21 Nisan 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

21 Nisan 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 Nisan 1985 — PAZAR Sene: 4.- Saytı 1178 Telefon: 23872 “Japon ADASI ALTÜST OLDU |— Formoz adasındaki zelzele pek tüyler ürperticidir Bulgar Gene Zlâtef tarafından kabinesi mı kurulacak ? Kabinenin askgrî__ 9Iması muhakkak görülüyor “Burası çöke ktir kalas koyun,, Facladan 3 gün evvel bunu ölen Rifat'ın eniştesi söylemiş.. Çarşamba günü İsmetiye cad - desinde vukua gel e bir gencin hayatına mal f'l"f faci- anın tüyler ürpertici 'E'*“"“' hâ- lâ hatırlardan silinemiyor. © raftan belediye mühı_m:lıılın bu len çökmenin ve idama mahküm etmiştir. Çankof taraftarları gizli beyanname | dağıttılar Dün, devam — etmekte olan | Bulgaristanda bir isyan çıktığma dair şehrimizde bir şayia çıkmış - t. Bu sabah bu şayia daha kuv- vetlenmiş, gazetemize telefon ede- | rek isyanın doğru olup olmadığı (Devamı 2 incide) Kavala divanıharbi | 8 kişiyi idama mahküm etti Atina divanı harbinde de »3 kişinin idamı istendi Atina, (Hususi saat 13,30) — Şimdi Kavaladan aldığım bir te lefon haberinden öğrendiğime na- zaran, Kavala divanı harbi, bu- günkü celsesinde, Bulgaristana il- tica etmiş olan asi General Kame- nos ile maiyetinden yedi kişiyi Atina, (Hususi saat 14,10) — Bir ta'| Bugün toplanan Atina divanı har- binde cümhuriyeti koruma teşki erini tetkik e -| lâtı elebaşılarınm — mahkemesine (Devamı 2 nelde) İSYAN On iki adada yeniden patlak verdi Kalimnos hapisanelerinde mevkuflara artık yer kalmamış! (Yazısı 2 nci sayfada) | [İran, İtalya ve Japonyadaki Almanya Litvanya hududuna asker yığıyormuş.. zelzeleler : 742 ölü, 2979 yaralı.. 2280 bina yıkıldı, 2348i oturulamıyacak hale geldi Litvanya Hariciye Nazırı “kendimizi müdafaa için hazırlıklarda bulunuyoruz ,, diyor İIngiliz gazetelerinin yazdığına göre Almanya Litvanya hududu - na asker yığmaktadır. Şimdi Pa- riste bulunan Litvanya Hariciye Nazırı bir beyanatında “tehlike o kadar büyüktür ki, kendimizi müdafaa yolunda bütün hazırlık- ları yapıyoruz,, demiştir. Diğer toraftan Alman, “ade- mi tecavüz,, misakı imzalamağa | hazır bulunduğu milletler arasın da Litvanyanm ismini zikretme - mektedir. KARA MASKE SARBi Zelzelenin harap ettiği anlaşı lan (üstte) Babul ve Pehlevi şehirleri Yarın başııyor ü (Yazısı 2 nci sayfada) Usküdarda kanlı bir cinayet Bir adam, Hâle sineması önünde karısını bıçakla öldürdü Karısının başkalariyle gezmesine dayanamamış Dün gece saat onda Üsküdarda bir cinayet işlenmiş, bir kadın es- ki kocası tarafından öldürülmüş - tür: Üsküdarda oturan İhsan, altı sene evvel evlendiği karısı Sadiye ile geçinemedikleri için geçen se- ne ayrilmıştır. Bu ayrılışı istiyen Sadiyedir. İhsan buna, istemiye, istemiye razı olmuş, bununla be - raber karısını daima göz altında bulundurmıya başlamıştır. Sadiye bir yandan da ayrılmak üzere mahkemeye müracaat — etmiştir. Karısını çok seven İhsan ayrıldık- larından hir kaç ay sonra — tekrar birleşmelerini teklif etmiş, Sadiye bu tekliflere gülmekle ve başka - Jariyle gezmekle mukabele etmiş- tir. Araya konan kimselerin sözle- İstanbul esnaf birliğinde yapı - ri de kâr etmeyince İhsan Sadiyeyi| lan yolsuzluk tafsilâtını uzun uza: bir kaç defa ölümle tehdit etmiş * dırya anlatmış ve esnaf kasasında- tir. Sadiye son aylarda bir çok er keklerle görülmüş, eski kocasının gözü önüne sinemalara gitmiştir.| Bundan dört gün evvel İhsan, Sa diyeye bir mektup yazarak, baş kalariyle gezmesinin izzeti nefsi ne dokunduğunu, bu halinden vaz (Devamı 2 incide) Amerikan murahhası söz söylerken ( Yazısı ? nci sayıfada) Esnaf cemiyetindeki yolsuzluk Manifaturacılar 4000 liraya karşı 10 lira yardım görmüş! ki paraların kanatlanarak Kuş gi- bi meçhul bir istikamete doğru u- (Devamı 2 incide)

Bu sayıdan diğer sayfalar: