14 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

14 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ir tramvay Parmak kapıda bir dükkânın içine girdi Kamqon iki tramvay arasında kalın- ? tramvayın biri raydan çıkarak kaldırıma doğru ok şibi fırladı B a rek sür'atle ilerlemeğe başlamış - tır. | C Di Tramvay tenha olduğu için ga- yet hızlı gitmekte — olduğundan kamyon bir türlü kendisini geçe - memiş, bu müddet — zarfında da | karşıdan gelmekte olan 177 nu - | maralı tramvay da iyiden — iyiye klaşmıştır. Şoför — kurtulmak| n gaza basarak son hıziını. ver- diği esnada sür'atle gitmekte olan iki tramvay yekdiğerlerine iyiden iyiye yaklaşmış bulunuyorlardı. | Kamyon da bu zamana kadar tramvayın hizasına gelmiş - oldu - ğundan önüne geçmek için bütün hıziyle direksiyonu cevirmişse de artık iş işten geçmiş bulunuyordu. Çünkü tam bu esnada tramvaylar | da yekdiğerine artık iyice yaklaş: mış olduklarından bütün kuvvel - leriyle aralarına sıkışan * komyo - nun üzerine bindirmişlerdir. Bu müthiş çarpışma neticesin- de 139 numaralı tramvay arabası o hızla yoldan fırlamış ve ahalinin çığlıkları arasında yaya kaldırımı: nın üstüne kadar çıkarak karşısı na isabet eden bir kırtasiyeci dük ____,9 — — DAİA Karıda dükkâna girmiş olan tramvay. Aşağıda tramvayla çarpışan kamyon S:'-İu'ı saat 8,5 raddelerinde Sunda büyül; bir tramvay| | ğlr.ıuş, taş yüklü bir kam -| "'e ::_.l_'nmvay arabası çarpış-| kânma girivermiştir. man Mustafa Efendinin idaresin- — Devamı 8 nci sayfada-- deki 177 numaralı Şişli — Tünel arabası Taksimden Tünele doğru gelirken karşıdan vatman — Şükrü Efendinin idaresindeki 139 numa- ralı gene Şişli — “Tünel arabasi- le — karşılaşmıştır.. Tramvaylar karşıdan karşrya hızla gelmekte | dirler. Bu esnada 139 numaralı lı'auı-ı-.I vayın İlfllınınim gelmekte olar taş yüklü ve bandırmalı şoför Ö- merin idaresindeki 3593 numaralı kamyon önündeki tramvayı geç - mek istemiş ve sol tarafına geçe - 4 Sdicede tramvay arabası & DB : y S9 çıkarak bütün hıziyle| * x * ve cacdoden yaya kaldı- S)Lıî%’ı ve karşısına isabet e- g. “rtasiyezi dükkânımın ö- İ Y.H'îlllynrık içari girmriştir. y .'l €ıkan tramvay 139 nu-| xx,, Sişli— Tünel arıbıııdır.ı i R;'_'İ tahkikata göre vak'a €© Careyan e'miştir. Yin 207 numaralı vat - Okara caddesinde bir & yüzünden boğuştular Hdi ile N;z—ı_m sevdikleri kıza ahattinin sataştığını görünce üze- rine hücum etmişlerdi ——L::n'l ciyarı sakin'erin F & ve Sab-hattin ismin- 'T iyyoani A yyyyyaatll n agay glll ki,..Sezintisinde büfe ('şı“::'ak istiyenler -N. izin, Haziranın ilk haf İtin, APacağı büyük deniz i Sis edeceği vapurun h::d'h" İstiyenler, Mıy—ı—l Bugün saat 13,5 raddelerinde, | Beyoğlunda vukua gelen lrımvıy. kazasından başka Şehzadebaşın-| da Sarıçhane caddesinde Mayiat! deposu önünde üç kişinin ağır yas, ralanması ve bir kişinin de ölümi- |KADER (Vâ - Nü) nun nmaklettiği bu reman, dündenberi gazetemiz - de tefrika edilmeye başlandı. Bir falcının, el altından en- trikalar çevirerek, betbaht bir gencin vehimleri üzerinde oyna- masını ve onu müthiş bir uçuru" ma düşürmek istemesini göste- riyor. Roman, gayet meraklıdır. Bu- nu okurken hurafe ve tezvir ile aklıselim ve ahlâkın biribiriyle boğuştuğunu göreceksiniz. Ne - ticede, galebe hangi tarafta ka- lacak?, de iki kardeş Kemal ve Nazım is- minde ayni mahalle sak'nlerinden iki arkadaş aralarındı dün gece saat on buçuk raddelerinde Sirke- cide, Ankara caddesinde kanlı bir kavga olmuştur. Nuruosmaniyeye civar triko » taj fabrikalarından birinde Laza - ri kızı Yorgiçe isminde bir kız ça- lışmakta ve bu kızcağız her sabah Mi üNü akşamına kadar! bu dört kaygacının çalıştıkları| Altıncı sayıfadaki —“Kader;, İdare Müdurıüğümı dükkânın önünden gelip geçmek -| Tomânmı bugünkü - hulâsasiyle q'h"il’ler —Devami 8 nci sayfada— —| beraber okuyunuz! | rülmüştür. ' Esnaf bankası müd şiddetle tenkit ediliyor Faik Beyin en doğı;u sözü mesuliyetir heyeti idare ve mürakiplerde bulunduğunu Esnaf bankası meselesi henüz| gerek adliyece gerek teşkil olunan hususi heyetçe tahkik safhasmda bulunuyor. Bankanınm eski müdü - | vü olan Faik bey müddeiumumi - Hikçe uzun müddet isticvap edil - miştir, Malümatma müracaat edi- | len eski murakıplardan Emin Zeyi, Bey henüz müddeiumumiliğe git memiştir. | Eski meclisi idare azalarından | Alâiyeli zade Mahmut bey gnzete—î lere gönderdiği uzun bir izahna-! Umur yeri gaz deposun- da bir yangın çıktı Dün gece saat 23,30 da Beykoz! da Umur yerinde — Neftsendikat kumpanyasına ait gaz depoların -| da büyük bir yangin — çıkmış ve! dört büyük gaz deposu ıabahm! saat üçüne kadar alevles içinde| tamamen yandıkltari sonra söndü- Yangın evvelâ içinde — teneke bulunan 2 numaralı büyük depo - nun- yazıhanesinden — çıkmış, ve sür'atle büyüyerek yanındaki di - ğer depolara da sirayet etmiş, ve bir an içinde alevler göklere yük - selerek etrafı kıp kızıl bir boyamıştır. Depolardaki parlayı- renge Şehzadebaşında bir facia Bir seyyah otomobjlile bir tramva çarpıştı. Bir ölü, üç yara le neticelenen feci bir çarpışma olmuştur. Hâdise — mahallinde yaptığımız tahkikata nazaran ka- za şöyle vukua gelmiştir. Mayer isminde — bir İngilizle İstoner ve Misis Pavul isminde iki Alman karı koca seyyah Ermeni milletinden şoför Hayığın idare - sindekn 1845 numaralı otomobil ile Edirnekapısından — gelmekte iken May'at deposu önünde Tram- vay şirketi tarafından açtırılmış olan paket taşları çukuruna gel - diklerinde Edirnekapıya — doğru gelen vatman Tahir oğlu 637 nu- maralı Mehmedin idaresindeki 14 numaralı tramvay ile kar » şılaşmışlar, Şoför yıkık bir yer-| den geçemiyeceğini anlayınca di- ğer tarafa direksiyonu kıvıracağı sırada tramvay son süratle geldiği için olomobilin diğer caddeye' geçmesine meydan kalmadan çok feci bir surette çarpışmışlar çarpışınca da şoför arabadan kal- dırıma uçarak ağırca yaralanmış Misis Pavul ismindeki Alman ka- ve | li Muhittin beyi haberdar ettiğin jolan okuyucularımız pa- dını da şah damarları patlama! Tra vermeden tenezzühe suretiyle hemen ölmüştür. Diğer/iştirak edeceklerdir. —— —a ürü söylemesidir mede bankanın kendi meclisi id re azası olduğu sırada düzgün bi surette işlediğini ve kendisi tara fından yapılan teklifle bir müdü muavini, muhasebeci ve murakı getirildiğini ancak kendisi mec lisi idareden istifa eder etme bunların çıkarıldığını, Volfa his- se senetlerini satmazdan evvel va ve Volfu ayrıca tanımadığını Volftan alacağı olduğu halde bir —Devamı 2 inci sayfada— et maddeler top gibi — patlıyarak yanmıya başlamışlardır. Yangına ilkönce İstinye itfaiye- si yetişmiş, bir-müddet mücadele ettikten sonra bir şey yapamıya - cağını anladığından diğer gruplar dan imdat istemiştir. Bunun üze- rineKadıköy veÜsküday itfaiyeleri de yetişmiş ve güç belâ yangını ancak saat 3 te söndürebilmişler - dir. Yangının kazaen mi, yoksa bir. kast neticesinde mi — çıktığı daha anlaşılamamıştır. Zabıta bu işlere alâkaları olan üç dört kişiyi tevkif etmiştir. lı var iki erkeğin de yaraları olduk: ağırdır. Hadiseye Müddei umumi muavinlerinden Naci beyle tabibi adli Enver Bey vazı'yet etmişler- dir. Bundan başka vaka mahline Belediye mühendislerinden Mu- zaffer Beyde gelerek kazazede t- ramvay ile tatbikat yapmışlardır. Otomobilin benzin deposu iştial etmiştir. Tramvayın ör- tarafı zilmiştir. Yaralılar hastasaneye kaldırılmışlar, ölü kadım Enver Beyin muayenesinden sonra kal- dırılmıştır. HABER Gezintisi Haziranda yapılacak. tır. Nereye gitmek - istediğini we yanınızda kaç kis: götürmek iste- diğinizi 15 Mayısa kadâr - bildiri- niz, e Kuponlarımızı toplamış

Bu sayıdan diğer sayfalar: