20 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

“ Yunanıstanda “İntihabat ve Divanıharb faaliyetleri Selânik, 19 (Hususi) — Bir numaralı divanı harp isyana iştirak eden Demir hisardaki 21 inci alaya mensup zabitler hakkında kararını vermiştir. İki yüzbaşı mücbbed küreğe, binbaşı Farandon, on beş sete küreğe, binbaşr Kazancakis yirmi sene küreğe, yüzbaşı Luroyanni dokuz sene ağır hizmetlere, iki mülâzim yedişer sene ağır hapse — mahküm ol- muşlar, diğer suçlular da muhtelif ceza- lara çarptırılmışlardır. Elk iki maznun- dan 27 si beraet etmiştir. Diğer taraftan Yoenişehirdeki — drvanı harp isyana iştirakten suçlu - siyasilerin muhakemesine başlamıştır. Suçlular 66 kişidir, İçlerinde dört general beş mira- lay, üç gazeteci, iki nazır ve bir çok ta mob'us ve âyan vardır, Yunanistanın müdafaası plânı Atina, 20 (A.LA) — Harbiye Nazırı, hudutların — müdafansına — mütenllik plânları tetkâk etmektedir. Hükümetin, yeniden istihkâm inşasr için üç milyon sterlin lira tahsisine karar — verdiği hakkında yabancı — memleketlerde çı - kan şaylanın Atina Ajansı, aslı olma- dığını beyan ediyor. Ajansın tavzih et. tiğine nazaratı, müdafaa plânı, — henüz kat'iyyetle takarrür etmiş değildir. ÇaldarisleKondilis mebus namzetleri üzerinde konuştu Atina — Başvekil - Mösyö Çal- dariş ve Başvekâlet muavini har- biye nazırı General Kondilis dün uzün müddet müzakeratta bulun- muşlardır. Her iki fırka reisinin önümüzdeki intihabatta müşterek listelerde mebus namzedi göster- meleri hususunda evvelce anlaş- mışlardı. Fırka reisleri dün nam- zetler üzerinde görüşmüşlerdir. Gazeteler Başvekil ile harbiye nazırı ârasında — intihabatın bir müddet için tehiri hususunun da görüşüldüğünü — yazmaktadırlar. Dıvanı harpler henüz işlerini biti- rememişlerdir. İntihabattan otuz Bün evvel idarei örfiye kaldırıl- dığı takdirde âsilerin ceza mahke- melerine verilmeleri lâzımgelecek | ve bu davalar uzun müddet süre- rek bir türlü hallolunamıyacaktır. Muhalifler (Venizelistler) vazi- yeti-ileri sürerek şu veya bu nam altında intihabata iştirak etmeme- ği düşünmekte, — müfritler ise, in- tihabata iştirak için evvelâ, idarei örfiyenin kaldırılmasını ve vatan- daşların sryasal haklarını işgal e- decek surette vaziyetin tabii bir şe- kil alması lâzımgeldiğini — söyle- mektedir. General Kondilis, bu haberler üzerine gazete muharrirlerine, in- tihabatın serbestçe yapılması için idarej örfiyenin kaldırılması ga- yet tabif olduğunu ve mufritlerin — bu husustaki endişelerinin varit ol- — mıyacağını söylemiş ve sözlerine “intihabat gününün tehiri hakkın- da henüz bir şey düşünülmediğini ve dıvanı harplerin faaliyetlerini biran evevl bitirmeleri için gece gündüz çalışıldığını ilâve etmiştir. Anayasada değişiklikler Atina, 19 (A.A.) — Ana ya- sanın tadili, hükümetin salâhiyet- lerinin genis!letilmesi yolunda ola- caktır. Kabine, yeni ana yasaya esas olacak umumi prensipleri ana " | dığını, B. Lâvalin de sefirle mülâ- Fransız Sovyet andlaşması' vahim müşkilât geçiriyor Sovyetler, Fransızlara pek ağır bir şart teklif etti Maamafi, Lâvalin Moskova seyahati geri kalmadı Berlin. 20 (A.A.) — Alman is- tihbarat bürosuna Paris,ten bildi- riliyor: B. Litvinofun, Cenevreden doğ- ruca Moskovaya gidişi, siyasal ma hafilde, Fransız - Sovyet müzake- ratının son dakikada vahim güç- lüklerle karşılaştığına bir delil gi- bi sayılmaktadır. Resmi ve yârı resmi — mahafil, metnin tefsirlerinde, telâkki ihti- laflarından bahsediyorlar. Mukavelenin, yakında B. Lâval ile Sovyetlerin Paris elçisi B. Po- temkin tarafından parafe ve niha- yet Moskovada imza edileceği be- yan ediliyor. B. Lâvalin, Varşovaya ve Mos- kova seyahatine ancak 5 mayısta yapılacak belediye seçimini müte- akip çıkacağı söylenmektedir. Fransız - Sovyet müzakeratında çıkan müşkülât, Fransanın siyasa- sı için gayet ehemmiyetli mesaile taallük etmektedir. Sovyetler, Fransayı, zahir bir taarruz vukuunda, otomatik suret- te yani Cenevrenin kararını bekle- meksizin müdahaleye mecbur et- mek istiyorlar. |Gazeteler - - ne diyor? Oeuvr ile Echo de Paris, Fran- sanın Sovyetlerin arzularına muta vaat eylediğini ye lâkin birkaç de- fa sözünü geri aldığımı itiraf et- mektedirler. Kabinenin içtimamı müteakip, Fransanım otomatik — müzaheret prensibini kabul etmiyeceği, zira bu suretle Lokarno mukavelelerile tezat hasıl olmuş olacağı beyan e dilmekte idi. Petit Parisien, B. Herriotnun | cuma akşamı Sovyet elçisi B. Po- |temkin ile görüştüğünü ve lâkin kendisini iknaa muvaffak olma- katmın ayni surette neticesiz kal- dığını yazmaktadır. Ocuvr, gazetesi, B. Litvinofun, Parise uğramadan — Moskovaya yasa komisyonuna bildirmiştir. 1 — Teşrii salâhiyet münhası- ran saylavlar meclisine ait olacak- tır. 2 — Masrafları icap #sttirecek kanun tekliflerini ancak hükümet yapabilir. 3 — Reisicümhur hükümetinin teklifi üzerine — saylav meclisini feshedebilir 4 — Reisicümhur intihatı doğ - rudan doğruya ulus tarafıdan ya: 5 — Saylav meclisinin itimat reyleri hususundaki hakları tahdi! olunacaktır 6 — Cemiyetler hürriyeti tam o Jacaktır. Ancak saylav meclisi ica- bında bu hürriyetleri tahdit ede bilecektir. Matbuat hürriyeti de ayni hüküâmlere tabidir. 7 — Yunanlıların nışan taşıma sını yasak eden kanun kaldırıla: caktır. #UU CE NUŞ A dönmek için Stalinden emir aldı- ğını ve şimdi kendisiyle temas ede ceğini temin eylemektedir. Bu ga- zetenin diplomitik yazıcısı, Mos- kovanın iddialarından vazgeçmi- yeceğini ve bu takdirde Fransa- nın ya kabul etmeğe yahut yeni bir formül aramağa mecbur kala- cağını zannediyor. Çıkan müşkü- lât B. Lâvalin herhalde Cenevre konseyinin kararını beklemek lâ- zımgeleceği hususundaki israrım- dan ileri gelmiştir. Türkiyenin de İsmi karışıyor Echo de Paris, Fransanın kabul etmek mecburiyetinde kalacağmı, zira böyle olmadığı takdirde, Sov- yetlerin, Yugoslavyanın, Raoman- yanın, Türkiyenin ve Yunanista- nın kendisinden yüz çevirecekle- rini tahmin etmektedir. Böyle bir ihtimal karşısında Fransa - İtalya itilâfinmn tabi bulunduğu İtalya ve Tuna zümresiyle vaki uzlaşmanın akibeti neolacağı cayisual görün- mektedir. Petit Parisien, Lokarno muka- velelerini nazarı dikakte almağa mecbur olan Fransanın, Sovyetle- reancak Ren ahkâ- mı mücibince vaki olan taahhüda- tr dairesinde müzaheretini vade- debileceğini yazıyor, Ümid verici bir haber Paris. 20 (A.A y aa Havasın ——-————'———-—-—ş-———————o—vee" Cenevre muhabirinden: Doğruca Moskovaya gitmek za- ruretinde kalan B. Litvinof, Parise gelmiyecektir. Karşılıklı müzaheret andlaşma- sına dair olan müzakerelere de- vam olunmaktadır. Bunun netice- sinde karşılanacak olan metin, Pariste B. Lâval ile B. Potemkin a- rasında parafe ve B. Lâvalin ma- yıs iptidasımda mukarrer bulunan seyahati esnasında Moskovada im za edilecektir. Esas itibariyle bu hususta muta- bakat hasıl olmuştur. Şimdiki mü- zakeratm mevzuu, Fransa ile Sov- yetler tarafından kabul edilecek ve her türlü sui tefehhümden âza- de formüllerin araştırılmasında- dır. Litvinof nereye gitti? Cenevre. 20 (A.A.) — B, Litvi- nof, arkadaşlariyle birlikte, oto- mobille meçhül bir istikamete doğ- ru hareket etmiştir. italyadamı " Sovvetlerle anlaşıyor? Roma,20 (A.A.) — Soyyet maha fili, yakında B, Litvinof ile B. Mus solini arasında bir mülâkat vuku- bulacağını tekzip etmektedirler. Bulgar kabinesini eski Türkiye sefiri Toşef (Baştarafı 1 ncide) den, bu defaki hükümetin meşruti bir mahiyet arzetmekte — olduğu kaydedilmektedir. Bazılarına göre, yeni hüküme- tin bu suretle teşekkülü parlâmen- ter rejime doğru bir adımdır. ve bunu, askeri mahafil, müsaid bir tarzda karşılıyacaklardır. Sofya, 20 (A.A.) — B. Toc- hef'in müstakbel kabinesinin şu tarzda teşekkül etmesi muhtemel- dir: Hariciye Nezareti — B. Kusey- vanoff Maliye » B. Kanazirski Adliye » B.Dikoff | Harbiye — ,, General Zla- teff Muvakkat nazırlar listesinde, sâbık Başvekil General Zlateff ile beraber, üç yüksek rütbeli zabit dahil bulunmaktadırlar. Evvelki kabinede adliye nazırı olan B. Dikoff, Demokrat fırkası reisi Tzankoff'un tevkifi üzerine istifa etmişti. Huduttan top ve tüfek sesleri geliyor Atina, — Selânikten bura ga- kuruyor zetelerine bildirildiğine göre son günlerde Balgaristanda askerler- le siviller arasmda bazı hâdiseler cereyan ettiği bildirilmektedir. Dramadan gelen haberlerde Bul- gar hududunda dün bütün gün ge- ce yarısına kadar tüfek ve top ses- lerinin geldiği ve Bulgaristanda vaziyetin karışık olduğu haber ve- rilmektedir. Filistinde kadın kesatlığı (Baştarafı 1 ncide) - des,,de tehlikeye düğmüştür. Ev- lenebilecek birçok yahudi kadın- larının Filistine girmesine müsa- ade edilmediği takdirde bu âki- bet muhakkaktır. “Lehli hahamlar birliği hususi bir içtima yaparak bu meseleyi konuşmuşlardır. Filistin idaresi- nin ülkeye daha çok yahudi kadr ni bırakmasını temin yoluada te- şebbüslerde bulunacaklardır. SA 20 NİSAN — 1985 Atlı müsabaKalaf Mülazın Saim N beşinci oldu Nis, 19 (A.A.) — Arsrulusal manialı müsabakalar 17 Ni: başlamıştır. İlk müsabakayali kus 98 atla iştirak etmiştir. Bı' ıubıhyı iştirak eden bütün zabitleri parkuru muvıffıkly. bitirmişlerdir. Mülâzim Saim, ' racabey harasında yetişen KIİ. ismindeki atiyle beşinci olmutst! Türk zabitlerinin, bütün mi kalar neticesinde, çok iyi bir d& ce alacakları ümit ol Çalışam kadınla (Baştarafı 1 ncide)! gösterilen iltifattan dolayı çok meml 4 &1 kaydiniii ilâvesini betedi. Bu Ü ıqııııuı.rıhııamıı.—ıınl uıııııdınııkuııaliuhıdıı' ekseriyetle reddedildi. Budınmüımlcmd kürsüye geldi. Kadınlar birliğinin b Alman_ 4 ordusuna girmenin şartları — Berlin, 19 (A.A.) — Yeni keri kanuna göre, orduya bün sağlam, iyi yetişmiş ve sıhhati * olanlar alınacaktır. ZI Nisan hava kAhrlmllİJ' ron Von Richtofenin yıldönümüdür. - Bu sene 21 paskalya yortularma rastgeldi$ den bu merasim pek pariak caktır. ) Ingiltere şifah! notaya cevab. vVermiyecek Londra, 19 (A.A.) — | Ü nin Streza ve Cenevredeki $ tine kazşı Almanyanın yap fahi protestoya cevap verilm!” cektir. Esasen bu protestonuf ) pıldığı İngiliz sefiri Von PT mülâkatıma ancak hususi blf

Bu sayıdan diğer sayfalar: