4 Ekim 1934 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 1

İ İ | Silâh tüccarlarının korkunç faaliyeti! ! İnşiltere silâh fabrikalarikarşılıklıl Zâl oğlu Rüstem — harbedenlere silâh satıyorlarmış Firdeosinin kepdisinden — G a meşhur tipi A .| " Tembsafi © iy, wj j)__ | “Eğer Zal oğlu Rüstemi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

y KURUŞ 4 Kuruş — Telefon: 23872 ŞN Bu İngiliz vE Edwin Keliber'dir_ sinin ismi İngiliz denizcisi Istanbulun gü- '“"_Odi bir otelinde dostla - birl kişiye ziyafet ver - Gazi Hazretlerinin de irdiğini ve fevka: Ve sevgi ile karşılan- | ile arkadaşlarının | masalarına davet o« da g6ten anlattıktan Sonra ara di Son sekiz ay içinde 3,5 Gazi Hz. nin -| meseledir,, demekte ve Çinle Ja- ! lâsa 'hı.fn ıı:'mıyı $U şekilde hu- n ç e tmida bilkasa g, KY Miyet veriyorlardı. (Devamır 14 neü dey —X%_—_ Kaşımpaşada Karaman #ğınan dört küçük torkkla evlâtlik. olarağ vermel Mahallesin de Safi Muhittin - camiinin bir ouna ü b*'-l"llııx aç kalmışlardır. Çocuklarınımn — dördünü de #nceburiyetinde kalan bu zavallı adamla görüştük. Yazı- | lerine verilmektedir. Dün sandık- milyonu geçen bir satış Başvekilin gazetesi İngilterede de, Amerikada olduğu- gibi bir tahkik ko- ,|misyonunun kontrola geçmesini istiyor İngiliz Başvekili M. Makdonal- dın gazetesi olan “The News Let- Gönderilmiştir. ter,, de, silâh ticareti için, İngilte- Hemen ayni devrelerde, bir rede'de Amerikada olduğu gi- | kaç ay içinde Japonyaya da hayli bi muhakkak bir istintak komi- | miktar mühimmat ve makineli tü- tesi teşkili lâzrm geldiği ileri sü- (Devamı 14 ncüi de) rülüyor. 12 tank, 4 Birinci teşrin 1934 Perşembe Silâh tüccarlarının korkunç faaliyeti! Inşiltere silâh fabrikaları karşılıklı harbedenlere silâh satıyorlarmış Sene 4 Sayı: BUGÜN 16 SAYIFA 875 4 Kuruş Zâl oğlu Firdevsinin kendisinden daha meşhur tipi “Eğer Zal oğlu Rüstemi | eliayağı bağlı olarak hu- zuruma getirirsen. tahtımı sana bağışlarım!,, Büyük İran Şairi Firdevsi'nin bininci yıl dönümü münasebetiyle bütün dünya edebiyat ve san'at âlemi harekete geldi. İran hükü- meti Meşhet civarında Tüs şehrin- de Firdevsi'nin kabri önünde bü- yük merasim yaptı. Bu merasime dünyanın, her tarafından gelen davetliler iştirak etti. Her gazete Firdevsi hakkında tetkik yazıları yazdı. Firdevsi'yi belki herkes bilmez. Herkes ismini işitmemiştir. Fakat bu büyük şairin yarattığı meşhur Hip “Zal Oğlu Rüstem,, in ismini duymıyan ve bilmiyen hiç kimse yoktur. Denebilir ki, Firdevsi'nin yarattığı bu tip kendisinden, on misli daha meşhurdur. Rüstem Zal oğlu Rüstemin bir Iran ressamı tarafından çizilen bir resmi Zal Oğlu Rüstem Firdevsi'den Kuvvet meselesi mevzuubahso- gçok daha evvel -biliniyordu. Fir- lunca akla derhal bunun en büyük | devsi'den evvel birçok şairler bu mümessili olan Zal Oğlu Rüstem hayali kahramanın maceralarmı gelir. Üstat Fazıl Ahmet Bey bile yazmışlardır. Fakat hiçbir kimse Süleyman Nazif Bey için bundan | Firdevsi kadar kudretle yazama- kuvvetli bir teşbih bulamamıştır. Firdevsi, altmış bin beyitten i- baret olan ve ömrünün 35 - sene- sinde yazdığı Şehnamesinin hü-

yük bir kısmını Zal Oğluna has- retmiştir. Şunu da ilâve edelim ki Bu gazete yazryor ki: “Mesele- yi şiddetle takip etmeliyiz. Bilhas- sa harice silâh satmak ancak hü- kümetin resmi müsaadenamesile olabilmelidir.,, İngilizce “Deyli Herald,, gaze- tesi ise, “Bu, son zamanlarda İn - giltereden harp-eden memleaketle- Te satılan silâhlardan doğma bir ponya dövüşürken her iki memle- kete de İngiltereden gönderilen silâhların bir 'hesabmı verimekte - dir. O zamanlarda bir ay zarfında Çine, MA 10.000 tüfek kurşunu. — HF 12 tayyare topu, B 12.000 tayyare top mermisi. Ü a A ğ aeit a devam ediyor Antihabın yarın daha hararetli olacaği anlaşılıyor Şehrimizde belediye intihabatı gittikçe hararetlenmektedir. San - dıklar her gün saat 8 de açılmakta ve akşam dokuzda kapanmakta - dır. Bu müddet zarfımnda sandık başlarında muhtelif hatipler ha - raretli nutuklar irat etmektedir - ler. Bütün reyler C. H, F, namzet- lar mahalle aralarında dolaştırıl - Arakiyeci Hacı Mehmet mahallesinde belediye seçimi Belediyeseçimi hararetle “ Sarı humma Aşısı bulundu mu? Dün gelen bir ajans sarı hüm- | ma denilen hastalık için Tunusta- ki Pastör müessesesi tarafından | bir aşr keşfedildiği haberini veri - yordu. Bu mesele etrafımda malümat almak için bir muharririmizi dok- tor Osman Şerafettin Beye gön - (Devanız 14 ncü de) F — mış ve işlerini bırakamıyan hal - kın rey vermesi temin edilmiştir. Yarın cumadır; halkın daha geniş mikyasta rey vereceği muhakkak n ıav;ıu—uv “ Bulgaristan Türkiyeden gelen mek- tuplara sansür koydu Mihallofun kaçmasına yardım eden yedi kişi tevkif edildi Sofya muhüâbirimiz yaziyor: Bulgar hülkümeti, kimbilir, :me düşünce ile, hariçten ve bilhassa Türkiyeden gelen P: , Kapalı çarşı Yıkılmak- tehlike- sinde midir? Her sene kapalı çarşmın yıkıl- mak üzere olduğu, çatladığı, ta - mir edileceği hakkında bir takım rivayetler çıktığı malümdur. Bu rivayetler bu sene de çıkmıştır. Hatta bu sebepten dolayı dün ba- zı seyyahlar çarşıya kadar gitmiş- . ler, fakat içersine — girmemişler, yalnız kapısından bakıp dönmüş- lerdir. f Bu vaziyet çarşı içindeki bazı esnafın, bilhassa antikacıların şi - kâyetini mucip olmaktadır. Bir rivayete göre yıkılmak ü - zere bulunan binaların belediye tarafından yıktırılması lâzmmgel - diğinden kapalı çarşının da yıktı- rılması icap etmektedir. Her hal - de buranın belediye mühendisleri tarafmdan ciddi bir surette mua - olduğundan ona göre tedbirler a- | yenesi ve neticenin ilân edilmesi lmacaktır. Kammdır.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler