7 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4

7 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

: am Kafa tasları üzerinde araştırma 100000 yıl önce yaşayan insan En eski atalarımız hakkında ileri sürülen düşünceler KURUN — Asım Us, İsemt İnönü - nünün inceleme gezgisi (tetkik seya- hati)nden bahsederek (o Başbakanın Kurunda çıkan sözlerini gerek do « ğudaki, gerek Karadeniz kıyılarında” ki illerimiz için yeni bir bayındırlık müjdesi gibi almaktadır. Bu sözlere göre bu bölgelerdeki demiryolları ve 7 AĞUSTOS — 1935 Amerika, karşı Japonyaya denizde tedbirler alıyor Vaşingtondan gelen haberlere göre, Amerika Birleşik Hüküme- ti, kendisine ait adaları tahkim Insan kemikleri üzerinde tet- kikat yapanlar arasında ço!. yeni bir çekişme (münakaşa) türedi. Bu, çok tanmmış bir İngiliz elek. trik mühendisi ile antropoloji bil- gisi mensupları arasındadır Elektrik mühendisi Sir Arabros Fleming antropoloji bilginlerine çatarak, bilhassa Darvin tekâmül nazariyes'ne İtiraz etmiş, insan neslinin yaşı hakkında münakaşa- lar yapmıştır: İnsanla Antropoyd cinsi may- munun ayni cedden geldikleri na- zariyesi aleyhinde bulunmuştur. Buna cevap veren büyük İngi- Tiz antropoloji bilgini Sir Arthur Keith demiştir ki: “Darvinin te- kâmül nazariyesini hiç bir &yolo- jist bir kenara atamamıştır. Ve müteakip keşiflerle de bu nazari. ye sağlamlaşıyor.,, Sir Arthur Keith insanın yarım. belki de bir milyon yıl kader ge- rilere gittiğini ve taşlar üzerinde rilere gittiğini ve taşlar üzerinde çıkan izlerin şahadetini unutma- mak lâzım geldiğini söylüyor. Bun lar, dünyanın her yanında Bulunu- yor. Ve insan neslinin, binlerce senelik olduğunu göstermektedir. Sir Arthur Keith münakaşası- na devamla şöyle demiştir: — Sit Ambros Fleming. ınsan ırkının beyaz, siyah, kahve rengi ve sarı gibi muhtelif renklerini de gözönünde tutmalıdır. Son 6000 yıl içinde bunlar bu kadar birbi- rinden farklı (değildir. Sonra, “müstehass insan,, hakkında ne diyecekler?. Müstehase insanlar | edecektir. Okyanus denizinde ye. İni deniz üsleri (kurulacak, yeni zırhlılar ve kruvazörler yapılacak tır, işlek şehirler arası muntazam şose - lerle örülerek doğu ve Karadeniz böl- gesine yeni bir hayat kazandırılmış o lacağını İşaret etmektedir. arasında son yapılan ve en büyük | denebilecek keşif, Filistindedir. Filistinde, Karmel dağının mağa- ralarında bulunmuş olan örrekler Amerikanm yeni üs kurmak i tediği adalar Japonyaya doğru © zanmaktadır. Bunlar . Aleutia Guam, Wake ve Midway adalar” dır, İngilizlerin yedi senelik bir bahriye plânı düşünmesinden sof delâletiyle yakında bu insanların nasil ve nerede yaşadıklarını da gösterebileceğiz. Müstebaseleri bu lunaa bu insanlar, hiç şüphesiz 100.000 yıllıktır...,, yeni bulunan iskeleti gösteriyor. maktadır. Katına, gösteriyor. ropoyd maymununundur. sından bir paşça, Filistindeki Kar- san kafası ve bugünkü insan ka- fasıdır. maymununun kafa tasmı, göstermektdeir. Su yüzünden bir köy kavgası iki kişi mavzerle yaralanıp öldü Mecitözüye 15 kilometre uzak - 'Tikta balunan Çıkrık köyünde bü- yük bir kavga olmuştur, Su mese- lesinden çıkan kavga üzerine Ha- san oğlu Mustafa ile Kıpık oğlu Mehmet mavzer kurşunlarıyla ya- ilân Merkezi İstanbulda şubesi Mervinde bulunan Nalband Zade Süley- i man ve Şürekâsı Kollektif şirketi bu kere bütün şürekânın riza ve muvafakatlerile fesih ve muamelât ve hesabatı şürekâ arasında rüyet ve tasfiye edilmiş olduğundan keyfiyet ilân olunur. 1$ VERİYORUZ Bayanlara — (İHU) fabrikaları santralı evlere dikilmek Üzere İç ça- maşırı verecektir. Mülemadiyen yev - | imiye1 ve 2 lira çıkar. Ayni santral ta- Ji şubesi için daktilo ve kâtibe istiyor, Posta kutusu: Galata 1119 ... Seyyar satış için gençler — lâzım- dır. Yevmiye (1) ve (2) lira verile - cektir. İş daimidir. (İHU) çorap fabri “kâları Galata posta kutusu 1119, ... Bayanlara — Bir sinema kumpanya- m operet kısmı için bayan isteniyor. 'Arru eden bayanların geralti anlamak için mektupla (omürâcaatları, Posta 'utusu Galata 119 ralanarak ölmüşler, Kadı oğlu Rı- za da ağır surette yaralanmıştır. Köylüler jandarmanın gelmesi üzerine dağa kaçmışlarsa da ta - kip neticesinde hepsi elegeçiril - miş ve hapsedilmişlerdir. Askerliğe çağrılanlar Eminönü Askerlik Şubesin * den: 330 doğumlu ve bunlar ile muamele gören kısa hizmetlilerin askeri tam ehliyetnameli olanlar 1. Eylül - 935 de, yüksek ehliyet- nameliler ve deniz sınıfına ayrıl - mış olanlar ikinciteşrin 935 de ih- tiyat zabit mektebine gönderile - ceklerinden ehliyetnamelerini he- nüz şubeye yazdırmayanlar çağ - rılan günden evvel şubeye gele - rek ehliyetnamelerini göstermele- rijlân olunur... dell | ekle | Bu hafta Te- hitonbul Belediyesi i başı (o Belediye ŞehirTiyatrosu ika Per » şembe, cuma, cu nü akşamları saa ret, Yazan: Ek “rem Reşit; beste Birinci sayfamızda İ numaralı re- sim, İngiliz antropoloji bilgininin 100,600 yıllık dediği ve Filirtinde Bu iskelet, üzerine yapıştığı taşla birlikte, yerinden kazılarak çıka. rilmiştır. Üzerinde tetkikat yapıl: (2) numaralı resim, Sir Arthur Keith'in kendisini, yeni çıkarılmış kafa tasları üzerindeki ilim tetki- se-i halinde işaret ederken Soldan sağa doğru ilk kafı Ant- Sonra sıra ile Neanderthal insan kafa. mel dağı mağarasında bulunan in. Üçüncü resme gelince, Filistin- deki iskeletleri bulan Kaliforniya üniversitesinden Mec Cown gene yeraltından çıkarılmış üç kafa tası arasındaki farkı gösteriyo:, Bun- lar soldan sağa doğru Antıopoyd Filis- tinde bulunan ve 100.000 yıllık denen müstehasenin kafa tasımı ve| bugünkü bir insanm kafa tasımı| martesi, pazar gü” 21 de (DELİ DO- LU) 3 perde ope- TAN — Ali Naci Karacan, hekimle» re saygı gösterelim başlığı altındaki başyazışında hekimlerimizin fazla ka- zanlıklarından apartmanlar yaptır » dıklarından bahsede ede nihayet on - ları vapur kamaraları gibi sınıflara taksim ettirdiğimizi söyledikten son » ra diyor ki: ; İnsaf edelim. Bütün ömürlerini bü- tün enerjilerini memleketin sağlığı &- çin harcıyan doktorlarımızın kazanç - larını — varsa — çok görmemeliyiz. Nedense gözlerimizi onların yalnız kazançlarına, delik keselerine dikiyo - ruz | Halbuki onlarınbu memleketteki şöhretleri derecesine o varmış eşleri, değil üzerlerine iki koca rehin dam » gası vurulmuş iğreti apartımanların, fakat servetlerin ve kâşanelerin sahi- bi olarak yaştğorlar ve omuzlarda ta- Ayıptır, insaf edelim, ve Türk he -

kimlere, hiç olmazsa yabancı hekim » ler kadar olsun saygı gösterelim. ZAMAN — Yerli mallar sergisinin nihayet kapanmasından memnun ol - duğunu söyliyen bu gazete, serginin kiymetsizliğinden bahsediyor ve kıy - metsizliği de teşhir edilen mallarda değil, sergi binasının küçüklüğünde ve sergi binası olmamasında buluyor. Bir mektep binasının o sergi binası olamıyacağını öne süren Zamancı ser- ginin bu binada kurulmasına devam e- dildikçe seneden seneye fe: & rr nihayet sıfıra İnöceğini söylemek - tedir. Almanyada 16 yaşından aşağı gençlere sigara yok Bremen: 7 (A.A.) — Polis direktör lüğü 16 yaşından aşağı gençlerin göz- önünde sıgara içmelerini ve bu yaşta- kilere sigara ve tütün satılmasını ya- sak etmiştir. Suçlu satıcılardan ve sigara İçen - Terin velilerinden 150 mark ceza ahı - nacaktır. mn ml Kantar hırsızı Dün akşam saat on sekizde E- minönünde Cumhuriyet caddesin- de kömürcü Mehmedin kantarını çalan Ahmet yakalanmıştır, Sarhoşluk!a Fatihte Selçuk Sultan mahalle. sinde Hüseyinin evine sarhoş ola* rak taarruz eden Hayri yakalan - mıştır. Sar'ası tutmuş Ortaköyde Recebin karısı Fat- ma, Kasımpaşa sikelesinde sanda- İla binerken sar'ası tutmuş, denize düşmüşse de kurtarılmıştır. Dövüştüler Cibalide * Kanlımedresede otu - .İran Hatice, Asiye, Mahmure ve | Haydar çocuk (o yüzünden kavga etmişler, biribirlerini dövmüşler- idir. | Çarpıştılar I Şoför Alinin idaresindeki 2066 numaralı otomobil ile 2030 nu - maralı otomobil çarpışmış, her i- kisi de hasara uğramıştır. il Yangın İhsaniyede mektep hademesin- “| den Hasanın oturduğu odadan «| yangın çıkmış, oda kısmen yan - liyen Cemal Reşit. | mıştır, Amerikanm Okyanus denizin - deki adalarında yapılacak olan bu tahkimat 1937 yılmda başlıyacak. tir. Amerikanın Deniz Bakanı Svan- son demiştir ki: “.- Eğer Filipin adaları istiklâl sahibi olurlarsa, Asya donanma - larımızın kış üssü olacak bir baş Ğ ka yer bulmâmiız lâzımdır. Bu, ge- lecek deniz konferansında konu * şulacak işlerden biridir.,, Ismet inönü Samsundan geçti Samsun, 6 — Başbakan İsmet İnönü buzün şehrimize varmışlar, üç dört saat meşgul olduktan son- ra gene ayni vapurla İstanbula doğru hareket etmişlerdir. Başbakan kendisini şiddetle al- kışlıyan halkın arasından geçe- rek hükümet dairesine gitmiş, ora- da hükümet işleriyle, bilhassa çar- şamba — Bafra bataklıklarının kurutulması işiyle meşgul olmuş- tur, Saat 14 de hazır bulunan he- yete, Samsuna, 15.gün kalmak. ü- yara yakınen iekte srrrâ ledikten ve memleket | işlerinden bahsettikten sonra tekrar vapura dönmüş ve hareket etmiştir. rene Doktorların sınıfları Ankara, 6 — Derece ve sınıf üzerine doktorlardan almacak ka- zanç vergisinin tarhında haksız. lrklar yapıldığı yolundaki »tıraz- lar Finans (Maliye) Bakat 'iğım- ca tetkik edildi. Sınıf ve derecele- rin etibba odasınca değil, Finans Bakanlığınca yapılması yolunda- ki teklifler kabul olunmad.,. De- rece ve sınıflara ayrılma içi etib- ba odalarında yeni baştan ince lenmesi müvafık görülerek 9 yol- da tebliğat yapıldı. Yeni tasnif. ten sontü maliye meseleyi tekrar tetkik edecektir. azl simi; üzümü istihlâk ettirmek için Ankara; 8 — Üzüm ve incirin memleket içinde fazla surette is - tihlâkini temin için yeni tedbirler almmaktadır. Bilhassa bu yılın istihsal fazlalığı dolayısiyle dahil- de istihlâkin artırılması fiyatları düşürmiyecektir. Bu cümleden o - larak Türkofis memlekette bir (Üzüm ve incir günü) yapılması. na karar vermiş ve bu hususta Zi- raat Bankasıyle ve Halkevleriyle temasa girmiştir. Bu gün memle - kette her ailenin en aşağı bir kilo üzüm ve incir harcaması için şim- diden geniş ölçüde teşviklere baş- lanacaktır. Ege mmtakasındaki birçok kooperatifler birer kiloluk ambalâjlarla Türkofisin tespit e - deceği miktarda üzüm ve incir ha- zırlıyarak banka şubelerine gön - İzm. sun menalar dexim 20, 7581 B. ra, bu adalarm tahkimi mesel! bugün Amerika deniz gevrenlefi? de en çok konuşulan meseledir. | Amerikanın, gelecek yılın s0 * nunda Vaşingtori munhedesini Mf hayete erdiği zaman zırhlılarını9 ve kruvazörlerinin de sayısını 8 tırmak istediği anlaşılıyor. Am6 * rika Deniz Bakanı, harp gemileri yapmak hususunda diğer millet!€ ri kendisine örnek edineceği0i söylemiştir, Hava tehlikesini bilen üyeler Ankara; 6 (A.A.) — Hava tehlike” sini bilen üyeler: 7524 Necim zade Ali İhsan ve aile İzmir 200 yardımı 800 lira, 7525 Şaki zade M. Hakkı Tireli 30, 7526 B, Ziy? İstanbul tramvay elek. memurin © 20, 7527 B. Perkev Hukuk müşavi” ri 20, 7528 B. Mehmet Osman H. MW şaviri muavini 20, 7529 B.T. Naz İstatistik şefi 20, 7530 B. Emirze m hasip 20, 7531 B. J. Cohen O muhasi? (tramvay) 20, 7532 B. Gumiline (tra vay) mühendis 20, 7543 B. Dr. Trant? başhekim 20, 7534 B. I. Lâzian elektri$ ve tramvayda 60, 7535 B. Hayrullf Tuna saat okuma memuru 20, e yani İstanbul tramvay elektrik Ş. ta silât âmiri 20, 759 B. Buhar Şişli †po âmiri 20, 7539 B. Mustafa © Necif fabrika müdür muavini 20, 7540 B. 5 lamon Beneâron muhasebeci 20, 7: B, Sait Yusuf Yaltrak mühendis 24 7342 B, Ziya Rauf mühendis 20, 750 B. Ali Rıza fabrika atölye şefi 2” 7544 B. Manug Elmasyan fabrika m& muru 20, 7545 B. Cevat mat eczacı 7546 B. Abdurrahman Ağaoğlu Mü * hendis 20, 7547 Bi Osman Şakar Yas* dairesi şefi 20, 7548 B. L. Emman des muhasip 20, 7549 B. Sezai memuf! 20, 7550 B. B. Barziley satie müdürü 2p, 7681 B. Fuat Saraç veznedar bi 7582 B. Alfandari Viktor Tram, 9 7558 B. Atıf Yonsel saat okuma dai” resi şefi 20, 7855 B. Karayan mühen* dis 20, 7556 B. Sami Kâzım maliye i$* leri şefi 20, 7557 B, Sadi Rifat Sar3$ Levazım şeli 20, 7558 B. İzak NİS mühendis 20, 7559 B. Cezmi Türkü” fen memuru 50, 7560 B. 1 Haşim Alts#* Şebeke dairesi âmiri 20, 7581 B. Kum bis mühendis 20, 7582 B. Cevât Güle” kin memur 20, 7563 B. Nizamettin dil kalem ümiri » muavini 20, 7584 Sami Golsedin levazım dairesi mer tu 20, 7565 B. Marko Kalvo leva * dafresi memuru 20, 7566 B. Raul Eri man muhasip 20, 7567 B. Sahag kel J ci mühendis 20, 7568 B. Refik Türe gün mühendis 20, 7560 B. Vasil Dul” des memur 20, 7570 B. Maks Hanant! mühendis 20, 7571 B. Recep Tuğrt hukuk işleri me. 20, 7572 B. Kem Şişli atölyesi 20, 7573. B. Hüsamet bakaya tahsilât şefi20, 7574 Sidettin Mustafa yol daresi müh” disi 90, 7575 BR. Tahsin Hüsnü kon k.memuru 20, o - , Bir fen felaketi Paris, 6 — Yapılışı üç sene sür müş olan bir stratosfer tayyaresi ilk tecrübe uçuşunda yere düşer parçalanmış, pilotu Kony ölmüf tür, 4 lere üzüm (karıştırılması işini # tetkike başlamış ve Atina ti el ağ ği | AM ğ Diğer taraftan Türkofis ekmek- | lümat istemiştir. :

Aynı gün çıkan diğer gazeteler