16 Haziran 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13

16 Haziran 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

16 HAZİRAN — 1935 HABER — Akşam Postası 2 —— ———— — RR ny yy gg yag Deniz gezintimiz PROGRAM 8,10 Köprü, 8,35 Üsküdar, 8,55 Kadıköy, 9,50 Büyükada, 11,20 Yalova, 18 Yalovadan, 19,30 Büyükada, 20,20 Kadıköy, 20,40 köprü; 21,50 Büyükdere, 22,45 Büyükdere den, 23,00 Beykoz, 23,10 Yeniköy, 23,25 Kanlıca, 23,35 Anadoluhisar, 23,50 Arnavutköy, 24,00 Çen- gelköy, 24,20 Üsküdar, 24,35 Köprü, Iştirak şeralti Ellerinde iki senelik daimi okuyucu kartımız bulunanlar parasız İştirâk ederler. Ellerinde iki senelik okuyucu kartımız bulunan okuyucuları - mrz yanlarında en çok dört kişi (getirebilirler ve bunların o herbiri için seksener kuruş ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil), Ellerinde bir senelik daimi ok uyucu kartı bulunanlar parasız iş- tirak ederler. Yanlarında en çok iki kişi getirebilirler ve bunları her biri için 90 ar kuruş ücret verirler. (Pulu ve vergisi dahil) . Ellerinde bir aylık kupon bulunanlar (90) kuruş ücret öderler. (Pulu ve vergisi dahil). Bunlar yanlarında bir kişi de getirebilirler. .Buhun için ayrıca 100 kuruş öderler. Ellerinde ne davetiye ve ne de bir aylık kupon bulunmıyanlar 125 kuruş öderler. (Pulu ve vergisi dahil.) Gezintimize iştirâk için şimdiden hazırlanımız. Tam bir gün eğlenecek ve iyi bir tatil geçirmiş olacaksınız. buçuk X: 9 un tertip ettiği müsabakada kazanırsanız hem eğlenmiş, hem de para kazanmış olacaksınız. yy yy yy gg İstanbul yedinci icra memur -| Yeni Neşriyat ime pey Holivut 1387 lira mukabilinde birinci : z derecede ipotekli olup ( 600 lira | Holivudun 15 inci Haziran nüs- hası güzel resimler ve zengin ya « mukabilinde ikinci derecede ipo - 5 tek alacağından dolayı (o paraya zılar ile çıkmıştır. v Gayib cüzdan ve çevrilmesine karar verilen ve tamamma 4000 lira kıymet tak - dir edilen İstanbulda Şehzadeba ;| , , DÜfUS kâğıdı şında Balaban ağa mahallesinde Zevcim askeri hesab memuru rah- eski Zincirlikuyu yeni Kurultay metli Ömer Vehbi Ef, den bağlan- sokağında eski 32 yeni 33 numa-| 9 olan dul aylığıma aid maaş ralı bahçeli kârgir evin tamamı cüzdanımla beratımı ve nüfus kâ . açık ârttırmaya (o vazedilmiştir ğı dımı kaybettim. Bunların yenile- Arttırma peşindir. Iştirak edecek) "ipi sıkaracağımdan — eskilerinin müşterilerin kıymeti muhamme - bümü yoktur (113) : nenin yüzde yedi buçuk nisbetin- Eyüpte Davutağa mahallesin - een mili bik bei de.Çayır caddesinde: Fatma kanın teminat mektubunu hamil — BORSA — olmaları icap eder. o Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 1—7—935 tarihine müsadif pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik (edile cektir. Birinci (o arttırması 22— 7—935 tarihine müsadif pazar - tesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecektir. Bi- | rinci arttırma bedeli birinci dere cede ipotek alacaklısının matlu - batını temin etmek üzere kıyme- ti muhammenenin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde üstte bı- rakılır. Aksi takdirde son arttı - ranın taahhüdü baki kalmak ü- zere arttırma 15 gün daha tem -| dit edilerek 6—8—935 tarihine) müsadif Salı günü saat 14 ten 16! ya kadar dairede yapılacak ikin- ci arttırma neticesinde (birinci derecede ipotek alacaklısınm matlubunu temin etmek üzere a| çık arttıranın üstünde bırakıla - caktır. 2004 No. lu icra ve *flâs kanununun 126 cı maddesine tev- fikan hakları tapu sicilleri ile sa- bit olmıyan ipotekli alacaklılarla! diğer alâkadaranm ve irtifak hak km a ve mal dn o mm lan iddialarmın ilân tarihinden N LA Rahim itibaren 20 gün zarfında 'evrakı|jit sükrizi * Asadola müsbitelerile birlikte dairemize ni ani bildirmeleri lâzımdır. Aksi tak - | Svas'Erzurum 9 - İsMümessi! A. dirde hakları tapu sicillerile sa - bit olmıyanlar satış O bedelinin paylaşmasından hariç bırakılır - lar, Müterakim vergi, ( tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan bele - diye rusumu ve vakıf icaresi be deli müzayededen tenzil olunur Daha fazla malümat almak İsi Yenlerin 934 — 2570 (numaralı dosyada mevcut evrak ve mahal- .İen haciz ve takdiri kıymet ra-| Hıza'arında yıldız işaret olanlar üz | inde 15 6-935 de muamele görenler 021, —| * Viyana 126. —İ # Madri 168. #Oİ » Berlin *0W —İ| w Varşova Bi. | « Budapeşır 24, —İ| # Bükreş “16 --İ| * Belgra 14, | * Yokohama 38, — 84, —İ e Attın 044, — * Prag 99, —İ # Mecidiye $9 — » Stokho'm o 34. --| e Rankaor #0, — » Çekler (kap. sa. 16) | » Stokhler « Viyanı « Madrir » Berlin » Varşova » Budapeşte « Bükreş » Relgra 247084 # Yokohama o 2798X * Moskova (0910 s4 — vE *. “,— » Brükse 38, » Atina » Amsterda , 628.75 47005 00243 40873 48.*086, « Cenevre 2410 « Sofya BAŞIM » Amsterdam 1,1723 * Praç 18,99— » Londra « Nevyort * Pars » Milino » Erükse atıs 4090 14070 ..— 4,2043 4,4554 78,am0ğ Tramvay « Çimento as Ünyon Det Şark Dek Balya Şark m. ecza Telefon İş Bankas Anadolu * Reji Şir. Hayriye Merkez Bankası 88 — U. Sigorta —w Bomonti istikrazlar o tahviller ag a Şişli Etfal hastanesinde Göz mütahassısı doktor Rıfat Ahmed Gözberk C. Halk Fırkası sırasında kız li- sesi karşısında 32 numarada. Mun. yene saatleri saat 15 ten 18e | m porunu görüp anlıyacakları ilân olunur, (12434) Bike 25 allen dee nk m akla iymeez, İstanbul ikinci icra memurlu - ğundan: İpotek cihetinden paraya çev - rilmesine karar (o verilen ve ye- minli ehli vukuf tarafından ta- mamınâ üç yüz seksen beş (385) lira kıymet takdir olunan Hor - horda eski Sofular yeni İskender paşa mahallesinde (Ahmediye caddesinde eski 47, 47 mükerrer yeni 69, 7i No. larla murakkam birtevin tamamı açık arttırmaya konmüş olup 18—7-—935 perşem- be günü saat 10 dan 12 ye kadar dairemizde açık arttırma ile sa- tılacaktır. Arttırma (o bedeli kıy- meti muhammenenin yüzde yet - miş beşini bulduğu takdirde mez kür gayri menkul alıcısı üstünde bırakılacaktır. Aksi halde son art tıranın antı yerinde kalmak üze- re arttırma on beş gün müddetle uzatılarak 2—8.—935 cuma günü saat 10 dan 12 ye kadar yine dairemizde yapılacak olan açık arttırmasında dahi arttırma be - deli takdir olunan kıymetin yüz- de yetmiş beşini bulmadığı suret| te satış 2280 No. lu kanun ahkâ- mına tevfikan geri bırakılacak - tır. Arttırmaya girmek istiyenle -! rin mezkür gayri menkule takdir edilen kıymetin yüzde yedi bu- çuğu nisbetinde pey akçesi veya| ulusal bir bankanın teminat mek- tubunu hamil bulunmaları lâzım- dır. Hakları tapuya kayıtlı olm yan ipotekli (o alacaklılarla diğer alâkadarların, irtifak hakkı sa - hiplerinin bu haklarını ve husu . sile faiz ve masarife dair (olan iddialarını ilân tarihinden itiba - ren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte ( dairemize bildirmelidirler. Aksi halde hak - ları tapuya kayıtlı olmıyanlar sa tış bedelinin paylaşmasına gire- mezler. Mezkür gayri menkulün nefsinden doğan bilcümle vergi mükellefiyetleri borçluya aittir. Daha çok malümat Oalmak isti - yenler 21 —6—935 cuma günün - den itibaren dairemizde açık ve asılı bulundurulacak olan arttır - ma şartnamesile 934 — 865 No. lu dosyasında mevcut ve mezkür gayri menkulün evsaf, mesaha ve sairesini gösterir vaziyet ve tak - diri kıymet raporunu okuyup an- lıyabilecekleri ilân olunur. Beyoğlu dördüncü sulh hukuk mahkemesinden: Beyoğlunda Taksimde Cümhu- riyet caddesinde Taksim bahçesi karşısında (37) No. lu Cümhuri- yet apartımanının (1) No. lu da: iresinde oturmakta ve Galatada merkez rıhtım hanında (3) üncü katta (14) No. lu yazıhanede ic iken 19— 2—935 te ölen madenci namı ile anılan Mehmet Arifin terekesine mirasçılarından Havva Aliye.in müddeti içinde vaki (| talebi ile mahkemece el konularak defteri- nin yapılmasına başlanmıştır. | - lân gününden başlamak üzere a lacaklılarn vereceklerin rayı ticaret etmekte ve ve sair alâkası oolanlarm bir ay ve mirasçıların üç ay içinde Beyoğlu dördüncü sulh (o hukuk mahkemesine baş vurmaları ve vaktinde alacaklarını kaydettir - İ miyenler hakkında medeni kanı- nun 561 ve 569 uncu maddeleri hükmü tatbik edileceği ehemm* - yetle ilân olunur. (12431) Istanbul Belediyesi ilânları Kapalı zarfla eksiltme 275-935 tarihinde ihalesi yapılmak üzere kapalı zarfla eki, siltmeye komulan Haseki hastahan esinin mutbak ve çamaşırlık bina sının inşasına ait keşif evrakı ve şartnamesinde görülen lüzum üzerine bağı değişiklik yapılarak bu kere yeniden eksiltmeye ko « nulmuştur. Bu iş için evvelce müracaat edip te keşif ve şartname &- lanlara bu işe talip olanlar Belediye levazım müdürlüğüne müraca at etmelidir. Keşif bedeli 26718 liradır. İstekliler proje ve şartna meyi 134 kuruş mukabilinde levazım müdürlüğündn alabilirler. Eks siltmeye girmek için 2490 numaralı ve eksiltme kanununda da ya- zılı vesika ve belediye Fen işleri ehliyet vesikasile beraber 2004 lira lık muvakkat teminat makbuz ves ya mektubu ile teklif mektuplarını 17—6—935 pazartesi günü saati (8) (04) müdürlüğünden alacakları (fenni 15 e kadar daimi encümene vermelidir. Harici hastalıkiar Kadın, erkek, çocuk Operatör Dr. Fikret ve Operatör Dr. Sadrettin Dahili hastalıkları Kadın, erkek i Dr. Necmeddin Hakkı'ği İdrar yolları hastalık - ları. Kadın, erkek Dr. Hakkı Rüştü. Çocuk hastalıkları Prof. Dr. Kadri Raşit Dahili hastalıkları Kadın, erkek Dr. Necmeddin Hakkı Harici hastalıkları Kadın, erkek, çocuk Operatör Dr. Fikret ve Operatör Dr. Sadrettin Sinir hastalıkları Kadın, erkek Dr. Ahmed Şükrü Idrar yolları hastalık - ları, Kadın, erkek Dr. Hakkı Rüştü, PERŞEMBE Dahili hastalıkları Kadın, erkek Dr. Necmeddin Hakkı Harici hastalıkları Kadın, erkek, çocuk Operatör Dr. Fikret ve Operatör Dr. Sadrettin Prof. Dr. Kadri Raşit. CUMARTESİ İdrar yolları hastalık - ları, Kadın, erkek Dr. Hakkı Rüştü . “B.,, “3185, TYRAKİYE ZIRAAT BANKAĞI BiRİiKTiİREN RAHAT-EDER

Bu sayıdan diğer sayfalar: