8 Kasım 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

Yunanlılar Arnavutluk aleyhinde Heyecan fazlalaşıy()r Karısını 30 yerinden x | — Korfo adasında, Dramada, Serezde yaralayıp öldürdü | B HEİmiting vapıldı | aa Cinayetini kendisi
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BUGUN 16 SAYIFA Telefon: 28872 ikinci teşrin 19534 Perşembe 4 KURUŞ Sene 4 Sayı: 910 Yunanlılar Arnavutluk aleyhinde Heyecan fazlalaşıyor Korfo - adasında, x, ürbüz!| ÇOCUK İ < Müsabakası No, 'Eg i nci Hanım. Yaş: 7 Plıgim güzel ve gürbüz çocuk Müsabakamıza iştirak eden İnci şanımın caddede yürürken tabii İ Yesmini neşrediy ruz. ik_il geçirmeden matbaamız- ân bir kart alarak Beyoğlunda dto Süreyada bizim hesabımıza Hi 2 | &sminizi çektiriniz. Mükâfat 160 Dramada miting - yapıldı | Yunan gazeteleri muka- | belesbilmisil istiyorlar | Atina, 7 (Hususi) — Arna - vutluğun, Arnavutluktaki Yunan ekalliyetine karşı tatbik ettiği taz- yıklar ve Yunan gazetelerinin de- vamlı neşriyatı üzerine halk he - yecana kapılmıştır. Hele bu taz- yik siyasetinin hâlâ devam etmiş bulunması, bu heyecanın artma - sına sebep olmaktadır. Gazeteler ve siyasi mahafil, Yunan ekaliyetine tatbik edilen Arnavut tazyikini hiç te hoş te - lâkki etmemektedir. Bu sebeple hemen hemen bütün Yunan mat- buatı, hükümete, Yunan toprakla- rında bulunan Arnavut ekaliye - tine karşı ayni şekilde mukabele- de bulunayı tavsiye ediyor. Halkın heyecanı o derece art- mıştır ki yer yer harekete bile gi- rişildiği görülmüştür. Drama, Korfo adası ve Serez- de mitingler aktedilmik ve ateşin nutuklar irat edilmiştir. | Miting mukarreratını valiye bildirmeğe giden heyetin arkası - (Devamı 12 ci de) “Alaturka Umumi yerlerde yasak | mı oluyor? Umumi çalgğılı yerlerde ala - turka musikinin kaldırılması için bazı şehir meclisi azalarının bir teklif hazırladıkları ve bunun cu- martesi günü toplanacak mecliste mevzuu bahsedileceği söylenmek- tedir. , Serezde Karısını 30 yerinden yaralayıp öldürdü K KM KA BAA . Dün, yağ bugün elektrile aydınlanan bir cami İstanbul aydınlığa ne zaman kavuştu? Istatistik müdürlüğü çok meraklı bir istatistik hazırladı Istanbul belediyesi istatistik müdürlüğü muntazam ve devam- kr çalışmasının bir eserini daha meydana koydu. Bu eser, İstan- bul şehri tenvirat istatistiğidir. Çok şayanı dikkat malümat ve | rakamları taşıyan istatistikte Is- tanbulun nasıl aydınlatılmağa başlandığı şöyle anlatılıyor: “Petrol keşfolunup bütün dün- | yada olduğu gibi memleketimiz. de de süratle taammüm edince hükümet halka kendi evlerinin ve dükkânlarının kapıları önün- de fenerler yaktırarak — İstanbul sokaklarını aydınlatmak istemiş- tir. İstanbulun havagazı ile ay- dınlanmasına ise petrolla aydın-

(Devamı 12 ci de) Zeİıinen Ankara "!—'ıleı.;,, îaılıııqıı..mı Başlayan kös - ı:hlr!enınk ortadan kaldı- Bc!ed!amln. İstanbul hal. ::uylı alâkadar olduğunu Voruz, — Resimleri- #ekilde can Te sevircilerini mîılç::::. 'atiyle aldkadar görü- İstanbutun en işlek N ehi Sörüyor Tizden Biri T Bir Köpeği Halk, hen Bez l TRh ledl”.'. köek caddesi » | caddelerinden birinin gece saat onda Ve çekilmiş dir rvesmini de biz takdim e- diyoruz. Bu cadde Ankara caddesi- | dir ve onun gece halidir. | İnsanlara köpeklerden gelecek tehlikenin belki on mislini yapmaya müsalt bu manzararın acaba ne za- man nihayete ereceğini görebileceğiz. Yan, tenha ve sapa yolların te- mizliğinden geçtik, —bari Ankara caddesi temiz tutulabilse.. EN GÜZEL AŞK MEKTUBU Tafsilât 12 nci sayıfada Yedikule gazhanesinin kuru - Tup işletilmesi üzerine 1878 ta- Cinayetini kendisi haber Paris, 6 (Hu- susui) — İki gün evvel Pa. riste gene tüy- ler ürpertici bir cinayet — olmuş ve aslen — İtal- yan olan Vinc- ent Barberis is- minde bir a- dam — karısını 30 yerinden bı- çaklayarak öl- dürmüştür. Bu kanlı va- ka şöyle cere- yan etmiştir: Sabah saat 10,30 da Paris- a te Necker ma- Barberis ve hallesindeki ko- karısı miserliğe bir adam müracaat &- | derek şu sözleri söylemiştir: — İsmim Vincent Barberis'tir. (Devama 12 ci de) il Yukarıda sağdan: aşağıda ağır —< Mehmet, Mustafa usta, Kadir yaralı Ali ve carih Mustafa Helvacı Mustafa iki kişiyi yaraladı 'Bunlar Mustafa ağanın yaralanmasına mani olmak istemişlerdi Evvelki gece yarısına doğru Bebekte bir cinayet işlendi: İki ki- şinin ağır surette yaralanmasile neticelenen bu vakadan dünkü sa- yımızda kısaca bahsettik. Hâdise yerine gönderdiğimiz bir arkadaş işin iç yüzünü böyle anlatmakta - dir; Arnavut köyünde sıvacılık ya- | pan Mustafa ağa isminde birisi | vardır. Mustafa ağa Bebekte bir helvacı dükkânr açmak istemiş ve evvelki gece oraya — giderek kız kardeşinin çocuğu — Mustafanın helvacı dükkânt yanında bir dük- ll kân bularak temizlemeğe başla » mıştır. Dükkânı temizletirken yanın - da çırağı, Kadir, Mehmet ve Üs - küdardan gelen damadı Ali ve di- ğer çırağı Akif de berabermiş. Bunlar temizlikle uğraşırlarken Mustafanın kız kardeşinin çocu « (Lütfen sayıfaynı çeviriniz)

Aynı gün çıkan diğer gazeteler