20 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10

20 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

10 FLİToLDuRür; Haşaratı ÖLDÜRÜNÜZ Niçin tesiri şüpheli ( Haşarat öldürücü mayi) ler tecrüberetmeli ?. Bu kıymet siz ve taklit mayiler ne haşaratı öldü- rüpsizi onları Iz'acatından kurtarırlar, nede tehlikelerine karşı himaye eder- ler. Bu tesiri şüpheli mayileri kullan» mak boyhude bir israftır. Huzur ve emniyetiniz için müsirren FLİT isteyiniz. FLİT, bütün haşaratı haki yen öldürür. Leke yapı f kokuludur. Siyah kuşaklı ve asker resimli sarı teneke» lere dikkat ediniz. Fiatlar tenzildili. Umumi Gaposu : 1. CRESPIM, İst. Galata, Voyvoda Han & İ 7 pi Lemar in TT ine Tram idaresi ilân İ Muhammen bedeli 8580 lira olan 150 tane mahruti çadır 6 -9 1935 Cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 643,50 liralık muvakkat teminat ver- meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve işe girmeğe manii kanuni bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerle ayni gün saat 1430 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada Mal zeme dairesinde parasız olarak da ıtılmaktadır. (4904) 20770 lira muhammen bedelli ve yerli max (310000) tane Dev- Sway Osiyanze tirfon 9 - Eylul - 1959 Terşembe günü saat 15,3Ü da Ankarads idare binasında kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Bu işs &'rmek istiyenlerin 1557 lira 75 kuruşluk muvakkat te- minat ile kanunun tayin ettiği vesi kaları, kanunun 4 üncü maddesi mucibince işe girmeğe kanuni ma nileri bulunmadığına dair beyan. name ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe ait şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire- sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak- tadır. (4903) Kapalı Zart Usulile Eksiltme ilânı Nafıa bakanlığından 1 — Eksiltmeye konulan iş (Ankara Vilâyetinde Ankara - Istanbul yolunda betonarme Ovaçay köprüsü inşaatı) dır. İnşaatm keşif bedeli (34500) liradır. 2 — Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: a) Eksiltme şartnamesi, b) Mukâvele projesi c) Nafıa İşleri şeraiti umumiyesi, d) Tesviyei turabiye, şose ve kârgir inşaata dair fenni şart» narre, 6) Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni şartname, f) Keşif hulâsa cedveli, g) Proje. İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı (173) kuruş bedel mu- kabilinde Nafıa Vekâleti Şoseler Reisliğinden alabilirler, 3 — Eksiltme 5/9/935 tarihinde Perşembe günü saat 16 da Ankarada Nafın Vekâletinde Şoseler Reisliği Dairesinde yapı lacakdır. 4 — Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2587,5) lira mu- vakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları ha- iz olması lâzımdır. 1 — Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesika, 2 — İsteklilerin yapmış oldukları işlere aid vesikaları iha“ leden en az üç gün evvel göstererek Nafın Vekâletinden ala - cakları ehliyet vesikası, 6 — Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı sa- attan bir saat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirile- rek eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verile- eekdir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı saata kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak ge - cikmelere kabul edilmez. (2178) (o (4813) İ duğundan yukarıda yazılı borç ve mas İ rafları işbu ilân tarihinden itibaren | yacakları ilân olunur. ” HABER — Akşim Postası Istanbul yedinci icra memurluğun- dan: tık işliyen İkametgâhı meçhdl Osma - na, Yergi Tortop oğlu tarafından 26/5/ 985 tarihli takip talebile ve bir kıta senede müsteniden alacağı olan 37 Ji- ra 46 kuruşun masarifi icariye ile bir - Mikte haciz yoluyla tatbiki istenilmiş ve yazılan 9835/2390 sayılı ödeme emri tebliğ edilmek üzere gönderilmiş ise de ödeme emri ikametgâhınızın meç «| hâliyeti dolayısile tebliğ edilmemiş ol. bir ay içinde ödemeniz ve borcun tâ - mamıma veya bir kısmına ve yahüt alacaklınım icrayı takip hakkına dair bir Itirazınız var ise yine bubiray içinde icra dairesine (o bildirmeniz ve bildirmediğiniz takdirde ayni müddet içinde icra ve iflâs kanununun 74 ün- cü maddesi mucibince mal beyanında bulunmanız lâzımdır. Beyanda bulun. mazsanız hapisle tazyik olunacağınız ve hakikate muhalif beyanda bulun - duğunuz takdirde hapisle cezalandırı- lacağınız ve borcu ödemez veya itirar etmez İsteniz hakkınızda cebr icraya devam edileceği mezkür ödeme emri - nin teblig makamına kaim olmak ü - zere ilân olunur. (13720) Nİ a SET yer lg Şişli Etfal hastanesinde Göz mütahassısı doktor Rıfat Ahmed Gözberk X C. Halk Fırkası sırasında kız 1i- sesi karşısında 32 numarada. Mus- yene saatleri saat 15 ten 18 e kadar | er A 1 0 pa ça En İstanbul yedinci icra memurlu -| ğundan: | Borçtan dolayı paraya çevrilmesine karar verilen ve 200 iki yüz lira mu - kabilinde birinci derecede ipotek olup üç ehli vukuf (tarafından 950 dokuz yüz elli lira kıymet takdir edilen Bo- ğaziçinde Ortaköyde eski Dereboyu yeni Hamidiye sokağında eski 194 mü- kerrer yeni 50 numaralı bir bap hane- ni» tamamı açık arttırmaya vazeğdi| - miştir. Arttırma peşindir. Arttırmaya Yştirak edecek müşterilerin, Kıymeti muhammenenin yüzde yetmişbeşi nis- betinde pey akçesi veya milli bir ban- kanın teminat mektuhunu hamil ol - maları icap eder. Müterakim vergi tanzifat, tenviriye ve vakıf o borçları borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 2 —9 — 935 tarihine müsadif pazarte- si günü divanhaneye talik edilecektir. Birinci arttırması 24 — 9 — 935 tari hine müsadif salı günü #aatldden 16 ya kadar dairede icra edilecek ve birinci arttırma bedeli (birinci dere - eede ipotek alacaklısının matlübatını temin etmek üzere (o mühammen kiy- metin yüzde yetmiş beşini (bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak Üzere arttırma on beş gün daha tem - dit edilerek 9 — 10 — 985 tarihine mü- sadif çarşamba günü saatliden16 ya kadar dairede yapılacak ikinci art tırmda birinci derecede İpotek ala » caklısının matlubu temin edilmek ü- tere en çok arttıranın Üstünde bıra - kılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâ3 kanununun 126 ıncı maddesine göre hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklarla diğer alâkadara- nım ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususiyle faiz ve masari- fe dair olan iddialarını ilân tarihin « den itibaren 20 gün (zarfında evrakı müsbiteleriyle birlikte dairemize bil - dirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hak. ları tapu sieillerile sabit olmıyanla - rm satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malümat istiyenlerin 833 /2550 numralı dosya da mevcut evrak ve mahallen haciz ve tâkdiri İuymet raporunu görüp anlı- ielts Doktor Ali ismail Haydarpaşa hastanesi bevliye mütehassısı Urologue — Operatenr Babıâli caddesi Meserret ote: li 88 numarada her gün öğleden sonra saat ikiden sekize kadı Kapalıçarşıda Agâh hanında hallaç|# 20 AĞUSTOS — 1985 Yarın akşam Harbiyede Beivü bahçesinde BESTEKAR Salâhattin'in Müziksel hayatının 22 nci yıldönümü kutlulanacaktır, Bu gecede memleketin en yüksek san'at" kârlarını dinliyeceksiniz, Tel, 49091 keke kekeli isik deltei irilik iris DIUM TRAŞ DIÇAĞI | O!OX İNCELİGİNDE Dip ş in 1 HALIS ISVEÇ ÇELİGİLE YAPILMIŞTIR. | SY” TİCARETHANESi Telofon: 62578 - Talgraf: İstanbul Radlum- P.K ISIğ yy yg İn ? Kumbara sahiplerine her sene dağıttığı ikramiyeleri 70.000 liradan 20.000 liraya çıkaran Iş Bankasının Ikişer bin liramükâfatlı kur'alarından birincisi 1 Eylül 935 de Ankarada çekilecektir Yeni tertip ikişer bin lira mükâfatlı beş kur'a her senenin Şubat, Haziran, Tem” muz, Eylâl ve Birincikânun aylarının ilk günü çekilecektir. yy yy

Bu sayıdan diğer sayfalar: