17 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

17 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

© kasındâki bir askeri mecmua ne Kara Almanya, karada yürüyen dritnotlar getirmiye çalışıyor Paris — Soir yazıyor; Hitlerin şimdi varmak istediği gaye hiç bir ordunun mukavemet edemiyeceği, hiç bir tahkimat sis- teminin karşısında duramıyacağı harp alât ve edevatını bir araya toplamaktır. İşte bü tahakkuk et. tiği gün Cermanlık için zafer ve ve neş'e ile bitecek harp başlıya- cak ve: “Almanya herkesten üstündür! medlüli gerçekleşecektir. Belli başlı ulusların yapmakta! olduğu sayısız tankları herkes bi- lir. Almanya ise bunları âdeta ka- ra kruvazörü adı verilebilecek bü- yüklük ve küvvette yapmağa baş- lamıştır. 24 santimetrelik topların kuşa-| dir. Her yere hattâ en çetin ara. ziye bile girip çıkan, çok hızlı yü: rüyen yeni Alman tankları bir noktada işini bitirdikten sonra harbin başka bir sahasıma hemen yetişebilmektedir; tayyare hücum- larma karşı da mahfuzdur. Toprak kruvazörleri artık Jül vern'nin yahut Wells in hayalinde yaşayan tekneler değildir; diğer milletler düşünce, lâf ve güzafla vakit geçirirken Alman fabrika” ları bu kruvazörleri serilerle ya- Pıp çıkarmaktadır. Bakın Ren ırmağının karşı ya diyor: zırhlısı tankları haline suna toplanma için vakit kazan. dırmak üzere bu istihkâmları işgal edenler bizim ordularımızı kar- şılayabilecek kadar kalabalık ol malıdır.,, , Toprak kruvazörleri adi yolla.| rı bozacak kadar ağır, bütün tel: graf hatlarını altüst edecek kadar yüksek ve demir yollarıyle taşına” mıyacak derecede ağır olduğun dan Almanyada bunlar için“ hu- susi caddeler açılmaktadır. AL *.) reislerinden Kafandaris ve Pa » HABER — Akşam Postast Muhalif reislerin muhakemesi | yarın Atina, 17 — Yarın muhalefet panastasıunun muhakemesi başla yacaktır. Bu muhakemenin şim - diye kadar başlaması (o lâzemken tahkikatın uzaması © işi geğiktir miştir. Paskalya münasebetiyle divanı- harplerin kısa bir müddet tatil e- 'dilecekleri anlaşılıyor. Divanıharplerde şahitlerin din- lenmesine devam edilim$ştir, Fransa ve Ingil- manyanın bütün askeri kadutları (EFE İle aramıZ- boyunca bir baştan bir başa kadar bu yollar büyük bir faaliyetle in - şa edilmektedir. Hükümet 7800 kilometrelik yol inşaatı için o 20 milyar frank tahsisat kabul etmiş- tir. Yapılmakta olan şebekeler şunlardır: , 1 — Ren ve Vezel ırmakları boyunca Danavçingen'e (kadar; buradan İsviçre hududuna giden ve Eks la Şapel ile Sarbruk nok talarına birer kolu olan uzun yol 2 — Münih'den Glayviz'e ka- dar uzanan bütün Çekoslovakyayı kuşatan ve Pasav'da (Avusturya hududuna bir kol salan yol | 3 — Breslav, Ştetin, Bütov, El ling ve Königsberg şehirleri üze- rinden geçmek suretiyle Glayviz den Telsitte kadar bütün Lehista: nı kuşatan yol 4 — Bütün bu yolları birbirine 'bağlıyan dahili bir çok yollar bekesi. İşte bu yollar üzerinde hızla yü- daki ihtilâf (Baştarafı 1 ncide) Gelen telgraflar, Lâval'la bu beş devlet arasında bir ihtilâf ol - duğunu tekzib ediyorlar. o Maa - mafih, Eko dö Paride O Pertinax Lâvali, Cenevrede, büyük bir ha- ta işlemiş olmakla itham etmekte- dir. Londra, 16 — İngiliz nazırları « | nın Strezada yeni bir (o taahhüde girmemiş olmaları “bura © siyasi mahafilini memhun etmiştir. İn- giltere harb mağlübu devletlerine makul hudutlarda müsavat veril - mesini istemektedir. Fakat Bul - garistan silâhlanıyor diye Türki - yenin de boğazları o kapamasını muvafık bulmamaktadır. Bu sabah dört adam diri diri (| Atinada | Cenevrede karar 7 NISAN — 1935 bugün veriliyor (Başlaralı 1 ncide) iki büyük devlet arasındaki mü - masebatta muahedelerle — istikrar temin etmek kabilken Şarki Avru. pada yeni misaklar (© aktine dair yapılan teklifler Lehistan efkârı umumiyesini hayrete düşürmüş » tür.,, Lehistandan başka Danimarka da muhalifler arasındadır. Kon - seyde kararlar ittifakla verilme- si icab ettiğinden bu muhalefet - lerin tesiri büyüktür. Bu itibarla almacak kararın bu devletlerin de kabul edecekleri bir şekle sokul - |. ması ve bu suretle < Strezada bu yolda hazırlanmış olan karar su - retinin bazı tadilâta uğraması pek muhtemel görülmektedir. Bu tadi - lât Almanya için hakareti muta - zammin her türlü fıkranın çıka w! rılması şeklinde olacaktır. Bunu ise Fransızlar hiç de hoş görme « mektedirler. Meselâ o Fransızca Ekselsiyor gazetesi gayet yumu - şak bir kararın kimseyi memnun edemiyeceğini söyliyerek şöyle yaziyor: “Hiç olmazsa Almanya hakkında manevi bir mahkümiyet isteriz.,, Öğleden sonra gelen telgraflar, Lehistanm Fransızlarla anlaştığı» nı göstermektedir. Lâval, Leh mu- rahhaslarını ilina etmiştir. Şimdi, yalnız İspanya, Danimarka ve Meksika muhalif vaziyette kal - muşta, € gomuldu “Alsas Lören istihkâmatı şim-İ rüyecek olan toprak kruvazörleri (Baştarafı I ncide) | yıkılan yerde Rey, bug'in verilecektir. Bahs#" dilen devletlerin muhalefeti ka” rarın kabul edilmemesine: se! İ olamıyacaktır. Çünkü Cemiyet Akvamın ancak ana yasasında değişiklikler bütün âzanın ittifa * kıyle kabul edilmek icap eder. | Yoksa diğer kararlarda ittifak lâ Sm değildir! Onun için, üç devletin aşağıki karar projesi ihtimal bugün kabul edilecektir. j Cenevre, 17 (A.A) — Kara il sureti şudur: i I — Almanya hükümetinin 18 Martta iscar eylediği askerlik ka” nunu, arstulusal taahhütlere ri" yet prensipi ile tezat teşkil eder. 2 — Almanya, tek taraflı hare“ ket etmekle hiç bir hak elde etme" miştir. | 3 — Almanyanın tek o tarafli” hareketi, arstulusal vaziyeti yeni den ihlâl edecek bir âmi! ihdas ey” lemiş olduğundan Avrupanın hw zur ve emniyetine karşı tabiati; * bir tehdit teşkil eder. 4 — Almanyanın bareketi em” niyeti tanzim plânile ve? şubat tarihli Londra beyannamesind tasavvur edildiği veçhile silâhla rın, hukuk müsavatr rejimi dahi * Vnde tahdidi gayesile kabili telif değildir. Gene bu karar mucibince, seydeh istenilen şunlardır: 1 — Taahhütlere riayet ve ulusal taahbütlerin tek taraflı b zulmasını ber suretle takbih et mek hususunda arsrulusal camiâ m bilime Arasına tereteiy.- den vasifelerde kusur, ettiğin Almanyaya ihtarı. 2 —3 Şubat tarihli progr: i dilik aşılmaz birer duvardır. Şu şartla ki gerilerinde Fransız ordu “Almanya Litvanyaya saldırmamağı taahhüd “Sandey Ekspres,, gazetesi Ber lin muhabiri, Almanyanın “Me . mel ihtilâfı halledilmedikçe,, Lit vanyaya hücum etmemek yolunde taahhüdat veremiyeceği haberini bildirmektedir. Strezada görüşülen ve Alman ların taraftar olduğu “ademi teca- vüz misakı,, Litvanyayı içeri al - mamaktadır. Muhabirin anlattığına göre. Almanlar “Memel arazisinde va - ziyet bugünkü gibi kaldığı takdir- de Litvanyalılarla birlikte hiç bir taahhüt üzerine imza Okoymıya “ caklardır.,, * Memel hakkında 1924 “Amba. sador,, lar konferansında ileri sü- rülen şartlara Litvanyanın sada katle riayet etmesi istenmektedir. Almanlar bundan sonra “artık Litvanya ile anlaşmamıza hiç bir mâni yoktur,, demektedirler. Akdedilmesine çalışılan emniyet misakımda Almanya ile Litvanya arasında bir “ademi tecavüz,, an- Avrupada Almanyanın hâkimiye tini kuracaktır. etmiyor! mahküm olan Memel Nazilerinin bu akibetinden sonra. : Almanya ile Litvanya arasında bir hoşnut - suzluk baş göstermişti. Bu Na- zilerden dört tanesi katil suçün - dan idama mahküm edilmiş, yüz tanesi de ihanet suçlariyle hapse mahküm edilmişlerdi. * Almanya ve Litvanya arasında- ki ihtilâf tâ 1922 senesinden baş - lamaktadır. Bu tarihte Litvanya- hlar Memel'i (oFransizlardan ele geçirmişlerdi. Ve Fransızlar da harpten sonra - Almanlardan a- Immasından bu (tarihe kadar - Memel'i ellerinde bulundurmuş - lardır. Bu hâdiseyi o müteakip “Ambasador,, lar konferansı ku - rularak Memelip Litvanya kont -| rolü altında ve kanuni © vaziyeti| Litvanya, Fransa, İtalya, Japon - ya ve İngiltere tarafımdan tekef - fül edilmiş, kendi kendini idare eden bir yet olması kararlaşmıştır. | Şimdi Almanların iddiaları Lit- | vanyalıların Memgide müdaha - laşması bulunmaması büyük © bir) ielerini arttırmış olmaları yolun - aksaklıktır. Almanya bunu sezdiği için, di- ğer kuvvetleri, Memel, hakkında istediklerini tatbika sevketmek ü zere böyle hareket etmektedir. Litvanyanm merkezi olan Kov- dadır. Litvanya dahi, Nazi entrikala - rim Memelde normal vaziyet ih- Bu sabah yedide ustalara ame leler işbaşı yapmışlar, temel kaz" maya başlamışlardır. Bir kaç gün- den beri bu cihette devam eden kazma neticesinde dört buçuk metreye kadar inilmişti. Daha faz- la derine inmek için kazılan yer - lere karşılıklı destek vurmak icap etmektedir. Bir rivâyete göre bu sabah des- tek vurulmıya geçildiği sırada, tahtalar kazılan yerlere tutturu - İurken dıvar birden bire çökmüş” tür. Desteği vurmıya uğraşan usta Etem, muavini Rifat ve ameleler- den Ömerle, Hasan bu büyük taş- larla toprakların altında kalmış - tır. İnhidamın gürültüsüne arsanm başka bir tarafında çalışan ame - lelerle marangozlar yetişmiş, top - yak altında kalanları çıkarmıya savaşmışlardır. Bir yandan da za- bıtaya haber verilmiştir. Kazayı duyan bir çok kimseler vak'a ye rine koşuşmuşlardır. Zabıta me murları ve ameleler tarafından toprak altında kalanlardan Hasan çıkarılmış, toprak kazılınca Öme: rin başı görülmüstür. Ömer eğile rek çıkarılmış, Hasan'a ikisi he - men bir otomobile konarak hasta. neye gönderilmiştir. Biraz o daha kazmıya devam edilince Etem us- tada iniltilerle çıkarılmış, o da hastaneye gönderilmiştir. Dördüncü olarak Etem ustanın muavini Rifat çıkarılmışsa da bu nun öldüğü anlaşılmıştır. Rifatın öldüğü anlaşılınca üzeri örtülmüş, Kaza yerine Eminönü kayma | tanzim veya o programa sonrada! kamı Bay Raif te gelmiş, etraflı iltihak eden hükümetlerin, sulh malümat almıştır. Saat ona doğru istikrarını temin için icap eden da nöbetçi müddei umumi tahki - tilâflara ait müzakerata d kata başlamıştır. ve Uluslar Kurumunun çerçi Aldığımız malümata nazaran dahilinde bu itilâfları neticelet apartımanın projesi bir mimara) dirmeğe davet olunmaları. çizdirilmiş, fakat binayı yaptıran! 3 — İlerde gene böyle sulhi zatla mimar arasında bina inşaa -| istikrarına tasllâk eden hazı tını kontrol için anlaşma olmamış | ahhütlerin nakzr vuku buldu tır. Kaza yerine gelen mimar de takdirde, Uluslar Kurumu i miştir ki: nm, andlaşma çerçevesi dahilin “— Projeyi ben yaptım. Fakat de her türlü tedabiri almağa © resmen İnşaatı kontrolü üzerime A YE rm karar m henüz almamıştım. Bugün yapı sa- — Müşterek emniyetin tan hibi ile pazarlık edecektik. Bu iti-| mi hususunda andlaşma ahkâm barla benim inşaat başında bulun-) daha müessir kılacak ( tedbi mak mecburi; yoktur.,, teklifi ve tatbik olunacak ökonü Bundan başka amelelerin söy -| mik ve mali tedbirlerin tasrihi lediği gibi destek vurulduğu key , fiyeti de muhtacı tahkiktir. Tah - taların çöken toprak altında kal dığı söylenmektedir. o Hem, dörti buçuk metre indikten sonra mı destek vurulur. Netice: Bir kişinin ölümü, üç kişinin ağır yaralanmasiyle biten bu sabahki facia bir kaç gün ev vel Yenişehirde dört kişinin haya: tina mal olan inhidam faciası in şaat kontrolünün ne kadar noksan olduğunu ve nedereceye kadar ih mal edildiğini göstermektedir. Bu sabahki facianın mes'ulle- ri bir değil, bir kaç kişi olması lâ zim gelmektedir. Kabahatin birincisi, mıntaka - smdaki inşaatı, mimar ve mühen- disinin yapı başında bulunup'bu- lunmadığını tetkik etmiyen, yapr” mükellef bir komitenin intihabr DEMİRYOLLARI MEMUR RINA AİT BAREM LÂYIH Ankara, 16 (Haber) — D demiryolları memurları için b lanan barem kanun lâyıhasi bugünlerde büdçe encün müzakere ve tetkikine caktır. ni yapıp yapmadıklarını kon”. ettirmiyen belediye fen heye" i dedir. Üçüncü kabahat ise doğru”. doğruya mimar ve mühendisi " min etmeden mühim bir inşaat kaç amelenin eline bırakan if sahibindedir. n Bu gibi kâzalar son zam! da sıklaştı. 40 — 50 kuruş z ya nezaret edecek mimari belli ol-| mak için erkenden işe a m aa dasını imkânsız kıldığından bah -| diğer memleket'er Memel arazi « setmektedirler, sindeki vaziyet hakkında Litvan - Geçen hafta, İngiltere ve Me - | ya hükümeti nezdinde protestoda no şehri divanında ağır cezalara | mel hakkmda tekeffülde bulunan | bulunmuşlardı. ee İİİ İİ İLİM İİLİİLİİİLLLLİLİİMMDMİİİİ madan bu inşaata müsaade eden belediye şubesi mühendisindedir. İkincisi doğrudan doğruya şur- be mühendislerinin de vazifeleri- vatandaşların hayatı, şu vey” zatın ihmali yüzünden lemez: Mes'uller muhakkak landırılmalıdır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: