını - temizlemek - için lostracıya diğer günlerden çok da-| ha fazla müşteri gelir.Bir cuma üç diğer güne bedeldir. Binacnaleyh cuma günü çalışmamak kazancı - mızın yarısını kaybetmek demek » tir. 2 — Cuma günü bizim mamamıza müukabil hiçbir vergi —Devamı 8 nci sayfada— çalış- |Kurtuluş ve civarında bir kanım bir belediye müessesesi gibi idare ve mürakabe edilemiyeceği- ni, esasen son yapılan ithamlarda yerleşmiş bir kanaat gösterilme- miş olduğunu ilâve ederek on üç ay evvelki Şehir Meclisi müzâkere sinin zaptını okuttu. Bankayı def". aten yıkmamasının bugünkü vazi- yete bir emri vaki halinde muttali olduğundan neşet ettiğini tahsil o- lunamıyan paraları vesmi ağızla kaybettik diyemiyeceğini söyledi, ve birdenbire mevzuu tevsi ederek esefli akıbete uğramış bir de ka- dınları çalıştırma yurdu müessese sinin bulunduğunu söyledi. Buraya kadar pek az itirazla —Devamı 2 inci sayfada— Evkafta çok mektum emlâk meydana çıkarıldı Son zamanlarda evkaf idaresi şehrin muhtelif taraflarında şim "j diye kadar icareleri verilmiyen bir| çok mektum emlâk - keşfetmiştir. Bu emlâkin kiymeti yüz bin lira » dan fazladır. Senelerdenberi alm- mıyan icareleri de mühim yekün- lar tutmaktadır. Keşfedilen mektum emlâkin ek- serisi Kurtuluş semtindedir. Hal - buki şehrin diğer semtlerinde, ez-| cümle Beyoğlu ve Maçka tarafla -! rında da ayni şekilde birçok em - lâkin mevcut olduğu söylenmek - tedir. Bunun üzerine evkaf idaresi bu mıntakalarda çok esaslı tetkikat yapmıya karar vermiş ve Kurtu- luştaki mektum emlâkin bulunma- sında büyük yardımı dokunan Ab- dürrahman — beyi Asmalımesçit mıntakasına tayin etmiştir. Birkaç gündenberi Ankarada| bulunan Yunan harbiye nazırı "'1 neral Kondilis ile refakatlerindeki! zevat bu sabahki trenle şehrimize gelmişlerdir. Ceneral Haydarpaşa-. da vali ve belediye reisi Muhittin beyle kolordu kumandanı Şükrü Naili paşa, askeri ve mülki erkân tarafından karşılanmıştır. Bir po - lis kıt'ası resmi selâmı ifâ etmiştir.| Ceneral Kondilis motörle Topha " ne rıhtımına çıkmış, Perapalas oteline gitmiştir. Cene -| etomobille Imam Yahyamn Şam, 8 (Hususi) — Buraya ız—j len haberlerde, İbnissuut kuvvet - lerinin yakın bir zamanda San'a - yı zaptedeceklerini bildirmekte - dir. İbnissuut kuvvetleri gösteri » len mukavemeti kırmaktadır. Bir| kısım kabileler İbnissuut oğ'u E-| mir Faysalın kuvvetlerine ılhhık etmişlerdir. İmam Yahyanın mağ- W lüp olmasına rağmen sulhü kabul etm<e-.esinin sebebi bir türlü anla-| şılamıyor. Arabistanın cenubundı— ki bu harp büyük bir alâka ile ta- kip ediliyor. İmam Yahyanın Mı- sır kralından istediği yardımı da hâlâ devam wallı bir kadıncağız gelerek üç ay-| lıik maaş yoklamaları için kendisi-| ne yapılan eziyetleri yana yakıla Kendisinin bu mintakada da az zamanda birçok emlâk keşfedece- ği ve bu vesile ile evkafın kasası- Na para getireceği ümit olunuyorj anlatti. Zavallı kadin Boğaziçinin uzak bir köşesinde oturuyormuş, bütün varidatı üç ayda bir aldığı az mik- muş. kalktığından yoklama kâğıtları na fişlerin kıymetini muhakkak surette takdir edecektir ral 10,45 te Perapalastan otomo - bille vilâyete gelmiş, valiyi maka- mında ziyaret etmiştir. Müteaki - ben kolordu kumandanlığınıa gide- rek Şükrü Naili paşayı ziyaret et- miştir. Ceneral on bir buçuğa doğ- ru Taksim abidesine çelenk koy - muş, öoteline dönmüştür. On ikiye doğru vali Muhittin, 12,5 geçe de kolordu kumandanı Şükrü Nhaili paşa cenerale iadei ziyaret etmiş- lerdir. Saat birde ceneral şerefine —Devamı 8 nci sayfada— İbnissuudun kuvvetleri 'yakında San' aya girecek Mısır Kıralından istediği yardımı göremiyeceği Ibnissuut tayyarelerini teftiş odel'kâ" göremiyeceği tahmin ediliyor. İ » mam Yahya bütün arazisinin kens disine iadesi halinde sulhü kabul edeceğini söylemiştir. İmam Yahyaya tâbi bir kısım kabileler İbnissuuda karşı harbet - memek istemektedirler. Fakat | - mam daha evvel bu kabilelerin ile- ri gelenleriyle reislerini yakalayıp San'ada hapsetmiş, kendisine itaat etmiyen kabile olursa reişlerini hemen kurşuna dizeceğini bildir » miştir. Kabileler imamın bu ha - reketinden korktukları için karşı —Devamt 8 nci sayfada— Eski kırtasiyeci kafası edecek mi? Dün matbaamıza ihtiyar ve za-| tar dul maaşından ibaretmiş. Haziran iptidasında verilecek o lan üç aylıklar için şimdiden yok- lama yapılmakta olduğundan za- vallı kadın on gündür uğraşıyor « Mahalle ihtiyar heyetleri —Devamı 8 nci sayfadame

Bu sayıdan diğer sayfalar: