18 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3

18 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ileleri yıwıılııı"ı.ı-;'ı dan sokağa attıl Dün akşam, havalar Tophane önlerinden geçenler, pek feeihiımınnrılkhnıht_i'"ı; Bağırmalar, çıiın;ıllır.j:.'u " malar, inleşmeler işi iliyordu.. — | Yirmi ıkıdır aile, polisler ve '::; l dışarıya | atılıyordu.. Ş:,!:,: camiinin karşısında ve | tophanedeki icra dıinler:ı“n;:.l" ! unda, yılları m k:lmq :;rlb dükkânlar — vardır . | Buralara pek fakir aileler _ıığm «| mış.. Dükkânların ııh.ibı olan maliye, “fuzuli işgal,, diye, bun - ları sokağa altırıyor.. Fakat bu dükkânlara şimdiye kıdır ı'ııııl müşteri bulunamamışsa, wndıdıı: sonra da bulunması kıhd değil gibi görü ir. Çılnlnl.dıhı işlek ve civarı daha _keııf nııhıî:ıı caddelerdeki yepyen! ınııuı y bile müşterisizlikten — inim inim ü tedirler. 4 Mnıri. :ıüıteri bulunsa da aileler öyle çıkarılsa... © da yok... Kt Yağmur çiseliyordu.. Hava, re - sim çılmnluıııyıeılı kadar karar- mıştı... ç lİ’(uılılu-ııııl.ıı üzerine, insan ve eşya posaları atılmış: Bir qd ih_ . tiyar kadın ıslak bir ot minderin üzerinde oturuyor.. Yegâne malı olan bir saç mangalı kucağına al « . Tiril tiril titriyor-. mış.. oe boşaltılan biçare ihtiyar er - kek, yırtık yorganlarının sokağa atıldığını görerek haykırıyor: larım! Artık başımı .._5._& bir deliğim de mi kalmadı, — oğulla - rım. Sekağa mı atılıyorum, oğul - larım?. İki çocuklu bir anneye soruyo - —r-Ben, şehid babasıyım, oğul - ,ımıuuu-ııı—u-d— rum: — Bu gece ne yapacaksın?. Ne- | reye gideceksin?. | Sözlerimi anlamayan, hq. dal -| gim, şaşkın gözlerle yüzüme ba - kıyor: — Kocam askerde.. ki... Bilmem ki. a Kaldırımları gösteriyor: — âşte, burada duracağım.. Ötedeiki genç ve güzel _lf" var.. Sefaletlerine rağmen, 8g!yI - nişlerine itinaya çılnmı?lu'.. Bir haşari oğlan, kendilerine ta- kılıyor: — Sokakta kaldınız i“'.':-d' ö Bir genç hâleti ruhiyesini düşü- hün., K':lıbıli içinde ılyknen bu sözler, yavrucukların lnlmvıı' — Nizin sokakta kalalım? Bi - zim de akrabamız, doıııııı_uı yar- dir, elbette... Onlara misafir gide- Bilmem i.ıIH ki, yalnız zevahiri hwtır . Mak için böyle söylüyorlar.. Zira, | anneleri “Ah, nerodc?._. Nerede?.,, | diya yavaşça içini * Biraz öteye bıkııy;;un" i İki , atıldı fl yıkık 4“ı..ıiuvlrmı büyük bir taşla ka: patıyorlardı.. İçeriden köpek YAY - rular sesi geliyordu.. , —N'y:; ç ?.dedim. — — Bizim köpeğimizdir.. Biz bu gece başka bir yere ıvilm!: e ruz.. Köpek doğürdu; onu YAY * götüremiyece ruları ile beraber ğiz. Bu gecelik emniyette kalsın - lar diye içeriye kapadık.. Yprım icabrna bakarız!.. lerinin | mizden ileri geldiği Doktorların | Ya sergisi | Yarın öğleden sonra | merasimle | ziyaretlere açılıyor | i lâasının uzün bir müd - dîeı:::ıioîıu bir özenle hazırla- |— gazinolar açılıyor dığı Tıb sergisi yarın açılacaktır. — Yalovadaki bütün otel ve ga - Bir taraftan — Türk doktorlarının | zinolar bir Mayıstan itibaren açı - ve fen adamlarnın yazıdığı ki - lacaktır. Yalnız Yalovaya hava - tapların, risalelerin, tıbba ve fen- / ların güzel — gitmesinden dolayı müstahza- | halkın şimdiden rağbet göster - bu — sergi mekte olduğunu gören Akay ida - resi Çınar otelini açtırmıştır. Hal - kın Nisan ve Mayıs — aylarında lovada Mayısta yüzde kırk ucuzluk.. Mayısda otel ve ne yarayan eserlerin ve ratın teşhir — edileceği memlekteimizde ilk defa kurul - i leketin | makdadır.. Şergiye. — ee CĞ ın' Yalovadan ucuz ve kolay bir şe - her tarafından unınmıç * n Iç | kilde istifadesini temin için mu - fen adamları ve şehrimizin tanın - — | Ç LA D A 40 tonzilâl mış zevatı davet göralleri | yapmıştır. Bu — tenzilâtlı tarife Bugünlerde serginin hazırlık - | Mayıs sonuna kadar devam ae larma büyük bir faaliyetle devam | Cöktir, Esasen bu sene Yalovada edilmektedir. Sergiye Tıp Y'"d'_"( otel ve gazino ücretlari gçen - se - nun bütün üst kat salonları tahsis | neye nazaran daha ucüz - olacak - ilmiştir. | tır. 'dg::yırm saat 15 de merasim- |— Yalovada 300 H_n Iirı'yı_ çıka - le açılacaktır. 1 cak olan büyük asri otelin inşası - Bu münasebetle nutuklar söyle- 'na da Mayısta başlanacak ve necek ve bir çay ziyafeti verile - | mevsim sonunda ikmal edilecek « cektir. wbi:h—hııçlıhhuüh ö . b'ıı'h“ tarafından da gezile -| — Akay idaresi 1 Mayıstan iliba - cektir ren Yalovaya vapur — seferlerini n —— | sıklaştıracaktır. Yalnız vapur üc - işlerini birakacak | retlerinde daha fazla tenzilât ya - ecnebller | pılmasma imkân görülememiştir. | dDi BĞi Küçük san'atlerin Tück tebaası (p ( Ca Lıctanla ticaret na hasrı hakkındaki 2007 numa - ralı kanuna göre, vilâyetlere bağ - l1 müesseselerle Belediyelere bağ - muahedesi İki ay uzatılan — Türk - Bulgar hizmetlerinde çalışan | Ticaret desinin yerine yeni itibaren işlerini bırakmaya mec - nümüzdeki hafta içinde ve Anka - burdurlar. Bu gibi yerlerdeki ec - | rada müzakerelere başlanacağı nebiler tesbit edilmektedir. | haber alınmıştır. ehrimizdeki Bulgar mahafilin- gaA yayilaşgag AAT ga | | Şehrimizdeki B mediği şefkati, onlar, köpeklerine | de temin edildiğine göre, ıı!ııhe « karşı gösteriyorlar! .. de Mayısın 12 sinden evvel imza - İx tegismt Devlet, belediye, bu gibi insan - lanmış olacaktır . AA Fo mî “Lıî::ıd:kîliı .ım.ı: Belediye Surpagop mezarlığını aldı Bir müddettenberi devam eden rlan, ne dev - / Sörp Agop mezarlığı davası be- lıt:: l::.:l:d'ı;:un malümatı | lediye lehine neticelenmiş ve me - dahilindedir, bir iki küçük memu- zarlığın llpllll t.:lkırılıı-ık bele - run hareketidir;diye telâkkietmek diyeye vınlııı.çıı. zaruretindeyiz. Çünkü, biliyoruz |* Bunun üzerine memurlar gele - ki, devlet, memleket dışından bile, rek, dün mezarlığın belediyeye H;ı propağanda ile ırktaşları Tür- | ait kııım! ıwh, hudutlarını ki, getirerek onlara yer, yurd | tesbit etmişlerdri. beteri Buna göre mezarlığın caddeye SA iaile, bu devlete on H'“_ kapısı kapalı 'İıılıcık ve a he yirml alb kilisede yan sokaktaki — kapıdan BAA Jenecektir. eh ilen Sokak kapısı dün mühürlenmiş- için değil, daha insani - birer ika - metgâha götürmek için.. dükkândan daha lâzım- | * de ne dükkân!.. (va-na) 1ş Yollarımız niçin bozulur? yirmi kilo sikletinde bir tokmakla taşlara şöyle bir Dün bu sütunlarda İstanbul yollarının baştan — aşağı da yol yapmasını bllmtdlği-ı ' berbat olduğunu, b':ı.;ıııış. ve haşka — memleketlerde | | dacağını bugün anlatacağımı — köy- kundu mu yol yaj yolların masıl — yapı | bilmememizden d lemiştim. herhangi bir yola kaldırım düşenme- evvel îııı::ı':ew ıııı:ı.:ııııel sürette — düzeltilir. C- | den çakıl — taşı döktükten | k et İnce BĞ =|-h r::'sıtl:ıyıl Üzerinden bir iki glün müte sonra Süy yilir. "":,':':.S:'.".“:.ı'îm gibi sertleştikten sonra Üzerine | tekrar pek hafif bir kum tahakası serpilir. Ve parke | taşları da muntazaman ve aralık bırakmadan - dizilir. | onların parke taşları bizimkilerin takriben dört ı nermalıyır, Elbette bu kadar iptidal | hafta içinde tekrar eski halini alır. Kaldırım yapmasını | ç — P Z #a “Bir kadından daha sadık!,, Feminizm aleyhtarı bir gazeteci otomobili için böyle diyor! Tanınmış Alman gazetecilerinden Max Everwien dün kendi otomobiliy- le Berlinden şehrimize gelmiştir. An- karayı ve Anadolunun bazı şehirleri- ni dolaştıktan sonra Tahran ve Ti- bet'e gidecek olan Alman gazetecisi Trakyadan geçerken otomobili - Lüle- burgazda çamura saplanmış bunun üzerine o civarda “Büyük karıstıran,, küyünde geceyi geçirmiştir. Ertesi gün Alman gazetecisinin ©- tomobili öküzlerle cekilerek yerinden oyuatılmış ve rençber Mustafanın ta- biriyle “nteşlendikten sonra., İslanbıu- Tn yöol almıştır. Alman gazetecisi yanımna arkadaş olarak buradan rençber Mustafayı da almış bulunuyordu. Silivriye geldikleri zaman - otomo- bil bir daha saplanmışstır. Bu defa bir tavukçunun araba - beygirlerini, oto- mobili çıkarmak üzere istemeğe kalk- mışlarsa da, otomobil kendiliğinden kurtulmuş ve Alman gazetecisi, ken- dilerine refakat etmek üzere verilen İ bir jandarma ile de birlikte Istanbu- | In kadar gelmiştir. Dün Tepebaşında, Bristol Oteline vardıkları zaman akşam saat 10 bu- çük vardı.. Gazeteci otele gelir gelmez, hemen karşısında Türk gazetecileri ve gaze- te fotoğrafcılarını görmekten hayrete düşmüştür. Alman meslekdaş demiştir ki: “— Bu benim için çok iyi ve yaze- tecilik bBakımından entresan bir yol- çok asri buluyorum, Gelir gelmez fo- | toğraf makineleriniz ve bütün alâka- nızla karşıma çıkışınız, dünyanın her hangi yerindeki ustalık, zekâ ve çe vikliğin aynidir.,, Alman gazetecisi ayni zamanda nükteci bir adamdır da., Burada bu- Tunduğu müdddetce “Femnizm kongre- si,, ne de gitmek isteyip istemediğini soran muharririmize gülerek şaka nevinden: “— Ben güçlü kuvvetli bir adamım.. Neye Feminist olayım? Kongreye git- mek gibi Bir niyetim yoktur.., Cevabı- mı vermiştir.. Şehrimizde on günden fazla kala- cak olan Bay Max Everwlen ayni şa- kact tavriyle, otomobilini bir*kadın: dan daha sadık,, bulduğunu söylemiş ve “bir kadın olsaydı beni ihtimar bu vaziyetlerde yollarda bırakırdı!...,, demiştir. Şehrimizde Feminizm kongresi ya- pıldığı sırada gelmiş olan “Anti —Fe- minist,, Alman gafetecisine refakat edenler dün akşam tekrar Silivri ve| Liüleburgara dönmüşlerdir. | l tir. Sürp Agop mezarlığının met- rük olan kısmı 51900 metre mü - l rabbaındadır. do | pılmış sayılıyor. bir şekilde yapılan yol bir | olayı gördüğümüz zararlar hesapsızdır. Bu berdat yollarda on misli daha çabuk aşınan ve ıl)uıı olan otomobil lâstiği, ve benzin paralarından dolayı ha: rice giden milyonları saymasak hile Fakir bütçemizden ayrılan, ve bir ise yaramadan ziyan olun puralarımıza Yalnız misli büyüklüğündedir. Bile çökmemiştir. Bu yol, bizde de pek âlâ yol yapması Dıh:ıkilı'h yapılan yol da en arz yirmi sene mükem- bilen kimselerin mevcut olduğuna delildir. e geti Arkar haklı.. -Çünkü o yolun sağlam olduğunu Halbuki uzd?yol tamamiyle aksi şekilde yapılıyor. ve seneleri Beş on işçi evvelâ kazmalarla toprafı kapartıyorlar, bunun Üzerine de nadjren kum serptikten sonra parke | taşları yanyana diziyorlar. En sonra da başka bir - işçi de var, Bunn vağmen | ena oluyor? , ” 1Malarya için yeni bir ilâç Malarya hastalığını tedavi için şimdi en iyi ilâç kinin sayılır. Ancak kininin tesirleri henüz doktorları memnun etmekten çok uzaktır. — Bu ilâç sıtmanın bütün cins ve şekillerini şifalandırama - maktadır. Sonrada sinirler üzerinde fena tesirler yapmaktadır. İşte bütün bunları göz önünde tutan âlimler son yıllarda malarya tedavisi için daha müessir ve daha çabuk neti - celer veren ilâçlar aramağa koyul- muşlardır. Komşumuz — Sövyet Rusyada da bir çok kimyagerler bu işe sarılmışlardır. Sovyet fen akademisi tetkikat — lâboratuvarı kimyagerlerinden Çelitzev ile Ma- gison son günlerde Akrikin adlı yeni bir kimyevi terkib bulmuş - lardır. Yapılan tecrübeler — bu ilâçta fevkalâde vasıflar göstermiştir .. Bir hasta bu ilâcı kininden — sekiz gdefa daha az almakla — beraber malaryadan büsbütün kurtulmak. tadır. Hem şifa müddeti daha kısadır. Akrikinnin vücude fena tesirleri de görülmemiştir. Arikin çok karışık bir kimyevi terkiptir. Ancak 35 günde yapıla- bilmektedir. İstihsali için tam 40 muhtelif ve karışık kimyevt ter - kipler kullanılmaktadır. Bir kilo akrikin yapabilmek için 200 kilo ham madde lâzımdır. Simdi Moskova civarında Ne- ginsk mıntakasında bir Akrikin culuk oldu. Fakat sizde gazeteciliği| febrikası yapılmaktadır Bu fabri - ka sene de 45 ton akrikin istihsal edecektir. - Fabrikanın kurulmaşı için Soy- yet Rusya 100 milyon — rublelik tahsisat kabul etmiştir. <- En saşılacak âbide Okuyucularımızdan Ahmed ya- Zzayor; “1/4/934 tarihli — gazetenizde dünyanın en şaşılacak ve roman - tik âbidesi olarak “GÖZ YAŞI ÇEŞMESİ,, gösteriliyor. Hayır, bu doğru değlidir. Dün- yanın en şaşılacak âbidesini size ben haber vereyim: Bu âbide Yugoslavyada Bosna taraflarında Gradavoç şehrinde - dir. Bu şehrin saat kulesi ve hü- kümet binasiyle eski şehir kalesi - nin üst taraflarında bir mağara var. Her ne kadar Türkler tara - rafından istilâcılara karşı bir ta - | hassun yeri olarak yapıldığı riva. yet ediliyorsa da, — hakikatte üç kardeş Macar prenses tarafımdan yapılmış, ve bazı tehlikeli zaman- larda gizlenmek için kullanılmış- tır, İşte bahsettiğim âbide bu ma - ğaranın on beş, yirmi metre için- de bulunmaktadır. Ve — âbide, memelerinin ucundan su damla - yan üç çıplak- kadın heykelinden ibarettir. — Bu heykeller kayanın taşları oyulmak — süretiyle yapıl- mıştır. Sızan su, killi, ve bembeyaz ol - duğundan kadınların memelerin- den hakiki süt damlıyor — hissini vermektedir.,, Rir arkadaşım dedi ki; krin daaa | — İstanbulda iyi ve mükemmet olarak yapılmış sokak 'NNN gae AA gll var. O da Beyoğlunda Melek sinemasının önündeki as. falt yoldur. Sekiz sene evvel yapılan bu yol bir sanlim | 23 Nisan Çocuk Bayramı haftasının ilk günüdür. Yavrularınızın bayramı beri dayandığını ben de biliyorum. Şu hal-| için hazırlanınız. , de yol yapmasını bilenler bizde BaZ LAREL MA ( yapılan yollar acaba neden hep f HUaHY ü e MMManyazc AM aa A AÇT döE : dal

Bu sayıdan diğer sayfalar: