24 Ocak 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13

24 Ocak 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ı” ““M_'l Kânun Pazar (Pük), koro heyeti, 20,10 Karişık musliki )) ZLIS Bön — Bnberler, bortalar. ":_lınııı—.ıı—_ı..,.y.... fle birlikta, 32 Kaz. VARŞOVA, 1845 m. _':“M-ıı—.ıı.ı Plâk, çocuk Üyatış, Hriyata. 18 Dans plâkları, 19 Radyo .'“""!—ı—ırı—ııı_—.ıı.ıı—ı. ı—_—n—ıw—mq_—— SA Khz. BUDAPEŞTE, 530 m. mey Saz orkesima, 1010 Sözler, 1930 Ko- Könseri, 20,80 Sözler, 21 Operetlerden par- » 2250 Spor. 22,50 Çingene orkestrası, M Baclmsan orkostrağı, 100 Haberler. Budapeşte (Kısa dalga), HAS 1952 m. 15 Haberler, hmre Magyari, — Çingene or- 16 Nöşriyat sonu. L Khz, BERLİN, 8Ğ7 m. —?—Nul—mmp ; 20.80 Akctünlite, — 2040 Kış n makil), 31 Küçük rad - Bakaş SİraM, 22 Yilk, 2,80 Pöri mürekkep konmer, 2805 Kânun Pazartesi : Fransızca » ders. » Hlüy, 1880 Dans murtkisi, İstanbul Halkevi milit savaş ve say- '-ı’—ıı:—h'_"""" (Dakter Ah - Matlkisy )» 10,80 Hüaberler, 10440 Söle ve ses Berleş, Pilâk, 20,50 Demir caz. 21,15 Ban ha- (öün) Boörmklar, 21,80 Bayan Bedrtye Tüzün _""'—ın'hınnı—ıııı. 18 At VARŞOVA, 1845 ma. der, T Be 0Yite'len: Koro konsari, 1826 Söz- " & Puy, lumın konseri. 28,10 Haberler, “BEURLİN, 857 m. , —._ı—.»ıııu.».ıu-—u. l——_..%u—ıı—ı»-—.ıı.- Düo piyano - kaman konsari. 29 ikinci Kânun Sajı * ders, 18,30 Jimnsaatik, Bayan 14430 Duna meusikisi plâa Be, 1090 har tiyatrosa — artistlerindon Sertiha, Şan piyano Me, 20,10 Maliyo h__—'—i—ııı.ıuııııwı— l—.._,_";—uııı. 21,15 Son haberler, Srköstenaz ge f Ecy l PP i f / F İ” l 7 £ f SA Ktız. BUDAPEŞTE, İh..ı::. m sekaepçd l—l::eı—aııı. 19,60 MDay gç Sİklal. 2015 Bözler, 2110 Plük, :-::"'" Bahinleri, 2940 — Haberler. 25 B Kiz. BERLİN, 1849 Bikiae eai İFE T ı v& Bençtik Li | HAFTALIK Radyo Programuı » Z00 Havayan kitar (Zekeriya — ve | trası. 21,15 Son — haberler, 20 Hafif musiki, 2025 Reklâmker, | kestra müsikisi, 21443 Haberler ve saire, 22 | Popüler senfonik orkesira, 2246 Kanlörans, Münir Nurettin, Şan Radyo | mwmikisi. Boraber. | 81 ikinci Kânun Perşembe İSTANBUL : 18 Almanca dere, 18,80 Dans — müsikisi, | plâkç iBe, 10,80 Habesler, 10,40 (Negir osun - | sanda ilân tür.) 20 Zirmat vekâleti mna- mana konferana. 20,30 Stüdyo sigan orkes - borsalar, 8190 Stüdyo orkestrası, 39 Stilyo Tange ve cux orkestraları . 325 Khr. VARŞOVA, 1548 m. 4 18 Radyo temsili, 1850 Sözler, 19,15 Ve yana musikisi plâk, sözler, 20 Koro kanseri, | sözler, 20,80 Sözsüz şarkılar, 21,05 Hafif ore reklâmı, 24,08 dana. BAS Khr. BUDAPEŞTE, 330 m 1885 Plük, 19,10 Ders, 19,40 Opara orkes | trasi, 21 Süzler, 21,90 Hinberler, 298cala di | Milânodan naliten Mascaganinin Nefon opo - | Tası, 10,05 Son haberler. HABER — Akşam Postası arınki maçlarda | Galatasaray-Vefa, Fener-Beykoz İstanbulspor- Süleymaniye karşılaşacaklar çĞ Bil Klz. BERLİN, 857 m. | 18,80 Orkostra tarafımdan dans parçrları, 19403 Çocuk neşriyatı, 19.30 Ekenemik neş - | TEYAt, 19,410 Sözler, 20 Flut « Piyano ile KüCÜkK | könser, 20640 Spor. S1 Hoberler, 21410 Duns müsikisi, 28 Haberler, 20,09 Müzühten spor bahisleri. 1 Şubat Cuma 223 Khz. VARŞOVA, 1845 m. 1815 Sehubertten kusrtet kenseri, söz - ler, 10 15 Plâk. 10,445 Konferana, 20 Düe ken- 160x20,90 Aktilalite, S0,S0 Konser, S0 43 Süz- ber, 21,18 Senfonik kensor, 28.M0 Şilirler, 28,40 Reldâmlar, 24 Süzler, 24,08 Dans plâkları, £ | Dans rausikisi, 645 Khz. BUDAFPEŞTE, 580 m. 1885 İstvan Bortka orkestrası, 10,55 Böz- Yer, 20,80 Şarkılar, 21,15 Spor haberleri, 21,30 Stüdyo temsili, 28 Haberler, — 24 10 Çingene orkestrası, 106 Haberleri. Si1 Khz. BERLİN, 887 m. j 20 Asker marşinrı, 21 Haberler, 21,10 Org konseri, 2490 Genzekerle isimli piyes, 2230 | Şarkılı Kuartet konseri, 28 Haberler, 2325 ” Spor, 2340 Muslktli program arası, Si Goce | konseri. 2 Şubat Cumartesi 223 Khz. VARŞOVA, 1845 m. 18 Dans miüsikisi, — süzler, 109 Haberler, 1018 Piyano musikla, 1943 Sözler, 20 Piya- No konseri, 20,30 Konforanms, 20,90 Çiter Alo - tiyle konser, 2045 Sözler, 21 Köylü şarkıla - | ri, 21445 Sözler, 22 Popüler senfenik — konmer, edebiyat, reklâm, 23,15 Dana 5A5 Khz. BUDAPEŞTE, 530 m. YA Sürler, 18,80 Kontrebam Aletiyle kon - ser, 10 Sözler, 10,80 Orkestra, 2015 — Operet Les doches de Corneville, — 22440 Haberler, 28 Askeri kşonsor, 2425 çingene orkestraaı, B1 Khz. BERLİN, 887 m. 19 Pl4k, 1988 Bahri — neşriyat. 20 Opera öperet parçaları, 21,10 Lafpzig'den nakil 28 Haberler, 2320 Münih'ten kış sporları ha - berleri, $3,85 Musiklil program nrası, 24 Dana « Ihsan Yavuz Kadın ve erkek terzisi Bütün şıklar hep orada giyinirler | Her keseye ve arzuya uygun el- bisenizi — ancak | orada yaplıra bilirsiniz. Istaabul Yeni- postahane kar- şısında Foto Nur | yanında Letalet badında, Ç & . vr eçi Son Galatasaray - Vefa maçlarından birisinde Lik maçlarınım ikinci devresi- nin, dördüncü haftası yarm oyna- nacak, Kadıköyünde Vefa ile Galata- saray, Beşiktaşta Beykoz ile Fe- nerbahçe, Taksimde de Süleyma- niye ile İstanbulspor karşılaşacak lardır. Geçen hafta nedense rakibi Fe- , nerin karşısıma çıkmıyan Süley » maniyenin, bu hafta takımda mü- him tâdilât yaparak genç oyuncu: larla teşk'l ettiği yeni kadrosile sahaya çıkacağı söylenmektedir. Bu sene büyük talisizlik ve m- vaffakıyetsizliklere uğrayan Sü- leymaniye takrmımın, böylece işe yeni bir hız vermekle isabet ettiği muhakkaktır. Gençleşt'rilmiş bir takımla bu bir kaç maçta muvaf - fak olamaşalar bile, hiç olmazsa likin sonundaki tereffü müsaba- kasına kadar hazırlanmış bir takı- ma sahib olacaklardır ki, Süley - maniye için de bu sene yegâne dü şünülecek iş budur. Yarın İstanbulsporun karşısımı- da boy ölçüşmeğe çıkacak — genç | Süleyman'ye takımı için yenecek ve atılacak gol adedinden ziyade, insana ümit veren güzel bir oyun beklemek daha mühimdir. Biz Süleymaniyelilere yeni yol- larında, emekdar ve şerefli klüp - lerine yakışır b'r varlık gösterme- lerini diliyoruz.. Beşiktaşta oynıyacak Fener- bahçe — Beykoz maçı, günün i- könci derecede mühim bir kar$şı - laşmasını teşkil adecektir, Fener'n rakibinden çok kuvvet li olmasma, ve Beykozun da ge- çen hafta bozuk ve eksik bir ta- kırıla sahaya çıkıp, İstanbulspor- dan (5) gol yemesine rağmen, bu haftaki maç ehemmiyetsiz değil - dir. Çünkü öyle ümit ediyoruz ki bu sefer Beykuz tam ve iyi bir ta- kımla sahaya çıkacak ve kendisi - ne yakaışır bir oyun oynamağa ça- lışacaktır. Sarısiyahlılarm, Fenerin karşı- sında her zaman muvaffakıyetli bir oyun oynadıkları da düşünü - lürse, Beykoz Fener karşılaşması- nın insanm Canını ıkmıyacak me raklı bir maç olacağına inanmak | lâzım gelir.. Günün en mühim — hâd'sesini, | Kadıköyündeki Vefa — Galata - saray maçı teşkil edeaktir. Bugün devre başlarındaki kuv- vetli yaziyetini kaybetmiş Galata- saray ile, gitikçe muvaffakryetle- şen b'r takrma malik bulunan Ve- fanın karşılaşması hakikaten gü - zel olacaktır, | — Galntasaray karşısındaki, her | zamanki talisizlik ve muvaffakı - yetsizliğinin acısı, rakibini böyle pek de iyi olmıyan bir zamanda yakalıyan Vefalılarm, bu sefer çı karmak için çok çalışacaklarına şüphe etmemek lâzımdır. Aklın yapacağı bir hesapla, bu maçı iki taraf ta kolay kolay kazanamıya- caktır. Hele Vefa muhacimlerinin akıllı, Galatasaray müdafaasının da son oyunlarındaki gibi bozuk Ooynaması tutarsa, işte o zaman neticeyi derhal Vefanın lehinde görmek kabildir. Bizce, bu maçı Vefanım kazan- ması ihtimali daha fazladır. Ya- hud ta takımlar berabere kalacak tır, Galatasarayın kazanması, an- cak Vefanın sinirlenmesi veya beklenmiyen bozuk bir oyun oy - namasına, Galatasaray muhacim- ler'nin de, ayakları kösteklenmiş gibi kale önünden gol kaçırmama ları ve topu ayakta tutmıyarak a- çık, seri bir oyun oynamaları, sağ müdafiin kendini kaybetmemesi ile kabildir ki, bu ihtimal de çok olmasa gerektir. Fakat bakalım, yarın akıl ve hesap mı, yoksa tali mi kazana- ceki? İzzet Muhiddin APAK .—. " <. ikinci kümede Bu haftaki ikinci küme maçla- rı da oldukça mühimdir. Taksim - de, Kasımpaşa ile Beylerbeyi, iki müsavi kuvvete malik takım kar- şılaşacaklardır. Kasımpaşa da, Beylerbeyi de sön zamanlarda güzel oyunlar öy- namışlardır. Beşiktaştaki Altmordu — A - nadolu maçı da merakla seyre de- ğer.. Kümenin en başında giden ——— —— — ——— —— A —— — ——— — | S ”r İ Birinci küme hakem- leri seçildi Lik maçları ikinci — devresinin birinci küme birinci takımlar ma- çı hakemleri bu hafta seçilmiştir. Maçları şu hakemler idare ede ceklerdir. 25 Sonkânun: İstanbulspor — Süleymaniye (hakemi: Suphi) Galatasaray — Vefa (habemi: Ahmed Âdem) Fenerbahçe — Beykoz (hake « mi; Sadi). 8 Şubat: 2 | Süleymaniye — Beykoz (hake- mi: İzzet Muhiddin) Beşiktaş — Vefa (hakemi: Sup hi) Fenerbahçe — İstanbulspor (hakemi: Sadi) 15 Şubat: Ni Beşiktaş — Beykoz (hakemi: | İzzet Muhiddin) Fenerbahçe — Vefa (hakemi: henüz belli değil) Galatasaray — Süleymaniye (hakemi: Şazi). 22 Şubat: 1 | — Beşiktaş — Süleymaniye (ha « kemi; İzzet Muhiddin) Galatasaray — Beykoz (hake » | mi: Saim Turgud) | — Vefa — İstanbulspor (hakemi: Suphi) Beşiktaş — İstanbulspor ” -(ha- kemi: Saim Turgud) — ” Beykoz — Vefa (hakemi: Suphi) Galatasaray — Fenerbahçe (ha kemi: Ahmed Adem). Şild maçları Her ayın ilk Cumasında, lik maçları yerine şilt maçları oynan- makta idi. Son verilen bir kararla şilt maçlarınm yapılması lik maç- larının sonuna bırakılmış — oldu- ğundan, 1 Şubata tesadüf eden gelecek Cuma, İstanbulda resmt futbol maçı olmıyacaktır, Anadolunun karşısında, bu devre takımlarının çok kuvvetli olduk - larını ve kimseye mağlüp olmıya- caklarını söyliyen Altmordulula « rın ne yapacakları mühimdir, Bilhassa günün en meraklı ma- çı, Kadıköyündeki Hilâl — Top - kapı karşılaşmasıdır. Birbirine | çak rakip olan ve bu karşılaşma - larında fevkalâde heyecanlı birer maça çkan bu iki dürüst takım - | dan bakalım yarm neticeyi -kim lehinde bitirebilecek, LM.A. -x Beykoz takımı eski ve iyi kadrosile

Bu sayıdan diğer sayfalar: