19 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1

19 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Polis hafiyesi (Xx 9) un maceraları Satışa çıktı 5 kuruş - Telefon: 23872 iii 1 Üçler konferansının birşey yapa- , madığını anlatan tebliği üzerine Bütün barış | “vwolları kapandı <Musolini “Zaman geldi, diyor Fransız matbuatı bile Italya aleyhine ateş püskürüyor Habeş işi barış yoluyla kotarıl- mak (halledilmek) için, Habeşis- tanın siyasal bütünlüğünü bin do- kuzyüz altı yılında bir muahede ile temin eden İtalya, İngiltere ve Fransa, — yani Habeşistanın et- rafındaki topraklarla ilgili (alâka- dar) olan devletler — bir “üçler konferansı,, halinde toplanmışlar- dı. Evvelce İtalyanın dediklerin- den ayrılmıyacakmış gibi duran, Fransa, bu üçler konferansında, İngiltere ile bir olmuş, ve İtalya nın 1906 muahedesi esaslarına sa- dık kalmasını ve ancak ondan sonra diğer meselelerin görüşüle- ceğini bildirmiştir. Oltalyanın murahhas Aloizi bur na dalr Mesolin'nin"Hkrimi sora he. € 9 Ağustos 1935 Pazartesi «öğüne söylemiştir. “ Fakat, üçler konferansının sorgusu kendisine bildirildiği vakit, Musolimi Afrika. ya sevkolunan askerlerin yanında bulunuyordu. Onlara verdiği bir söylevdef( nutukta) : — Bir faşist imparatorluğu ku- racağız! Bu emelimizin önüne hiç bir kuvvet geçemez! demiştir ki, bundan, dünkü nüshamızda son dakika havadisi olarak behsetmiş. tik. Bugün alınan bir telgrafta Mu- solini'nin söylevindeli (nutkun- daki) başka bir tarafını gösteri. yor: Benevent, 19 (A.A.) — “Yirmi sekiz Birinciteşrin. adındaki fır- kayı teftiş eden B. Musolini, bu çok mühim anda İtalyan ulusunun ileriye atılacağını ve bütün engel- leri yıkacağını söylemiştir. Bunun neticesi olarak da, üç. ler konferansı suya düşmüştür. Üçler konferansı birşey yapa- | madığını bir tebliğle itiref ediyor Üçler konferansı diye İngiltere İtalya ve Fransa arasında Pariste! yapılmakta olan konuşmalar inkı- taa uğramıştır. Memleketi müdafaa için Habeş İm paratorundan bir ordu istiyen ve bir Habeş generalinin karısı olan bu kadın Adisababada, son hâdise- ler dolayısiyle ilk defa olarak toplanan Habeş kadınları toplantısına geliyor. © Alman ekonomisi Yahudi aleyhtarlığından zarar gördü Bunu, ekonomi bakanı Şaht'ın söylediği sözlerden anlıyoruz mi bir bildiriğde deniyor ki: “Üç devletin delegeleri anlaş- mazlığın batış yoluyla halline im- kân verecek bir görüşme esası bu- Bi Eki ii lamamışlardır. Konuşmalar sıra- Almanyada Yahudilere deniz hamamlarının yasak edildiğini yaz.| sında ileri sürülen tekliflerin tet- mıştık. Resmimiz, Yahadilerin hamamlardan çıkarıldığını gösteriyor (Devamı 2 ncide) Yunanistanda | Audı düşmanlığı Tayyare kışlalarına kralın resmi yoktur ! asılması için emir verildi Türkiyede ya- Bunun hakkında çıkarılan res.! i vam edecek olan bu tetkikattan (Yazıları dördüncü sayfada) (Yazısı 4 üncü sayfada) Bugünkü sayımız 16 SAYFA Sene: 4 - Sayı: 1299 1 yy yy yg yy İ Bugün bakanlar : toplantısı olmıyacak Ekonomi Bakanı Bay Celi âl Bayar dün öğleden sonra Ro- 8 manya vapuruyla şehrimize gelmiştir. Bu suretle bütün bakan- şehrimizde toplanmış bulunm: Blar lg; aktadır. Gazetelerin bugün toplanacağını yazdıkları Bakanlar top- Kİ Jantısı, son dakikada aldığımız malümata göre bugün yapıl. i mıyacaktır. Yalovada bulunan İçişleri E İstanbula dönecektir. Bakanı Şükrü Kaya bu akşam zg ayyy Mülâyim pehlivanı Amerikadan dos'tan gayri bütün pehlivanları di dün yendi. Resmimiz, Mülâyimin Mülâyim altına aldığı Dinarlının gelen ve orada Yunanlı Cim Lon- yendiğini söyliyen Dinarli Mehme. faik vaziyetini gösteriyor. Spor sayfamızda ve son sayfadaki resimlerimize bakınız . . ayağını büküyor. Ve hakem Cemal de vaziyeti dikkatle takip ediyor. iki Italyan mektep gemisi limanımızda © Memleketimizde | hava seferleri Ankara, 19 Memleketimizde yeni baştan ku - rulacak muntazam hava hatları hakkındaki tetkikata devam edil-| mektedir. Daha bir müddet de - sonra bütün hava yolları projesi « nin hazırlanmasına başlanacak * tır, Projede uzak memleket parça- p larını biribirine bağlıyacak yollar| £ ile Suriye ve İran gibi komşu mem| ( leketlerini memleketimize bağlı -| yacak yerler ayrı ayrı gösterile . cektir. Umum Müdürlüğe ait tayyare, Ankara, İstanbul - İzmir arasm - daki ara inme istasyonlarını teş- (Telefonla) --; (© Bugün limanımıza gelen İtaiyan talebe gemilerinden 'Biri pit etmek üzere uçuşa memur e - dilmiştir. Profilden görülen: Amiral (Yazısı 4 üneüde)

Bu sayıdan diğer sayfalar: