17 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

17 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

& KURUŞ — T Telefon: 23872 ——— — 17 Nisan 1935 — ÇARŞAMBA Bu sabah dört adam diri diri 4 KURUŞ ——— ——zraz —— Sene: 4 Sayı: 1174 - gömüldü Süleymaniye civarındaki facia pek müthiştir! Kaza kurbanlarından | biri toprak yığınları altında can verdi Şehrimizin fensizliği yürekler acısıdır! — Genevrede karar bugün veriliyor Lehistan da Fransız teklifini kabul etti Yalnız İs;(;nya, Danimarka, Mfîk- sika Streza kararlarına muhalif __; ; ! 'muhtemel kararların [;AG—K—S—î_SN Iü_ zalanması | projesini neşrediyoruz | Bugün im Milletler Cemı- yetinde — dünkü vaziyet şu idi: Almanyanın mecburi askerlik kararını protes to eden Fransı: muhturasının Mil letler — Cemiyeti konseyinde mü - zakeresine — dün saat on altıda baş lanmıştır. Fran sa Hariciye Na zıri Lâval kon- seyde izahat ve verek Almanya nn silâhlanma ga dair kararının takbih edilmesi ni ve bundan böy le Milletler Ce miyeti nizamna mesinin daha mü essir olması için zaruri tedbirlerin a tetkik edilmesini istemiştir. di Konsey, bu ınurıc:kılm le(kşı'i;; içi nya, Danimarka — ve gı :ı?r:;ı::ılîmdın mı.iı_eikeb bir komisyon teşkil edecektir. h Fakat Fransa tezine muhalif o - Fransa ve İn ltere ile aramızdak ken tayyaresini kendi kullandı.. , lan devletlerin itirazı daha | diden başlamıştır. Dünkü içtima- [ demiştir : « Polonya ile komşusu ' (Devamı 2 incide) Boğazları kapqma_u:ız muvafık değilmiş! Ingilizler k gelin g Paris, 16 — Strezada — verilen kararlar arasında Avusturya, Ma- taristan ve Bulgaristanın yeniden silâhlanmasına dair maddeler olma sı, Küçük İtilâf ve Balkan Dev - letlerini Fransa aleyhine rencide etmiştir. Hattâ Romanya Dış bı : kanı ve Balkan ve Küçük — İtilâf Kara Almanya, karada dritnotlar endi kendilerine üvey oluyor — | andlaşmaları başkanı Tilülo;ıko | bu kararlardan dolayı asabiyet göstermiştir. | la değişiklik Ha | teminat vermek suretiyle kendisi - ni tatmine uğraşmıştır. (Devamı 2 ncide) zırhlısı! tankları yürüyen haline getirmiye Çalışıyor (Yazısı 2nci sayfada) | İ Musolini, Streza ile Roma arasında seyahat eder- | şim:- | | da Leh Hariciye nazıri Bek şöyle İ olan | i ihtilaf | Lâval, toprak meselelerinde “f tedir. olmıyacağına dair | | burlarında kalacaklardır. Yarın BAŞLIYOR MİŞEL ZEVAKONUN ŞAHESERİ iBORJİiİYA : OPdakt kahraman dö : !i RAGASTAN'ın en | heyecanlı macera- ; p ları bu eserde : — toplanmıştır. K 8 | îuyr'ılılt forma şeklindeki ro - mantmız yarınki — nüshamızın $ içinde bulunacaktır. Ayrıca Üç renkli bir resimle güzel bir tarzda basılmış — kapağını müvezzilerden istemeyi unut - ; mayımız:. Roman bitince ucuz - Hca ciltletip bir roman sahibi olmak isterseniz YARIN | İMÜVEZZİLERDEN PARASIZ İOLARAK ALACAĞINIZ BU i ÜÇ RENKLİ KAPAPAĞI İ İ İ | İ ; $ Vi » : |; KAYBETMEYİNİZ.. Avusturya 35 bin kişiyi asker- [ liğe çağırıyormuş B. U.P. ajansının verdiği bir | dan alman malümat — Avusturya hükümetinin yakmda mecburi as- | kerliği ilân edeceğini bildirmek - Bir senelik mecburi hizmet için | ! 35000 kişi askerliğe çağrılacaktır . | habere göre, mevsuk - membalar - | OĞLU | masiyle neticelenen bir facia ol - du. Yerinde yaptığımız -tahkikat neticesinde öğrendiklerimizi ya - zıyoruz: Uzunçarşı başında — İsmetiye caddesinde son bir iki sene zar - fında yeniden apartımanlar yapıl- mıya başlamıştır. Senelerden beri harap ve bakımsız bir halde bulu- nan bu yangın yerinin bu - suretle imara başlanması üzerine bura - daki arsalara müşteri çıkmış, Fek' | mi isminde bir zat ta dört katlı bü- Esnaf cemiyetleri müşterek bü-! | — Senenin sonunda bu efrad ara- | ne daha askeri hizmet — görmek | Diğerleri iş ta- l için ayrılacaktır. İi HABER P Istanbulun en çok satılan ha. kiki akşam gazetesidir, İHlânla - rmı HABER'e verenler kâr e - derler. —.» | sından en münasib olanlar bir se. | | | toplantısını yaparak Müşterek bü- rosunda 102 bin liralık bir usulsüz| sarfiyatın meydana çıkmakta ol -| duğunu yazmış ve yeni idare he - yetinin bu işi tasfiye edeceğini bildirmiştik. Yeni idare heyeti dün müşterek büroda Ziya Kılıç- oğlunun Başkanlığı - altında | ilki ronun 933 ve 934 yıllarına ait he - saplarını tetkika başlamıştır. Ida re heyeti evvelâ evkafın bir ihta - riyle karşılaşmıştır. Evkaf, müşte- rek büronun uzun müddetten beri | dördüncü vakıf hanmdak? daire - 1|Zavallı işçiler, işte bu tahtaperdelerin arkasında açılan derin çüku- - - run dibinde böylece top rak-altında kaldtw 'Bousabak Uzunçarşı “başindâ| yük bir apartımanın karşısıma ta - bir temel kazılması esnasında bir| sadüf eden bir köşeyi satın almış kişinin ölümü üç kişinin yaralan-| “tır, Havalar düzeldi. ği için yirmi gün evvel de inşaata başlanmış tır. İki usta ile sekiz amele temel- leri kazmak üzere - tutulmuştur. Yirmi gün zarfında üç tarafın te- meli kazılmış, iş asıl mühim olan dördüncü tarafa gelmiştir. Dör - düncü taraf üniversite bahçesinin drvarı cihetine düşmektedir. Bu tarafta kazılacak temel ise hayli derin olacaktır. Çünkü bu tarafın üzerinden yol geçmektedir. (Devamı 2 incide) Esnafın çarçur olan 10&n lirası Kasa şimdi para yerine senetle dolu... Esnaf ceıiılyetierlndğn borç alıp ödemiyenler mürakabeye memur zevatmış sinin kirasını vermediğinden der hal tahliyesini istiyordu. Idare he- yeti âzaları aralarında para top - İyarak bu kirayı dün vermişler - dir. Bu para Müşterek — büronun kasasında bulunan tahviller satı - larak karşılaştırılacaktır. Diğer taraftan telefon parası ' verilmediğinden büronun telefo . nunu da şirket kesmiştir. 102 bin Tiranın nasıl usulsüz bir şekilde sarfedildiğinin ilk ip - uçları meydana çıkmaktadır, Bu. nun en şayanı hayret taralımı müş- (Devamı 4 ünçüde) :

Bu sayıdan diğer sayfalar: