30 Mayıs 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

30 Mayıs 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

elefon 2387/7. <— Telelon 23872 3 o AYIS Çarşamba 1 ene 3 Sayı: 748 ivkiyeyi taarruz edenin vay haline! | Türke toprağına yan gözle bile bakılamaz,, | Akdetmiş olduğumuz dostluk ve bitaraflık muahedelerinin ahkâmı lüzumunda yerine getirilecektir Dahiliye Ve H Şükrü Kaya B. Ankara, 29. (A.A.) —B. M.| kili Şükrü Kaya Bey şu beyanatta! * bugün ikinci celsede Hariciye bulunmuştur. gkleti bütçesinin o müzakeresi “— Başvekil Paşa (Hazretleri ihasebetiyle Kocaeli (meb sa) ve onun riyaset ettiği * hükümet, e Beyin harici siyasetimiz hak- kadaki suallerine cevaben Dahili-| * vekili ve Hariciye vekâleti ve -| meclisin soracağı gerek'dahili ve gerek harici siyasete dair her sua- le her zaman cevap vermekle ken- Ötel cinayeti maznunları serbest brakıldı Serbest brakılan Ali ve İnek efendiler irkapıda Sakarya Zafer kilmişler, sonra kefalete rapten e bulunan Nuri efendinin) serbest bırakılmışlardır. i hakkındaki (tahkikat Cinayeti ihbar eden ve halen pa almeda di. Yalovadani İzmirde bulunan Münire hanımın en Kırmacı oğlu Ali ile Ha| İstanbula getirilmesine karar ve - “a. akşama kadar sorguya çe| rilmiştir. Sahillerimizi ve topraklarımızı. bekiiyen atman askerlerimiz disini memur addeder. Ve her za” man buna âmadedir. Bütçe müzakeratının sonlarma doğru Başvekil Paşa hazretlerinin bu hususta uzun uzadıya beyanat- ta bulunacaklarını tahmin ediyo » rum. Fakat bugün © velev vekâlet tarikiyle olsun, hariciye vekâleti - nin, mes'uliyetini üzerimde taşı - dığım için sorulacak suallere kısa- ca cevap vermek vazifesini deruh-; te ediyorum. Türkiye cumhuriyetinin ta- kip ettiği harici siyasetin esası da- ha ilk günden bugüne kadar sulh ve dostluğa istinat eder. Takip et- tiğimiz gaye her zaman her yerde söylediğimiz gibi dahilde sulh har riçte sulhtür, (Devamı 7 nci sayıfada) Gazi Hz. Haziran sonuna doğru Istanbul ve Yalovayı şereflendirecekler Ankara, 30 (Hususi) — Gazi! Hazretleri haziranın sonlarına doğ! ru İstanbul ve Yalovayı teşrif ede- ceklerdir, Temmuz ayı esnasında İsmet pa sanın da Yalovada bir müddet iş- tirahat etmeleri mühtemeldir, Çıkarılan bedhah riva- yetlerin mesnedi yoktur /Dövizlerden ve menkul kıymetlerden açi alınmasına dair olan lâyıhalara lüzum ve mahal görülmemiştir Ankara, 29 (A.A.) — Maliye vekili Fuat Bey son vergi kanunla- rı ve alınan mali tedbirler etrafın- a uyandırılan menfi ve zararlı şa- yialar hakkında bir muharririmize | $u beyanatta bulunmuştur: “Bütçenin Büyük Millet Mecli- sine takdiminden sonra milli mü - dafaanm takviyesi ve köylümüzün buğday mahsulünü korumak gibi vatanın yüksek hizmetleri için ihti yari zaruret kesbeden bazı mas - rafları karşılıyacak fevkalâde va- ridat membaları temini maksadiy- le hazırlanmış olan kanun lâyiha- ları kâmi.en meclisi âlice kabul e- dilmiş ve varidata müteallik ola- rak başka bir tasavvur ve teklifi» miz kalmamıştır. Bu O lâyihalar metinlerinden de anlaşıldığı üzere bazı istihl&k maddelerinden alma- cak vergilere tütün ve müskirat ile gümrük beyannamelerine ilsak ©- lunacak müdafaa pullarma ve tay» yare resimlerine ve bundan alma- cak vergiye ve diğer bazı varidat kanunlarındaki tadillere taallâk (Devam: 7 net sayıfada) Romany ada kabine balm neticelendi Parlâmento. haziran iptidasında top- lanarak bütçeyi müzakere edecek Bükreş, 30 (A. A.) — Umumi, bütçenin tanzimine müteallik bü- | tün işler hemen hemen bitmiştir. Bütün hakiki imkânlar tetkik e - dildikten sonra varidat ile masa - rif arasında muvazene vücuda ge- tirilmiştir. Yeni bütçe sayesinde maaşlara dokunulmaksızın mü 4 him tasarruflar yapılmıştır. Niha -| yet harici borçların hafifleştiril -| mesi bütçe muvazenesinin temini - il ni kolaylaştıracaktır. 11 haziran tarihinde toplanması) muhtemel olan parlâmento bütçe - Bir Bolşevik karikatürü ; yi ve ayni zamanda bazı mühim mali kanunları kabul edecektir. Bükreş, 30 (A. A.) — M. Tata- resko, kral ile görüştükten sonra gazetecilere beyanatta bulunarak demiştir ki; “Hükümet vazifesine devam et- mektedir. Ve memleketin ve hane- danın hayır ve menfaati için daha uzun müddet faaliyete devam e - decektir. Parlâmento 14 haziran - da fevkalâde olarak içtimaa da - vet edilmiştir. Amerika, harp borçlarını istiyor; bunun | için koskocaman bir küp getirmiştir. — Halbuki, “İlik azıcık para veriyor. İngiltere, âdet yerini bulsun diye, mostre- Biri realist, öbürü semboliet AŞ MAŞ MA An O © ME SMMM

Bu sayıdan diğer sayfalar: