18 Ocak 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8

18 Ocak 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İlânlarınızdan (ayda bekliyorsanız * Hi ABER Tercih etmeniz lâzımdır. HA3ER'in Hikâyesi HABER Çete reisinin intikamı Dünkü kısmın hulâsası Beynelmilel bir hırsız çetesi- nin çete reisi, yaman bir adam- dır. Lâkabı kirpidir. Karısının lâkabı yılandır. Bu kadın ayni çe te eflradından Dev ile sevişiyor. Birlikte çete namına bir vurgun vurarak Kirpi” 'den kurtulmağı ta- İ sarlıyorlar. Fakat reis; bu muha- | vereyi dinliyor. Yılan, Kirpinin dizi dibinde oturuyor... Bu kadın çete reisinin yanındayken daima böyle uysal- dır; itaatlidir... Ona karşı besle- diği hisleri dışarı vurmaktan korkar. Kirpiye sanki tapınır g”- bi bağlı görünür. Reis, karısınm sırma buklele- rini okşryarak diyor ki: — Anlıyor musun, karım?... Benden başka birinin olmana ta- hamül edemem... Seni de, onu da yakarım... Yılan, büyük bir tahkire uğ- ramış gibi, irkiliyor; yeşil gözle- rini koskocaman açarak: — Başkasmın olmak mı?.. “diye sözde isyan ediyor.- Ne di- yorsun?... Ben sana köpek gibi bağlıyım... Senden başka bir er- keği gözüm görebilir mi?... Sen, benim yalnız kocam değil, efen- in... Sen, hepimizin efendi- !.. Düşün: Beni küçük bir barda çalıştığım esnada beğene- rek aldın... Bu kadar servet, re- fah sahibi yaptın... Ben, sana ta- pınırım... Ben sana âşıkım... Bü- tün çete, sana borçluyuz... Kirpi, cevab vermedi. Yalnız, ufak darbeciklerle, karısının ya- rı ç ylak omuzunu okşadı... Ve garib mânası anlaşılmaz lebessümle güldü. Yılanm bütün vücuduna bir ürperme yayıldı. Kocasının par- mak ucuyle vücudunun herhangi bir noktasma dokunsa, işte böyle irkilirdi. bi Lâkin bugünkü nefreti, kor. | kuyla karışmış gibiydi. | Bunun sebebini kendi de anlıyamadı. Yüzündeki ifadeyi gizlemek için, kocasının dizlerine sarrla- rak yaltaklanmağa başladı. —Velinimetim! Velinimetim! Kocasının kendisini bu esnada okşayacağını ummuştu. Bu aza- ba katlanacaktı. Lâkin, ümidi boşa çıktı. Ta yanı başında mini mini bir çmgırağın çalındığını duyarak hayretle başmı kaldırdı. Kocası, hiç de onunla meş- gul değildi. Bilâkis, büyük plân- larmı hazırladığı zaman yaptığı gibi, yüzü, çivileşmişti. Bir kaşı- nı aşağı indirerek ötekini yukarı kaldırmıştı; sağ elindeki mini mini gümüşi çıngırağıbir ik! ke- re salladıktan sonra, yanına bi- | raktı, Çıkan bu ses üzerine, kapı a- çıldr: Gayet şık giyinmiş bir u- şak içeri girerek yerlere kadar | eğildi! Reis: Geldiler mi? -diye sordu. — Evet efendimiz... Penbe sa- Vona alındılar. Orada © emrinizi bekliyorlar, © — AİR... Gelsinler... Yılan kadın: — Bugün, idare hey'eti içtima- (mı var? -diye sordu. — Evet... Bankalarm nasıl heyeti idare içtimaları olursa, bu çetenin de öyle toplantıları olurdu. Fakat, Musolininin bir çok nezareti ken di eline aldığı gibi, Kirpi de ayni siyaset takib ediyordu. Çok geçmeden bu saray oda- sı gibi salonun kapısı açıldı. Ha- kiki bir saray olan binanın ka- lm tüylü halılarla kaplı dehliz- lerinden beş şık adam içeriye girdi. Bunlarm arasında Dev de vardı. Reis ve karısı da iki kişi; — yedi kişilik idare hey'eti top- lanmış bulunuyordu. Kirpi, dedi ki: — Oturun, arkadaşlar! -dedi.- Size verecek bir müjdem © var... Dünyanm en parlak, en kelepir ve en çok para getirici işlerim den biri, elimiz altında bulunu- yor... Bunu yapmak için, bir ka- dınla bir erkeğe ihtiyaç var. “Kadının kim olacağı malüm. Karım... O, bu işi başarmak için en muvafık şahsiyettir... Erkeğe | gelince... Biraz durdu. Başını, bir plân üzerine eğdi. — Bundan istifade ederek, yılan kadınla âşığı, (o şimşek süratiyle birbirlerine baktılar. Plân üzerinde uzun uzadıya tetkikatta bulunduktan © sonra, reis: — Sıçan... diye kırmızı saçlı bir erkeğe döndü. Sen gidecek - sin... İki âşık, teessürle başlarını eğ- di.. Fakat, sonra, reis, çatarak bir daha düşündü: — Hayır, hayır... Güçlü kuv - vetli birine ihtiyaç var... Sen git daha iyi olur, Dev!... “İşte plânlar ve işte mirname- min zarfı... Çete azası, o gün birkaç saat tetkikatta bulundular... İşin hü - lâsası şuydu: Bir adaya gidilecek... Oradaki senatoryumda yatan bir kadının milyonlar değerinde- ki gerdanlığı çalmacak! Nakleden: 'va-.NM (Sonu yarın) a HABER akşam Postas, IDARE HEYETİ ISTANBUL ANKARA CADDESİ Oeizrai Adr: İSTANKUN MABEM Fedutum — Vara EASTP lamem: YaP9e £EBONE ŞARTLARI VA az aynın i Fürkiye: v0 «0 «m n Ecnebi: 150 #e 10 186 'LAN TARIFES! #ienret Hünkar satir, ZE Mes ilanlar 16 Kuruyan Sahibi ve Neşriyat Müdürü: HASAN RASİM US Busulığı yer: (VARIM) Matbaamı kaşlarını | Fırkanın ikinci müntehib namzetleri (Baş tarafı 5 incide) rük memurlarından, Şabanı Oztoprak: tuğla tücesr, Agâh Özer: inhiserler memurlarından, Necmi Gürdal: Tapu memuru, Ömer Koç: Kasaplar cemi - yeti kâtibi umumisi, Şevket Ergin: baş muallim 37 inci mektep, Arif Pakkan: eczacı, İsmail Hakkı Oskas: o muallim 38 ın mektep, Hürrem Tulgay: Kap- tan, Tahsin: komisyoncu, Saim Ergin: Deniz yolları wöhayan memaru, Meh med Gökçe: Alibey köyü muhtarı, Naz. mi Tatar oğlu: tütün inhisar memurla- rından, Tevfik: Deniz İisesi muallim - lerinden: Kemal Üçem: dişçi, Rahmi Günayı Eyüp kütüphans memuru, Se lâhis ticaret odası memurlarından, USKUDAR KAZASI BEYLERBEYİ NAHİYSİ Abdurrahman (Naci (Eskişehir Meclis üyesi, Celâl OKocar Avukat Nahiye başkanı, Cemile Abdurrah - man Abdurrahman Nacinin eşi, Eş - ref Mahkeme başkâtibi, Fitnat Sabri Seven Avukat Sabri eşi, Hasan Hilmi | Avukat, Hayat Kenan Erer İstanbul müddei umumisi Kenanm eşi, Hay - rettin Nahiye müdürü, İhsan Beyazit Saylavı, İsmail Hakkı Çetin Çengel köy Ocak başkanı, Kenan Erer İstan- bul Oo Cümhuriyet O müddelumumisi, Kübra Sadri Seven Sadri kızı, Meh - med İsmail Doktor, Vaniköy ocak başkanı Mümtaz Çeçen Nahiye üyesi, Münir Müteahhit, Nazmi Eskişehir meclisi üyesi, Necati Kandilli ocak cak başkanı, Rana İnhisarlar bakanı, Sabri Yoldaşcan Doktor, nahiye üye- si, Sabri Seven Avukat, Sadri Seven mütekald miralay, nahiye üyesi, Sa- lâhattin Deniz ticareti muamelât se- ft ÜSKÜDAR KAZASI KISIKLI NAHİYESİ Arif Eski Istanbul Saylavı, Ah - | med Pehlivan o Çiftçilerden, Cemil Mekteb müdürü, Haydar Çiftçiler - den, Mehmed AliBahçeler (müdürü, Macit Mahkeme başkâtibi, Muhittin i Mütekaid kaymakam, oSald Tadilât | komisyonu azasından, Şükrü Nahiye İ müdürü, Yusuf Kemal Sinop Saylavı, İ Salih Arif Muallim, Esat Şehir mec- lisi kâtibi, Şevket o Kuzguncuk Ocak başkanı, BEYKOZ KAZASININ A H. NAHİYESİ Ali Şahin Doktor, Şadi Güngör: Ş. H. Müdürlerinden, Mehmed Ali Gök- çen: belediye azasından, Hüseyin: dok- tor, Reşad Yılmaz: Liman şirketinden, Mustafa Cebeci: Çubukludan. Saniye Cenani Kocamemi: Kan'ıca, Aziz Za - rif Gökçen: A. Hisarı, Muzaffer Ozdil: Nahiye müdürü, BEYKOZ KAZASININ MAHMUT ŞEVKET PAŞA NAHİYESİ Kâtib: Ahmed, Bozhane, Emin: Kı. lıçlı, Necip: Ömerli, Ali: Hüseyinli: Mustafa: Cumhuriyet, Ali: Ormancı ömerli, Hüseyin: M. Şevketpaşa, Ib - rahim: Ömerli nahiye müdürü KADIKÖY KAZASI MERKEZ NAHİYESİ Atıf Ural Kadıköy tütün inhisarı memaru, Arif Yünter Mütekaid me - mur, Arif Riza Topkan Tüccar, Dok - tor Asım Arsek Kadıköy Sıtma mü - cadele reisi, Ali Haydar Ücel Umumi meclis azası, Abdülhak Ferid Erzin- İ can saylavı, Aziz Sami İlter Erzincan | , | Saylavı, Behice Bürhenettin Yenisey, ! Bürhanettin Yenisey Yapurculuk şir- keti umum mildür M. Cemal Cebeci | Müteksid binbaşı, Cemile Vicdan E - | rel, Celâl Esad o Arseven Muallim, Cemal Öney İnhisar memuru Danış Derlen Milli iktismd o ve tasarruf C. Reisi, Ekrem Akalan Rüsumatta,'E - min Arın Kadastro Buş mühendisi, min Cemal Sude Bolu Saylavı, Fer- ruh Bozkurt, Faruk Dereli Avukat, Hasene Cimcoz, Doktor Amiral Hak- kı Şinasi Erel Erzurum Sayları, Hay- vi Celâl Aktuğla Diş doktoru, Hilmi İ Rize Göner Avukat, Hamit Şatar İs - başkanı, Nedim Yüzak Beylerbeyi o- | Güzel ve G ürbüz çocuk müsabakası No. 163 Şermin yuyoruz.. tanbul (Lisesi eski ikinci omüdürü, Doktor Hamdi Suat Akalın, Hilmi Seçinker Rıhtım şirketinde, (Hakkı Kılınç Bitlis Saylavı, Hüseyin Hami Ergün nukudu mevkufede memür Hasip Güle Tüccar, Halit Bayrak Be yazid Saylavı, Hüseyin Şapar Müte - kald Baytar, Hamit Nuri Ortaç Tay - yare Piyango müdür muavini, Ibra « him Dulan Nafia Komiseri, (İsmail Hakkı Ceyhan Şirketler komiseri, Faruk Tırnakçı Mühendis, İhsan A - zak Kadıköy OKaymakamı, İsmail Hakkı Uzunçarşılı oğ. Balrkesir Say- ları, İffet Halim Oruz, İbrahim Üdi. ci Maliyede memur, İskender Tenğiz Doktor, Doktor Kemal Cenap Berk - Mütekaid zabit, Doktor Kadri Galib | Esen, Lâmla Emin Arın, Melek Şev - ket Keçeci, Meffüne Faruk © Dereli, Mevhibe Ramiz Bakanoğlu, Meliha Refik Onatsoy, Mustafa Bozkurt Es - ki umum meclis azası, Muhittin Kok- Ay Mütekald kaymakam, Methi Güven Eski umumi meclis azası Mehmed Tevfik hamallar cemiyeti | başkam, Mahmud Mazhar Yüce avukat. Mus- tafa Menemenci Galatasaray muallimi, Münib Boyacı oğlu Van saylavı, Mus- lihiddin Erkal memur, O Neyir Niyazi Tevfik Yükselen, Niyazi Tevfik Yük- selen, muallim, O Nureddin Babucan mütekaid binbaşı, Doktor Neş'et Ömer Nazım İzzet Poroy (oTokat saylavı, Nizameddin Oktem mütekxid yüzbaşı, Resmiye Hakkı Sinasi Erel, Refik O. naksoy avukat, Ramiz Bakanoğlu a vukat, Reşat Ener umumi meclis aza. sı, Rüşdü Ergüven tüccar, Dr. Rafet Cafer Sıdal, Ömer Uygun tüccar, Su- ad Şevki Songur, Sırrı Celâl Aktulga avukat, Selâmi Cimcoz Istanbul say- lavı, Sadık Akyavaş rüsumatta memur, Subur Sami Draz tüccar, Dr. Saim Ali Dilemre, Şakir Akçay tüccar, Şev- ki Sungur mütekaid miralay, o Vehbi Sarıdal muallim, Yümnü Eğilmez mü- teknid kaymakam, Zeyneb Fatin Ye ğin, Zeki Rıza Topkan tüccar, Ziya Bilgin tüccar, ERENKÖY NAHİYESİ Kemal tüccar, Melâhat Mahir Öz, Mahir Öz Erenköy kız lisesi müdü Xi, Munmmer Şen, Mustafa Şahin sivil kaptan, Mehmed Ali Yürükel umumi meclis ve daimi encümen üyesi, Naci a “Dişlerini fır- a çalamıyanlar tedıici olarak zehirlenmek- tedirler ,. soy Ordinaryüz Profesör, Kenan Sü | No. 164 Muzaffer Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza yazılma müddeti b Bugün, müsabakamıza giren küşü klerden ikisini daha a Eker Erenköy kız lisesinde row Doktor Nureddin Ali profesör, * Alico eaki umumi meclis o azasi” Ragıb Özdemir o Zonguldak #9 Safiye Hüseyin Elbi, Serra Aziz İlter, Şemseddin Günaltay Sıvaf lavı, Doktor Tevfik Receb Oğuf fakültesinde, Vecdi Tan avukatı | sıf Duru Malatya saylavı, Ziya Pi inan İstanbul belediyesi imar mü”! Asım Turgut Sümer Bank meclif, re azası, Arif Mustafa Aras Ali Haydarbarşal, Behice kay, Doktor Bürhaneddin Binzef biye müfettişi, General Galib Ç€ mütekaid liva, Fatma Ali Haydar” şal, Fikri Saydam telgrafta, Zühtü Tümer reötekaid — kay” Hamit Oskay belediye muavini, * Civelek oğlu profesör, Hamit Gİ Hi” avukat, İbrahim Cimeoz, Kemal, car, Naciye Rüştü Sungay, Na€ Moralı umumi meclis azası, Sungay mütekaid memur, Tevfik 4 man inhisarda memur, Tahir A“ muallim, Vicdan Al Noral. Kartal Sulh Hökimliğinden: Emine ve Belkisin Etem kap” beraber ortakca karışık mallar? Kartalda Cevizlikte bulunan *€ sından yeni yol geçmekte olan *" f rafta 4792 metre ve diğer 3661 metre tarlanın hepsi birdef / larak parasının sahipleri | paylaşdırılmasına karar verimi duğundan almağa istekli olanla, lanm değeri olan 850 liranın gi yedi buçuk pey akçesile berabef XE 2 — 915 Perşembe günü saat 5 Kartal Sulh Mahkemesine geli Yeni rivat On beş günde bir ntişar et olan “sinema ve tiyatro, m 4 nm 5 nci sayısı çıkmıştır. Beş b” tur. T * ü ötmeği “ağ | geçi reeik k ilâçli | ; Her ecr#” il İt. vardi ALGOPA İMLİLNLİE DİŞ M ETT ae AİDA İRİ a) İN DAİKİN

Bu sayıdan diğer sayfalar: