19 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

19 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

kontrolsuz silâhçılardır Mister Ruzveli silâhların hususi Wrette, kontrolsuz olarak satılması- nın önüne geçmek istiyor İ Vasington, 19(A. A) —M. rk âyan meclisine gönder » ki, duğu bir beyanname ile mez isten silâhlara ve mühim- dsir olan 17 haziran 1925) i ih. içli mukavelenamenin tasdik e- İni istemiştir. İBeyanmamede İngilterenin Bo - Ya ve Pa; i ti; Yâguaya yapılacak si » ai üzerine bütün dünya- ş Tgo konulması suretinde - hi. testosundan bahsedilmemek pe zannedildiğine göre M. Kin Cenevre mukavelesinin edilmesini talep etmeşi İn- Bi, * enin bu sahadaki gayretine maksadına matuftur. A Razveli, bilhassa silâhların d 0 surette ve koniroldan aza- ayak imal edilmesinin ve sa» nm beynelmilel karşılıkla - * Sidallerin bir menşei haline e olduğumu ve bu imal ve ti- herhangi bir devletin mün » Sürette kontrol etmesinin a olmadığını beyan eyle »- ir, v2 mukavelenamesinin Ame:! İşkükümet tarafından tasdikı, NN gecikmiştir. Amerikan mik Viz bütün dünya için felâket i,»eticeler tevlit edebilecek i lerin ortadan kaldırıl - NR Amerika hükümetinin de Stmiş , Galatasaray lisesinden bir manzara i,, cuma günü, Galata- a binasında, pek oriji - tün geçirilecektir. Galatı- ç <emiyeti, Beyoğlunda, İn “Si 1 üstünde bulunan Na birer lira ücretle bi - N Yor. Bilet hasılatının bir i 'da anlatacağım mas - a, bül edecek, diğer kıs- te © ÖĞE kalacaktır. Nin herhangi bir tarihte| 4» bütün eski talebe, bul Amerikanın Merilând yaşındaki çocuk- a bileizinsiz verilecek ağ alhet tehlikeye: koy . Süperdretnotu ve i i dünyanın en büyük tayyare gemisi olan “Saratoga,, 4300 £ ton hacmindedir ve pi 72 tayyare taşır | > müzaherete karar verdiğini ihtar edecektir. M. Ruzvelt şunları ilâve ediyor; “29 eylül tarihinde Cenevrede| toplanacak olan milletler mümes- sillerinin, ahkâmının şümuli 1925 tarihli mukayelename ahkâmmın kinden daha büyük olacak bir mu- biletlerden birer tane | alarak, 1 haziran günü, saat on ikiden iti * baren bahçede toplanmıya başlıya caktır. Sakın ha!,. On üçü beş da- kika geçirmeyin! Çünkü, eski mu- bassırlar (Mösyö Moskos, Şevket Bey ve halefleri) kapıda gelenleri srkı sıkı kontrol edeceklerdir, Ge-| ciken olursa, birer tevkiften ya - rımşar izinsize kadar ceza verecek| anlar kavelename akti hususunda muta» bık kaldıklarını görmeği samimi surette arzu ederim, OoHer- hangi bir teşkilât vücuda getiril » mesi ve bu teşkilâtın bu işle meş « gul olması elzemdir. Birçok memleketler halkı, hükü metlerinin delicesine yapmakta ol dukları silâh yarışma devam etme- lerine medar olmak üzere çok ağır vergiler vermektedirler. Cihan sul hünün maruz olduğu tehlidin sebe bi, tahrip âletlerinin âmil ve tacir- lerinin her türlü kontroldan azade olmalarıdır. Buna bütün milletle -! rin iştirakiyle bir çare bulmak i - cap eder.,, —Devamı 8 nci sayfada— Metr Salem Telefon Şirketinin istan- bul müdürü ve komiseri bugün sorguya çekiliyor Telefon şirketi müdürü M, An -! derson ile şirket komiseri Fuat bey| bugün saat dörde doğru adliyeye! çağrılmışlardır. M. Anderson ile Fuat beyin Ankaradaki rüşvet me selesi etrafında malümatlarına mü racaat edilecektir, Şirket müdürü-! ne tercümanı da refakat edecek - tir. Müdür ile komiserin tesbit edile-! cek sözleri Ankara müddelumu « miliğine gönderilecektir. Ankara, 19 (Hususi) — Tele - fon şirketi namına hareket etmek- te olan Metr Salem ve Leon Fara- ci efendilerin rüşvet vermeye te » sebbüs hadisesi etrafındaki tahki- lerdir. (va-N0) (Devamı 3 üncü sayfada) kata devam edilmektedir. Maznunlardan Metr Salem ve - (Devamı '8 inci sayılada) i Mahalline gönderdiğimiz bir mu-! İ miş, bunun üzerine de Salih, Salâ- İ askerleri, mağlüp etmesi idi, KUPON 134 p< 19-5-934 Balat çarşısında bir genç dört yerinden vuruldu Çarpan “pardon,, dedi, öteki; “züppe,, diye çıkıştı nihayet iş bıçağa bindi Dün gece saat yirmi iki buçuk raddelerinde Balat çarşısında hiç| yoktan kanlı bir kavga olmuş, Eğ- rikapılı arabacı Mustafa oğlu Sa-| lih isminde on sekiz yaşlarında bir! çocuk vücut ve yüzünün muhtelif| yerlerinden ağirca yaralanmıştır. | harririmizin vak'a hakkında yap-| tığı tahkikat neticesi şudur: Balatta çarşı caddesinde Ab - dül'isminde birinin yanında yatıp kalkmakta olan yirmi yaşlarında kimsesiz takımından Salâhattin çarşıda dolaşmakta iken yanmdan geçen Salih kazaen çarpmış ve bundan sonra da pardon demiştir. Salâhattin cevaben: “Ben pardon filân anlamam ulan züppe, de hattine bir tokat atmıştır. Salâhat- tin tokatı yer yemez belinde taşı- dığı bıçağını çekerek Salihin gırt- lağına atılmış ve bıçağını, ğun muhtelif yerlerine saplıyarak kaçmıştır. Salih, aldığı yaraların tesirile yere yıkılmış ve etraftan yetişenler ve polis kendisini kaldır mışlar ve Balat Musevi hastanesi-| ne yatırmışlardır. çocu Ağır yaralı Salih Ef. Carih, Salâhattin vak'adan bir saat sonra yakalanmıştır. Salâhat tin bundan altı ay evvel gene Ba - latta, çalıştığı bir meyhaneye ge- len Feyzi isminde birini sustalı ça- kı ile yaralıyarak öldürmüş veo zaman da yakalanıp adliyeye ve rilmişti. Haylice müddet mevkuf olarak muhakemesi devam eder- ken kendisinin talebi ve ağır ceza mahkemesinin müsaades'le o ser- best bırakılmıştı ve muhakemesi gayri mevkuf olarak devam edi- yordu. Vahabiler ve Vahabilik Keyfi için kırk kelleyi kılıçla uçuran adam Reşit oğlu arkasında dolaşan ve ken- disini sokan koca akrebi eli ile tutarak çadırdan fırlattı 1904 yılında Osmanlı devletini alâkadar eden bir hâdise Yemen İmamının, yani bugünkü İmam) Yahyanın, onunla uğraşarak San'- ayı muhasara etmesi, San'adaki| Bir taraftan San'adaki askerler na- hak yere perişan oluyorken Reşit oğullarma yardım eden askerler de onunla birlikte kırılıyordu. Reşit oğulları bu vakadan son- ra “Hajl,, in köylerinden biri olan Kehfe'ye kaçtı ve tekrar devletten yardım diledi ve devlet gene ona yardım etti, Evvelâ Müşir Ahmet Feyzi Paşayı, daha sonra Ferik Sıtkı Paşayı gönderdi. Feyzi Paşa üç tabur askerle Bağdattan, Sıtkı Paşa iki tabur askerle Medineden geliyordu. İkisi de birleşerek Ka- —Devamı 8 nci sayfada Büyük deniz gezintisi Yarın öğle vaktinden itibaren kupon- larınızı daimi kartlarla değiştirebilir ve davetiyelerinizi alabilirsiniz Yarın öğle vaktinden itibaren)| daimi okuyucularımızın kuponla - rının tebdilile büyük deniz gezin-| timize ait parasız davetiyelerinin| verilmesine başlanacaktır, Okuyucularımızın vakit betmeden deriz. Kupon değiştirmek ve daveti- ye almanın son günü: 30 Mayıs 1934 Davetiye sahiplerinin davetli- lerine alacakları biletlerin alınma» kay») müracaatlarını rica €- sının son günü; 5 Haziran 1934 Her davetiye sahibi sekiz kişi davet etmek hakkını haizdir. Her biri için (80) er kuruş ödenir, Bir aylıktan eksik kuponlarını. zı 3 er kuruşla otamamlıyabilirsi- niz. Kuponları bir aydan fazla ek- sik olanlar her ay kuponlarını (45) er kuruşla tamamlıyabilirler. Okuyucularımız arasına yeni (Lütfen sayıfayı çeviriniz)

Bu sayıdan diğer sayfalar: