2 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

 AT LA aRale ” ee T KİKT C A de 7 — ç D4 C MAD T LOR D CO MA AA AA a F — Telefon: 23872 Z2 Maziran 1935 — PAZAR Senetd. Na) ı1220 Zelzeleden sonra kolera.. — Mezarlık haline gelen şehirden j ı 3000 cesed çıkarıldı Belucıstan mahcar vearina dönei;
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KURUN gazetesinde Gazetemiz ...................................... Üer ea a yan Tiğİi IKa'g:’kSXu'y 'un’ H A B E R balslar İ Başladı' Okuyunuz! 5 kuruştur Te : Teld'on 23872 z Jl.azır:m 1935 — PAZAR *—eııe 4. Na)ı 1220 Zelzeleden sonra kolera.. "Yukarda Türk, aşağıda Yunan * donanmasından birer - Türk-Yunan donanması iki yurdun kıyılarını elbirliğile koruyabilir Bu fikir, Yunanistanda k;ıı;v_'etlenlyor (Yazısı 4 üncü sayfamızda)w Habeşistan kısmi -seferberlik yaptı İtalyan gazeteleri diyor ki: SHabeş - Italyan anlaşamamazlığının akemle ve dostça halline imkân yok!,, İ ö ver lreİYE B geee uzaklıkta - Ba - koŞuyor! letiye ve şimal- ü de gene yedi Dün saat 17 . g ee de Cumhuriyet P gl | mııl ötede Sari- | Halk Partisi İs | ah'a kadar ge - | Mezarlık haline gelen şehirden 3000 cesed çıkarıldı |Ağlıyanlar ve çıldıranlarla dolan MUTL.AKA İ i 500 uçağımız ! 0 ı a c a k | Zelzeleden ha Kati rap olan Ketta Bütün ulus, bu ülküye doğru Karasi, 2 — şehri şimdi ce- İ j ; nupta yedi mil İ İ niş bir mezar - hk manzarası tanbul — vilâyet merkezinde ha - va tehlikesini bi D göstermekte - len üyelerin ço- dir, ğgaltılması — için Askerler, a - Hilminin — baş çıklarda kazan kanlığında bü kurmuşlar fe - | yük bir toçlan lâketzedelere t yapılmıştır. Vehbi Koç yemek dağıt - Toplantıda ti « mağa çalışmak- caret odası, borsa, esnaf kurum -| tadırlar. ları, Bankalar, Halkevleri, Etıb - Fakat halk Zelzelenin çıktığı saha ba odaları, baro, Halk — Partisi, tramvay, denizyolları, Akay ida (Devamı 2 ncide) © kadar telâş içindedir ki yemeğe bile alâka göstermemekte, sığına - cak yer aramaktadırlar. Zavallı - lar ağaçlar altına oturup akraba -

larınım, mallarınm — gömüldüğü (Devamı 2 ncide) Bır Rus profesörü ölüleri diriltiyor Olmüş bir köpeği muvakkat surette yaşatan Sovyet doktoru, bir kaç seneye kadar, ölmüş insanlara uzun zaman hayat verebileceğini söylüyor. - (Yazısı 2nci sayfamızda) Geciken göçler '|Belücistan mahşer yerine döndü l,*:'ı!ln ajanslarından gelen ha- a ”© göre Habeşistan kısmi se- ik ilân etmiştir. İtalya bumu ha Sürerek üç faşist fırkasını da - q"her etmeği ve diğer bir fır- kurulmasını kararlaştırmış- Doğu Afikasındaki müstem - '&rini her hangi bir saldırma - h'!x savgansak — (müdafaa) b“ tedbiri aldığını söylüyor. istanın — süel — (askeri) NI '&tlerinin aşağı yukarı bir mil- İ'.. dar olduğu kestirilmekte - X 3 aylık maaşlarııı liStesı (Yazısı 10 uncu sayfada) | *“Üç dört yüz bin kadarının he- men ortaya çıkabilmesi mümkün - dür,, deniyor. Diğer taraftan İtalyan gazete - leri Habeşistan işi üzerinde dur - maksızın — yazılar yazmakta ve Habeşistanın durumuna (vaziye - tine) mâna vermektedirler. “Giornale Ditalya,, diyor ki: “İmparator Haile Selasi kendi ailesinin imparatorluk hakkını he- nüz tanımamış olan şimal halkına bunu kabul ettirmek için süel (aş- (Devamı 2 ncide) Bu sene birdenbire basan sıcak - lar sayfiyeye gitmek için geçiken- $ | leri ve tereddüde düşürenleri bir - Z- den harekete getirdi. Her gün bir çok aileler Adalara, Erenköy, i | Suadiye taraflarıma, Boğaziçine göç etmetkedirler. Yalnız bu sene göç — mevsimi geçmek üzere sayılabileceği hal - Varan Bir talebe, kırık numara aldığı için tabanca çekti: “Ya canını, ya numarayı (Yazısı 4üncü sayfada) de bilhassa Adalarda kiralar çok yüksektir. 200 liradan aşağı mevsimlik ev yoktur denilebilir. Bunun netice - sinde her sene şimdiye kadar çok- tan dolmuş olan bir çok evler hâlâ boştur. Yukarıdaki resimde geç kalmış bir göçü görüyorsunuz. dört:

Aynı gün çıkan diğer gazeteler