16 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

16 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Polis hafiyesi (X 9) un maceraları Polis hafiyesi (X:9) İlk formasıyle heyecandan heyecana düşecek, ikincisini bekliyeceksiniz. Yarın çıkıyor 16 Ağustos 1935 Cuma Resmen bildiriliyor: İtalyanın topladığı asker bir milyonu buldu SOOO Italyan askeri malarya, tifüs, difteriye yakalandı şunları anlattı: Sene: 4 - Syı: 1296 5 kuruş - Telefon: 23872 ene yı: 1296 Üçler konferansında Jtalyan murahhası istediğimiz Habeşistanda geniş ve umumi bir siyasi nufuzdur,yoksa harp edeceğiz! Habeşler italyan konsolosunu yaraladılar Son İtalyan sevkiyatından bir manzara (Yazısı 2 inci sayfd) Çıplaklar diyarında bir evlenme Gelin yalnız bir ipek mendil “eiydi, bal ayı boş bir adada vapılacak Fransanın Tulon kıyıları aç miştir. ğında Levan adasında bir çıplak- Bunu yazan İngiliz gazeteleri, lar kolonisi bulunmaktadır. Bura-| memur ve misafirlerin de ayni su: * bir yeni evlenme olmuş ve da-| rette “giyinmiş,, bulunduklarını Mat bir banyo donu ve gelin ipekli | yazıyor. Evli çift, balayını geçir- mendille evlenme törenine gel -| mek üzere hali bir adaya gitmiş... ny yg Polis hafiyesi (X.9) un harikulâde maceraları Yalnız resimlerden ibaret olarak ve renkli bir kapak içinde forma halinde Yarın satışa çıkarılıyor İlk roman iki formada tamamiyle bitirilecektir. Kaçırılan kiz peşinde az basılacağı için bugünden müvezzilere sipariş ediniz. yy gg gg Mw Askerlik ve memurluk hakkında yeni bir nizam Ankara, 15 — Askerlik teci linden istifade ederek askerliği- ni yapmamış olan birçok genç lerin devlet hizmetine alındığı ve bir müddet sonra askere gi den bu gençlere uzun müdd. tediye yapıldığı anlaşılmış, hususta Bakanlar Heyetince bi kararname kabul edilmiştir. kararnameye göre, askerlik fit İt hizmetini yapmamış ola askerlik vazifelerine çağırıla caklardır. “Çin etrafında fesinin indirileceğini yazmıştık. Altı ayda bir toplanan tarife ko- Ingiliz - Japon misyonu dün Akay idaresinin ta- temasları rifesini gözden geçirmiş, yeni ka- Londra fesi. ve ee rarlar vermiştir. ti ekönemi'başıAşayi Fredri Buna göre, Köprüden Bayel | Lelth - Ross, Çine hareket etmiştir. da ve Heybeliye yin gelme biz! İngiliz hükümeti Onam; orada eli ve finansal üm (iktisa. | Jetlerde yüzde yirmi, Köprüden di ve mali vaziyeti) (o gözden geçire.) Burgaz ve Kmalıya gidip gelme cektir, İngiliz delegesinin bu yolculuğuna hayli önem verilmektedir. Kendisi, Kanada yoluyla Çine gidecektir. Ne Kanadaya, ne Amerikaya çıkacak de- gilse de, Çin o yolenluğundan sonra Japonyaya gidecek ve Tokyoda muh- telif mevzular tizerinde Japon hükü - meti erkâniyle görüşecektir, Bu konuşmalar, Çinin ekonomi ve finansal işleri üzerinde olacağı gibi, deniz meselelerini de ihtiva edecek - tir, Sulkastğ © İ gon üç öncac en kurban pahalı ekmeği giden General Nagata Şimdi yiyoruz buğday gelmesine rağmen un fiyatları gene yükseliyor Buğday fiyatı birkaç günden beridir yükseliyordu. Fakat dün biraz fazla buğday gelmiş, bu yüz den buğday beş para düşmüştür. Dün 206 ton buğday gelmiştir. Buğdayın fazla gelmesine rağmen sie birinci nevi ekmeğin buğdayı 672 Geçenlerde, Japon ordusu idare şe- e MUA Bidaçele görmüş. fi General Naşatanin muavini ta ii <a râfından o Tokyoda öldürüldüğünü Bu yükseliş böyle devam eder- yazmıştık. Generalin resmini dercedi-| se ekmek fiyatınm gelecek hafta yoruz, (Devamı 2 ncide) Yeni tarife ile daha fazla rağbet adalardan bir görünüş Adaların vapur biletleri ucuzladı Bir müddet evvel, Adalar tari-| biletlerde birinci mevkide yüzde “Avrupa dağlarında “Tarzan, Sekiz yaşında kaybolan bir kız Vahşi hayvanlar kazanacak olan güzel on beş buçuk, ikinci mevkide yüz- de on tenzilât yapılacaktır. Bu se retle Büyükada ve Heybeliye bi- rinci mevki gidip gelme 30, ikinci İ mevki 22 kuruştur. Köprüden Burgaz ve Kınalıya birinci mevki 27, ikinci mevki 20 kuruşa indirilmiştir. arasında yıllarca nasıl yağ Avrupa dağlarında vahşi yaşayan kız (Yazısı 2 inci sayfada)

Bu sayıdan diğer sayfalar: