8 Eylül 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5

8 Eylül 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

F AA A S a VU A WT ÜN UNU K h 8 Eylül _1_9844 HABER'in hikâyesi —-Son sayıfadaki resme bakın! — Pek muhterem miralayım efen- G, Benden hücum alayındaki bü- tün efradin hep birlikte nasıl olup ta frengiye yakalandıklarını - ve bu güzide müstemleke askerleri - nin niçin hastalıkları geç meyda- na çıkarak devreler ilerledikten tonra hastaneye düştüklerini soru Yorsunuz. Rapor yazmamı emir buyur- Muşsunuz. Evvelâ, ikinci noktayı tenvir etmekliğime müsaade ediniz. Ma- | lümu devletinizdir ki, Cezairin bu havalisinde kat'iyyen frengi yok - tur. Efradı bittabi arasıra sıhhi Muayeneye tâbi — bulunduruyor- dum, Lâkin, bilhassa, buralarda salgın bir balde olan göz hasta- hklarına yakalanmamaları — için himmet sarfediyordum. Yoksa, frengi akla gelmemişti. Bilhassa, kendileri de, alelâde çıban san- mışlar; ehemmiyet vermemişler. Malüm ya: Yerliler, bu gibi tefer- ruatı büyütmeği yiğitliğe muhalif sayarlar, “Adam, bir çıbandan ne çıkar!,, derler:. İkinci devrenin serpintilerii de Mmühimsememişler. İş üçüncü dev- reye geçince gözlerimiz faltaşı gi- bi açıldı. Zira artık, müthiş - illet nazardan kaçamazdı. Lâkin, bu suretle deiş işten geçmiş bulunuyordu. Müstemleke Ordusunun gözbebeği gibi yetiş - tirdiğimiz hücum alayı mahvol- du... —Zatı devletiniz, müstemlekeler de hususi bir cebir ve şiddet siya- seti takibine taraftar bulunduğu - nuz için, bana şu yolda emir ver - diğinizi derhatır edersiniz: — Artür! Hücum alayının te- essüşündeki maksat, dahilde çı - kacak olan isyan hareketlerini bastırmaktır. Bu gibi hareketler - de kendi ırktaşlarımızı harcıya - mayız! Yerlileri yerlilere kırdır- Mak zarureti vardır. Önun — için, Mmeşhur siyasinin sözünü unutma “hükmetmek maksadile ikiye böl- mek!,, Biz de öyle yapacağız. Hü- €um alayının efradı ile milletin ef- radı, yekdiğerlerine son derece düşman olmalıdır. Hattâ, bazı ah- valde, onların kendi vatandaşla- Tile aralarmı biz bulmalıyız... Onun için, alayın askerlerine bir #marıklık ârız etmelisin... Yaptık larr. her ' türlü fenalıklara göz- Yum; hattâ onları teşvik et... Tâ ki, halk onlardan nefret etsin... Bizim askeri tercih etsin,.. Bunu Rören hücum alayı da, ahaliyi ken dine düşman addetsin... Eğer bu - Na muvaffak olursan, herhangi bir ihtilâl vukuunda, hücum alayı, #ıki tecrübelerde olduğu gibi, a - ü tarafını iltizam etmiyecek, bizimle birlikte olacaktır. Bu sa- Yede, az bir kuvvetle, müstemle- üzerinde hâkim oluruz... Evet, miralay hazretleri! Bana bu yolda tenbihatta - bulunduğu: Tüzu hatırlarsınız. Ben de, emri- hizi harfiyyen yerine getirdim. Malümu ihsanınız, - buraları, Sok sıcak iklim... İnsanlar üzeri- he, güneş tesir ediyor... Halbuki, ine, muhit kapalı, kadın yok... Binaenaleyh, bizim hücüm alayn daki çocukların en büyük derdi, e eli kadm olduğunu keşifte güç- aşk pınarları lük çekmedim. İşte, bu zaafların- dan istifade ettim.. , İsyan eden bir köyü tedip için ilerlediğimiz sırada, şöyle dedim: —En büyük kabahatlileri idam edeceğiz. Az suçluları falakaya yatıracağız... Fakat, bu kâfi gel- mez... Kadınlarının da terbiyesini vermeli ki, namus kaygusunda o- lan'bu namusssuz herifler akıllan Delikanlılar, ne demek istedi- ğimi anladılar... Köyü bastığımız zaman, evli, dul, bakire ne kadar kadın varsa, hiç biri, hücum alayı nn tasallutundan kurtulamadı. Yerliler, çok mutaassıptır. Bu vak'a, hücum alayı aleyhine tam mânasşile bir aksülâmel uyandır- dı. Ben de, başka bir sebepten do- layı bir çok neferleri cezalandır - dım, Halk arasında, cezalanma- sının sebebi bu vak'a imiş gibi ilân ettim. Böylelikle, yerliler, beni ve bizi kendi ırktaşlarından ziyade sevimli bulmağa başladılar. Siyasetimin buraya kadar olan kısmına itiraz buyurmıyacağınızı sanıyorum, Herhalde bundan ne- şet eden felâket te mucibi mes'u: Kyetim olmamalıdır. kanaatinde- yim, efendim... Alayımızın bu âdeti devam et- ti. Artık nerede isyan çıkar da te- dibe gidersek erkeklerin bir kısmı kılıçtan geçiriliyor, diğer kısmı başka cezalar görüyordu. Kadınla rın ise, alesseviye ve bilâtefrik çar pıldıkları ceza ayniydi: Namusla- yının lekelenmesi... Bu hal, bütün havalide şayi ol- muştu. Şeyh Zammani'nin isyanı üze- rine, kalesini tam üç ay muhasara ettik... Nihayet bekledikleri —im- dat gelmedi... Kale sukut etmek mecburiyetinde kaldı... Bu adamın en büyük derdi, kendinin idam edilmesi değildi. Avrupada doktorluk tahsil eden ve kendisiyle birlikte isyan eden oğlunun da öldürülmesinden kork muyordu... Hayır... Namus ve ırza son derece bağ- lx olan Zammani, kendine tâbi o - lan kadınların ve kızların da ma - lüm akıbete uğramasından çeki- niyordu. Hattâ, kale sukut etmezden ev- vel, hepsini kendi eliyle öldürme- ği düşünmüş. Tek hücum alayının eline geçmesinler diye... Fakat oğ lu buna mâni olmuş, sonradan öğrendiğimize nazaran: — Baba, bu işi bana bırak... -demiş.- Düşmanlarımıza bir — iş yapayım ki ölümden beter olsun... Sen, nasıl olsa, kadınları gözden çıkardın... Hepsi de ölüme — mah- Ve ne kadar kız, dul, evli ha- tun varsa, hepsini birer birer ken- di çadırına çağırmış... Vücutları - nın bazı yerlerine aşılar yapmış... Anlıyorsunuz, değil mi, muhte- rem âmirim,., Bu ameliyatçıkla - rin tesiri kadınların vücutlarımda görüldükten sonra, bizim hücum taburu kaleye girdi... Erkekleri kr hçtan geçirdik... Ve, aylardan be- ri, kızgın çöllerde yanıp tutuşan şeçme efradımız, nihayet, aşk pr- narlarına kavuştu... Nereden aklımıza gelmiş olabi- lir ki, meğer, bu pımarlar zehirli imiş... Netice malümunuz... ( Hatice Süreyya)

HABER — Akşam Postası Beykoz birinci, Galatasaray ikinci, Fenerbahçe üçüncü oldular İstanbul mıntakası yüzme bi- rincilikleri büyük bir intizam ve alâka içinde Moda banyosunda- ki yüzme havuzunda yapılmıştır. Kalabalık bir halk kütlesi ta- rafından takip edilen bu yarışlar- da alıman teknik neticeler, — yeni Türkiye rekorları — kazandırması itibarile çok şayanı dikkat olmuş- tur, Neticeler şunlardır: 100 metre serbest erkerler: Galatasaraydan Orhan birinci Til ikinci, Fenerbahçeden Fuat ü- çüncü, 100 metre serbest hanmlar: Fenerbahçeden Matmazel Lo- la birinci — 1.36 — yeni bir Tür- kiye rekoru tesis etmiştir. İstan- bul su sporları klübünden Leylâ | Asım Turgut hanım ikinci olmuş- tur. 400 metre serbest erkekler: Galatasaraydan Halil — 5.45. 9 — birinci, Beykozdan Safvan ikinci, 200 metre kurbalama hanım- lar: İstanbul su sporları klübünden Leylâ Asım Turgut hanım rakip- siz birinci, « 200 metre kurbalama erkekler: Beykozdan İzzet — 3.36 — bi- rinci, Beykozdan Ömer ikinci, Fe- nerbahçeden Orhan üçüncü. 100 metre kurbalama erkekler: Beykozdan Agâh — 23.6 — ile yeni bir Türkiye rekoru tesis et- miştir. Galatasaraydan Orhan i - kinci, Beykozdan Niko üçüncü. 200 metre serbest erkekler: Galatasaraydan Halil — 2.39, 1 — birinci, Beykozdan Safv: kinci, Fenerbahçeden Fuat üçün- cü. 400 metre serbest hanımlar: Fenerbahçeden Matmazel Lo- ,la — 7.48 — ile yeni Türkiye re- koru tesis etmiştir. — İstanbul su sporları klübünden — Leylâ Asım Turgut hariim müsabakayı terket- miştir. 1500 metre serbest erkekler: Dünkü yüzme müsabakalarından birkaç görünüş | bahçe 60 puvanla üçüncü olmuş- | Bu muvaffakiyetlerde Beykoz yü- Beykozdan Safvan — 29.55 — ile yeni bir Türkiye rekoru tesis etmiştir. Beykozdan Mekin - ikin- ci, Beykozdan Toma üçüncü. 4X100 bayrak yarışı: Suat — Cihat — Orhan — Ha- Tlilden mürekkep Galatasaray eki- bi — 11,41.8 — ile birinci, Bey- koz ikinci. Puvan vaziyeti: Istanbul şampiyonluğunu tespit | eden umumi puvan vaziyetine na- zaran Beykoz 111 puvanla İstan- bul şampiyonu olmuştur. Galata- saray 91 puvanla ikinci, Fener- tür, Beykoz klübü, İstanbul yüzme şampiyonluğu hedefine, oldukça uzun süren meşakkatli bir mesai devresinden sonra vasıl olmuştur. zücüleri kadar kıymetli kaptanla- rı İhsan ve Fahri beylerin hissesi vardır. Ga latasaray denizcilerinin marmara turnesi Galatasaraylı kürekçiler, gele- cek ayın başında tatbik edilmek üzere bir Marmara turu hazırla- maktadırlar. Galatasaraylı gençler iki ekip halinde Bebekten hareket edecek- ler, birinci ekip Rumeli - sahilini takip ederek Çanakkaleye gide- cek, ikinci ekip te Anadolu kıyı- larından Çanakkaleye giderek bi- rinci ekiple birleşecektir. Marma- ranın her iki kıyısındaki bütün uğrakları ziyaret edecek olan Ga- latasaraylı gençler Çanakkaleden vapurla İstanbula döneceklerdir. Pek ehemmiyet verilmesi icap eden deniz sporları bakımından, bu seyahat pek faideli olacaktır. Galatasaraylı gençlerin ziyaretin- den sonra, deniz - sporlarına, hız verememiş olan bu mıntakada fa- ideli hareketlerin başlaması — bir emrivaki olacaktır. Bu seyahat için hazırlanan Galatasaraylılar, geçen hafta bir Şile seyahati yap- mışlardı. Bu cuma da geniş bir programla bir İrva seyahati tertip etmişlerdir. Galatasarayın şehit — Celâl ve şehit Neşet futaları cuma sabahı Bebekten hareket etmiş- lerdir. Şehit Celâl futası Zeyyat, Fazım, Emcet, Azmi beylerden, Şehit Neşet futası da Süreyya, Be- kir, Bedi, Hilmi beylerden mü- rekkepti. Gidiş seyahati, hâdisesiz ve — cok müsait şerait altında geçmiş, — “ç buçuk saatlik bir yolculuktan sorra sporcular İrvanım Buzhane nahiyesine vasıl olmuşlardır. O « rada üç saat geçiren Galaatsaray - — h: gençler, yeşil ormanlar arasın - da harikulâde manzaralar teşkil ederek akan İrva deresini ve köyü pek beğenmişler, kendilerine na- —— zikâne delâlet eden İrvalıların de- — lâletiyle asma köprüyü ve yeni ya- pılan güzel mektep binasını gez- mişlerdir. Bilhassa tahlisiye idaresinin o- radaki tesisatı pek beğenilmiştir. Dönüşte bBir poytaz fırtınası başlamış bulunuyordu: Denizi ar- q kaya alan Galatasaraylılar, müş- — külâtla mücadele ederek üç saatte dönmiye muvaffak olmuşlardır. Birinci Teşrinde yapılacak bü- yük seyahatten evvel antrenman yerine geçmek üzere daha bazı seyahatler hazırlıyan Galatasa - raylılar gelecek cuma Kilyosa, ö « bür cuma da Çekmeceye gide- — ceklerdir. (A, A.) M Futbol Bugün Fenerbahçe ve Şeref 4 stadlarında futbol maçları yapıl - mıştır. — Beşiktaşlılar, yaklaşan k Türkiye birinciliği için hazırlık ol — mak üzere Süleymaniye — ile bir maç yapmışlar. Fenerliler de ken- 5 di aralarında egzersiz yapmışlar- dır. Galatasaray kongresi Bundan bir ay kadar evvel ye- ni bir idare heyeti seçmek üzere fevkalâde bir toplantı yapan Ga- latasaraylılar, epey gürültülü ge- çen bu içtimalarımda bir idare he- , yeti seçmişlerdi. Bu intihabm he- — men akabinde bir kısım âza — bir takrir imza ederek yeniden bir kongre yapılmasını istemişti. Öğrendiğimize göre bu kongre ayım 28 nci Cuma günü Galatasa- ray lokalinde yapılacaktır. ZAYİ — 3 ncü Kolordu 1 nci fırka 5 nci alayından almış oldu - ğum askeri terhis tezkeremi zayi ettim. Yenisini alacağımdan esşki- 'l sinin hükmüolmadığı ilân olunur. ğ 4 j * 324 tevellütlü Süleymaniye as- kerlik şubesinden Hüseyin oğlu FARİS

Aynı gün çıkan diğer gazeteler