11 Mayıs 1934 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 7

11 Mayıs 1934 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Soğuk Hava |: <1 Dolaplarının $ EN ESKİ MARKASI ha ai; eti DÜNYACA TANINMIŞTIR Sahibinin sesi, Beyoğlu Satış mahalli: A. Vetter ve Şürekâsı, Izmir Nurettin ve Şürekâsı, Ankara İE , | Uludağ Maden Suyu Mide, barsak, karaciğer, böbrek, kum, mesanelji hastalıklarını ve romatizmayı tedavi eder, i m Yemekler arasında iştihayı açar, hazmı kolay- laştırır. Sıcak havalarda hararetinizi teskin eder tabil hamızı karbonludur. Kudret ve lezet itibarile' Avrupa sularma ve emsallerine faiktir. İstanbul — Beyoğlu meşhur lokantalarında ve: otellerinde eczahane ve büyük bakkaliye mi larında bilümum sucularda bulacaksınız, Büyük şişenin suyu 20 küçükler 10 kuruştur. ESANS EE2E2Sİ $ işe için 5 kuruş depozit alınır. # Merkezi —Bursa İş Benkası altında— membarf Uludağ. ğ $ Şubesi Istanbul Sirkeci Demirkapı Nöbethaneil caddesi 17 — 19 numara, # Vilâyetler için acentalık aranmaktadır. Tah-i DEERE LEE EE MİELE dr “ riren veya şifahen müracaat edilir. (2381) i Rare anama MASA paranmnnere şase oaeayegaserızamşiz ADAPAZARI Türk Ticaret Bankası Merkezi Adapazarı İstanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin i | kat Tel: 22042 Komisyon ve ticaret kısmı: Tel: 23623 Galataşubesi Tel: 43201 Üsküdar şubesi Tel: 60590 İtimadı Milli Tel: 41937 ŞUBELERİ Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö- yük, Bursa, Düzce, Eskişehir, Hendek, İzmir, Ka - ramürsel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpaşa Gala- ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, 'Tekirdağ, Üsküdar, Yenişehir. Müsait şartlarlamevduat, havale kabul eder. Tahsile senet alır. İkraz muamelesi yapar, Mevdu- at faizlrei müdüriyetle görüşülerek tesbit edilir. Komisyon ve ticaret kısmı her neyi emtiai ti- Sariye satışına delâlet eder. (ltimadı Mili). Kendi sigortasıdır Sahifesi bilmecesinde he- diye kazananların listesi Kartpostal kazananlar — Istiklâl lisesinden 150 Ismail Hak- kı. 173 Istanbul kız lisesinde 53 Serni- ha smail. 174 — stanbul kız lisesinden 806 Nefise. 175 — Inkılâp lisesi sine A 9 dan 712 İzeddin. 176 Kadıköy As- ma sokak numara 8 de Hayreddin. 177 — Paşabahçe 39 uncu ilk mektep sınıf 4 te 52 Şevki. 178 — Istanbul 3İ inci ilk mektep sınıf 4ten 88 Timugân. 179 — Ortaköy Şekerci sokak numara 18 de Yelda. 180 — Istanbul kız lisesi B. 3 ten 1047 Sabahat Nuri. 181 Şeh- zadebaşı dokuzuncu ilk O mektepten Mahmut, 182 — Sirkeci Ebüssuut cad- desi numara 21 de Nuriye. 163 — Sir- keci Başağa zade ambarında komis- yoncu Beşiktaşlı Mehmet. 184 — Ho capaşa caddesi numara 23 Münevver , 188 — Beşiktaş © Serencebey yokuşu Çitlenbek sokak © numara 5 te Enise, 186 — Beşiktaş Has fırın sokak numa- ra 4 te Emine, 187 — Kaleiçi Topkapı hamamı civarı numara 6 da Ayten. 188 — Amasya Yeşilmrmmak mektebi smıf 5 te 55 Mahmut. 189 — 44 üncü ilk mektepten 366 Koço. 190 — Aksaray Haseki Bostanhamam 83 Süheylâ. 191 — Lâleli Ercüment sokak numara 17 Metin. 192 — İkinci ilk mektep 5—1- den 496 Emin. 193 — Istanbul kız li - sesi C. 2 den 1365 Refika, 194 — Bey» oğlu Beşinsi ilk mektep srmıf 4 ten 31 ANL. 195 — Aydın, Milli Banka ka- vası Hüseyin Avni oğlu İrfan Avni. 197 — Ortaköy Dereboyu numara 92 de Nizamettin, 197 — Sent Bolşeri kız mektebi sınıf 4 ten Nüzhet Ibrahim.l 198 Inkılâ lisesinden 469 Yekta. 199 — Taksim Tarlabaşı Halepli sokak numa- ra 31 Hdiye, H ve Efendiler, Beşiktaş 46 meş ilk mektep sınıf 4 ten 223 Muzaffer. 202 — Tophane Boğaz - kesen Ortaaltı sokak numara 8 de Ce- mil. 203 — Nişantaşı kız orta mektep- ten 284 Mihriban. 204 — Gelenbevi orta mektep A. 2 den 22 Halil Ibrahim. 205 — Istanbul kız lisesinden 871 Me- diha Sami. o 206 — Istanbul kız orta mektepten Ergun. 207— Istanbul er- | € > Yeniden açılmıştır kek lisesi B.2 den 879 Mustafa Ra- gıp. 208 — Istanbul 25 inci ilk mektep A4 ten 472 Muhlis Zihni, 209 — Bey- oğlu Kızıloğlu sokak Fesçi zade apar- tıman numara 7 kat | Burhan, 210 — Ortaköy Dereboyu numara 167 da $. Hatice, 211 — Vefa lisesi B. 4 ten 610 Sabahattin. 212 — Istanbul erkek lise- si A. 4 ten 1038 Muhterem Cihat. 213 Hasan özlü unları özü özü özü özü özü özü Yulaf Mercimek özü Irmik özü Çavdar o özü Unlarını çocuklarınıza yediriniz. İstediklerini ve sevdiklerini bık- tırmıyarak (değiştire (değiştire yediriniz. Vitamini ve kalorisi gok olan bu mükemmel özlü unlarla yavrularmız neşeli, sıhhatli, tom- bul olurlar, Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar, kemikleri kuvvetle» nir, ishal olmazlar, çelik kollara, demir pençeye, taş adalâta, gra- nit vücude, pürnur bir dimağa, pembe ve tombul yanaklara, azim ve iradeye malik olurlar, HASAN ÖZLÜ UNLARİLE YAPILAN MAHALLEBİ ve ÇORBALARIN ve tatlıların ve pürelerin ve yemek

lerin lezzetine payan olmaz.Hasan Ecza deposu. Taklitlerinden sas İ nin şayian ve müştereken mutasar- kınmız. HASAN MARKASINA DIKKAT Sultanahmet Üçüncü sulh mah - kemesinden: Diran Şabuh efendi ile hazine- rıf oldukları Pangaltıda kuyumcu sokağında eski 16 ve yeni 32 - No lu beş oda ve iki sofa ve iki halâ ve bir mutfak ve bir taşlık ve mik- tarı kâfi bahçeyi havi bir bap ah- şap muhtacı tamir hanenin izalei şüyuu zımnında füruhtu takarrür ederek müzayedeye vazolunmuş - tur, Kıymeti muhamminesi (1200) liradır. Birinci açık arttırması 12- 6 - 934 tarihine müsadif salı günü saat (15) on beşte icra kılınacak: tır. Kıymeti muhamminesinin yüz- de 75 ini bulduğu takdirde ihalei kat'iyesi yapılacaktır. Bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhü- dü baki kalmak üzere on beş gün müddetle temdit edilerek ikinci a- çık arttırması 27 - 6 - 934 tarihine! — Çengelköy Yenimahalle numara 15 te Nusret. 214 — Küçükpazar Hacı- kadın caddesi Tavanlıçeşme sokak nu- mara 86 da manav Sadık. 215 — Ba bkesir Gir san nahiye müdürü mah - dumu Nejat, 216 — Vefa lisesi B. 4 - ten 615 Adnan Kemal, 217 — Gelenbe- vi orta mektep A. 4 ten 22 Halil Ib. rahim. Parmakkapı De <5 Bileti HABER Akşam Postası ——— İSTANBUL AN KARA CADDESİĞ| Telgrat Adresi: İSTANBUL HABER Telefon Yarı: 25872 İdare: 21570 ABONE ŞERAJTI r 3 6 Iğaylık Türkiye: 90 209 480 #10 Krş Ecnebi: 180 $75 700 1900 ILÂN TARİFESİ Ticaret Mnlarınm satırı 13,00 Resmi dânlar 10 kuruştur. ——. Sahibi: HASAN RASİM Neşriyat müdürü M, Gayur Basıldığı yer: (VAKTIT) Matbaası HABER gazetesi E! yazısı tahlil kuponu tim. .w..., müsadif çarşamba günü saat on! beşte icra olunacaktır, İpotek sa »! bibi alacaklıların gayri menkul ü-! zerindeki haklarına hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını! evrakı müsbiteleriyle birlikte yir -| mi gün içinde bildirmeleri lâzım- dır. Aksi takdirde hakları tapu si- Beyoğlu ikinci noterliğine; | Efendim, Dairemizden bu gün tanzim «- dilen senet mucibince (o Galatada Sempiyer hanında 17/18/19 nu maralı imalâthanemde mevcut ve senette zikri geçen makineler ve alât ve teferrustı ile mobilyaları İshak ve Yahya İbrahim zade «| fendilere satıp teslim (ederek ve bedelini alarak alâkam kalmadı- ğından keyfiyetin usulen ilânm; rice ederim. ADRES: Galata Sempiyer ha- nında 17/18/19 No da kadınel çantaşı imalâthanesi sahibi Luis Otto Rabi İşbu ilânnıme dairede alıkonu- lan nüshasına uygun olduğu taş- dik ve ilân olunur. Beyoğlu ikinci noteri (621) birl yö cl hall sd > onul öm 2 (yi me, 32 e o İNİN MG mec ZAYİ: Çengelköy 28 nci ilkmek tep şehadtanamemi zayi ettim. Ye | nisini çıkaracağım. Hüsamettin (126) İLAN 1903 tarihinde mezun bulundu- ğum Üsküdar Berberyan yedi se - nelik idadisinden aldığım şeha « detnamemi zayi ettim. Hükmü kal madığını ilân ederim. Kmalındada Yalı boyunda 17 numaralı hanede Tantel Ohanesyan., ..2379, daslau savan cillerile sabit olmadıkça satış ke- delinin paylaşmasından hariç ka - lacaklardır. Arttırma şartnamesi: İşbu ilân tarihinden itibaren mah- keme salonuna talik kılınmıştır. Talip olanların kıymeti muhammi nesinin yüzde 7,5 nispetinde pey akçesini hâmilen yevm ve saati mezkürda Eminönünde Gülbenk- yan hanında Sultanahmet Sulh üs çüncü hukuk mahkemesine 934/ 24 No: ile müracaatları ilân olü- nur. (16591) Siyotis Banyoları « vrupa kaplıcalarındaki bütün tesisatı haiz olarak istiklâl caddesi 4 No. Tel, 49053 Beyoğlu ikinei noterliğine : Efendim, Dairenizden bugün tanzim €- dilen senet mucibince o Galatada Sempiyer hanında 17/18/19 nu maralı odalarda mevcut ve senette zikri geçen emteayi (o tüccariyemi Yuda ve Moris İbrahim zade efen- dilere satıp teslim ederek ve bede- lini alarak alâkam kalmadığından usulen keyfiyetin ilânını rica ede- rim. ADRES: Galatada o Sempiyer hanında 17/18/19 No da kadın el çantası sahibi Luis Otto Rabi İşbu ilânname dairede alıkonu- lan nüshasma uygun olduğu tas dik ve ilân olunur. Beyoğlu ikinci noteri (621)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler