May 21, 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 14

May 21, 1935 Tarihli Haber Dergisi Sayfa 14
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

21 MAYIS — azal 4 HABER — Akşam Postasi ŞiRKETİ HAYRIYE 1 Hazıran 1935 tarihinden muteber vapurların nakliye ücretine mahsus tarifedir Köprü ve iskeleler arasında Köprüden iskelelere Köprüden iskelelere (| İskelelerden Köprüye Güzelliği ve yakınlığı itibariyle şehrimizin yegâne bahçesi PANORAMA veni-Bahçe) 23 Mayıs Perşembe günü açılıyor. Kıymetli ; la diğ f Ban o HAMİYE Tile “ani ve san'atkârları dinliyeceksiniz Telefon: 41065 ve iskelelerden Köp- Azimet ve avdetli Azimet ve avdetli rüye tek bilet bilet bilet MINTAKALAR Sinci mevki 1 inci mevki Sinci mevki Linci mevki Sinci mevki finci mevki Man resum O Maa rusam (O Masa onsum O Man susum O Maa rasum Oo Masrusum bilet bedeli | biler bedeli (o bilet bedeli (o biler bedeli | bilet bedeli (o bilet bedeli kuruş kuruş kuruş kuâuş kuruş kuruş , irinci inci 17: 22 ai kısımla münasebeti olan yolculuklardan 25 Mayıs 1935 tarihinden | Birinci mınlakay 1 inci kısım 11 14 la > e 2 itibaren şu ücretler alınacaktır. “Kuruş, : " " 2 inci " 13 16 s0 50 1 Mevki © 1 Memki © Il Mevki i » 3üncü 13 16 20 25 1850 o 23 Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş Gidiş ikinci ye ie 15 18 2750 3250 25 30 ağ satim â Dönüş Dönüş Dönüs Bi 9 inci t 17 20 30 35 21s0 3250 ey aa li e ge a Sİ Öğ ar e 320 o 3750 (o 30 35 endi riç,, kısmile : N.V. 3 1 1 1 1 " ” Pendik - Tuzla kısmı — — — — — — » . İüncü , 20 23 3250 3759 30 35 ç — a — — arasında : Yekân 30 50 20 35 15 25 Sakeleler. aratır ii Kabataş, e el v : : i tli bilet | çeşme, Arnavu ve Bebek is- Haydarpaşa - Pendik O: Ücret 47 71 34 48 24 34 9 pie inci m İbaşiçe âi keleleri ile Köprü arasında müte- “Pendik hariç,, kısmile : NV. 3 4 ı 2 Ni MINTAKALKR Maa rusum Miz susum Maa vusum Man rusnm kabilen cari tarife Tuzla “Tuzla hariç,, ia Sem İİ bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli bilet bedeli Tek bilet (© Azimet ve avdetli bilet Gebze kısmı arasında : Yekân 50 75 35 S0 25 35 kuruş kuruş kuron kacuş 2 inci mevki Tirci mevki Yine mevki 1 inci mevki » A M M UY sl e 2028 mi Gebze - Pendik : Ücret 19 28 14 24 9 14 : 1 17 2 arasında Wi kO el Aya BeşiklapıUskildar 1 4 a li ee Pa Yedi iskele 13 16 1750 22 5 750 10 15 : Yekân 20 30 (oO15 25 Oo10 15 İİ Her iskele 17 20 2750 3250 Çocuklardan bu ücretlerin yarısı almır. Tatbik şartları D. D,/48 No. Ir banliyö tarifesindedir. Banliyö trenlerinde biletsiz olmak ve- ya mevki değiştirmek dolayısiyle katarlarda alınan biletlerin banliyö tarifesindeki ücretleri Haydarpaşa - Pendik ve Pendik - Gebze kısım. ları için ayrı ayrı alınır. (2778) AAA NE, A YENE) Kuşantı Bilmecesi | Beyoğlu'nda şık ve ucuz ipekli, yünlü, pamuklu satan kimdir ? ALE (A-S-B.-K) kimdir? Bilmeceyi buluyp ilk cevap veren beş Bayana “-B-krer Elbiselik STENEZSEN KUMBARA Birinci mıntakayı teşkil eden iskeleler | ikinci mıntakayı teşkil eden iskeleler: Birinci kısım : Sirkeci, Kabataş, Beşiktaş, Ha- | Birinci kısım: | Emirgân, Kandilli, A. Hisarı rem, Salacak, Üsküdar. ikinci kısım: Istinye, Kanlıca, Çubuklu. ikinci kısım : Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy | üçüncü kısım: (o Yeniköy, Paşabahçesi, Beykoz, Bebek, R. Hisarı, Kuzguncuk. Dördüncü kısım: Tarabya, Kireçburnu, Büyükdere,

üçüncü kısım: Beylerbeyi, Çengelköyü, Vaniköyü, Sarıyer, Yenimahalle, Rumelika- vağı, Altınkum, A.Kavağı, Sülüce. İstanbul Dördüncü İcra Memur- luğundan: Artık ihtiyarladım İm Yeminli ehli vukuf tarafından | | >> tamamına (6875) lira (al sekiz diya yese kapılmayınız... *ADAPAZARI TORK TICARET:BANKASI * ©. yüz yetmiş beş ) kıymet kesilen, Tİ Beşiktaşta Teşvikiye mahallesinin SEKSULİN 4 e e eski bayır ve karakol, yeni birinci ZİN İTTİ? al ir Tü rki C .. © karakol sokağında eski 75,88, Y. ya yp i 29 ii IY u m h u x 1 Yy € > KL e La KİL i SEKSÜLİN Bozulan sinirleri kuvetlen 112 numaralı, içinde terkos, elek- trik, havagazi tesisatını havi, kıs- men kâgir, kismen ahşap, bahçeli ev, dairemizde açık artırmaya çı- MERKEZ BANKASI 16/5; 1935 vaziyeti sitiğmi e / R AKTIF PASIF e olup ei 12/6/ | İ dirir, yorgun beyinlere “ii Lira Lira günlemecinden itibaren di i enleikiye srt 5 a ihtiyacı olan fosforu vererek | | diya: sai koysa | 15941 373 JL 22422864 97 | Sermaye ooo ay ini ini | | Banknot. —İ. 8894481 — Ihüvat akçesi 1 026.751 günlemecine rastlıyan pazartesi kana gençliğin hararetini Ufaklık - ii) 675.752. 18 31.004 097 45 | Nİ ilmi * —————— adav e anknı ar ri Verir oh üreye i Ol ver Dahildeki Muhabirler : | Deruhte edilen evraki tinktiye | 158748564 — kalmama sepya BEŞİR KEMAL - MAHMUT CEVAT | İTor. pi 1573479 19 | Kanunun 6 ve, 8 incmadder | tırmaya girmek için yüzde 7,5 te-| | eozanesi SİRKECİ nel ie ll iii ca lerine tevfican hazine tara! minat almır. Birikmiş vergi, bele- Hariçteki Muhabirler : fından vaki redira İL 10479400 - diye remsimleri ve vakif icaresi | Yi Altın: Safi kilogram 3.807. 030 -4 5.354902 26 Deruhte edilen evratı haktiye müşteriye sittir. > Artımında güyri ez yea Ke za Kere dövizle 413381459 46 1878636182 | Kite A 148.969 083 - z > ik azine Tahvilleri : yi 4 Karşılığı tamamen altun olarak menkule takdir edilen kıymetin | F E L Ss E F E deruhte edilen evrakı naköye | İ tedevüle ilâveten vazedifen © (1. 10000000. (1589600837 bulunması şart olup aksi halde i- sarşılığı (1.158748.563 — | Tele ikinci arirmiaya kalacaklır. Meşhur Didero'nun Kaza il ö inc mad. | 'Türk Lirası Mevduatı e sağ Lİ 8 HAYDAR RIFAT gerdşi Beki ikan azine tra . 10479480 — 148 969 083 — l Vadesiz sin va 929 tarihil icra ve iflâs kanunu. | <©"ir<» tıodan , vaki. tediya mm Vadeli —— ie Senedat Cü : İ Kİ leri lee, ere lâzine st se İL. s000c00 j9öviz Mevdua ipotek sahibi alacaklılarla diğer J iar senetler | “ aanrga?ak 607002 gs | Vadesi? alâkadarların ve irtifak hakkı sa» | nrmemmmmmmmmammmanzz| Esham ve Tahvilât Cüzdanı li hiplerinin gayri menkul üzerinde- # Doktor il Derohte edilen dyraki' neki | Wuhtelit ki haklarını, hususile, faiz ve mas- |& did v ğ Af üyenin karşılığı esham ve | , 9044025250 İ rafa dair olan iddiaların: müsbit E Ali ismail dg) Kotelevike Lideri kıyaberle) | evraklarile birlikte ve yirmi gün- : | 9 Şerbet Behâm o» Tahvil $29020000 | 15.1910210 de dairemize bildirmeleri lâzmm- Haydarpaşa hastanesi bevliye ü Alın ve döviz üzerine svans |. © 168975 dır. Aksi halde hakları tapu sicili ($ mütehassısı Tabvilâr üzerine avans LL. 201221407) 202873872 ile sabit olmadıkça satış bedeli- (5 Urologue — Operateur Hissedarlar ASA 4500000 — nin paylaşmasmdan hariç kalır. # O Babrâli caddesi Meserret ot rashtalik, ia Yekün 189188043 iar. Geniş bilgi edinmek istiyenle- ğ li 88 numarada her gün öğledeni| Tin 984/485 numara ile dairemi- £ sonra saat ikiden sekize kadar.i El ze müracaatları ilân olunur, mma ae saanen are tet İ 2 Mart 1933 tarihinden itibaren. 2 Iskönto haddi yüzde 5 1-2 — Altın üzerine avans yüzde 4 1

Aynı gün çıkan diğer gazeteler