1 Temmuz 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12

1 Temmuz 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

SO a— 8 12 y HABER — Akşam Pmtuıı 1 TFNUH Z — 1935 Kullanınız. Mdııç ıııırııhınıu munhakt)ıuı - Umum yaralarda,yanıklarda baş ve vucut çıbanlanna karşı SıKATRıN [[ bir tedavi tatbik etmiş olureumuz. Deposu Iş. Bankam asında IZNo:lu MANZONve BOTTOÖN ecza deposu. KiNiN KOMPRiMELERi SITMA, GRiP, NEZLE Bir tek Kinin Komprimesi sizi bü- tün bu hastalıklardan — ku: arır Eczanelerden Kinin alırken Caima 2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik tüpler içerisinde E. NEŞ'ET kinini israrla isteyiniz Deposu: Ankara Cad. N 88 Istanbul. lvlet Deniryaları ve lmanlar işblme Umun Wrosi lantn | Muhammen bedeli 35282 lira cinu muhtelif eb'atta meşe kereste 12 Temmuz 1935 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usuliyle An karada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 2646,15 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni manileri bu Tunmadığına dair beyanname ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a ka | dar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler 175 kuruş mukabilinde Ankara, Eskişehir | Yi İN yayy3 FÜ aa Kİ aç vygygat KD erpyeiĞ İ açt yyygyoi YN geagelNyyyaygoad! T Vrarnes KON lgoyayygH PN y0 g001 DeyyeayaaıiKÜM MN ggpyg3UAN Kara Kartal! Yılın en kuvvetli, en heyecanlı deniz romanıdır ... Türk denizcilerinin akıllara durgunluk veren yiğitliklerini bu güzel eserde okurken, heyecandan heyecana düşeceksıniz göğsünüz kabaracak Kadircan Kaflının bu eserini KURUN arkaâadaşımız yarın sabahtan okurlarına vermiye başliyor Mt ayyaı FND geg KUN a gHİ Mttiğangeri TÜ gyyyyat 6 DÜM g gygrtfR D y ga Cöğaygyget BUUTUN agaggal * ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. (3556) ö Sağlığın Temeli TEMİZLİKTİR Mikdar ve muhammen bedeli aşağıda yazılı telgraf makinesi ye- | dekleri 12 — 8— 1935 pazartesi günü saat 15 de kapalı zarf usuliy | le Ankarada idare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyen | lerin 532.50 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin et tiği vesikaları ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair be yanname ve tekliflerle ayni gün saat 14 e kadar komisyon reisliğine | vermeleri lâzımdır. Bu ışe ait şartnameler Haydarpaşada — tesellür we sevk müdürlüğünde, Ankarada malzeme dairesinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (3592) | “12 kalem telgraf makinesi yedeği Muhımmeıı bedeli : 7100 lira Türk Hava Kurumu * Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 19.cu tertip 3.cü keşide I1 Temmuzdadır Büyük Ikramiye : 50.000 Liradır Ayrıca: 20.000,12.000, 10.000 lira lıkikramiye- lerle ( 20.000 ) liralık mükâfat vardır...

Büyük bir apartıman dairesi | kiralıktır / Kabataşta Sed üstünde Çürüksulu Mahmud Paşa apartımanında | pd: büyük bir daire kiralıktır. Fiyat, ucuzdur. Manzara güzeldir' İ Tramvay istasyonuna, Beyoğluna, çarşıya yakınlık... Mükemmel bir | banyo dairesi... | Akay İşletmesi Mü- dürlüğünden : 1 — Temmuz — 935 Pazartesi günü akşamı yapılacak Deniz fe - neralayı için Köprüden Heybeli ve Göztepe vapurları sant 21.30 | 'da kaldırılacaktır. | Bu vapurlara binecek her ıoku İçin (30) kuruş ücret almacaktır. | sam e— saçları dökülenlere Komojen Kanzuk Hayatın neşesi dinç olmaktır. HORMOBiN Tabletleri Yorgun vücutları dinçleştirir iktidarsızlığı ve Saçların dökülmesine ve kepek .ve. . lenmesine mani olur. Komojen ııı.'lı Bel gevşeklıglnl rın köklerini kuvvetlendirir. ve bes-| giderir, —yaşamak — neşesin İğ !*7- Komojen saçların gıdasıdır, tabil | iade eder. Eczanelerde bu'u renklerini bozmaz, Jâtif bir rayihası mer. İstanbalda fiati 150 vardır. Komojen Kanzuk saç eksiri kutusu 1255 BU Kr. Tafsilât için Galata Posta gezanelerle ıtriyat mağazalarında bu- Bu sıcak günlerde insan © kadar fazla terliyor ki vücudü temiz tutmak için muttası| , yıkanmak icap ediyor. Kolonya ile friksiyon iyiise de güzel bir kolonyaya para dayandır - mak kolay değil... * Bunun ÇARESİ? Bunun mreqnı İnhisarlar İIdaresi şündü — ve halkın karşılamak piyasaya bergamot ko - kulu — güzel bir TUVALET ISPİRTOSU çıkardı. Busıcak günlerde vücudu - nüze nefes aldırmak, serinle- mek verahat etmek için bu TUVALET — İSPİRTOSU'ndan kullanabilirsiniz. Çünkü —yarım litresi ancak 70 kuruştur. Çocuk friksiyonu - için bir litre kaynamış suya bir çorba kaşığı konulur, Faydasını aile dokto « rundan sorunuz. inhisarlar mamulâtından TUVALET İSPİRTOSU

Aynı gün çıkan diğer gazeteler