17 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13

17 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 13
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

çeri 1935 HABER — Akşam Postam HASAN TRAŞ BIÇAGI dünyada en iyisidir Şimdiye kâdar icadolunan bütün tıraş bıçakları arasında en mükemmel veen fevkalâde olduğu tahakkuk etmiştir. Piyasada mevcut traş bıçaklarını şaşırtmıştır. Hasan tıraş bıçağının 1.2 3-4 memsralı gayet keskin ve hassas tarafları vardır ki her bir tarafile Makal on defa tıraş olmak kabildir. Bu hesapla 5 kuruşluk bir adet Hasan tıraş bıçağile 40 defa ve ıslak bardakta bilen- dikde yüz defa tıraş yapılmak mümkün dür, ki dünyanm hiç bir bıçağında bu meziyet yoktur. Hasan bıçığı istediğiniz hulde başka marka © verirlerse aldanmayımız, taklitlerinden sakınmız. Fiyatı: Bir adedi 5 kuruştur. 10 adedi 45 kuruştur. Hasan deposu: Ankara, İstanbul, Beyoğlu. ene lila Istanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Eksiltme Komisyonundan: 5 Türk lirasile 5 Li , Her bsan için kurs'ar Azı Çoğu Muvakka; (o Garanti “nsl BER iTZ te açılmıştır . Hususi «Tıp talebe yurduna 15,000 19,000 Kilo 370Lira 50 K. Tozşeker ders'ere bu wüddet için mübim tenzilât Heybeliada Sanatoryomu. 3,500 6500 , 211 57 K. Kayda başlanmıştır. | ik 2 ci 2,100 3900 , Kesme Istanbul 373, İstiklâl caddes Ankara Konya caddesi Akliye hastanesine 13,000 20,000 , 390 Toz Kuduz T. müessesesine 400 60 , " 7d Toz. 2,500 2800 , 58 95 Toz. istanbu! Belediyesi ilânları : & 180 20 , Kesme Afişaj hakkında ilân: liz lr e lmeyeke sn Yukardaki müesseselerin 1935 mali yılı şeker ihtiyaçları eksiltmeye konulmuştur. Bunlardan Akliye : EM ii Ğ hastanesinm şekeri kaaplı zarfla diğerleri açık eksiltme suretiy!edir. Evvelce de ilân edildiği üzere a fişaj işi Anadolu Ajansından alın 1 — Her müessesenin il*iyaç miktarı ve muvakkat garanti'eri hizalarında gösterilmiştir. mıştır. Metro murabbaı üzerinden ilân resmine tâbi tutulan ilânla 2 — Eksiltme 28 Ağustos 935 çarşamba günü saat 16 da Cağaloğlunda Sağl k direktörlüğü binasın- Fın resmile beraber afişaj ücreti de o mıntakanın Belediye Tahsil şu. besi tarafından tahsil edilecektir. On paralık ve beş paralık pul ya - daki komisyonda yapılacaktr. 3 — Tahmini fiat: Toz şekerin kilosu 26 ve kesme şekerin kilosu 29 kuruştur. Şartnameler parasız o- Piştırılmak suretile resmi tahsil edilen afişler ve el ilânlarının afi $aj ücretini tahsil etmek için de Beyoğlu kaymakamlık ve belediye larak komisyondan alınır. 4 — Eksiltmeye gireceklerin 935 Ticaret odası vesikasiyie 2490 sayılı kanunda yazılı belge ve gire- 5 i eksiltmeye yeter muvak'kat garanti makbuz veya banka mektuplariyle belli saatte ve kapalı zırf ek- subesi muhasebesinde bi- teşkilât vücüde getirilmiştir. Afişler ve a i a i ii e 3 a : p iltmesine girecekleri işbu ik il iresindeki teklif mektupla: i Si VEG DA mak al iğ Gü delme siltmesi eklerin de işbu vesaik ile usulü dairesindeki teklif m plarmı havi zarflarmı yuka- mukabilinde tediye edildikten sonra ve ücreti verilen afişlerin mü - hürlettirilip afişaj memurlarımız &marifetile talik ve tevzi ettiril rıda yazıİr eksiltme saatinden bir saat önceye kadar makbuz mukabilinde komisyona vermeleri. (4596) ŞEKER EKSİLTMESİ HAKKINDAKI 30 TEMMUZ 935 TARİH LI İLANIN HÜKMÜ YOKTUR. i İstanbul Kültür Direktörlüğünden : Lise ve Orta mekteplerin bitirme ve engel imtihanları 2 eylülde, olgunluk ve mezuniyet imtihanları, 14 eylülde başlıya- caktır. İlgililer imtihân günlerini anlamak üzere | mai imlerine müracaat edeceklerdir. 14809)... mesi Beyoğlu muhasebes'ndeki afişaj memurluğu vasıtasile talik et. tirilmeyen mühürsüz ilânların kaçak addedilerek böyle hareket eden | gısmmuzumnunumanunmamamz lerin terziye edileceği ilân olunur. 1 (4866) Doktor Ali ismail Haydarpaşa hastanesi bevliye mütehassısı Urologue — Operafewr Babrâli caddesi Meserret ote- li 88 numarada her gün öğleden! H sonra saat ikiden sekize kadar. Veli Ef. At yarışlarının en büyük ikramiyeli haftası Temiz hava almak, heyecan duyarak eğlenmek ve güzel tu- valetler görmek için at yarışlarını gidiniz. (4842) SERSERİLER YATAĞI SERSERİLER YATAĞI Beni iki kere tahkir etti. Eğer bir gün olup da onu gebertirsem size karşı minnettar kalacağım. — Teşekkür ederim., Size söy- ledim. Ya, birbirlerimize muhta- cız., Siz kralın yanında üç kişi idi- Biz. Sansak ortadan çekildi. Şimdi yerine geçersem.. — Anlıyorum.. — Bunun iiçn de ne yapmak lâ. zrn, söyleyiniz!.. — Bu işi bana bırakınız. — Bundan sonra dostluğuma her sahada güvenebilirsiniz. Bu söz üzerine birbirlerinin eli- ni sıkarak ayrıldılar. # ». * Laşatenyeriyi Büyük Şariman! oteline göndermekle Mongomeri ne düşünüyordu. Kavgacı olan Laşatenyerinin Tribuleye raslıyacağını umuyor- du. Jantiyom, Manfrede son derece kızgın olduğu gibi soytarıya da fena halde içerliyordu. Araların- da pek eski bir düşmanlık vardı. G.sin için Mongomeri, Laşatenye- ri Tribuleye raslarsa soytarının mucaka öleceğini düşünüyordu. Soytarı bir kere geberince Mon- gömeri, Laşatenyeri de mühim! hizmetlerde bulunarak emniyeti ni kazanacağını kuvvetle umuyor- du. Laşatenyeri yalnız kalca der- | hal Büyük Şarlman oteline doğrul gitti Bu jantiyom çok cesur olmakla beraber kılıç sallamakta usta teh- likeden korkmaz, güçlü kuvvetli bir adamdı. Düşmanlariyle karşı karşıya gelmeyi de pek severdi. Manfred kendisini kralın önün- de yaraladığı için ona karşı çok büyük bir düşmanlık besliyordu. O devirde kılıç kullanmak san'. atına çok önem (ehemmiyet) veri. » Nirdi. Laşatenyeri, müthiş bir intikam almağı düşünerek otele girip bir masa başına oturdu ve şarap ii marladı, Fakat, onun arkasından başka bir jantiyom daha gelerek ona ya- kın oturdu. Bu, Jarnaktı. Laşatenyeri kaşlarını çattı. Kralın bekleme odasında Jar- nağın kendisine dik dik aktığını görmüştü. Şimdi ise bu tenha otele kadar peşini bırakmamıştı. Artık kavga çıkarmak istediği açıkça belli oluyordu. Bununla beraber Laşatenyeri kendisini tuttu. Eskiden birkaç ke. re Jarnakla vuruşmak istemiş, fa- kat her defasında kral bu isteğine engel olduğu için maksadına ere- memişti, Bu sırada otelci elinde Laşaten. yerinin istediği şarap şişesi oldu- ğu halde mahzenden çıkmıştı. Jarnak ayağa kalkıp şişeyi, şa şıran otelcini elinden alarak: — Şevketmaab, mademki o ka- dar mesutsunuz, o halde saadeti- nizin ışığıyla etrafınızda bulunan bendelerinizi de aydınlatmak bü. yüklüğünü esirgemeyiniz. — Ne demek istiyorsunuz? — Şunu demek istiyorum ki siz-| den bir şey istiyen biri var.. Fakat cesarel edemiyor. Eğer izin verir- seniz onun tarafından ben söyli- yeyim. Kral bir koltuğa oturarak: — Söyle bakalım! dedi. — Şevketmaab, hatırlıyorlar mı ki bir gün üç jantiyoma bir vaat. ta bulunmuşlardı? — Neye dair? — Madam lâ Düşes dö Fonten- blöye dair.. Laşatenyeri bu sözü çok tabii ve kayitsiz bir tavurla söylemişti. Ha. kikatte ise kralın üzerinde husule getireçeği tesiri biliyordu. Birinci Fransuva yerinder. sıç- rıyarak: — Hatırlıyorum! dedi. — O halde şevketmaab vaadla- rında durup durmadıklarını sor. mak isterim. O zaman siz genç Dü. şesi üç jantiyomdan birine verme ği vaad etmiştiniz. Birinci Fransuva bir saniye ka- dar, acaba Laşatenyeri çıldırdı mı, diye düşündü... Kral her sırrını kendisine de açtığı için tabii La- şetenyeri Fransuvanın Jiyeti sev-| diğini biliyordu. Jantiyom, kralın neler düşündü. ğünü nalamak için gözlerini dört açmıştı. Onun dudaklarının tit- rediğini, renginin uçtuğunu, yüzü- nü dehşet kapladığını gördü. Gülümsiyerek: j — Şevketmaab, şunu da söyli- yeyim ki, ben kendim değil, dost- larımdan bir için söylüyorum.. de. di. — Kimin için.. Hangi dostunuz için? — Müsaade buyurunuz da sö- zümü bitireyim. Bu dostum, şev- ketmaabımızın genç Düşese olan büyük aşkımı biliyor, — Ya, demek dostunuz Bastili ziyaret etmek istiyor deği mi?, — Hayır, şevketmaab, dostum size karşı olan sadakatinin derece- sini göstermek istiyor. — Düşünceni anlat, açıkça söy- le.. Çünkü sana yemin ederim ki bu anda felâket başmın üzerinde dolaşıyor. — Şevketmaab, beni öldürmek istiyorsanız, bu suretle h'ddetinizi yatıştırmış olacağımdan kerdimi mesut sayarım. — Haydi, çabuk anlat, — Şevketmaab, mesele biraz karışıktır. Eğer kendim içir ol- saydı, tabii susardım. Fakat ma. demki serbestçe söylemekliğimi emrediyorsunuz, ben de anlataca- ğım. Dostum bana kalbini açtı ve kocalık haklarını istemeden koca ünvanını kabul edeceğin: söyledi. İşi anladığmızı görüyorum. Çün- kü gülümsiyorsunuz. Tabi' ve Forma: 31

Bu sayıdan diğer sayfalar: