19 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

19 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Fener-Libertas maçına dair Yazımız 3üncü sayfamızdadır i FuhŞa İ ive ahlâksızlıga; ikarşı aIınacak_ | tedbirler | konuşuldu | sabah iki komis- toplandı, kongre* k kalabalıktı ; leden sonra; rk ve garbın ISİ »Dlrllğl mevzuunai !temas edilecek On Iklasi — Deynclınilel Y.Alııı köongresi bu sabah komisyon top - lantıları yapmıştır. Komisyon Yıldızda iki ayrı yer- Gde toplanmış, bunlardan biri Yıl - (Devamı 2 ncide) — Almanya, şiddetli bir mukabeleye hazırlanıyor! ilk iş olarak Ingiltere ile ltalyay& protesto , Berlin 18 (A.A.) — Röyter a- bildiriyor: ı.nA.imın hükümeti dün akşam İn giliz sefirine Büyük Britanyanın Stresa ve Cenevredeki hattı ha: | reketi hakkında şifahi bir pm!:;: to notası vermiştir. Alman hü : Mmeti İtalya sefirine de mümasi bir protestoda bulunmüştur. . . * Cenevredeki karar etrafında | Alman gazetelerinin şiddetli neş- | riyatı devam dir. Fransız | Havas ajansı Berlin ııııhıbır':nın bildirdiğine göre Berlinde “Ce- nevrenin meydan okuması,, diye tavsif edilen karara karşı, IM::." yanm ne suretle mukabe ._Bu ceği cayi sual gorulmıktedır 1 ! Alman - gazeteleri, Almm!ı:: nasıl beklenilmiyen .ıddı:ıl.ıı | hareketle bu tahkire muka! '.e & deceğini beklemkde olduk r:ı söylüyorlar. Diğer taraftan h man istihbarat bürosu da şu tebli ği neşretmiştir: ğ =mınn Cenevre hâdiseleri | karşısında, ancak mütemmim be- yanatta bulunup bulunmayaca&! (Devamı 2 incide) * Umumi - manzara, Vali, Reişenin mektubunu okuyan, Lâtife Bekir, Eşbi. 19 Nisan 1935 — CUMA —— 4 KURUŞ Sene: 4 - Sayı: 1176 Verdiğimiz haber teeyyüt ediyor: Bulgaristanda dahili karışıklıklar baş gösterdi Eski Başvekiller sürgüne gönderildi. Zabitler, gizli teşkilâtlarda çalışıyor Dün istifa eden kabinenin yerine bugün hâlâ yeni kabine teessus edemiyor Bundan bir hafta kadar evvel Bulgaristanda bir dahili karışık- hk olacağı haberini, eski Başve kil Gorgiyefin, bugünkü hüküme ti çekemiyenlerle elele verdiği ni bütün tafsilâtile ilk önce ola rak yazmış, v pek yakın b'r istik balde Bulgar hükümetinin dev rileceğini bildirmiştik. Dün gelen telgraflar verdiği miz haberin doğru olduğunu is- | pat etmiştir. Hakikaten hem Bul gar kabinesi devrilmiş, hem de | Zlatef hükümetinin aleyhinde ça- | hıştığını bildirdiğimiz Gorgiyefle arkadaşları, Sofyadan, Burgaz şehri karşısındaki bir adaya nef- ’oddınııhrdır Vaziyeti iyice aydmlatmak i- çin bütün vakaları sıra ile yazı- ruz.: Dün sabah erkenden Sofya Po- | lis Müdürü, elinde Başvekil Zla- tefin imzasını ve kralın tasvibini | taşıyan bir kâğıtla eski başvekil. lerle bir çok tanınmış adamları tevkif etmiştir. (Devamı 2 incide) gendeeem ee seceeAESE TeT SEERAE LA SA LEAEERLEREKERDEN | BORJiİYA | romanımızı ç toplıyanlara' Formalarını ucuzca - ciltlet- mek isteyenler cumartesi gü- nünden itibaren renkli kapak- ; lariyle beraber Ankara cad- i desinde (VAKIT) kitapha - nesine bırakabilirler. Cilt parası olarak - yalnız (10) kuruş ödemeleri lâzım - dxr. Dün geceki cerh vak'aları Dün gece sarhoşluk yüzünden gene iki kişi ağır surette yaralan- mıştır: Fatihte Camiikebir mahallesin- de Mezarlık sokağında — oturan Mustafa dün gece Şükrü ve Pepe Mustafa isminde iki arkadaşını evine içkiye davet etmiştir. Saat yedide içkiye — başlanılmış, sekiz buçukta da keyifleri — tamam ol - muştur. — Artık dağılmak - icab e- derken Pepe Mustafa — ev sahibi Mustafaya biraz daha rakı getir- mesini söylemiş, ev — sahibi buna (Devamı 2 ncide) İstifa eden Zlatef kabinesi YUNANİISTAN Garbi Trakyadaki Türkleri korumak için teşkilât kuruyor Atina, 19 — Lârisada da diva- nıharp başlamıştır. Atinala, fır- ka reislerinin divanı harbi ayın yirmi üçünde başlayacaktır. Ha. riciye nazır vekilinin, Trakya ve Selânik valilerinin iştirak ettik- leri bir toplantıda,hariciye nezare tine bağlı bir ekalliyetler müdüri yeti tesis edilmesine ve bu müdü- riyetin bilhassa Garbi Trakyada- ki Türk ekalliyeti hakkında mua- hedelerde >ikredilen maddelerin tatbik edilip edilmediğine neza: rest etmesine karar vermiştir. Çocuklarını açlıktan öldüren canavar anne! Kafası balta (Berlinden bildiriliyor) : Üç çocuğunu açlıktan öldürmek | — ” Pomçayla . mahkemeye - verilen 246 | yaşında bir anne hakkında Alman | mahkemesi kararını vermiştir, Berlin ağır ceza mahkemesi Şar. lot Julneman ! isminde olan bu kadın: kafası balta ile kesilmek | suretiyle idam edilecektir. Mahkeme kadının bilerek ve is- tiyerek çocuklarını açlıktan öldür- müş olduğu kanaatine varmıştır. Kocası bir timarhanede olan bu kadın, yardım cemiyetlerinin ken- disine verdiği paraları barlarda harcamış, çocukları için verilen süt vesikasımı reddetmiş ve yar- dım cemiyetlerinin gönderdiği ba- kıcıları evinden kovmuştur. Tam sekiz gün çocukları evin arka ta- rafındanki kiler odasma kilitliye- | ile kesilecek kapamış ve böylece açlıktan ölme- lerine sebep olmuştur. Mahkemede müddeiumumi aya- (Devamı 2 incide) Adamların diri diri gömülmesine sebeb olanlar tevkif edildi Uzunçarşı — başında İsmetiye caddesinde yapılacak olan apartı- manın temeli kazılırken vükua ge- len kaza tahkikatı ile müddeiy- mumi muavinlerinden Bay Şefik meşgul oluyordu. Tahkikat dün bitmiş, dört kişi birinci sulh ceza mahkemesine gönderilmiştir. Hâ- kim Reşid, sogu neticesinde apar- tımanm sahibi Fehmi — ile mimar Sergisi serbest bırakmış, Fehmi - nin damadı Salih ile — diplomasız mimar Muhiddini tevkif etmiştir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: