19 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6

19 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: Çocuk saati â — Mesut Cemil, 19,50; Haberler, 20: Ferdi Ştatzer ve Me - sut Cemil (piyano ve viyolonsel) 20, 30: Havayen kitar — Siret ve arka - dağları. 21: Bayan Babikyan — (şan) piyano refaletiyle, 21,20: Son huber « ler. 21,30: Radyo caz ve tango orkes - traları — Bayan Birsen şan Türkçe sözlü. 223 Khz. VARŞOVA, 1345 m. * Org. 18,40: Sözler, — Rek - : Bachın eserlerinden plâk- Kuartet konseri. 20,50: Ak- tüalite, 21: Ruhi musiki 22,30: Du - yumlar. 22,445: Şarkılı konser. 23,15: Şüiirler, 24,30: Koro konseri, 175 Khz. MOSKOVA, 1724 m. 17,30: Parti yayımı, 18,30; Kızılor- du yayımı, 19,30: Musiki bahisleri ve konser, 21: Mikrofonda tiyatro. 22: Çekçe yayım, 23,05: Tngilizce. 24,05: | Almanca, 832 Khz. Moskova, (Stalin) 361 m.| 18: Edebiyat. 18,30: Moskova ope- rasından nakil. 823 Khz. BÜKREŞ,:364 m, 18 — l1 gündüz. plâk yayımı, 18: Radyo orkestrası, — (karışık konser), — Duyumlar, 19,15: Konserin deva -| mı, 20; Konferans 20,20: Plük, 20,55: Senfonik konser. — Sözler. — 21,15: Konserin devamı. — Duyumlar, 22, 15: Plâk. Khz. LEİPZİG, 382 m. 20: Kilise musikisi (Org ile) 22,30 (Program bitimi), Beyoğlu sulh hukuk mahkeme- si Başyazganlığından: — 1— Fatma Münevver ile Lât. fiye, Şaban, Mustafa Demir Ali ve Şükriyenin hissedar oldukları 350 Hra muhammen kıymetli Beyoğ- lundan Tomtom mahallesinde Ye- miçarşıda 122.124 numaralı bir #Harap dü n tamamı şuyuu- nuni izalesi için açık artırma kon- duğundan 16/5/935 Perşembe gü nü saat 15 den 16 ya kadar Be.- yoğlu sulh mahkemesi Başyaz- ganlığınca müzayede ile satıla. caktır. Artırma bedeli uranlanan bedelin 92 75 ini bulursa o gün ihale edi'ecektir. Bulmadığı tak- dirde on beşinci güne — gelen 1/6/935 Cumartesi günü saat 15 den 16 ya kadar icra olunacak ve en çok artırana ihale edilecek. tir. — 2 — İhaleye kadar hirikmiş maliye, belediye vergileri vakıf icaresi tellâliye alıcıya aittir. — 3 — Artırmaya girmek is. tiyenler uranlarımış bedelin © 7,5 ğu nisbetinde teminat akçesi ve- ya ulusal bir bankanın ceminat mektubunü getirmeleri - şarttır. — 4 — Artırma bedeli ihale. den beş gün içinde mahkeme ka- sasıma yatırılacaktır. Aksi tak- | dirde iha'e bozularak farkı fiyat zarar ve ziyan faiz bilâhüküm kendisinden almnacaktır. — 5 — 2004 sayılı icra ve iflâs kanununun 126 ıncı maddesine tevfikan gayri menkul üzerinde- ki ipotek sahibi alacaklılar ile di- ğer alâkadarlar ise gayri menkul üzerindeki haklarını hususile fa: iz ve masrala dair olan iddiaları isbat için ilân gününden itibaren 20 gün içinde ispat belgeleri ile birlikte satış memuruna müraca- at etmelidir. Aksi takdirde hakla- rı Tapu kütüğü ile sabit olmıyan- lar satış parasmın paylaşmasın- dan hariç kalırlar. HABER — Akşam Postasr istanbul Belediyesi ilânları 150 Kg. Kırmızı boya teolin marka 100 Siyah 30 Beyaz 30 Kurşunt ,, ön 20 ,, —Aleminyom boya teolin marka. 20 — Kutu otomobil cilâsı Siyonis marka 5 Kg. Vernik Filatin 10 Şişe Şallak macunu » » ” ” ” » ” ” 2 adet Şafmil lâstiği muhtelif boyda Kıraisler Z0 adet Hidrolik firen piston muhafaza lâstiği 50 Kg. Kalay saf ve sikleti zafisi 7,29 20 Kg. Salmastıra 1/2 ve par. 3/8 yağlı pamuk olacak Anyat fitil 6 M. M. Bakır tel 0,9 M. M. Galvaniz tel, 1,50 M. M. kutrunda Nişadır kalıp kompirme Hortum ipi 6,50 ve 15 M.M kalınlığında 'Tel halat 9 M, M. kalınlığında 5 100 5U 10 300 100 » 100 adet Radyatör lâstiği için kolya muhtelif uzunlukta âlâ hortum lâstiği için kolya muh: telif uzunlukta metre Radyatör lâstiği içi bezli 20 $. M. boyunda muhtelif 50 ,, benz motopomp âlâ rakor lâstiği 100 tane âlâ sepeti bezle beraber 50 Hortum fırçası 100 metre vantilâtör kayışı 4 S. M. genişliğin - de düz vantilâtör kayışı baklalı baklaları 2,5 S. M. olaçak,. 50 kutu souk yama iyi cinsten 60 ,, sıcak yama iyi cinsten 10 tane kaynak makinesi pirinçten 40 kutu supap iğnesi muhtelif 20 » kapağı 30 Kayış raptiyesi domuz tırnağı olacak 4. S. M. boyunda 100 40 50 » » ” » 10 tane hava pompası d.K.G. hava basacak | kudrette 50 metre ceneratör lâstiği bezli 15 tane grasör Fiat için 2 tane kriko 3 tonluk 5 tane kriko 1,5 tonluk 25 tane Karbüratör meme anahtarı Fiat, Zenit için 50 tane Singer iyi cin: 100 tane sarı toz bezi iyi cins 10 metre benzin süzgeç teli 5 Kg.perçin çivisi 4Kg.3-4M. M.1Kg.5 M. M. olacak, 200 adet makkap ucu 3.12M.M. 10 tane makkap kolu 12 M.M. 25 tane tornavjda 24 -34 S.M. boyunda 15 tane çekiç bir libre'lik maa sap. 10 tane fırdöndü Fiat ve Mersedes için 15 tane yağdanlık kalın tenekeden 30 düzüne demir destere iki ağızlı 15 tane kurbacık 28 S. M. boyunda 10 seri anahtarı Amerikan ı;ır_cırh 30 ,, pense 21 S. M. boyunda yarısının Z sapları kavuçuklu 5 el gaz ocağı orta boyda benzinle yanar hakiki pirimüz Zımpara taşı (Komple) fazla devirli pafta takımı 4/1 lira 3/4 olacak İngiliz anahtarı yarısı 25 yarısı 35 S. M. olacak. yedilik çift ağızlı anahtar. çelik civata 1/4 ilâ 5/8 parmak tezgâh meagenesi 25 Kg. döme ” çelikten demir destere kolu çelikten büyük boy boya fırçası muhtelif boyda yassı. Kalbit fener beki 100 çift elli tek memeli 120 kutu zımpara macunu DEütsh Prant ince ve kalın 100 tane zımpara kâğıdı 0 dan 2 ye kadar 120 150 —£ — Şartname mahkeme di- vanhanesinde herkesin görebile- ceği yere astılmışdır. Fazla malü- mat almak istiyenlerin 935 8 sa- yısiyle başyazganlığa müracaat- Tarı ilân olunur. (89) 500 tane bezli kâğıdı 00 dan 1 ye kadar. 50 kilo çivi 3 - 12 S. M. boyunda 200 tane eye muhtelif cins ve boyda 75 metre lâstik hortum 1,5 parmak kalın - lığında içi bezli Teminatı 48 lira Tahmin — bedeli 638 lira, Teminat 41,5 lira Tahmin bedeli B47,25 lira Teminatı 76,0 lira 'Tahmin bedeli 1009 lira, 'Teminat 55,5 lira Tehmin bedeli 739 lira 90 kuruş ı' " | CAZIB DİIŞLER Kanzuk eczanesi müstahzarlarından DOKTOR DORIGNY Diş Pastası Diş Tozu Diş Eksiri Fennin en son terakkilerine uygun surette tertip edilmiş beynelmilel bir şöhreti haizdir. Dişleri ve diş etlerini hastalıklardan korur. Lezzeti lâtif ve | Kullanı- | şında katiyen bulantı vermez. Dişle- rin minelerini bozmadan beyazlatır. Doktor Dorigny diş müstahzarlarını bir defa kullanan başka marka kul- lanamaz, rayihasr ferahlık vericidir. 19 NİSAN — 1935 ViKiNG Marka'ı SÜT j MAKINASINI zeklâm etmet haki- kati göstermektedir GJürkPorupa vro. şar. 'SYANBUL. GALATA. PERSEMGE PAZARI Ö! İstanbul dördüncü icra me€ murluğundan: İstanbul Bahçekapı, Emlâk ve Eytam bankası - ittisalinde “Nailw Bey hanı zemin kat müsteciri J: Farkiye. Kiracı hulunduğunuz Nail bey hanındaki terzihanenin Mariy€ kira borcunuzdan dolayı eşyanız İ haps edilerek bilâhare haczi icrar iye inkılâp etmiştir. Mahbcuz ef yaya konulan kıymetlere karfi bir itirazınız varsa, 3 gün zarfın” da icra evrakı tetkik olunarak iti" razmızı dermeyan etmeniz hak" kındaki davetname ikametgâhi” nızın meçhüliyetine binaen ilâ- nen tebliğ olunur. (10655) İstanbul beşinci icra memurlu- ğgundan: Dairemizin 935 - 303 sayılı dot* yasiyle mahcuz ve paraya çevril: mesine karar verilmiş olan Mori$ markalı etomobil 21/4/935 pa” zar günü Kurtuluşta kurtuluş ge" rajında saat 13 den 14 kadar sa” tılacaktır. Taliplerin mahallinde memuruna müracaatları ilân olu” nur. (90) NAKiL Sis püskürme ve yan- Hızır gın söndürme makine- leri MEHMET HALİS MÜBS- SESESİ Yazıhanelerini Galatada, Rıhtım üzerinde, Marmara kahve &i fevkinde Mesruriye hamna tari şıdığını sayın alıcılarna bildirir. Telefon: 41447T 30 S. M. eb'adında sapları bükülmüş telden 250 adet otomobil ampulü (6:12 V) Osram, Filips marka muhtelif 5O kutu bant izole beheri 5 M. olacak. 300 adet Buji 250 adedi ince 50 adedi kalım dış boş veya şampiyon 100 metre kabo lâstiği 7,5 M. M. ğında 30 tane manyeto anahtarı Kalınlı - 25 çift manyeto pilâtini boş manyeto için 10 , ” » Mara manyeto için 10 tane manyeto kömürü maralli manyeto için 10 30 marka 25 100 marka 50 100 500 etomobil 150 on amper 200 tane kuru bir feneri iyi cinsten ( el feneri ampulu Osram, Filips manyeto kömürü boş manyeto için kuru pil bir buçuk volt tiger Teminatı 78,5 I- radır Tahmin be” deli 1093 İira el feneri pilipertriz marka sigortası muhtelif elektrik sigortası 150 aded altı amper 15 - 35 amper 275 tanesi 110, 225 tanesi 220 volt. 5 tane seyyar el lâmbası sapı izoleğ edil - miş 75 metre seyyar el lâmbası için kavuçuklu kablo üstü çelik tel sarılı. 8 tane volt ve ampermetre (12 V.) 10 için 6 ” manyeto kömürü Benz arazozları manyeto komple 3 tanesi 4 lü marelli 2 tanesi 4 lü boş 1 tanesi 6 l1 boş. İtfaiye için lüzumu olub cinsleri itibarile ayrı ayrı açık J’ meye konulan muhammen kıymetleriyle teminatları ynhnhj . li bulunan 93 kalem malzemenin ihale gününde teklif olunan haddi lâyıkmda görülmediğind-en eksiltme 21/4/935 zatılmıştır. İstekliler nümuneyi İtfaiye Müdürlüğünce de Levazım Müdürlüğünde görebilirler. yenler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizalarında teminatla 2)/4/935 Pazar günü saat 15 de Daimi Encümend* lunmalıdır. (1968) tarihin Üj Eksiltmeye girmek :f) e

Bu sayıdan diğer sayfalar: