18 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

18 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

italye Yıldız'da, Kadınlar kongresinin bugünkü celsesinde Eşb türkçe nutuk söyledi kongresi, bu sabah saat onda Yıldız sarayında açılmıştır. Sabah çıkan akşam gazetele Buadam Lelade kezyeli Luzı talsi lât göze çarpmakta ise de, —ha-| — kikati yazmaklığımız - kendisini tekzip mahiyetinde telâkki edil- memek ricasiyle— kongrenin sa hiden nasıl cereyan ettiğini aşağı- ya, yazıyoruz: Kongre salonunda 500 e yakın Dünya kadınlar birliğinin 12 uiı kanı Eşbi, yanında Türk kad Zincide) Yaşuva Dün tevkif edildi LK İ G, ğ —— | tisas mahkemesinde muhakeme edi! Çek mecllsl feshedlldl yordu. Seksen bin liraya varan bu k: Prag, 18 (A.A.) — Cümhur re- isi, meclislerin feshi hakkındaki kararnameyi imza etmiştir. İntihabın 19 Mayısta başlama - ila Bugün Başlıyan Ragastan'ın Oğlu TEFRİKAMIZ: gönderilmietir. Hem Borjiya'nın mabadidir! Hem başlıbaşına bir romandır! Mişel Zevakonun sizi her satırında lıııyıundı: ?ıoyüeu“nı sürükliyecek olan bu şaheserini ııulııkkık 1_3 ve'l üncü say- fıııud:ki ilk formasından — itibaren takip ediniz! Müvezzil! Formaları ü di bedava kapak JıiııınııHııJırlır.' Bu bu hıp.;';::: biriktirirseniz bir kitaba sahip olursu nuz. BORJIYA romanımızı toplıyanlar BORJIYA rotü” —— .— —— :ht kücük bir ücretle ciltletmek kuruş gibi küçük bir ücret : i..,,,,r." mglı:::"t':io:ününden itibaren (Ankara caddesinde VAKİ"İ"“KÜ:,üphınelİne) müracaa' ederek formalarla renkli ka. pağını bırakınız. RAGASTANIN OĞLU”'nu da Ayni şekilde ciltletmek kabil - olacaktır. İ T Get d OY S0 gea ea B Tü kongreye iştirak eden kadın- lardan bir.grap ve kongre reisesi.. kadın, ve ancak 50 kadar erkek bulunuyordu. Riyaset mevkiinde| | Uhkauslar arası kadınlar birliği baş- murahhasları, daha aşağıda mer - <Devamı Gaz ve benzin ticaretiyle uğraşan Yaşova, gümrük ve ihrakiye kaçakçı- lığından maznun olarak sekizinci ih- çakçılık muhakemesi görülmekteyken müddelumuminin isteği üzerine Yaşo- va dün tevkif edilmiş, tevkifhaneye Muhakemesi mevkufen devam ede- PERŞEMBE Türkiye, Italya, Yugoslavya, Yunanistan arasında bir misak! Ankara ise, Romanya ile Sovyetlerin de andlaşmaya iştirakini istiyormuş Londra menabiinden gelen şa- yialara göre, | Türkiye, Yugoslavya, İtalya ve Yunanistanın iştirakile karşılık - h yardım esasına müstenit bir “Şarki Akdeniz misakı,, akdet - mek teklifinde bulunmuştur. Tür. | kiye bu misaka Sovyetlerle Ro | manyanın da girmesi suretile da - | ha şümullü bir mahiyet verilmesi- | ni teklif etmiştir. Roma ve Anka- «| ra hükümetleri arasında bu husus- rkiyeye Italya hükümeti, | 4 KURUŞ Sene: 4 - Sayı: 1175 klifleri: Bütün dex—/letlerln Almanyayı üzerine: Hitler, sefirlerini geri çağırtacakmış! Sovyetler, Boğazları tahkim etmemize müzaharet ediyor kabahatli bulması ıi ta müzakereler yapılmaktadır. îFransa-Sovyeîl anlaşması ; Büsbütün kat'ileşti İ | m| ? val ve B. Lütvinoi, dün akşam - ki görüşmelerinde — Fransız — Sovyet itilâfının esas hatlarmı tesbit etmişlerdir. Nazırlar, met. nin yazılması için hükümetleri. ne müracaat edeceklerdir. Dünkü müzakereler, Fran - sız — Sovyet uzlaşması esasla- rının tesbitini şimdiye kadar geciktiren küçük müşküllerin ortadan kalkmasını temin et - miştir. Çökme hadisesinin çıkardığı bir hakikat Mühendis ve mimarlar, ufak bir | para mukabilinde imzalarını mı | satıvorlar ? li . | niyede bir toprak | söküntüsü neti - BŞ — Cesinde üç işçinin. | ağır surette ya , ralandığımı ve bi. rinin — öldüğünü , yazmış ve bun | het — da belediye he - G e y Yeti fenniyesinin| ı_> Ça ğ bir ihmali olabi -| | Mimar Zeki Taşleceğini kaydet - miştik. Bugün bu meseleye dair mütaahhit mimar Zeki Ta, bize şu malümatı verdi. Bundan biz meselenin çok tetkika değer — bir mahiyet aldığını görüyor ve alâ - kadarların bu pürüzün bir an ev geçmelerini istiyoruz. KDevamı 2 incide) Cenevre, 18 (A.A) — B. Lâ. ;| Feci bir Dün, Süleyma -| vel önüne geçilmesi için harekete| » Cenevredeki içtimaların toplandığı meşhur Mülletler Cemiyeti sarayı.. Almanyanın mecburt ııhcrlil(l Almanya hakkında verilen karar kararı etrafında Cenevrede Mil İ etrafında, Anadolu Ajansı Roma- letler Cemiyeti konseyinde yapı-' da şöyle bir mütalea ileri sürüldü. lan müzakereler dün bitmiş. dün-| ğünü haber veriyor: kü nüshamızda neşretmiş — oldu- *“Bu kararım, Avusturya, Maca- ğumuz ve Fransa ile İtalya ve İn-/| ristan ve Bulgaristan hakkında giltere tarafından hazırlanan ka- (Devamı 2 incide) rar sureti konseyce kabul edilmiş- tir. İ j ,,Amerikabirleşik gibi, Lehistan da iştirak — etmiş, yalnız Danimarka murahhası müs. Bugün gelen bir habere göre Artık 49 cümhuri- Milletler Cemiyeti konseyi, İngil. yetten mürekkep sa, .Muıfiılın. l_lılyı. Felemenk, Vaşington, 18 — Portoriko ada- Lehistan, Portekiz, Türkiye, Sov-|larından bir heyet, dün Vaşingtona kabul edilen Fransız — İngiliz —| rikan Cümhuriyetlerine ilhakını İtalyan teklifi mucibince, muahe-| istemiştir. Şimdiye kadar kırk se- lmacak tedbirleri tetkik edecek| Birleşik Cümhuriyetler, bundan komiteye iştirake davet etmiştir. | sonra kırk dokuz Cümhuriyetten Bu karara, gene dün yazdığımı el " j cümhuriyetleri tenkif kalmıştır. tere, Kanada, Şili, Ispanya, Fran- olacak yet Rusya ve Yugoslavyayı, dün| varmış, bu adaların Birleşik Ame- delerin tek taraflı ihlâline karşı a-| kiz Cümhuriyetten mürekkep olan Milletler Cemiyeti konseyinde| terekküp edecektir. tren kazası İki gün evvel Fransada çok feci bir tren kzası ol- muş, Pyröndes — Cote d'Argent ekspresi Bordo civarında — yoldan — çık- mıştır. Tren saatte 100 ki. lometre süratle gittiği i. çin yvagonlar — biribirine geçmiştir. Üç ölü, altı ağır “yaralı ve ön beş hafif ya- ralı vardır. Resmimiz ezi- llın vagonlardan birini ve yaralıların taşınmasını gösteriyor.

Bu sayıdan diğer sayfalar: