20 Ağustos 1935 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

20 Ağustos 1935 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

7belfe. Me SuruyarN) Sum, Sonra gel neTjcgi hY/ haber ver. Bu akşam Bu akşam Bu akşam Küçük Çiftlik Parkında Şeref Gecesi Sabırsızlıkla beklenilen bu gece büyük hazırlıklarla şenlendirilecektir Gümrük Muhafaza Başmüdürlüğünden: Sivil liselerin olgunluk imtihaalarında muvaffak olarak yüksek mekteplere girmek hakkını kazan mış olanlardan Gümrük Muhafa. za teşkilâtı için subay yetiştirilmek üzere bu sene Harbiye mektebine 8 okul alinacaktır. Bunlardan istekli olanların istida ile Harbiye mektebi komutanlığına hemen müracaatları ilân olunur. (4874) Pek yakında PANORAMA Sünnet düğünü Her gün bahçe müdiriyetine müracaat, Telefon: 41065 Yüksek mühendis mektebi arttırma Söçmetii Ahmed . ve eksiltme komisyonundan: GM Mektep Fizik laburatuvarı için Komisyondaki şartnamesine İĞ nesini Sirkeciden Sultanahmet merbut iste ve kataloğları mucibince (14031) iira (39) kuruşluk Fi İİ Yerebatan caddesi 40 numaraya Zik alâtı kapalı zarf usulü ile alınacaktır. Teminat akçesi (1052) li. nakleylediğini saygılı müşteri *A (40) kuruştur. Zarflar 4 . 10 - 935 saat (15) de açılacağından i is-| ireine bildirir. teklilerin zarflarmı saat (14) e kadar Gümüşsuyunda mektep dahi- livdeki Komisyon Reisliğine arttırma ve eksiltme kanununun 2 inc' Ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaik ile beraber tevdi etmeleri ve Hartnamesini görmek için de hergün mektebs müracaatları ilân o banu, (4740) ma lk mmm — inhisarlar U. Müdürlüğünden: idaremiz ıhtıyacı ıçın şartnamesi mucibince 10,000 kilo yerli malı Nişasta kolası satin alınacaktır. Vermek istiyenlerin pazarlığa iştirak etmek üzere 26 - 8 . 935 ine rastiayan Pazartesi günü saat 14 de yüzde 7,5 güvenme pa yle birlikte Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki A im Komisyonuna mürace “ar. (4646) 8000 Tabaka Metal Yaldızlı kâğıt 500 Kilo Bir yüzü katranlı ve iplik örğülü ambalaj kâğıdı İdaremiz ihtiyacı için nümune ve şartnamesi mucibince yu - karıda cins ve miktarı yazılı kâğıtlar pazarlıkla satın almacak- tır, İsteklilerin pazarlık için 4/9/935 tarihine rastlayan Çar - v Şi günü saat 14 de “5 7,5 güvenme paralariyle birlikte Ka - tasda Levazım we mübayaak Şubesindeki Alım » komisyonuna : ae Er 4890)” MESİ hk le). TA AİT edir TN ANY. 4 SİKATRİN 1 Ademi iktidar VE Bel gevşekliğine Hormobin Tafsilât: Galata posla kutusu 1255 268 SERSERTLER YATAGI ŞE m a AŞ ———— ——— ——— - Kanatlar pek sağlam ve açıl ması gayri kabil gibi görünüyor- du. Bünün üzerine Madlen mente- şeleri yokladı. Bir çivi ile bü menteşelerin et- rafındaki taşı kazidr. Marjantine: — Makınız! dedi. Marjantin sapsarı kesilerek: — Ah sefil herifler! diye mırıl. dandı. Çivinin dokunduğu yerdeki taş ezilip dağılıyordu. Çünkü taş de ğil, alçı idi. Menteşelerin çivileri ni çıkarmışlar, yerine alçı koya- rak üzerini sıvamışlardı. — Canavar herif buradan gire- cektir. Bahçenin bu tarafına, ya nında iki üç kişi olduğu halde ge Tir, pencere kanatlarını bir daki- kada indirirler, içeri girerler.. Hempaları sizin üzerinize atıldığı, icap ederse sizi öldürdüğü sırada o da Jiyetin odasına koşar. Haki- kati anladığımızı kimsenin öğren- memesi için yarın ben bu deliği kaparım.. Marjantin: — Alçaklar.. Alçaklar. diye ho- murdanıyordu. — Evet, herkesin bir kahraman sandığı ve hattâ bir zamanlar ken. disine şövalyelik devrini bir ilâhi gözüyle baktığım bu adam yalnız bir alçaktır. — Ne yapmalı, ne yapmalı.. Ar trk uyumıyacağım.. Kızımın kapı. sı önünde bekliyeceğim.. İsterler: se yirmi kişi gelsinler. Onlar bir ananın neler yapabileceğini bil. mezler, — Hiç bir şeyden korkmayınız.. — Nasıl?.. — Ben burada bulundukça hiç bir şeyden korkmaymız. Emin ©- lunuz, o cani herif beni görür gör- mez derhal kaçar.. Benden yılar, korkar. Hiç bir kılıç, hiç bir han- çer ona benim kadar tesir edemez. — Anlamıyorum! — Zarar yok, anlamayınız.. Yalnız içiniz rahat olsun.. Yatağı. nıza yatarak uyuyunuz. Cani he rif içeriye giremez. Bununla be- raber daha çok emin olmak için orta kapının arkasına öte beri yi- .| ğarsınız. — Hayır.. Hayır.. Bunu yapmı. yacağım. Size yardım etmeğe ha- zır bulunacağım. Siz bütün tehli- keyi kendi üzerinize alıyorsunuz. Olamaz.. Madlen acı bir gülümseme ile: — Peki, öyle olsun!,. Bu çocu- ğu korumak için ikimiz daha bü- yük bir kuvvet teşkil ederiz. de- di. Bunun üzerine yemek odasına geçerek sessizce oturdular. Birbirlerini merakla süzüyor. lardı. İkisi de dudaklarına kadar ge. len sualleri birbirlerinin gözlerin- den okuyorlardı. Nihayet Madlen söze başladı: — Demek ki kral Jiyetin ken di kızi olduğumu bildiği halde.. lince pavyonda ayak seslerini duy. duğum zaman geçirdiğim üzüntü. lü saatlerin ne kadar acı olduğu nu düşününüz, Nihayet merdiven- den çıktım. Dinledim. Kralm em- riyle burada oturacak iki kişi için hazırlık yapılmakta olduğunu an. ladım. Bu iki kişi kim olabilirdi? Buradan nasıl çıkabilecektim? Yoksa kendi kedimi bir tuzağa mı düşürmüştüm ?.. İşte beni üzen bu sorgulardı. Lâkin dün konuşmala- rmızı dinliyerek içim rahatladr. Şimdi her şeyi anladınız zannede- rim, Birkaç dakika süren bir sessiz- likten sonra Madlen: — Şimdi ise tabif bu bahçeye gizlice gidişimin, bu paviyona sak lanışımın sebebini ve kim olduğu- mu anlamak şitersiniz... Kendi - me bile sormağa cesaret edeme - diğim bu müthiş suallerin cevabı- nı merak edersiniz değil mi? de- di. Annesine sokulan Jiyet korku ve dikkatle dinliyordu. Madlen sözüne devam etti: — Dinleyiniz. Kalbim acıdan çatlamak derecelerine gelmiştir. Susa sua o kadar ıztırap çektim ki bu süküttan artık nefret ediyo- Tum, Jiyet onun elinden tuttu tatlı bir sesle: — Sizi biz teselli edeceğiz, de- di. Madlen bağını sallıyarak cevap verdi: > Benim için hiçbir teselli yok- tur. Ben mahvöldum. Müthiş ve kurtulunmaz bir hastalığın pençe m ge ölüme mahiömi bulunu - La düşen bir damla yaşı tutamıyan Jiyet: — Ümidinizi kesmeyiniz, dedi. Kollarmı oMadlenin boynuna dolayarak onu öpmek istedi. Fakat Madlen birdenbire aya- ğa kalkarak kızcağızı şiddetle i - tip sapsarı kesildi. Korkudan titreyen Jiyete acıklı bir sesle: | — Bana dokunmanın ölüm de- mek olduğunu bilmiyor musu “ nuz? dedi. Marjantin bir korku sayhasiyle kızını tutup bağrma bastı. | Madlen terli alnmı silerek: — Korkanaymız... Bana müm - kün olduğu kadar az dokunma - niz kâfidir... Nerede kalmıştım... ' Evet, Fontenblö şstosuna niçin geldiğimi söyliyecektim... sözleri- ni söyledi. Jiyet: — Kendinizi niçin üzüyorsu « nuz? Benim ve annem icin siz 17- trap çekmiş bir zavallı kadınsı « nız... Bunun için sizi seviyoruz. Dedi. — Fakat bu sebebi her halde bilmeniz lâzımdır. Çünkü ta- lihlerimizde biribirine bağlı yer « İer var, Onun için yapmak istedi- ğim seyin size zarar vermeme-ini isterim, Forma: 33

Bu sayıdan diğer sayfalar: