19 Eylül 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7

19 Eylül 1934 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

19 Eylül 1924 HASER — Akşam Foslası Kız-Erkek (o Ana — ilk — Orta — Lise kısımlarını havi (oLeyit-Nehar Cağaloğlu: Telefon: 23630 Ticaret i : se NM Havat e HAYRIYE LiSELERi |) 5 Ameli Hayat w mektep mezunları, Ticaret Lisesi na Orta mn iy öğişi eş edilir. , Orta ve lise kısımlarında resimi edat prozratulafile birlikte möktebin tesis Fatih - Saraçhanebaşı Horhor caddesi Münürpaşa Konağı çayesine uygun âyrca meslek ye lan dereleri karceni bir, rada okaclark am sat sahasınd bst teşebbüslerde mu 5 Resmi liselerin bütün imtiyaz ve bukukunu haiz ve Maarif Vekâletince MUADELETİ musddaktır Mera ni YAN ME yek Tedrisatındaki ciddiyet ve intizamiyle talebenin sıhhat ve gıdasına itinasile tanınmış olan Ğİ .. 1 « Orta kısım 4 taksitte senede 30 iira ve lişe mektebimizde kayda başlanmıştır. ilk kısımdan itibaren ecnebi lisanı başlar. Talebe mektebin | ücret EK * kısmı 4 taksitte senede 40 lira, hususi otomobil ve otobüslerile nakledilir. Cumadan maada her gün 10dan 17ye kadar Kayıt günleri: Cumartesi, Pazartesi, Çarşrmba müracaat edilebilir. isteyenlere tarifname gönderilir. Bakalorya imtihanları 1Eylülde başlıyacaktır. Telefon : 205 iri S e e ge GA Komo #0 z ye istiklâl Lisesi Müdürlüğünden: ... KAN 7 UK ç 1 — lik, Orta velLise kısımlarına kız ve erkek leyli venehari talebe kaydına devam olunmaktadır. 2 — Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer kalmamıştır. f saç losyodu 3 — Eski talebe Eylülün yirmi beşine kadar kaydını yenilettirmediği takdirde hakkını kay- K i izale lı i betmiş olacaktır. (Memleketinde olan talebe mektupla müracaat edebilir.) - epekleri isale ve saçları benliye- soğ rek dökülmesine mâni olur. Depo- 4 — Kayıt için her gün saat ondan on yediye kadar müracaat edilebilir. su: Kanzuk eczanesidir, Belli baş- 5 — Istiyenlere, mektebin kayıt şartlarını bildiren tarifname gönderilir. İztrıyat mağazalarında ve her €c- Adres: Şehzadebaşı, polis merkezi arkası. Tel. 22534 zanede bulunur. İhtar: Kanzuk saç losyonu mü- bi mümasilleri gibi yağlı değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası lâtif i D Ü N ve Y A R ; N birlos yondur. FT356 Tercüme Külliyatı Istanbul Belediyesi ilânları l | Zadıköyünde Altıyol ağzında metrük Rummezarlığında Salı leri 9 uncu Kitap kurulmakta olan pazarın Cağfer Ağa ebelle yek pes ISFAHANA DO Ğ RU ya ve ss Yazan: Piyer Loti — Çeviren: 1. H. Alişan i Fiyatı: 1 Lira © 1 — BAFO, Dode — Haydar Hitat 3 — AİLE ÇEMBERİ, Morun — İ. EH. Alişan giyin 3 : yi 3 — TİCARET, BANKA ve BORSA, İktisat doktoru Bütün milletlerin edebi, içti- ii mai, iktısadi, malt, 4 — DEVLET ve İEPPİLAR, Lenin — İaydar Mid © © ig 5 — SOSYALİZM; Kanlski — Sabiha Zekeriya “ 9 — KULLİYAT 4. RASİN, H. Naz ”» rın tercümesi ve DÜN ve YARIN 7 - İŞÇİ SINIFI İKİTİLALA, Lenin — Haydar Rifat “ tercüme külliyatı isimi altında, Şe MOM MAYAESA KAŞLIMI esk “Pen m yea M. Hayrullah Lİ yılda muntazam fasılalarla otuz 9 — ISFAHANA DOĞRU, Piyer Loti — İH. Alişan © 100 cilt kadarınm çıkarılması suretile BASILACAKLAR: yüz cilt vücuda getirilmesi temin e 5 1 KULLİYAT 4. RASİN HI, B. Nazım edilmiştir. En kudretli kafaların, 5. önül mali: 2 Büy kina kalemlerin yardımlarına müraca- 8 — İLKBAHAR SELLERİ, İvan Türgenlev — Samizade Süreyya a 4 — .EMİYET, Muhiitin 5 — KAPİTALİZM BUHRANI, Profesör Pirn — Ahmet Hamdi 8 —pw1Zi ve KARA, Btandal, 7 184; Paris Hahiyat mektebinde Profesör doktor Bine Sangle — Haydar Rin 9 8 — ETİK: Kropotlin — Ağnoğin Ahmet 9 — IÇTIMAT KANUNLAR, Greef — Rant Ahmet uncusu çıktı. 10 — ÇOCUK DÜŞÜRTENLER H. Gonzalve, Mevusler — Prot. Or. M. Finy. rullah 1 — SALAMRO, Flober — 1. H. Alişan 13 — SAMİMİ SAADET, Tolstoy — &. FL. Alişan © 13 — VERTER, Göte — A. Kimi M — DİZRAELINİN HAYATI, A. Morun hallet eserlerinden seçme kitapla» at olunmuştur. ze sehimeiiri ikinci ye - | Ki myager Muzaffer Kadri B. ile Beyazt İHUS AMETTiN HABER Yakup Ağa mahallesi Cami sokak VU No İs hanede mukim Mükerrem |) Tam idrar tahlili 100 kuruştur. RK, beyninde boşanma davasınn Bilâmum tahlilât, (Bahçekapı, Yenilenmesi sırasında: müddena- | Emlâk ve Eytam Bankası kar KARA CADDESİ İsyhin ikametgâhının meçhuliyeti || #sında İzzet Bey Hanı balgrat Küresi İSTANDUL MABEK bile ilânen tebligat icrasına | Telefon © Yazı: 28877 İdare: 24310 karar, verilmiş olduğundan tetki- va Akşamı Postası İSTANBUL AN ks olan 29 —9 — 934 tari - ABONE ŞERAJTI t ni . eke El yazısı tabiii kuponu) liye vidi umu tebliğ makamına kaim ol- isim. . . Ga e Genebi; 180 M5 440 1610 ak üzere ilân olunur. o (3097) ILAN TARIFESİ pe Ds ZAYI — 4728 sicil No.lu $0- pm ee er a Göz Hekimi i för vesikamla muayene cüzdanr- bara İn hik e. Süleyman Şükrü Ül imi ve otomobilin karnesini zayi İ) Sahibi ve Neşriyat Müdürü: ettim. Yenileri almacağından di- HASAN RASİM ğerlerinin hükmü yoktur, Temel mana nal ml mesa Mabedi Ankara caddesi No. 60 si

Bu sayıdan diğer sayfalar: