30 Aralık 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

30 Aralık 1934 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| | | l 'Haricîye veziri Anka- raya gelei Ankara, 29 (A.A.) — Irak ha- riciye veziri Nuri paşa bu sabah saat 9,50 de eksprese bağlı hususi bir vagonla ve beraberinde kâtibi olduğu halde şehrimize gelmiş ve durakta dışarı işleri bakanı Bay Tevfik Rüştü Aras ile dışarı işleri Subi bay Numan Menemen ğlu ve bakanlık b'rinci ve pro- tokol daireleri müdürleri ve Irak elçisi ve elçilik ileri gelenleri ta « rafından karşılanmıştır. Nuri paşa, Ankara palasa 'n » miş, ve öleden evvel dış bakanı Bay Tevf'k Rüştü Arası ziyaret et- miş ve bu ziyaret iade edilmiştir. Nuri pasa öğle yemeğin! husu- Si nî'— K ota'da vamattir, Romanyada öldürlllen başbakan İçin ihtifal | Bükreş, 29 (A.A.) — Havas a. jansı muhabirinden: Bundan bir yıl evvel Sinaiada len Başbakan bay Ducanın nün yıldönümü münasebeti- h le muma'leyhin hatırasını tebcil i- - Londra kömür maden çin memleketin her tarafında bir takıra meras'ın yapılmıştır. Müte - tevffanm mezarmın bulunduğu Ursanide bir rühani ayin yapılmış | ve bu ayinde kralınm mümessil!leri ile hükümet erkânımın birçoğu ha- zır bulunmuştur. ; Milletler cemiyeti Bir yıl içinde ne mu- vaffakiyetler kazandı Cenevre, 29 (A.A.) — Ulus - | lar arası genel kâtipliği yıllık ça- lışma bilânçosunu neşretmiştir. Bu faaliyet — fazla bir nikbinlik göstermemekle beraber gelecek yıl için büyük — ümitler beslen- mektedir. Bu bilânçoya, 1933 buhranla" rından sonra 1934 yılı silâhsız * lanma müzaksrelerinin geri bı - ması ve uluslar arası müna- b zorlaşmasını kay * d:.ıı.ıt:n sonra Efganistan, Eku- atör ve Savyetler birliğinin ulus- la rarası derneğine girmesi, Sar reyiâmınm bir ulus içinde ve bi - tarafane hazırlanması ve nazik ele olan Macar — Yugos- ildirmektedir. Keyif verici — ve uyuşturucu maddoler Hcaretine gelince, antlaşmaların daha katf ve da * ha umum! bir surette tatbiki sa - yesinde, bu ticaret tedricen azal- mışm Simdi uluslar derneği mu' “ zir maddelerin gayri meşru tica. retini men için uluslar arası bir mukayele projesi hazırlamakta - dır. —— amelesi greve bazırlanıyor «ondra, 29 (A.A.) — Kömür madeni sanayii âleminde vahim bir ihtilâf zuhur etmiştir. Çünkü Durhan'da beş bin maden ame * lesi, Maadin Bakanının uzlaşma temini için sarfetmiş olduğu me- | saiye rağmen, grev ilânına karar î vermişlerdir. İhtilâf, kumpanyalarla müza- kere etmek üzere Maadin ameler si tarafımdan çekilmiş olan mu - rahhaslara — verilecek hakların şumul dairesinin ne olacağı me - selesinden çıkmıştır. | lara konserler verdirmektir. Balkan ökonomi konseyı Atinada toplanıyor Devietler arasında ökonomik münasebetleri Sovyetler Demir sanayiinde dünya ikincisi Moskova, 29 (A.A.) — Tas a- jansı bildiriyor: Sovyetler birliği demir sana - yilnin 1934 yılı *stihsaline aid ilk malümat neşredilmiştir: 1934 yılında dökmecilik istih - salâtı 1933 yılından yüzde S0 faz- lasiyle 10 buçuk milyon tona ve çel'k istihsalâtı da yüzde 40 faz - las'yle 9 buçuk milyon tona yük - se'miştir. Bu suretle — Sovyetler birliği bu iş'erde Avrupada birin - ciliği ve dünyada ikinciliği ka - zanmıştır. vemeğaane Yunanistanda ulusal müdafaa konferansı toplandı Geçen hafta zarfında Atina - da Büyük Erkânıharbiye daire” sinde ordu ihtiyaçlarını müzake- Te etmek üzere büyük bir konfe - rans toplanmıştır. Bu konferan * sa Başbakan Çaldarisin Başkan- | hık yaptığı bu toplantıda Mali - ye Bakanı, Ulusal Müdafaa Ba- kanı, Ulusal müdafaa müsteşarı, Büyük — Erkânı Harbiye Relisi, ordu umumt müfettişleri ve aske- ri mektepler — müfettişi bulun - Mmuştur. Konferans iki saatten fazla sürmüş — ve bu esnada ordunun bütün ihtiyaçları gözden geçiril * miştir. Başbakan ve Maliye Ba - kanı, memleketin mali iktidarı Söbetidile, bhüleküketin >öm ihli - | HTT BAD DA | Oekal botek üldürileciii aai meları telâfi etmek niyetinde ol- duğunu beyan etmişlerdir. Bu hususta başka toplantılar daha yapılacak ve bu toplantıla- ra deniz ve hava Bakanları ile | Erkânı Harbiye daireleri de işti- rak edecektir. lartırma meseleleri görüşülecek Ankara, 29 (A.A.) — Ankara- da imza olunan Balkan antlaşma - 81 statüsü ile Balkan devleteri a - rasında ökonomik münasebeteri artırma yollarını araştırmak üzere tesis olunan ökonomik könsey son kânunun üçünde Atinada toplana- caktır. Bu toplantıya Türk ulusa! ko - mılesı üyesi olarak Trabzon say - | lavr B. Hasan Saka, Ökonomi ba- kanlığı müsteşarı B Faik Kurdoğ- lu, Dışişleri bakanlığı ticaret işleri genel müdürü B. Vedi, Türkofisi baş müşavirlerinden B. Burhan Zihni ve Ve banlener Cenel Müfet . tişi B. Sami iştirak edecektir. Ko- miteyi eksper sıfatile Türkofis Balkanlar masası tetkik şefi B. | Hulki Sahran ve B. Melih, Cumu- riyet Merkez Bankası Kambiyo | şefi B. Cabir, Balkan korhitesi bü. ro şefi B. Şinasi ve Dışişler Ba - kanlığı müdürlerinden B. Atıf re- Fakat eyliyecektir. Türk ulusal komitesi üyelerin - den bir kısmı bugün İstanbula ha- reket etmiştir. Bir kısmı da yâarın | hareket edecektir. Komite 31 ilkkânun günü İstan- buldan kalkacak vapurla Atinaya etdernletir, Deniz silâhları 1936 da görüşülecek Japon elçısı Vaşıngton muahe- desinin feshini bildirdi Londra, 29 (A.A.) — — Havas bildiriyor: Amiral Yamamoto, Tokyodan son kez aldığı talimatı resmen de- n'z dairesine bildirmiştir. Amerikan murahhas heyeti bu- gün Londradan hareket edecek ve Japonyanın Vaşington muahede - sini bozduğu hakkındaki notasın » dan geç vakit resmen malümat a - lmacaktır. Nota metninde Ameri - ka heyeti murahhasasınm hareke .

tine telmih ed'leceği ve tam met . nin ancak Bay Norman Davis'le arkadaşları İngiliz sularmdan çık- maktadır. Londra, 29 (A.A.) — Bay O. raigie, dün Bay Norman Davisi zi- yaret ederek İngilterenin üç taraf- h görüşmelere tekrar başlamak iç'n diplomas! yolundan Tokyo i- le munkume devam edeceğini resmen bildirmiştir. Bay Norman Davis, bu gayret lerin beklenilen net'celeri verete - ğini ummaktadır. Amerikan mahafilinin hissiya- tı, bundan böyle ihzari görüşme- ler zamanının kapandığı ve önü- müzdeki safhanın konferansın ken d'si olacağı merkezindedir. Bu konferans 1935 de toplana- cak mıdır? Amerika hükümeti. nin ümidi böyledir. Fakat bu hü- kümet zıt düşünceler önceden yak- laştırı!'madan — toplanmaktansa, konferansın 1936 yılma bırakıl. masının tercih edileceğini gizle- memektedirler, Londra, 29 (A.A.) — Japön büyük elç'si M. Matsudeira, dışarı işleri bakan'ığına giderek Vaşing- ton muahedenamesinin hitama er- miş olduğunu bildirmiştir. _Sabah gazeteleri ne diyorlar? KURUN — Asım Üs — bugünkü başmakalesinde Sovyet Rusyada öldü- | rülen bolşecik liderlerinden Kirofun ölümünlün çok ehemmiyetli olduğunu, gün gezlikçe bu ehemmiyetin anlaşıl. dığını söyledikten sonra diyor ki: — Bay Kirolun öldürülmesi Tür. kiye efkârı umumiyesi için acıklı ol. müuştur. CÜMHURİYET — Yunus Nadi: “Ülkede evrensel musikiyi -yaymak için,, başlıklı yazıda diyor kiz | — Evrensel musiki bizim icin ye- | ni bir iş. Bunu memlekete tenttma- nın kestirme yollarından biri de her yıl Ünlü üstadlardan petirebildiğimiz kadarını memleketimize getirerek on- Bunla- rın konserlerinden verei almak şözle dursun, üstelik de kendilerine para da bermelivriz... MİLLİYET — Yeni — musikimiz Üzerine Bir yazı yazan Bay Ahmed Şükrü Bemer, ezkilerimizi genel lek- niğe uydurmak yoluyla acunda yayı- Tacak bir musiki ortaya çıkarabilece- gimizi anlatıyor. Yunan musikisini örnek getiriyor ve diyor kiz — Yakın çağlara kadar bu mu- siki de Bizanslı idi. Yunan erzgileri (nağmeleri), Batı Avrupa tekniğine uydurulduktan sonra bugün bütün a- cunun tatlı tatlı dinlediği Yunan o- peraları türedi.,, Bay Ahmed Şükrü Esmer, yazı- sını musikt ustalarından bu yolda güzel verimler beklemekle bitiriyor. ZAMAN — Bupünkü yazı, “Yeni lüğalt — işi, —üzerinde — yazılmıştır. Türk Dili Araştırma Derneğinin, Franşsızca lüğatin tertib tarzını göz önünde bulundurarak yeni bir Hüğat hazırlaması tenkid edilmiş, her şey - den evvel bir kılavuz lüğatin meyda- na çıkarılması ileriye sürülmüştür. Dernek, kılavuz lüğati şimdiye kadar neşretmemekle halkı, ve daha ziyade yazıcıları kaynaksız bir halde bırak: taşıyan makalede bir kılavuz neşrinin şiddetle arzu edildiğini görüyoruz, AKŞAM — Birleşik Amerika bi- likleri ve uluslar derneği, başlıklı ya- mda diyor ki: — Son yıllarda Amerikada her yerden daha derin baş pösteren öko- nomik sarsıntı, Uzak Doğuda geçen içler, bu ülkenin yer yüzündeki gücü- nü iyiden iyiye yıpratmıştır. Hele son deniz konferansında Japonyanın açıktan açığa kafa tutması Birleşik Amerika biliklerinin uluslar derneği irtn düşündüğünü oldukça değiştir . mişe benziyor. Birleşik Amerika biliklerinin u. luslar derneğine girmesi, yeryüzü ba- rışının büraz daha güç kazanması için değerli olacaktır. SON POSTA — Yamlıp genişle. mek siresası, isimli yazıda; — Yurda her gün bir yeni çivi çakıvoruz. HBer gün bir yeni yol, bir penl fobrlka acınoruz. Bunlar pöste- riyor ki yuvamızda sapa suğlam yarle- muştır. Onun izin, Zaman imzasını şiyoruz, deniyor. TUT ÇA N 80 Birinelkânun 19'4 ——— —— Beklenen maç ne zaman ? Rio de Janeiro, 29 (A.A.) — Karnera ile Paoline Uzcudum a7 rasındaki, — büyük bir alâka ile beklenen boks maçı 5 İkinci Kâ- nunda yapılacaktır. Italyanlar Romen- leri yendi Milâno, 29 (A.A.) — Uluslar arası ilk Bugby maçında İtal yan ekibi sıfıra karşı 7 sayı ile Romen ekibini yenmiştir. Halyanlarla Fran- sızlar kaşılaştı Paris, 29 (A.A.) — Noel te * nis kupası çeyrek son müsabaka- larında Alman Prenn, — Fransız Merfin'i 6-0, 60 ve Fransız Bo - rotra Alman Glasser'i 6-4, 66 ve 6-4 yenmiştir. Kumandan Hensley Sar'dan çıkıyor Sarbrük, 29 (A.A.) — Sar hav- vası uluslar arası polis kuvvetleri sabık kumandanı Bay Hemsley, İsviçreye gitmek üzere memleketi terkedecektir. süğğünü Çocuğunu öldüren kadın afedildi Londra, 29(A.A.) K İçişleri bakanı, küçük yaştaki çocuğunu öldürdüğünden dolayı idama mah- küm edilmiş olan Lidya Bins'in ce- zasını affetmistir. Buhranın geçir- diği yeni deliller Amerikada işsizlik azalıyor Paris, 29 (A.A.) — Amerikan “Milli kalkınma kurumu,, Başka* nı Bay Donald Ricberg bugün Lö Kapital gazetesinde çıkan bir ya- zısında yapılan yanlışlıklara rağ- men amaca (gayeye) erişildiğini kaydederek: “1.600.000 kişinin şimdi işsizlik yardımı yerine üc" ret almaktadır.,, müğee, - & Eski Ispanya reisi cümhuru serbest ! Madrid, 29 (A.A.) — Mahke- me, eski reisicumhur Azana ile saylav Belle haklarında takibat icrası iç'n hiç bir sebep görmedi - ğinden Barse'on'da bir vapur i - çinde mevkuf bulunan iki şahsın serbest bırakılması için emir ver - miştir. Pa Lahey adalet divanı- nın eski reisi öldü Lahey, 29 (A.A,) — Laheya - dalet divanı eski başkanı bay A - datçi dün 65 yaşında ölmüstür. üek Yunanistanda yeni nazırlar and içtiler At'na, 29 (A.A.) — Yeni na- zırlar, and içmişlerdir. Ziraat bakanlığımdan istifa & den Bay Teotokis'in yerine ayam dan Dekasos ve ulusal ökonomiye, maliye bakanlığına geçen Bay Poz mazoğlu'nun yerine Bay Stefano- pulos geçm'ş'er ve doğruluk yemi- ni etmişlerdir.

Aynı gün çıkan diğer gazeteler