18 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9

18 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 9
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

18 AĞUSTOS — 1985 HABER — Akşam Postası vi ame iğ laa li TAK mam ia enmina sema Plâk alırken Bayan Safiyenin okususu mm 22150: Bir gül bulamam Kok. ladığım gül gibi koksun - Ayrı düştüm sevdiğimden . Şarkıları arayinız Bu iki ağırca şarkı musiki bislerinizi besliyecekt'r . Payan Fah.re ve Beşiktaşlı Kemal (Operet parçası) 17959 Kızıl toprak Darılan sevgiliye Bir defa dinleyiniz . Bütün yorgunluğunuzu alacaktır Bu Iki plâk Yesari Asım tarafından bestelenmiştir , Türk Hava Kurumu . Büyük Piyangosu Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. ş 19.cu tertip 5.ci keşide 71 Eylüldedir Büyük Ikramiye ; 35.000 Liradır Ayrıca 15.000,12.000, 10.000 lirahk ikramiye lere (20.000 lira) lık mükâfat vardır ... Mulayer Hasan Şevki PUDRA ve YAGSIZ KREMİ Dünyada emsalsizdir.. Her yerde arayınız. EE a Pasis yazılı etiketlere asla aldanmayınız. KELEPİR BOSTAN Capada Çukurbostan AE) Ademi iktida VE İrsray istasyonuna üç dakika me | Safede 500 metre o murabbaında bir bostan çok ehven fiyatla o satılıktır. Cap mucibince cephesi 175 metredir. lter çekilde ifraza elverişlidir. İçinde Ml Müsmire mevcuttur. Mostana tişik 2952 No. haneye müracaat. 1 Bel gevşekliğine Hormobin Tafsilât: Galata posta Kutusu 1255 SATILIK HANE Çapada Çukurbostan meydanında | arka bahçesinde tavuk, koyun ve keçi Sedi da ön ve arka taraflarında va - müteaddit kü -| - iseamvay istasyonuna iki | mesleri vesair müştemilâtı havi 29 -2 »ferie kullanıslı. havadar | No ev ucuz fiyatla satılacaktır. beslemek için fenni 258 SERİLER YATAĞI İgmemin SATILIK BAKKALİYE Istanbul kültür Direktörlüğünden : Istanbulda bulunan bütün lise ve orta okullarında Ağustosun 20'nci Salı günü sabahından itibaren namzet tale- be kaydolunacak ve Ağustosun 3inci Cumartesi günü saat 13de kayde kali olarak son verilecektir: (4810) etrol Nizam Saçları Besler - Küvvetlendirir - Dökülmesini keser uratır. PETROL NiZAM Tecrübe edilmiş en iyi saç ilâcıdir. Beyoğlu Tarlabaşı cadde- £ sinde 69 No. peşin satışlı bak- £ kaliye dükkânı devren satılık- tır. Ayni adrese müracaat. gr yg va vr ag İstanbul yedinci icra memurluğun- dan: 1358 lira mukabilinde birinci dere. cede ipotek olup 609 lira mukabilin - de ikinci derecede ipotek olacağından dolayı paraya çevrilmesine karar ve- rilen ve tamamına 4000 lira kıymet takdir edilen İstanbulda Şehzadeba - şında Balabanağa mahallesinde eski Zincirlikuyu yeni Kurultay sokağın - da eski 32 yeni 32 numaralı bahçeli kâgir evin tamamı 2004 numaralı icra ve iflas kanununun 133 üncü madde. sine tevfikan onbeş gün müddetle açık arttırmaya vazedilmiştir Satış peşin- | dir, 6 Eylül 1935 tarihine müsudif cu- ma günü saat 14 ten 16 ya kadar da - irede yapılacak son arttırma netice - sinde arttırma bedeli birinci derece - de ipotek alacaklının matlübatını te- min etmek Üzere en fazla talip olan üstünde bırakılacaktır, Arttırma şart. nâmesi dairede mahalli mahsusuna İalik edilmiştir. — Arttırmaya iştirak edeceklerin mühammen kıymetin yüz- de yedi buçuk nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mek- tubunu ibraz etmeleri icabeder. Mü - terakim vergi, lanzifat ve tenviriye ve icarei vakfiye (o borçlariyle rüsumu tellâliye medyuna ait olup arttırma bedelinden tesviye olunacaktır. 2004 Numaralı icra ve iflâs kanunu - nun 126 ncı maddesine tevfikan hak- Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: Sivil liselerin olgunluk imtilian larında muvaffak olarak yüksek mekteplere girmek hakkını kazan mış olanlardan Gümrük Muhafa. za teşkilâtı için subay yetiştirilmek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 okul alınacaktır. Bunlardan istekli olanların istida ile: Harbiye ları tapu sicillerile sabit olmıyan İ - ektebi kı tanl, hi ü tl i Ke lenen Mi iie mı i o komutanlığına hemen müracaatları ilân olunur, (4874) rın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu MEZ REN haklarımı ve hususiyle faiz ve masra - fa dair olan iddialarını ilân tarihin - : den itibaren nihayet ilân müddeti zarfında evrakı müsbiteleriyle bir - likte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları o tapu siciliyle sabip olmuıyanlar satış bedelinin pay- laşmasından hariç kalırlar. Daha faz- la malümat almak istiyenlerin 9İ4 2570 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen haciz ve-fâkdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân o - Tunur, (13806) KAŞE NEOKALMINA Grip-Mevralli-Baş ve diş ağrıları - Artritizm - Romatizma SERSERİLER YATAĞ reli boyladı. Ona pis bir meyha nede rasladım. Oranın şarab, da pek fena iken niçin devam ekti. ğini bilmiyorum. İçeri girdim Ö bir masanın başında oturuyor du. Meyhaneci benden evvel owun hizmetine koşmuştu, Hemen şireşi| herifin elinden aldım. Laşate v4 ricik az kalsın hiddetinden ku in ruyordu.. Fakat haksızdı. Sağlam bi hançer darbesiyle onun bu hi?. €stini karnına tıktım. Diyan dö Puvatye düşünmeğ: başladı. Tamiri kabil olmıyan bir kıya (cinayet) işledikten sonra düşü nen caniler gibi birkaç saniye dü. şündükten sonra: — Siz müthiş bir adamsınız! dedi. Jarnak soğuk bir tavurla Veli- aht Hânrinin metresini süzdü: — Madam, bu işte ben müthiş bir şey göremiyorum. Bir kere dü. şüncelerimizi, duygularımızı söy. le bir gözden geçirelim. Ber ne yim?,. Vuran bir kol.. Bir varıta.. Bir âlet. Fakat madam, siz he; şeyi düşünen, tertip eden diwmağ. .sınız. İşleyen, bulan, emreden | kafasınız. Onun için Laşatewyeri ile Essenin ölümü müthiş bir şey olakla beraber beni ilgilerdir. mez. (alâkadar etmez) Diyan, bütün metanetini toplı- Farak: — Peki, peki.. Ben kendi payı Ma müteessir değilim. Buna emin olunur, Zaten geceleri uykumu kaçıran düşünceler bir değil.. Var sın buna iki tane daha #klençin! dedi. Jarnak gülümsiyerek: — Pek aşağılık iki düşünc”.. İ- ki serseri çapkın düşünce.. Helbu- ki asıl düşünülmesi lâzırı ge'en. derken Diyan korku ile etrafıra bakındı. — Susunuz!, Jarnak aldırmayıp devam etti: — Asıl düşünülmesi lâzım ge len kraldır. E, madam. Bunun ge: celeri rüyanıza girmesini ne vakit istiyorsunuz?. Ben işin acels ol. ması taraftarıyım!.. Kraliçe öl duğunuz zaman başkumundanlığı bara vereceğinizi vadetmiştin!z.. Fakat hem sizin kraliçe olmaniz, hem de benim başkumarndan ol. mam için ihtiyar kralın kemikle. rinin Sen nehrinde dinlermesi lâ. zımdır. Şimdi ortalık boş katdı. Atk son darbeyi indirmekten başka işimiz yok.. — Birkaç gün daha bekliyelim. — Evet, ne demek istediğinizi biliyorum. Kralın hasta olduğunu zannediyorsunuz. Fakat bir kere yüzüne bakınız madam Adeti gençleşiyor.. — Bu da çok doğru bir sös. — İhtiyarlık bu demir vücuda vız geliyor.. Hattâ bana söylemiş olduğunuz şey doğru bile olsa. hastalık bütün vücuduna yayılsa, o gene bundan kurtulabilir.. Ma- dam, Rabulenin hazırlamış oldu- — Ahmak, iyi bil ki bir meyha- nede bulunduğum vakit evvelâ ba. na hizmet edilir.. Haydi defol. Eğer mahzeninde başka şarap varsa, onu al da şu herife götür. diye hakarette bulundu. Laşatenyeri mosmor kesildi. Ayağa kalkarak Jarnağın yanı- na gitti, — Galiba, buraya kavga etmek için geldiniz? — Anlaşıldı. Hâlâ bunun far. kında olacak kadar aklınız yok- muş! — Aklım yoksa da kılıcımı kar. nına saplıyacak kadar ustalığım vardır. — Pek bübürlenmeyiniz dos- tum. — Kılıcınızı çekiniz, kılıcmızı çekiniz, yoksa sizi hiç acimadan gebertirim. iü Otelci: eğii — Monsenyorlar.. diye yalvar- mak istedi.. Jarnak zavallı adamı elinin ter- siyle iterek: z — Sus! Sarhoş herif! dedi ve si- per alıp: — Mösyö dö Laşatenveri, bili- yor musunuz, buanda dostunuz Este nerededir?. Onu size ben İŞE söyliyeyim.. Bahçenin çimenleri - zerinde ölü olarak yatıyor. G'Jip beni krala haber vereceğinizi bil diğim için sizi de gebertmekliğim lâzımdır. sözlerini söyledi. Laşatenyeri: > Sefil herif!,. Eğer Esseyi öl- dürdünse sen de onun yarma git- mekte gecikmiyeceksin! diye ba. gırdı. Bu sözler söylenirken iki janti- yom durmadan birbirlerine hücum ediyorlardı. Güzel vücutlu, ayni derecde bir soğuk kanlılıkla, azalmış bir hid- detle, genç, cesur, yakışıklı olan ber ikisi de şakırdatarak parlıyan kılıçlarını havada sallıyorlardı. Jarnağın Laşatenyerile bu düvel. losunun sebeplerini daha ileride okuyucularımıza bildireceğiz. Şim di işin sonunu görmeği pek merak ettiğimiz için büyük bi: isim bi. rakmakla beraber birçok fena de- dikodulara yol açan bu düvelloyu sonuna kadar seyredeceğ'z. İki kavgacı jantiyom. Büyük Şarlman ismindeki bu tenha otel. de şahitsiz olarak döğüştüler. Bu kevgayı gören zavpllı otel- ciden başkası yoktu. O da hangi taraf yenilirse yenilsin. zararları. nın ödeneceğinden emin olduğu i- çin yalnız korkudan titriyerek bu kavgayı seyrediyordu. Bununla beraber he: balde bu kavgayı başka görenler de olmuş- tu, Bunlar kendilerini gizli tut. makla beraber sonradan crtaya çi- kardıkları dedikodularla kendile- rini meydan vurdular. Essenin ölüm haberi Laşatenye- riye yıldırım gibi tesir etmişti. Jarnağın döğüşmekts'r: ustalı- ğını bildiği için söylediğ'ne inan- mıştı. Düşmanından nefret etmesine

Bu sayıdan diğer sayfalar: