18 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

18 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Biraz gülelim : Aldatmış mı..? akin Mekteplerde: , Arkadaşlarla ERA GEZ v— “ilân Aldanmış mı..? Cevat, annesini ve kardeşlerini sinemaya gitmek için kandırmıştı. Babası o gün bir loca bileti getire. | ceğini vadetmişti. Cevadın babası öğle yemeğine eve geldi. --Haydi çocuklar, çabuk ye -! mek yiyelim. İki buçuk matinesi - | ne gideceğiz! Diyerek sofraya oturdu. O gün çok neşeli bir yemek ye- İ mişlerdi. | Cevat babasını aldatmak isti -| yordu. Bir Nisan olduğunu kimse | düşünmemişti. Cevat yavaşça, kimseye sezdir-! meden, babasının portmantoda a. sılı duran ceketinin cebini karış- tırdr.. Loca biletini buldu.. Ve te- lefon odasına geçerek arkadaşla” rını sinemaya davet etti.. Sonra babasına geldi: — Arkadaşlarım beni maça İ daki kontrol | Cevadın kulağına eğildi: davet ediyorlar. Sizinle barabür| sinemaya gidemiyeceğim. Diyerek evden sevinçle Akşama babası loca biletini rarsa: — Bir Nisan... Diyerek af diliyecekti çıktı s0 Cevat arkadaşlarını | Sinemaya götürdü. Fakat, kapı memüru — Küçük Bey! dedi -bu üç ay evvelki tarihe ait, hem de kulla nılmış bir bilettir! Cevat mahcup oldu.. larının yanından sıvıştı.. Eve dön-| düğü zaman babasi hakiki loca! biletile bir başka sinemaya git - l 2 mişti, | Cevat, asıl puvason davrili ba-| basmın kendisine yaptığını öğre ropladı.. | yavaşça Arkadaş | nince, o gün, bir daha kimseyi al- datmamağa yemin etti. Elişleri Küğit veya bez üstüne yapılır, Çiz- mesi gayet kolaydır. İlkönce A şek” linde çizilir, sonra biribirine eklene- rek uzun bir şerit haline getirilir ve | icap ederse boyanır. Meshur Musikişi verdi 1813 — 1901 Asrının en büyük zekâlarından biri olan bestekâr (Verdi Giuset-| ta) 1813 tarihinde Roncole kasa-| basımda doğmuş ve 1901 de İtalya | da ölmüştür. Verdi'nin bestelediği parçalar şunlardır: Ernani, Lombardi, Bonufaz, O- berto, İl Travator, Rigoletta, Fals- toff, Alda, Un Ballo | Aascara ve bunlardan başka ayrıca kiliseler - de okunan bir çok eserler bestele meşhur Açık konuşmalar: | j İzmirde Necdet | Güler — Her hafta © neşredilen bilmece: | lerin on beş gün | müddeti vardır. Bu) müddet bitince ka-| zananların eülâresi | ederiz. Bu müddet içinde hak lettiğiniz bilmeceyi göndermelisiniz: | ,tur. 1 — Mektep müdürü senin bu! İ yil sınıfta kalacağını yazıyor! Çizgi ile resim v Kolaylıkla çizilen bir tavuskuşu i naslar: miştir. İ Ver'dinin eserlerini Italyan! gençliği İtalyada en ufak köylere kadar tanıtmıştır. İtalyada (Ver - di) yi tanımıyan bir köylü yek - Verdi'nin (Rigoletto) sundan bir çok parçalar Garp ope:etlerine alınmıştır. Büyük san'atkâr son yaşına kadar san'at aşkıyle çalışmış ve| dini bir parçayı bestelerken (bir. i hiline vapurlar yanaşır. 7,8, 9, denbire hastalanıp ölmüştür. sında idim... 2 — Sahi mi? Fakat, ben mek- tebin en iyi çalışan talebeleri ara- İ mızda az arkadaş mı Çocukların patenlerle düz yollar da yürümek merakı İsviçrede ve İs- veçte pek taammüm etmiştir. Resim de İsviçrede bir çocuk evinin bahçe sinde patenlerle yürürken görülüyor. iğ Bugünkü bilmece İ İstanbulda 11 harfli bir | sem-| tim. 1,2,3, 4, 5, 6 harflerimin sa- 10, 11 harflerimi tersine okursa -| nız canımız acır, Spor sevenlerin bir kısmı on bir harfimin müdafi. idirler.. Bilmem ki siz de oralı mı smız? Doğru bulanlardan birinciye 5 lira 2 nciye iki buçuk lira ve ay- rıca 200 okuyucumuza da bire: değerli hediyeler verilecektir. Bilmece müddeti 15 gündür. HABER Gocuk sayfası Bilmece kuponu 184935 Dikkat Bilmece mektuplarını eskisi gibi | açık olarak ve zarfm üstüne bir ku- | ruşluk pul yapıştırarak gönderiniz. Posta İdaresi bütün postanelere ta- mim etmiştir. Bilmece mektuplarının içinde adreslerinizden başka bir şey yazmayınız... O zaman mektup ücreti | kilise Babâli caddesinde 50 kolacı Mustafa İ jad Türkoğlu, 6 — Eskişehir hükümet caddesinde $ M. Fahri. vermeğe mecbur olursunuz. — Zekâna çalışmıyorsun! — Vallahi çalışıyordum, abla: | cığım! | Gözleri miyopti.. ! hiddetle yere fırlattı... Geçen hafta Chaylzlek) Başler| ğı altında yazdığım bir fıkradan ötürü bazı arkadaşlardan ienkit| mektupları aldım. Sevgili arkadaşlar! Şimdi ara.| mızda yabancı kimse yok.. İşte sizinle başbaşayım! Şakayı bıra-| kalım.. Derslerimizle oyunlarımız | kadar alâkadar olduğumuzu iddia| edebilir miyiz? Geçen yıl sınıfı! dönmedi? Muallimlerimiz bu yıl da derslere | iyi çalışmadığımızı aim yüzü. Başbaşa müze vurup durmuyor mu? Han - gimiz mektepten çıkar çıkmaz & « vimize gidip derslerimizle meşgul oluyoruz? Fakat, bu işte kaybeden, gene biz olacağız. Oyun karın doyur * mayor, arkadaşlar! Sınıfta kala - rak bu yıl da evlerimize kara yür- le dönmemek için, geceyi gündü: ze katıp çalışalım. Bu asırda, çalışmıyan ekmek yoktur! insana TOKMAK Miniminilerin' Köşesi: Cingözün bedâva elma yiyişi! 1 — Elmacı kadın elma yiyordu.| 2 — Kadın birden elindeki elmayı! | tür — Cingöz: Yediğin elma çürük» Diye sokuldu. 1 — Cingöz yerdeki elmayr aldıs : — Teşekkür ederim!.. Talili Okuyucularımız: Tenhari, 3 — Gazi Osman TF | — Resimli Hikâye: Cingöz ilkdefa aldanıyor! güvendiğin için! o(4— 2 — Topkapı Rum Aya Nikola mektebinden 475 Halid, 4 — Akif, 5 — Beşiktaş Sinanpaşa 18 Ne Açık konuşmalar * e, Ankarada Zeki İ Akgün — HikSYĞ niz çocuk sayıfa$ na giremez. Ç ed” cek fıkralar ya ları alâkadar | sanız, memnunii le dercederir- Aptal! O tezkerede müdür senin zekânı takdir defa gözden geçirsene!,, ediyor! Bir! | i i yek”

Bu sayıdan diğer sayfalar: